14,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอก แอร์เวย์ ไป-กลับ
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มร้อน-เย็น ระหว่างการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่รายการระบุ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (รักษาพยาบาล 500,000.- บาท)
- เจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทางตลอดเส้นทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
20/190 หมู่บ้านภัสสร 13 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
เบอร์โทร
0847138771
อีเมล
easyplustravel@gmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
หรือภัยธรรมชาติแต่ทางบริษัท EASY plus ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานของการบริการเหมือนเดิมทุกประการ

เชียงใหม่-ปาย

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซี่ พลัส แทรเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
เงื่อนไขใช้สิทธิ์ "โครงการรัฐ"
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
- ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย
-ไม่สามารถเปลี่ยนบุคคลเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ลูกค้าต้องการเลือกสายการบิน และโรงแรมราคาค่อนข้างสูง และจำนวนลูกค้าน้อย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ วันละ 2,000 บาท x 3 วัน = 6,000 บาท
2.ค่าประกันชีวิต คนละ 30 บาท
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง คนละ 300 บาท
4.ค่าภาษี 7% คนละ 1,001 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 EASYPLUS TRAVEL

สมาชิกพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ โดยเจ้าหน้าที่ EASYPLUS คอยอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารที่นั่ง

08.00 บางกอกแอร์เวย์

7 JAN 2022 PG215 สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่ 08.00-09.20

09.20 นายบุญทัน แรกข้าว

เดินทางถึง “สนามบินเชียงใหม่” ตรวจรับสัมภาระจากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ VIP จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อำเภอปาย ระหว่างการเดินทางอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 ร้านอาหารชาลีแอนด์เล็ก

ที่อยู่: 234 ถนน รังสิยานนท์ ปาย อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130

14.00 EASYPLUS TRAVEL

แวะนำท่านถ่ายภาพกับ “สะพานประวัติศาสตร์” สัญลักษณ์เมืองปาย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ COFFE IN LOVE ร้านกาแฟชื่อดังเมืองปาย อิสระถ่ายภาพหรือเลือกทานกาแฟตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดน้ำฮู” กราบสักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พระเศียรส่วนบนเปิด-ปิดได้ ซึ่งภายในมีน้ำขังอยู่ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

17.00 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท ปาย

113 Moo 6 HuayPoo WiangNua Road, ตำบล เวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130

19.00 ร้านอาหารบ้านปาย

ที่อยู่: หมู่ที่ 37 ตำบล เวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130

05.00 นายบุญทัน แรกข้าว

ตื่นนอนยามเช้าพร้อมความสดชื่น นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลหมอกหยุนไหล” จุดชมวิวพระอาทิตย์ที่
สวยที่สุดของเมืองปาย อิสระถ่ายภาพเก็บความงดงามประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก

06.00 EASYPLUS TRAVEL

นำท่านเที่ยวชม “หมูบ้านสันติชล” ชุมชลชาวจีนยูนานอิสระให้ท่านชมบ้านดินและโล้ชิงช้าและถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก

07.00 โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท ปาย

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

10.00 EASYPLUS TRAVEL

นำท่านชมความงดงามของ “น้ำตกหมอกฟ้า” อิสระให้ท่านถ่ายภาพเก็บความงดงามประทับใจ

12.00 ร้านอาหารโป่งแยงแอ่งดอย

86 Maerim-Samoeng Rd Km12, ตำบล โป่งแยง อำเภอแม่ริม 50180 0505549006184

14.00 EASYPLUS TRAVEL

นำท่านเดินทางสู่ “ม่อนแจ่ม” ภายในโครงการหลวงหนองหอย นำท่านชมจุดชมวิวและสวนผักต่างๆ
ภายในโครงการหลวงอิสระถ่ายภาพเก็บความงดงามประทับใจ

16.00 โรงแรมยูนิมมาน

ที่อยู่: ถนน นิมมานเหมินท์ ซอย 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

18.00 ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง

ที่อยู่: 1/10 ห้องเลขที่ ดี 121 ดี 123 ดี 124 เอบี ชั้นที่ 1 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

07.00 โรงแรมยูนิมมาน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 นายบุญทัน แรกข้าว

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “วัดบ้านเด่น”
(วัดเด่นสะหรี ศรีเมืองแกน)

10.00 EASYPLUS TRAVEL

“วัดบ้านเด่น” (วัดเด่นสะหรี ศรีเมืองแกน) วัดที่สร้างเพื่อเป็นธรรมกุศโลบาย ในการสร้างวัดให้งดงามเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าวัด กราบสักการะ ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสพระนักพัฒนา อิสระให้ท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

12.00 ร้านอาหารอิ่มปลาเผา

ที่อยู่: 216 ซอย 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

14.00 EASYPLUS TRAVEL

นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระสิงห์วรวิหาร” (ประจำปีมะโรง) กราบสักการะ “พระพุทธสิหิงค์” เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ “วัดเจดีย์หลวง” วัดเก่าแก่ที่มีเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

17.00 สนามบินเชียงใหม่

นำท่านเดินทางเข้าสู่ "สนามบินเชียงใหม่" โดยมีเจ้าหน้าที่ EASY PLUS คอยต้อนรับดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระให้แก่ทุกท่าน

19.15 บางกอก แอร์เวย์

9 JAN 2022 PG220 เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ 19.15-20.40