12,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ: รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ


……………………………………………………………………………………………………………………………………


อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
• โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต)
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักเป็นต้น
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
• ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว สำหรับผู้ที่ ไปและ/หรือกลับ ไม่พร้อมพร้อมคณะ
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนที่ระบุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
• หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
• ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
• ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯเป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
• บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทางแต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
202/6 ชอย ลาดพร้าว 80 แยก 14 แขวงวังทองหลาง เขต วังทองหลาง 10310
เบอร์โทร
0954645524
อีเมล
riuu2000@hotmail.com
หมายเหตุ

สิมิลัน 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - พังงา
โดย จี-วัน วาเคชั่น
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สิมิลัน 3 วัน 2 คืน ทัวร์ที่มีมากก่วาการเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.30 บริษัท จี-วันวาเคชั่น จำกัด

คณะพร้อมกันที่สนามดอนเมือง บริเวณชัน 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินโลว์คอส แอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็กอินรับบัตร์โดยสาร
**หมายเหตุ"* เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที * ผู้เดินทางจะต้องเตีรยมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอนและแสทนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ได้แสทนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่

08.50 Thai AirAsia Co. Ltd.

Thai AirAsia Co. Ltd.ออกเดินทางบินลัดฟ้าภูเก็ต โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) ใช้เวลาเดิมทางประมาณ 1ชั่วโมง ดอบเมืองกรุงเทพฯ-หาดใหญ่รวมค่าโหลดกระเป๋า สัมภาระ ท่านละ 20 กก ต่อท่านต่อเที่ยวบิน รวมค่า อาหารว่างและน้ำดื่ม ท่านละ 1ชุด ต่อท่านต่อเที่ยวบิน

10.15 รถตู้ปรับอากาศ กิติพงค์ งามล่อง

เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านรับสันการะให้เรียนร้อย ไกด์พาเที่ยวรอท่านอยู่ด้านบอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา โดยรถตู้ปรับอากาศ

11.00 หาดเขาปิหลาย - หาดท้ายเหมือง - ประภาคารเขาหลัก

12;00 อิสระทานอาหารเที่ยง ร้านฝาชี ครัวกลางดง บรรยากาศร้านดูดี ด้านนอกมีที่นั่งหลายที่ และภายในร้านโล่งโปร่ง เมนูหลากหลาย
14:00 หาดเขาปิหลาย - หาดท้ายเหมือง - ประภาคารเขาหลัก
สะพานไม้เก่า หาดเขาปิหลาย ซึ่งสะพานไม้เขาปิหลาย เดิมนั้นเป็นสะพานที่เอาไว้สำหรับการขนแร่จากเรือขึ้นฝั่ง ซึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆ พังทลายลงอย่างช้าๆ ตามการกัดเซาะของน้ำทะเลโดยธรรมชาติ ถ้าใครมีโอกาสมาเก็บภาพที่นี่ก่อนจะเลือนหายไปครับ เช็คอิน หาดท้ายเหมือง เป็นหาดที่ยาวมากกก และยังอุดมสมบูรณ์มากๆ ซึ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีเต่ามะเฟืองมาวางไข่ ซึ่งเจ้าเต่ามะเฟืองนี่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว ประภาคารเขาหลัก จุดเช็คอิน จุดถ่ายรูปสวย ประจำ พังงา ที่นึกถึงคงจะหนีไม่พ้น ประภาคารเขาหลัก อย่างแน่นอน เพราะรายล้อมไปด้วยบรรยากาศดีๆ วิวสวยๆ รวมไปถึงยังเป็น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่สวยไม่แพ้ที่ไหนเลย ใครอยากได้รูปสวยๆ ก็ต้องมาเช็คอินที่นี่เลยค่

18.30 เขาหลักซีฟูต

ทานอาหารเย็น เขาหลักภูวิว หรือ เขาหลักซีฟูต บรรยากาศร้านโดยรอบ ห้อมล้อมไปด้วยป่าชายเลน สัมผัสได้ถึงธรรมชาติล้วนๆ เมนูอาหารมีหลากหลาย

19.30 The Haven Khao Lak

นำท่านเข้าพักโรงแรม The Haven Khao Lak

07.30 บริษ้ท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด หรือเทียบเท่า ( Speed Boat บริษ้ท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด )

Speed Boat บริษ้ท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด
รับประทานอาหารในโรงแรม 07.00-07.30 - รถรับจากโรงแรมมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ 08:00 เช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ และรับประทานของว่างและเครื่องดื่ม ( ชา / กาแฟ / โอวัลติน ) 08:30 เดินทางออกจากท่าเรือ โดยเรือเร็ว ( Speed Boat )

16.30 โรงแรม The Haven Khao Lak

พักที่ หรือเทียบเท่า The Haven Khao Lak

ฟรี ! นวนผ่อนคาย ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักจากการทำงาน แก้อาการปวดเมื่อย และช่วยคลายเครียดได้ เป็นอย่างดี หลังจากนวดเสร็จ ร่างกายจะผ่อนคลาย สบายตัว สบายใจ รู้สึกสด ชื่นและกระฉับกระเฉงขึ้น บางคน สามารถนวดกดจุดด้วยท่าง่ายๆ เพื่อคลายเครียดให้ตัวเองได้บ้าง

18.30 The Haven Khao Lak Restaurant

รับประทานอาหารเย็นพร้อมกันชมพระอาทิตย์ตกที่สวยแห่งหนี่งของจังหวัดพังงา กิจกรรมถ่ายรูปเดินเนอร์หรู พร้อมกันแสงอ่อนของพระอาทิตย์ตก

07.00 รถตู้ปรับอากาศ กิติพงค์ งามลอ่ง

รับประทานอาหารในโรงแรม
11:00 ตลาดเก่าตะกั่วป่ามืองเก่าที่เล่าท้าวความไปได้ยาวๆ ว่าครั้งกระโน้นนานมา เป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเมือง
ท่าริมชายฝั่งอันดามันที่เต็มไปด้วยแร่ดีบุก จึงทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาทำงานในเหมืองเป็นจำนวนมาก ตะกั่วป่า ในยุค นั้นจึงเป็นตลาดการค้า และเป็นยุคทองของเหมืองแร่ที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก
12:00 อิสระทานอาหารเที่ยง หมู่บ้านเก่า ตะกั่วป่า
13.00 เดินทางออกจากเสม็ดนาชี เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สุดอันซีน สามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์ และแสงทไวไลท์หลากสีที่มาทักทายขอบฟ้า แทรกตัวอยู่ระหว่างภูเขาน้อยใหญ่
16.00 แวะร้านขายของฝากภูเก็ตซื้อชองให้จุใจก่อนกลับ กทม