12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
• ค่านำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กิโลกรัม
• ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
• ค่ารถตู้ปรับอากาศบริการตลอดตามโปรแกรมพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
• ทีมงานและมัคคุเทศน์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 / 500,000 บาท คุ้มครองตามเงื่อนไขกรรมธรรม์ของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
• ค่าทิปพนักงานขับรถ/ไกด์ รวมตลอดทริป ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง
ชำระเงินส่วนที่เหลือหลังหักจากที่รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 40% (ไม่เกิน 5,000) ผ่านแอพ “เป๋าตัง” G Wallet
หากไม่ชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
หากระบบดำเนินการชำระเงินสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิกการจอง การเดินทางได้ทุกกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการทัวร์เที่ยวไทย

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
15/28 ถนนผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
เบอร์โทร
0902135253
อีเมล
jointour108@gmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ
• ขอสงวนสิทธิ์การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 8 ท่าน
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด

(LIPE02) หาดใหญ่ - เกาะหลีเป๊ะ พักบนเกาะรีสอร์ทหรูริมหาด ****4ดาว

location_on สงขลา - สตูล
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 108 ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
คำโปรยรายการนำเที่ยว

หาดใหญ่ - เกาะหลีเป๊ะ พักบนเกาะ 2 คืน รีสอร์ทหรูริมหาด ****4ดาว
- อาหารบริการจากของรีสอร์ทที่พัก
- ค่าเรือตามระบุในโปรแกรม
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม .
- ชมโลโก้สัญลักษณ์ของสตูล "ซุ้มประตูหิน"
- เที่ยวเกาะหินงาม ดำน้ำดูปะการัง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ราคาทัวร์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

09.00 กีรติ แสงศรี

คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ / สถานีรถไฟ / สถานีขนส่ง เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับตรงประตูทางออก นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ท่าเรือปากบารา

11.00 บันดาหยา

คณะเดินทางถึงท่าเรือนำคณะลงเรือเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.00 บันดาหยา หรือเทียบเท่า ( สิตารีสอร์ท หรือ อันดารีสอร์ท )

คณะเข้าเช็คอินท์สู่รีสอร์ทที่พัก อิสระพักผ่อนอริยาบท หรือจะเดินท่องเที่ยวรอบเกาะได้ตามอัธยาศัย

18.00 บันดาหยา หรือเทียบเท่า ( สิตารีสอร์ท หรือ อันดารีสอร์ท )

ทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทบริการอาหารเย็น

09.00 บันดาหยา

หลังคณะรับประทานอาหารเช้า แล้ว นำทุกท่านเดินทางลงเรือหางยาวไป เกาะหินงาม ดำน้ำ ดูปะการังตามจุดต่างๆ โซนใน

15.00 บันดาหยา หรือเทียบเท่า ( สิตารีสอร์ท หรือ อันดารีสอร์ท )

หลังเที่ยวเกาะ ดำน้ำจนเหนื่อยล้าแล้ว นำคณะกลับสู่ที่พัก (พักที่เดิม คืนที่ 2)

17.00 บันดาหยา หรือเทียบเท่า ( สิตารีสอร์ท หรือ อันดารีสอร์ท )

ทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทบริการอาหารเย็น

09.00 บันดาหยา

หลังคณะรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก แล้วนำคณะลงเรือสปีดโบ๊ทเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา

12.00 กีรติ แสงศรี

คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา รับคณะเดินทางต่อสู่สนามบินหาดใหญ่

18.00 กีรติ แสงศรี

นำคณะเดินทางส่งถึงสนามบิน / สถานีรถไฟ / สถานีขนส่ง เดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ