10,005/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์ชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรื่อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงสลับลำดับการเที่ยวเพื่อให้ความเหมาะสม
- รับชำระผ่านแอบพิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริป และรับประทานอาหารในบางวัน
อัตราค่าบริการรวมดังนี้
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP สองชั้น ไป – กลับ และระหว่างการท่องเที่ยว
- ค่ารถตู้VIP ไป – กลับ และระหว่างการท่องเที่ยว จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 9 ท่าน นั่ง คันละ 9ท่าน/คัน
- ค่าเจ้าหน้าที่และไกด์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000
- ค่าชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit
- ค่าป้ายผ้าเตรียมถ่ายรูปประกอบของโครงการทั่วร์เที่ยวไทย + ป้ายงานเลี้ยงสังสรรค์จัดงานเลี้ยง
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ + หน้ากากอนามัย
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 12 มื้อ
- อาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก อ เมืองเชียงราย2 คืน
- ค่าที่พัก อ แม่สาย 1 คืน
- ค่าคาราโอเกะ จัดเลี้ยงงานเลี้ยง (ในกรณีลูกค้า 40 ท่านขึันไป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าชักรีด มินิบาร์ส่วนตัวของลูกค้า
- อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการอาหารที่ทัวร์ได้กำหนดไว้
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับห้องพัก ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
299 หมู่ 1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทร
0803908788
อีเมล
khunporjai888@gmail.com
หมายเหตุ

เชียงราย วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง

location_on เลย - เชียงราย
โดย คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย-วัดดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – สวนแม่ฟ้าหลวง -วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว(ครูบาบุญชุ่ม)-ไร่ชาฉุยฟง -สามเหลี่ยมทองคำ - Walking Street เชียงราย- ไร่สิงห์สีทอง - ซื้อของฝาก

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์
- ค่าห้องพักมัคคุเทศก์
- ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์
- ค่ารถมัคคุเทศก์
-ค่าอาหารมัคคุเทศก์
- ค่าชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit
รวมค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ เฉลี่ย/ลูกค้าคนล่ะ 600 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทางลูกค้า
- ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน ขนม นม ลูกอม ผ้าเย็น กระดาษทิชชู บนรถตลอดการเดินทางจนจบโปรแกรมท่องเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่/อุทยาน
- ป้ายผ้าเตรียมถ่ายรูปประกอบของโครงการทั่วร์เที่ยวไทย + ป้ายงานเลี้ยงสังสรรค์จัดงานเลี้ยง
- ค่าชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit
- ค่าคาราโอเกะ จัดเลี้ยงงานเลี้ยง
- ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ + หน้ากากอนามัย
- ค่าชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น + ยาสามัญ
รวมค่าใช้จ่าย 1000 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1600 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานคอยต้อนรับทุกท่าน ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ผ่านมาตรการก่อนออกเดินทาง การคัดกรองวัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด – 19 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอำนวยความสะดวกสัมภาระกระเป๋าเดินทางในการเดินทาง

04.30 กัญญาวีร์ บุญญะ

ล้อหมุนมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย โดยรถบัส VIP

06.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

บนรถบริการของว่าง ขนมปัง น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่ 1)

12.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

ให้ท่านรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน

15.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

พาท่านแวะสักการะ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปาง ไปทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมา ตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มากมายพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนปีฉลู ทีมงานบริการอาหารว่าง ขนมปัง นม น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่2)

18.00 The Imperial Golden Triangle Resor หรือเทียบเท่า ( Phowadol Resort & Spa Chiang Rai )

นำท่านเข้าโรงแรมที่พักโรงแรม The Imperial Golden Triangle Resort/หรือเทียบเท่า

19.00 The Imperial Golden Triangle Resort หรือเทียบเท่า ( Phowadol Resort & Spa Chiang Rai )

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 The Imperial Golden Triangle Resort หรือเทียบเท่า ( Phowadol Resort & Spa Chiang Rai )

ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (มื้อที่4 )

08.00 กัญญาวีร์ บุญญะ

วัดขาว หรือวัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – สวนแม่ฟ้าหลวง

09.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

เดินทางถึง วัดร่องเสือเต้น หรือ Blue Gem Temple สวยเหมือนอัญมณีสิน้ำเงิน ทั้งอุโบสถ วิหาร ศาลา และพระประธานขาวมุก สวยงาม
นำท่านขึ้นสู่ วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ 9 ชั้นพบโชค พร้อมกับ Discovery ขึ้นสู่จุดชมวิว องค์พระแม่กวนอิมสูง ท้าทายยอดเขาสูง

12.00 ร้านอาหารลานไม้หอม หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเอกโอชา )

รับประทานอาหารเที่ยง ร้านอาหารลานไม้หอม (มื้อที่ 5)

13.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

วัดขาว หรือวัดร่องขุ่น ถ้ามาเชียงรายห้ามพลาด - เสร็จแล้ว นำท่านเข้าสู่วัดร่องขุ่น วัดร่องขุ่นเป็นวัดที่มีระเบียบ ในการเดินชม เข้มงวด มีความสวยงาม จรรโลงใจ วิญญาณ แห่งศิลปะ
นำท่านชมสวนดอกไม้ สวนแม่ฟ้าหลวง

17.00 โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมวังทองแม่สาย )

Cehck In โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า

18.00 โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมวังทองแม่สาย )

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

06.00 โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมวังทองแม่สาย )

ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (มื้อที่ 7)

08.00 กัญญาวีร์ บุญญะ

วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว(ครูบาบุญชุ่ม)- ไร่ชาฉุยฟง -สามเหลี่ยมทองคำ - Walking Street เชียงราย

09.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

นำท่านเที่ยวชม วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว(ครูบาบุญชุ่ม) จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งซื้อของฝาก

12.00 ร้านอาหารริมโขง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารตามที่ทัวร์กำหนด (มื้อที่ 8) ที่ ร้านอาหารริมโขง สามเหลี่ยมทองคำ สุดพื้นที่เหนือสุดประเทศไทย ติดแม่น้ำโขง
- หลังจากเดินย่อยเยี่ยมชม และ Check In แนวแม่น้ำโขง ชนแดน พม่า ไทย ลาว (สามเหลี่ยมทองคำ) จนจุใจแล้ว

13.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

ไร่ชาฉุยฟง อากาศกำลังสวย แสงแดด สาดผ่านไร่ชาสุดสวย ทีมงานบริการอาหารว่าง ขนมปัง นม น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่9)

17.00 The Imperial Golden Triangle Resort หรือเทียบเท่า ( Phowadol Resort & Spa Chiang Rai )

นำท่านกลับเข้าโรงแรมที่พัก The Imperial Golden Triangle Resort ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

ทีมงานรับท่านจากโรงแรมที่พัก เข้าไปในเมือง "รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย" ที่ Walking Street เชียงราย (หากช่วงที่ท่านเดินทางไม่มีถนนคนเดินทีมงานจะพาท่านไปที่ เชียงรายไนท์บาซาร์ แทน เดินสำรวจวัฒนธรรมเชียงราย เสร็จแล้ว นำท่านกลับที่พัก

06.00 The Imperial Golden Triangle Resort หรือเทียบเท่า ( Phowadol Resort & Spa Chiang Rai )

ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 10)

08.00 กัญญาวีร์ บุญญะ

ไร่สิงห์ ไร่สิงห์ก็มีรูปสิงห์สีทอง - ซื้อของฝาก - เดินทางกลับ

09.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

เดินทางถึงไร่สิงห์ ไร่สิงห์ก็มีรูปสิงห์สีทอง ตระหง่านอยู่หน้าไร่ นำท่านเข้าไปด้านใน Deep Insider เพื่อจะได้ เยี่ยมชมไร่ต่างๆ รวมทั้งสวนสัตว์ในไร่ ทีมงานบริการอาหารว่าง ขนมปัง นม น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่11)

12.00 ร้านอาหาร ภัตตาคาร ภูภิรมย์

รับประทานมื้อเที่ยง ณ ร้านอาหาร ภัตตาคาร ภูภิรมย์ ตั้งอยู่ภายในสิงห์ปาร์ค ตามที่ทัวร์กำหนด (มื้อที่ 12)

18.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

ให้ท่านรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน จากนั้นนำคณะเดินทางกลับ