9,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุสำคัญ: เงื่อนไขการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปตามมาตรการจังหวัดกำหนด

อัตราบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
- ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้

อัตราบริการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
- ค่าใช้จ่ายห้องพักเดี่ยว (กรณีต้องการพักท่านเดียว)
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

เงื่อนไขการจอง
- การจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์"

หมายเหตุ :เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
19/48 โครงการชวนชื่น โมดัส เซ็นโทร (ซอย4) ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด41 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
เบอร์โทร
0863444325
อีเมล
sales@bondstreettour.com
หมายเหตุ

กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์ (LINE) : @bondstreettour
(อย่าลืมเติม @ ด้านหน้านะครับ)

กำหนดเดินทาง 2 พีเรียด
10 - 12 ธันวาคม 2564
14 - 16 มกราคม 2565

"" BT11 "" เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3วัน2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่
โดย บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3วัน2คืน เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)

เช็คอินร้านอุตสาชงที่บ้าน คาเฟ่กลางป่า เยือนหมู่บ้านแห่งความสุข สุดสโลว์ไลฟ์ที่บ้านแม่กำปอง
สัมผัสลมหนาวและไอหมอก ณ ดอยม่อนแจ่ม ถ่ายรูปสวยๆที่สวนดอกไม้ปางฮวา
เยือนแม่แตง ชมวัดบ้านเด่น สวยสง่าโดดเด่นบนเนินเขา สายฮิปห้ามพลาดสวนสนแม่แตง
สนุกสนานกับเครื่องเล่น Jungle Coaster ที่โป่งแยง จังเกิ้ล ชมหุ่นฝางยักษ์ที่ห้วยตึงเฒ่า
เยือนวัดสวยเก่าแก่ วัดโลกโมฬี วัดพระสิงห์ศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ไม่พลาดจุดไฮไลท์พระธาตุดอยสุเทพ
เสริมมงคล รับโชคลาภที่วัดพระธาตุดอยคำ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และทีมงานส่งกรุ๊ป
1.1 ค่ารถ, ค่าเดินทาง สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 500บาท x 1คน = 500 บาท
1.2 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 2,100บาท x 1คน x 2เที่ยว = 4,200 บาท
1.3 ค่าโทรศัพท์มัคคุเทศก์ : 100บาท x 3วัน = 300 บาท
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ (Guide) : 1,500บาท x 1คน x 3วัน = 4,500 บาท
1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งกรุ๊ปทัวร์ ณ สนามบิน = 1,000 บาท
1.6 ค่าห้องพัก ทีมงานมัคคุเทศก์ สำหรับ 1 ท่าน (DBL) : 450บาท x 1ห้อง x 2คืน = 900 บาท
1.7 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ : 30บาท x 1ท่าน = 30 บาท

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และทีมงาน = 11,430 บาท/คณะ (เฉลี่ย 714.37 บาท/ท่าน)

-----

2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้
2.1 ค่าดำเนินการเอกสารบริษัทฯ = 40 บาท/ท่าน
2.2 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ = 30 บาท/ท่าน
2.3 ค่าน้ำดื่ม ขนม สำหรับบริการลูกค้าตลอดทริป = 100 บาท/ท่าน
2.4 ค่าเข้าชม สวนดอกไม้ปางฮวา ม่อนแจ่ม = 50 บาท/ท่าน
2.5 ค่าเครื่องเล่น Coaster = 150 บาท/ท่าน

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด = 370 บาท/ท่าน

-----

สรุปรายการ ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 714.37 + 370 = 1,084.37 บาท
- ภาษี 7% = 654.07 บาท

รวม 1,738.45 บาท/ท่าน (คำนวน ขั้นต่ำ 16ท่าน/คณะ)

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.40 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นัดหมายคณะ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK)
เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตั้งป้ายยินดีต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

08.40 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) THAI AIRASIA COMPANY LIMITED

บินลัดฟ้า สู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 15นาที)

หมายเหตุ: ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

09.55 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (CNX)
พร้อมรับสัมภาระส่วนตัวเรียบร้อยเตรียมพร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวเชียงใหม่

10.20 TOP VAN VIP (โดยนายดนุพล พุฒจีน)

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง เชียงใหม่ - หมู่บ้านแม่กำปอง **
ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

11.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม

12.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชมร้านมีนา มีข้าว คาเฟ่ เป็นร้านที่มีบรรยากาศร่มรื่น มีการตกแต่งแบบเรือนไม้ที่ดัดแปลงมาจากยุ้งฉางสมัยก่อน ล้อมรอบด้วยต้นไม้และสระน้ำดูร่มรื่นและสวยงาม ท่านสามารถอิสระลิ้มลองเมนูสร้างสรรค์ อาหารเพื่อสุขภาพของทางร้านได้ มีข้าว 5 สี เป็นเมนูsignature ของทางร้านประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ อัญชัน ดอกคำฝอย ข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี่ มีสีสันที่สวยงาม

14.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะแวะชม ร้านอุตสาชงที่บ้าน คาเฟ่ท่ามกลางป่าริมลำธารในหมู่บ้านแม่ลาย สไตล์แบบบ้านไม้หลังเล็ก 2 ชั้นที่มองดูแล้วอบอุ่น ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้าน

15.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านแห่งความสุข สงบ ในหุบเขา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นยาวนาน ลักษณะของหมู่บ้านมีลำห้วยไหลผ่าน โอบล้อมไปด้วยขุนเขา เป็นหมู่บ้านในความเงียบสงบ สโลว์ไลฟ์ที่น่าสัมผัสดื่มด่ำกับบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งนี้

18.00 ร้านอาหาร แกงร้อนบ้านสวน หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร กาแล )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร แกงร้อนบ้านสวน
ที่อยู่: เลขที่ 149/3 หมู่2 ถนนเลียบคลองชลประทาน, ตำบลช้างเผือก, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50300

20.00 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

นำคณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน ณ โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel
ที่อยู่: เลขที่40/8 ถนนศรีปิงเมือง, ตำบลช้างคลาน, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50100

หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

07.00 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel

07.40 TOP VAN VIP (โดยนายดนุพล พุฒจีน)

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง แม่แตง - ดอยม่อนแจ่ม
** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

08.40 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะเข้าชม สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) มีต้นสนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม เป็นสวนที่มีอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งวัน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ

09.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชมความงดงาม อลังการ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา

11.00 ร้านอาหาร บ้านสวนชมจันทร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ้านสวนชมจันทร์
ที่อยู่: เลขที่62/7 หมู่9 ถนนแม่มาลัย-ปาย (สายเก่า) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

13.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไม้ปางฮวา สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอยม่อนแจ่ม และให้ท่านถ่ายรูปสวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได้ 360องศา พร้อมชมสวนดอกไม้ สวนส้ม เคล้ากับสายหมอก มุมถ่ายรูปสวยๆ เพียบ

14.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะเพลิดเพลินกับกิจกรรม ณ โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์ (Pongyang Zipline & Jungle Coaster) อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมสุดตื่นเต้นท้าทายท่ามกลางธรรมชาติกับซิปไลน์สุดเร้าใจ และจังเกิ้ลโคสเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย (ฟรีเครื่องเล่น Jungle Coaster 1 รอบ กรณีลูกค้าไม่เล่นเครื่องเล่นรับฟรีเครื่องดื่ม1แก้ว)

17.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะเข้าชม ห้วยตึงเฒ่า ให้ท่านชมหุ่งฟางยักษณ์รูปต่างกลางทุ่งนากว้าง ถ่ายรูปคู่กับคิงคองหุ่นฟางยักษ์ และผองเพื่อน สะพานซูตองเป้ ทอดยาวกลางทุ่งนารายล้อมภูเขาโอบล้อม

18.30 ร้านอาหาร กาแล หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร แกงร้อนบ้านสวน )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร กาแล
ที่อยู่: เลขที่65 หมู่1 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่ สไตล์ล้านนา พร้อมบรรเลงดนตรีพื้นเมือง

20.00 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

นำคณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน ณ โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel
ที่อยู่: เลขที่40/8 ถนนศรีปิงเมือง, ตำบลช้างคลาน, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50100

หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

07.00 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel

08.00 TOP VAN VIP (โดยนายดนุพล พุฒจีน)

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่
** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

08.20 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะ เข้าสักการะ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ศิลปะเชียงแสนโบราณ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโร

09.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะชมความงดงามของ วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก ที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา ที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่ง สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก วิหารวัดต้นเกว๋นเป็นต้นแบบหอคำหลวงที่งานพืชสวนโลก

11.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะสักการะหลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งล้านนา นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว ทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนำดอกมะลิมาแก้บน (ความเชื่อเฉพาะบุคคล)

12.30 ร้านอิ่มปลาเผา สาขาแม่เหี๊ยะ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอิ่มปลาเผา สาขาแม่เหี๊ยะ
ที่อยู่: เลขที่216 ซอย2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

14.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะแวะซื้อของฝากเมืองเชียงใหม่ ณ ร้านของฝากเชียงใหม่วนัสนันท์

15.45 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (CNX) เตรียมทำการเช็คอิน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.45 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) THAI AIRASIA COMPANY LIMITED

บินลัดฟ้า สู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 15นาที)

หมายเหตุ: ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

20.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ