6,400/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์ เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี -ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันเดินทางได้ -รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่มีชำระเงินมัดจำ ชำระแบบเต็มจำนวน
-โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-อัตราค่าบริการดังกล่าว เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 30 ท่าน/บัส หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศ VIP

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
98/204 หมู่ 9 ซอย 4 หมู่บ้านร่มรื่นการ์เด้นวิลล์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
เบอร์โทร
0819212701
อีเมล
Kosoltour@hotmail.com
หมายเหตุ

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 แบบVIP หรือรถตู้ปรับอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
- ค่าอาหารหลัก และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
-ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 - บาททุกท่าน ตลอดการเดินทาง
(เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
-ค่ามัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากระบุ เช่นค่ามินิบาร์ในห้องพัก/ค่าค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
เงื่อนไขการเดินทาง
 ราคาทัวร์นี้เป็นราคาแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ได้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าท่านสละสิทธิ์

เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-แม่กำปอง

location_on พระนครศรีอยุธยา - เชียงใหม่
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

มหัศจรรย์เชียงใหม่ เที่ยวตามวิถี แม่กำปอง แม่ริม ม่อนเเจ่ม ทัวร์เที่ยวไทย" เปิดจองสิทธิแล้ววันนี้ ผ่านแอปเป๋าตัง จ่ายเพียง 3,840 บาท / พักในเมืองเชียงใหม่

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1.ค่ามัคคุเทศก์ วันละ 1,500*3วัน = 4,500
2.ค่าน้ำมันรถมัคคุเทศก์ = 500
3.ค่าStaff ผู้ช่ายมัคคุเทศก์ 800*3วัน = 2,400
4.ค่าห้องพักทีมงาน 1000*2=2000
รวมค่าใช้จ่าย 9,400 / 30 คน = ต้นทุน 314 บาท/คน

ค่าใช้จ่ายรายบุคคล
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 6,400*7% = 448
2.ค่าประกันภัย ท่านละ 35 บาท
3.ค่าอาหารว่าง ตลอดทริป ท่านละ 300 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่...คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน

06.00 หจก.อยุธยานฤมิตร

ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว
บริการอาหารกล่องบนรถ พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เดินทางถึง จ.นครสวรรค์ นำท่านเยี่ยมชม พาสาน อาคารลักษณ์สุดล้ำแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ชมแม่น้ำสองสี ปากน้ำโพ

12.00 กิตติโภชนา กำแพงเพชร

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกิตติโภชนา /หรือร้านเทียบเท่า

15.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีการจัดวางผังและส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุด มีสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ บริเวณพุทธาวาสประกอบด้วย องค์พระธาตุลำปางหลวง เป็นประธาน มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขง ถัดซุ้มประตูโขงขึ้นไปเป็น วิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารบริวารตั้งอยู่คือ วิหารน้ำแต้ม และ วิหารต้นแก้ว ด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วย วิหารละโว้ และ หอพระพุทธบาท ด้านใต้มี วิหารพระพุทธ และอุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยแนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้าน

18.00 ร้านอิ่มปลาเผา สาขาแม่เหี๊ยะ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอิ่มปลาเผา สาขาแม่เหี๊ยะ

20.00 บริษัท โชตนา จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท ภัทร ท่าแพ จำกัด หรือ บริษัท ภัทร ท่าแพ จำกัด หรือ บริษัท โชตนา จำกัด )

ทุกท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรมเมอร์เคียว ในตัวเมืองเชียงใหม่

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

เปลี่ยนรถเป็นรถตู้ท้องถิ่นไปเที่ยวชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ชมแปลงปลูกผักและแปลงผลไม้เมืองหนาวดอยม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม เป็น แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของอำเภอแม่ริมเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงกว่า 1,300 เมตรชมแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาว ถ่ายรูปกับเด็กดอยแก้มแดง แวะชมไร่สตอบอรี่

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนแม่ริม

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบ้านสวนเชียงใหม่

14.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำคณะเที่ยวชมความงดงาม อลังการ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา

18.00 ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่

20.00 บริษัท โชตนา จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท ภัทร ท่าแพ จำกัด )

ทุกท่านเดินทางเข้าพัก โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ (คืนที่2)

07.00 บริษัท โชตนา จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท ภัทร ท่าแพ จำกัด )

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 หจก.อยุธยานฤมิตร

เดินทางถึง I love flower Farm สวนดอกไม้เปิดใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ สะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด ทั้งดอกคัตเตอร์สีขาวละมุน ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส และดอกมาร์กาเร็ต สีม่วงอ่อนที่ถ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาสวย

10.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำทุกท่านเดินทางสัมผัสธรรมชาติ บ้านแม่กำปอง บ้านเล็กในป่าใหญ่ใกล้เมือง หมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่านความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง

12.00 ร้านมีนา มีข้าว เชียงใหม่

บริการอาหารเที่ยงที่ร้านมีนา มีข้าว เชียงใหม่

13.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

เดินทางสู่ จ.ลำพูน กราบสักการะ วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปี ระการะหว่าทางแวะซื้อของฝากกาดทุ่งเกวียน ที่ลำปาง ซื้อของฝากจากภาคเหนือ

18.00 สวนอาหารบ้านเคียงน้ำ

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ จังหวัดตาก / หรือร้านเทียบเท่า

23.30 หจก.อยุธยานฤมิตร

เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิ์ภาพ