12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
เงื่อนไข การบริการ
อัตรานี้รวม
✔ บริการรถตู้ +มัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยของบริษัทดูแลอำนวยความสะดวกตลอดทริปการเดินทาง
✔ ค่าสถานที่เที่ยวชมที่ระบุตามโปรแกรม
✔ บริการอาหารทั้งหมด 7 มื้อที่ระบุในโปรแกรม
✔ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ ตามเส้นทาง
✔ บริการที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
✔ ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
✔ น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม

อัตราที่ไม่รวมในโปรแกรม
⮚ ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและคนขับตามความพึงพอใจ ไม่บังคับ
⮚ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
⮚ ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
⮚ อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
⮚ ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว

สิ่งที่ควรเตรียมไปเสื้อกันหนาว , รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจำตัว และอื่นๆ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
92/6 ม.1 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่
เบอร์โทร
0866971537
อีเมล
Kaijennytour@hotmail.com
หมายเหตุ

หนาวนี้ ที่เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน ( สุราษฎร์ธานี - เชียงใหม่ )

location_on สุราษฎร์ธานี - เชียงใหม่
โดย หาดใหญ่ เจอร์นี่ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

คำโปรยรายการนำเที่ยว
คำโปรยรายการนำเที่ยว
เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
1.รัฐบาลจ่ายให้ 40% ของแพ็คเกจแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
2. ต้องจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
3. 1 คน ใช้ได้ 1 สิทธิ์ และอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
4. สิทธิ์จะใช้ได้เมื่อชำระเงินแล้ว
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ คณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
6.บริษัท สามารถเปลี่ยนแปลงที่พัก ร้านอาหาร กรณีวันเดินทางไม่ว่าง โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
7.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
8.กรณีเดินทางคณะใหญ่ จองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
9.กรณีลูกค้ายกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้
เว้นแต่จะมีประกาศจากทางภาครัฐ
10.นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" เท่านั้น
11.การเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน
12.ราคานี้รวมค่าเดินทางตามโปรแกรมค่ายานพาหนะ ที่พัก และอาหาร 10 มื้อ
13.ราคา นี้ยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นที่อยู่นอกข้อตกลง เช่น มินิบาร์ หรือค่าธรรมเนียมที่เกินกว่าที่ตกลง เช่นโหลดน้ำหนักกระเป๋า

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม**

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ มีรายละเอียดดังนี้

1 . ค่าตั๋วเครื่องบิน ไกด์ ไป-กลับ สุราษ - เชียงใหม่ จำนวน 4,000 บาท
ค่าเดินทาง จาก หาดใหญ่ ไป กลับ สุราษ 1,000 บาท
เฉลี่ย คนละ 500 บาท
2. ค่าน้ำมันรถตู้ เชียงใหม่ ตลอด 4 วัน เฉลี่ย 4,000 บาท เฉลี่ย คนละ 400 บาท
43.ค่ามัคคุเทศก์ วันละ 1,000 บาท รวม 4,000 บาท เฉลี่ย คนละ 400 บาท
4. ค่าที่พักมัคคุเทศก์ โรงแรม ฟูราม่า คืนละ 800 บาท จำนวน 3 คืน คนละ 240 บาท
5, ค่าอาหารว่างลูกค้า และน้ำดื่ม มื้อละ 50 บาท วันละ 2 มื้อ รวม 400 บาท
6, ค่าประกันการเดินทาง คนละ 50 บาท (วงเงิน 2 ล้านบาท)
7.อุปกรณ์ที่แจกให้ลูกค้า เช่น หมวก ปากกา แท็กติดกระเป๋า กระเป๋าตาข่าย ลูกอม ยาดม คนละ 150 บาท
8. ค่าอาหารมัคคุเทศก์ วันละ 200 บาท จำนวน 4 วัน เฉลี่ย คนละ 80 บาท
9.. ชุดอาหารเช้า วันแรกของการเดินทาง set box 70 บาท

รวม ท่านละ 2,290 บาท

หมายเหตุ ลูกค้าเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

11.30 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาเตอร์สายการบินแอร์เอเซีย ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี บริษัทหาดใหญ่ เจอร์นี่ทัวร์ จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ก่อนนำท่านเช็คอินน์ตั๋วสัมภาระ พร้อมบริการอาหารกล่อง Set box

13.50 แอร์เอเชีย

เหิรฟ้าสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 5421

16.00 จีราวัฒน์ ยิ่งนิยม รถตู้ VIP

รถตู้รอรับคณะ ณ สนามเชียงใหม่

18.00 ร้านอาหารกาแล

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารกาแล

19.00 furama hotel เชียงใหม่

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่

06.30 furama hotel เชียงใหม่

furama hotel เชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้า ณ furama hotel เชียงใหม่

07.00 จีราวัฒน์ ยิ่งนิยม รถตู้ VIP

นำท่านเดินทางไปม่อนแจ่ม นำท่านชมจุดสูงสุดของม่อนแจ่ม สามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบ้าน รอบๆเต็มไปด้วยแปลงผักและดอกไม้สวยๆ ม่อนแจ่ม จุดชมวิวที่สามารถขึ้นไปสัมผัสลมหนาว ดูดูวิวธรรมชาติที่กว้างไกลสุดตา พร้อมเก็บภาพกับดอกไม้นานาชนิด

09.30 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำท่านชม sky walk ม่อนแจ่ม เดินบนสะพานไม้ไผ่ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ตลอดสองข้างทาง เพราะนอกจากอากาศจะเย็นสบายตลอดปีแล้ว ยังมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ล่าสุดกับจุดเช็คอินแห่งใหม่ “Skywalk ม่อนแจ่ม” ทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา

10.30 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำท่านชมไร่สตอเบอร์รี่ปลายฟ้า เป็นไร่ที่อยู่บนม่อนแจ่ม ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,350 เมตร ทำให้มีเมฆหมอกพัดปกคลุมแปลงปลูกตลอดวัน อากาศเย็นสบาย โดยเป็นสตรอว์เบอร์รี่สายพันธุ์พระราชทาน 80 ลูกใหญ่ หอม หวาน และยังมีดอกไม้กำลังบานสะพรั่งเต็มไร่ ทั้งดอกทานตะวัน ดอกกระดาษ ดอกเสี้ยวฝรั่ง สามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้เลย

12.00 ร้านอาหารบ้านสวนแม่ริม

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง

นำท่านชม แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของเชียงใหม่ในช่วงนี้ ต้องยกให้กับสวนดอกไม้หลากสีสัน ที่ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยถูกใจนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสาวๆ ที่ต่างแต่งตัวจัดเต็มไปถ่ายรูปกับเหล่าหมู่มวลดอกไม้งามบานสะพรั่ง อย่างที่ “สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง” เป็นสวนดอกมาร์กาเร็ต ตั้งอยู่ที่ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่นี่มีสวนดอกไม้หลายสวนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงามที่ “สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง” ถือเป็นอีกหนึ่งสวนดอกไม้ของ อ.แม่ริม ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปชมความงดงามของทุ่งดอกมาร์กาเร็ตสีม่วง ที่จัดเป็นมุมสวยๆ ปลูกเรียงเป็นแถวบนเนื้อที่โล่งกว้างกว่า 20 ไร่ บรรยากาศโปร่งโล่งสบายไม่แออัด และหากใครเดินทางไปในช่วงนี้ก็จะได้สัมผัสกับลมหนาวที่พัดโชยในยามเช้าและยามเย็น

15.30 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิม สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 468 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เคยใช้เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ที่มีดอกไม้งามหลากหลายสายพันธุ์ ชูช่อ เบ่งบานนับแสนนับล้านดอก

18.00 ร้านอิ่มปลาเผา แม่เหี้ยะ

นำท่านรับประทานอาหารเย็น

20.00 furama hotel เชียงใหม่

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

07.00 furama hotel เชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้า ณ furama hotel เชียงใหม่

08.00 จีราวัฒน์ ยิ่งนิยม รถตู้ VIP

นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง

12.00 ร้าน ธารทองหลอด

รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน ธารทองหลอด

13.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำทุกท่านเดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจ ที่ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนแบบชาวเหนือแท้ๆ บรรยากาศเงียบสงบ ถ่ายรูปชิลๆ - ร้านกาแฟเกร๋ๆ -วัดแม่กำปอง และ ท่านสามารถเตรียมสิ่งของ เพื่อบริจาคให้น้องๆชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ได้ ตามอัธยาศัย

17.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำทุกท่านเดินเล่น ณ ONE MIMMAN อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมร้านค้า ศิลปะ วัฒนธรรม และความร่วมสมัย เอามาไว้ในสถานที่เดียวกัน โดยตั้งอยู่ที่แยกรินคำ หรือติดกับซอยนิมมาน 1 จุดเด่นที่เห็นชัดอย่างหนึ่งของ one nimman ก็คือ โครงสร้าง และการออกแบบของสถานที่ ซึ่งผสมผสานกันระหว่างสไตล์ล้านนา ผสมเข้ากับความทันสมัยสไตล์ยุโรป

18.00 ร้านอาหารเวียงแก้ว ขันโตก

รับประทานอาหารเย็นพื้นเมือง

19.30 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังถนนคนเดินวัวลาย อีก 1 จุดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ถนนคนเดิน ที่นักท่องเที่ยวและคนเชียงใหม่ นิยมไปกัน มีทั้งของฝาก ของกิน ของที่ระลึก เครื่องเงินและอื่นๆอีกมากมาย

21.00 furama hotel เชียงใหม่

นำท่านเข้าสู่ที่พัก

06.00 จีราวัฒน์ ยิ่งนิยม รถตู้ VIP

นำทุกท่านกราบนมัสการ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ทุกท่านได้ชมวิวพระอาทิตย์นยามเช้า ที่บนเขา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

06.10 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำทุกท่านกราบนมัสการ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ทุกท่านได้ชมวิวพระอาทิตย์นยามเช้า ที่บนเขา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

08.00 furama hotel เชียงใหม่

รับประทานอาหารเช้า ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเช็คเอาท์ จากนั้นนำทุกท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก ณ ร้านของฝาก วนัสนันท์ ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

11.35 แอร์เอเชีย

เหิรฟ้าสู่สนามบินสุราษฏร์ธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย

13.25 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

ถึงยังท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี โดยสวัสดิภาพ บริการของเราต้องอำลาทุกท่านที่นี้. พร้อมบริการอาหาร set box