12,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ: กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
- รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
- กรุณาปฎิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้ายสุขอนามัย)และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
- รายการทัวร์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือ วันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

ราคานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (รวมน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
2. รถตู้รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา จ.สตูล
3. ค่าเรือ ไป-กลับ (ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ)
4. ที่พัก Idyllic Concept Resort เกาะหลีเป๊ะ ติดทะเล ระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
5. อาหารตามโปรแกรมจำนวน 8 มื้อ
6. ค่าเรือดำน้ำเกาะรอบในและอุปกรณ์ดำน้ำ
7. มัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
9. ค่าเข้าอุทยานหรือสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
10. VAT 7%

ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ่ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)
1. จองทัวร์ผ่าน แอปพิเคชั่น "เป๋าตัง" เท่านั้น
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยัน วัน-เวลา เดินทาง
3. หลังจากการจอง กรุณาชำระค่าทัวร์ภายใน 24.00น. ณ วันที่ทำการจอง เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยชำระค่าทัวร์ผ่าน แอปพิเคชั่น "เป๋าตัง" หากไม่มีการชำระเงินภายในวันที่ทำการจอง (23.59น.) ระบบจะยกเลิกการจองแพ็คเกจท่องเที่ยวอัตโนมัติ
4.. กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง หมายเลขการจองเป๋าตัง
และสำเนาบัตรประชาชน สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินชองท่าน

การยกเลิกเดินทาง
- สามารถยกเลิกรายการก่อนการชำระเงินค่าทัวร์เท่านั้น เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี

•ข้อควรทราบมาตราการการผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล•
แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- มีใบแสดงผลการได้รับวัคซีน ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหยด ไม่น้อยกว่า14วัน ก่อนการเดินทาง
(sinovac2 เข็ม / sinopharm2เข็ม/ astrazeneca 1เข็ม / pfizer1 เข็ม/j&j 1เข็ม/ sinovac+astra2เข็ม)
-มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90วัน
-มีใบแสดงผลกสตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี pt-pcr ว่าไม่พบเชื้อโควิด 72 ชม ก่อนเดินทาง
-มีใบแสดงผลกสตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี antigen test ว่าไม่พบเชื้อโควิด 72 ชม ก่อนเดินทาง
-มีเอกสารทางราชการรับรองว่ามีการกักตัวครบ14วัน และเดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะภายใน72 ชม.นับแต่วันพ้นจากกักตัว

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
99/116ก ต.บางเมือง อ.เมือง
เบอร์โทร
0804554477
อีเมล
cp_excite_tour@hotmail.com
หมายเหตุ

- เดินทางได้ตั้งแต่เดือน 15ตุลาคม2564- 31 มกราคม 2565
หรือจนกว่าสิทธิโครงการฯครบกำหนด

โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

location_on สมุทรปราการ - สตูล
โดย บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3วัน2คืน
สวรรค์ตู้ปลาใต้ทะเล ชม ปะการัง 7 สี บรรยากาศยามเย็นริมหาดสุดโรแมนติก
เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
ดำน้ำชมปะการังรอบใน – ร้องน้ำจาบัง –เกาะหินงาม
เกาะราวีหาด-ทรายขาว – เกาะยาง –เกาะอาดัง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1. ค่าธรรมเนียมท่าเรือ 20
2. ค่าอุทยาน 40
รวม 60 บาท (1)

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2500
2.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1200
3.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1500
4.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 30

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 5230
ลูกค้า 6 คนเฉลี่ยคนละ 872 บาท (2)

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 30
2.ค่าน้ำดื่ม อาหารว่าง ผ้าเย็น 100
รวม 130 บาท (3)

รวมค่าใช้จ่าย(1)+(2)+(3) = 1,050บาท
ภาษี 7 % = 900 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,950 บาท
------------------------------------------
หมายเหตุชี้แจงเพิ่มเติม
1.ค่าอาหารเช้ามื้อที่1 แบบกล่อง ไม่มีถุงเงิน จึงใส่ในหมวดเดินทาง เพื่อจะไม่ต้องแสกน
2.ค่าอาหารกลางวันมื้อที่5 แบบกล่่อง ไม่มีถุงเงิน จึงใส่ในหมวดเดินทาง เพื่อจะไม่ต้องแสกน
และ ใส่ค่าอาหารเป็น0 เนื่องจากค่าอาหารรวมกับค่าเรือ+ดำน้ำ ข้อ3 แล้ว
3.เรือ+กิจกรรมดำน้ำ ไม่มีถุงเงิน จึงใส่ในหมวดเดินทาง เพื่อจะไม่ต้องแสกน

05.30 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกกระเป๋า+สัมภาระ ของท่าน เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการตามมาตรฐาน SHA ท่องเที่ยวปลอดภัยสุขอนามัย

07.00 สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS

ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ โดยสายการบิน THAISMILE เที่ยวบินที่ WE259
ใช้เวลาเดินทาง1.30นาที

08.25 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

09.00 สุพัตรา ไชโย (สวัสดีหลีเป๊ะทัวร์)

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

09.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

บริการอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมน้ำดื่ม(มื้อที่1)

11.00 สุพัตรา ไชโย (สวัสดีหลีเป๊ะทัวร์)

ได้เวลาอันสมควรนำคณะลงเรือ SPEED BOAT เพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตาซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่มมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา...
จากนั้นเดินทางไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งอยู่บนเสน้ ทางเดิน เรือระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาตที่สวยงาม คือมีซุ้มประตูหิน ธรรมชา ติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมื่อ ไปเกาะไข่ต้องลอดซุ้มประตูหิน จะสมหวังเรื่องความรัก หากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจำให้รักกันชั่วนิรัันดร์ซุ้มประตูนี้

13.30 The Cove Bistro Seafood BBQ Grill and Beach Bar (Idylic concept resort)

เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารThe Cove Bistro Seafood BBQ Grill and Beach Bar (Idylic concept resort) (มื้อที่ 2)

14.00 โรงแรม Idyllic Concept Resort

นำท่านเช็คอินน์ ณ Idyllic Concept Resort Koh Lipe ติดชายหาด 4 ดาว

14.30 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

อิสระพักผ่อนที่ Idyllic Concept Resort เกาะหลีเป๊ะ หาดซันไรส์หรือหาดชาวเล ซึ่งที่ตั้งของ เป็นชายหาดที่สวยที่สุดบนเกาะหลีเป๊ะ สามารถดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ น้ำทะเลใส, ทรายขาว มีแนวต้นสนให้ร่มเงาตลอดหาด ท่านสามารถเดินเล่นดูดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนได้เลยที่หน้าหาด เล่นกิจกรรมSup board (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) หรือพายเรือคายักแบบท้องกระจกใส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หาดนี้ไม่ค่อยมีเรือวิ่งเข้าออกเหมือนหาดพัทยา บรรยากาศค่อนข้างสงบ อิสระเดินเล่นชายหาด เดินเที่ยวรอบเกาะตามอัธยาศัย

18.00 นิทัศน์ สมัยอยู่ (ร้านอาหารปาปาย่ามัม ซีฟู๊ด เกาะหลีเป๊ะ)

รับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ร้าน Papayamom ซีฟู๊ด (มื้อที่3)

19.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

หลังทานอาหารเย็นอิสระเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ Walking Street Lipe เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายสำคัญเพราะวา่ บนถนนคนเดินนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ ร้านทัวร์ ร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำ ร้านขายของที่ระลึก นวดสปาเพื่อผ่อนคลาย อาหารทะเลสดๆ ปิ้ง ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตั้งเรียงรายกันอยู่ตลอดสองข ้างทาง เป็ นระยะทางประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตร

21.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก Idyllic Concept Resort
พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรม Idyllic Concept Resort

รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารโรงแรม Idyllic Concept Resort (มื้อ4)

09.00 สุพัตรา ไชโย (สวัสดีหลีเป๊ะทัวร์)

จากนั้นนำท่านลงเรือหางยาวท้องถิ่น สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำดูปะการัง ร่องน้ำจาบัง จะปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตั้ง แต่บนยอดกองหินไล่ลงไปจนถึงระดับลึกจนมองไม่เห็น จุดดำน้ำของเกาะหลีเป๊ะ ใต้น้ำจะมีแท่งหินอยู่ทั้งหมด5 ยอด มีอยู่ 4 ยอดที่ปกคลุมดว้ ยปะการังอ่อนหลากสีปะการังถ้วยส้มฟองน้ำครกขนาดใหญ่ ดอกไม้ทะเลหลากสีและอีกหนึ่ง ยอดจะเต็มไปด้วยดาวขนนก มีฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยแหวกว่ายหาอาหารปกติแล้วการชมปะการังอ่อนแบบนี้จะต้องดำน้ำลึก แต่ที่นี่ปะการังอ่อนอยู่ในระดับที่ตื้นมากให้ท่านได้ชมความงามของปะการังเจ็ดสีที่มีชื่อเสียงของเกาะหลเีป๊ะ…
เดินทางสู่ เกาะหินงาม หาดสีดำนั้นคือ ก้อนหนิหลากหลายก้อ น หลากหลายขนาดเต็มไปทั้งหาด เป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเจีย ระไนขึ้น ให้มีประกายแวววาว บรรดาหนิหลากหลายขนาดที่เกาะหินงามจะเป็นหนิ ลักษณะกลมมนมีสีเทาดำโดยจะมีความวาววับเมื่อถูกน้ำทะเล บนเกาะมีป้ายเตือนเกี่ยวกับคำสาปแช่งของเจ้าพ่อตะรุเตาว่ า "ผู้ใดบังอาจเก็บหินงามจากเกาะนี้ไปผู้นั้น จะถึงซึ่งความหายนะนานานัปการ” ด้วยความเชื่อ เหล่านี้ถือเป็นมาตรการการป้องกันทรัพยากรทางจิตใจได้เป็นอย่างดี..
จากนั้นเดินทางไป เกาะราวี(หาดทรายขาว) มีชายหาดที่น้ำใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่นน ้าได้ และที่หาดนี้จะพบ หอย มอื เสือมากมายหลากหลายสีมุมถ่ายรูปยอดนิยมของเกาะราวีจะเป็นขอนไม้และ ชิงช้าขอนไม้ที่ผูกไว้ตามต้นไม้ริมหาด

12.00 สุพัตรา ไชโย (สวัสดีหลีเป๊ะทัวร์)

รับประทานอาหารกลางวันบน (แบบกล่อง )บนเกาะ(มื้อที่ 5)

13.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

ออกเดินทางดำน้ำต่อที่ เกาะยาง เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาที่สวยงามแห่งหนึ่งของหมู่เกาะทะเลสตูล ด้านหน้าเกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล น้ำทะเลสีสวยงาม ด้านทิศเหนือสามารถมองเห็นเกาะราวีอยู่ทางด้านซ้ายและเกาะอาดังอยู่ทางด้านขวา จากนั้นเดินทางไป เกาะอาดัง บริเวณเกาะเป็นเทือกเขาสูงครอบคลุมเนื้อที่ เกือบทั้งหมดของเกาะ ในอดีตเคยเป็นที่ ส่องสุมโจรสลัด มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และมีแนวปะการังอยู่ รอบๆเกาะ จึงเหมาะสำหรับการดำน้าตื้น

14.00 โรงแรม Idyllic Concept Resort

ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ Idyllic Concept Resort
อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 The Cove Bistro Seafood BBQ Grill and Beach Bar (Idylic concept resort)

รับประทานอาหารเย็น ณ .ห้องอาหาร The Cove Bistro Seafood BBQ Grill and Beach Bar (Idylic concept resort) (มื้อ6)

22.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

พักผ่อนตามอัธยาศัยราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงแรม Idyllic Concept Resort

รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารโรงแรม Idyllic Concept Resort (มื้อ7)

08.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

เตรียมสัมภาระเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ท

11.00 สุพัตรา ไชโย (สวัสดีหลีเป๊ะทัวร์)

เดินทางกลับโดยเรือ speedboat ไปท่าเทียบเรือปากบารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

12.30 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา

13.00 นิทัศน์ สมัยอยู่ (ร้านอาหารปาปาย่ามัม ซีฟู๊ด ปากบารา)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปาปาย่ามัม ซีฟู๊ด ปากบารา (มื้อที่ 8)

14.00 สุพัตรา ไชโย (สวัสดีหลีเป๊ะทัวร์)

นำท่านเดินทางสนามบินหาดใหญ่ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

17.15 สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS

ถึงเวลาอันสมควรเดินทางกลับสมุทรปราการ โดยสายการบิน THAISMILE เที่ยวบิน WE266

18.55 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

ถึงปลายทาง โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ