12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาแพคเก็จทัวร์ที่จ่ายจริงคือ 7,500 บาท หลังจากหักส่วนที่รัฐสนับสนุน 40% แล้ว
ชำระเงินและจองสิทธิ์ผ่านแอพ "เป๋าตังค์" เท่านั้น

เมื่อชำระเงินค่าทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้ (กรณียกเลิกการจองรายการนำเที่ยว สามารถทำได้ก่อนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งระบุไว้ใน Consent แต่การยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด ศบค สั่งระงับการเดินทางฯ ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2551 หมวด 2 มาตรา 28

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ คันละ 8-9 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าเจ้าหน้าที่บริษัทฯดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหาร 8 มื้อ
• ค่าเข้าชมทุกสถานที่ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 2 คืน
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ
• น้ำเปล่าบริการบนรถ วันละ 1 ขวด แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถท้องถิ่น 300 บาท/ท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการใช้บริการ)

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
• ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
• สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวกครบแล้วทั้ง 2 เข็ม หรือ แอสต้า 1 เข็ม
• รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
• ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
• การจัดที่นั่งบนรถขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทในการบริหารจัดการ
• เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องดำเนินการจองตามขั้นตอนและวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
47/3 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เบอร์โทร
0918589521
อีเมล
bemyselftravel@gmail.com
หมายเหตุ

"(01Be-01) โอเค เบตง 4 วัน 2 คืน" ตาก-เบตง

location_on ตาก - สงขลา
โดย บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เขื่อนบางลาง | วัดช้างไห้ | อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ | หอนาฬิกาเบตง | วัดพุทธาธิวาส | สวนหมื่นบุปผา | อุโมงค์ปิยะมิตร | บ่อน้ำร้อนเบตง | ป้ายใต้สุดสยาม | สนามบินเบตง | ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง | ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว | ตลาดกิมหยง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ที่เกิดขึ้นระหว่างโปรแกรมทัวร์
1.1 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมโหลดสัมภาระสำหรับเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ 2200*2 = 4400 บาท
1.2 ค่าห้องพักเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ ไกด์ท้องถิ่น 2,800 บาท
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงไกด์ท้องถิ่น 1 ท่าน 1,000*3 วัน = 3,000 บาท
1.4 ค่าอาหารสำหรับไกด์ เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ และคนขับรถ 2,000 บาท
1.5 ค่าประกันการเดินทางเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์และไกด์ท้องถิ่น 30*2 = 60 บาท

2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างโปรแกรมทัวร์
2.1 ค่าขนม น้ำดื่ม อาหารว่าง และอุปกรณ์ทำความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค 600 บาท
2.2 ค่าประกันการเดินทางสำหรับลูกค้า 30*16 = 480 บาท

VAT 7 % 817 บาท/คน
รวม 16 คน 817*16 = 13072 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในหมวดนี้ 4,400 + 2,800 + 3,000 + 2,000 + 60 + 600 + 480 + 13072 = 26,412 บาท

1 กรุ๊ป 16 คน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายหมวดนี้คนละ 1,651 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

21.00 ฺBe Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

พบกัน ณ จุดนัดพบ..............................................................................
เพื่อลงทะเบียนและรับแจกของว่าง พร้อมออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง

04.30 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ทำภาระกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่นำทุกท่าน Check in โหลดสัมภาระ จำกัด 15 กิโลกรัมต่อท่าน พร้อมออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ (มีเจ้าหน้าที่จากบริษัททัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง)

*สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวัน เวลาที่ออกเดินทาง*

08.15 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะลูกค้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

09.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ 8 ที่นั่ง สักการะวัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ในส่วนของสถูปศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานี
- เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้

12.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ เขื่อนบางลาง (มื้อที่ 2)

14.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านเดินทางสู่อ.เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เที่ยวชม
- อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับชุมชนเมืองใหม่
- หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง ใกล้ๆกันนั้นมี ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
- วัดพุทธาธิวาส วัดสวยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพที่สวยงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่ง

17.30 ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ)

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารต้าเหยิน(กิตติ) ชิมอาหารรสชาติพื้นเมือง ต้นตำหรับของเมืองเบตง (มื้อที่ 3)

19.00 โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก แกรนด์ แมนดาริน เบตง ระดับ 4 ดาว โรงแรมที่นับว่าทำเลดีที่สุดของเบตงก็ว่าได้ จากโรงแรมสามารถเดินไปชมหอนาฬิกา ถนนคนเดินเบตง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ได้ในเวลากลางคืนและเช้า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านชม
- สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน
- อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผู้ที่เคยใช้อุโมงค์แห่งนี้ในการพักพิง ไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว หากแต่ห้องหับและร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้ยังคงถูกจารึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ใช้ประโยชน์จากการรำลึกถึงอดีตแห่งการต่อสู้อันเจ็บปวด
- บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่นได้

12.30 ร้านอาหารใบหยก

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารใบหยก ร้านอาหารเก่าแก่อีกร้านของเบตง พิเศษ!!! พบกับเมนูประจำเมืองเบตง "ไก่เบตง"

14.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านชม
- สู่ ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
- ท่าอากาศยานเบตง สนามบินน้องใหม่ เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์กใหม่ในเบตง ที่แม้จะเป็นสนามบินขนาดกะทัดรัด แต่ว่ามีความสวยหรู และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการตกแต่งด้วยไม้ไผ่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ถือเป็นสนามบินหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่มีการนำไม้ไผ่มาเป็นแนวคิดหลักในการตกแต่ง ซึ่งช่วยยกระดับให้สนามบินแห่งนี้มีเสน่ห์สวยเก๋มากยิ่งขึ้น
-

18.00 ร้านอาหารบ้านคุณชาย เบตง

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ชิมอาหารใต้ท้องถิ่นรสจัด

19.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อตื่นเช้าชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเช้าวัดถัดไป

04.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ที่บริเวณ บ้านธารมะลิ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดฮิตของเบตง ที่สำคัญคือมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี และ เป็นทะเลหมอกขนาดใหญ่และสวยงามมาก สามารถมองเห็นความสวยงามของยอดเขาไมโครเวฟได้แบบชัดๆ เลย จุดชมวิวแห่งนี้เป็นเหมือนสวรรค์บนดิน เพราะนอกจากจะได้ชมวิวหมอกสวยๆ แล้ว ก็ยังได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์

07.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) แบบSet Box พร้อมออกเดินทางสู่ที่หมายต่อไป

11.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านชม มัสยิดกลาง ปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีอรูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
- สัการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ มาที่นี่สิ่งควรจะขอพรคือด้วน ขอโชคลาภ ขอเรื่องสุขภาพกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

13.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารป่ายาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (หากมีเวลาเหลือนำทุกท่านแวะซื้อของฝากจากตลาดกิมหยงเพิ่มเติมอีกแห่ง)

15.30 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเช็คอินพร้อมโหลดกระเป๋าเดินทาง (ไม่เกินท่านละ15 ก.ก.) พร้อมออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง
*สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวัน เวลาที่ออกเดินทาง*

18.30 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

ถึงสนามบินดอนเมือง นำทุกท่านรับสัมภาระ รับประทานอาหารเย็น (มื้ออิสระ) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับจ.ตากโดยสวัสดิภาพ