12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไข การบริการ
อัตรานี้รวม
✔ บริการรถตู้ +มัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยของบริษัทดูแลอำนวยความสะดวกตลอดทริปการเดินทาง
✔ ค่าสถานที่เที่ยวชมที่ระบุตามโปรแกรม
✔ บริการอาหารทั้งหมด 7 มื้อที่ระบุในโปรแกรม
✔ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ ตามเส้นทาง
✔ บริการที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
✔ ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
✔ น้ำดื่ม ( ขวด ) + ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว แจกระหว่างการเดินทางตลอดโปรแกรม

อัตราที่ไม่รวมในโปรแกรม
⮚ ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยวไทยและคนขับตามความพึงพอใจ ไม่บังคับ
⮚ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
⮚ ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดในโปรแกรม
⮚ อาหาร / เครื่องดื่ม นอกเหนือจากโปรแกรม
⮚ ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกันชีวิตส่วนตัว

สิ่งที่ควรเตรียมไปเสื้อกันหนาว , รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจำตัว และอื่นๆ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
92/6 ม.1 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่
เบอร์โทร
0866971537
อีเมล
Kaijennytour@hotmail.com
หมายเหตุ

หนาวนี้ ที่เชียงราย ( หาดใหญ่- เชียงราย) 5 วัน 4 คืน

location_on สงขลา - เชียงราย
โดย หาดใหญ่ เจอร์นี่ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

คำโปรยรายการนำเที่ยว
เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
1.รัฐบาลจ่ายให้ 40% ของแพ็คเกจแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
2. ต้องจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
3. 1 คน ใช้ได้ 1 สิทธิ์ และอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
4. สิทธิ์จะใช้ได้เมื่อชำระเงินแล้ว
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ คณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
6.บริษัท สามารถเปลี่ยนแปลงที่พัก ร้านอาหาร กรณีวันเดินทางไม่ว่าง โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
7.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
8.กรณีเดินทางคณะใหญ่ จองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
9.กรณีลูกค้ายกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้
เว้นแต่จะมีประกาศจากทางภาครัฐ
10.นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" เท่านั้น
11.การเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน
12.ราคานี้รวมค่าเดินทางตามโปรแกรมค่ายานพาหนะ ที่พัก และอาหารเช้าที่โรงแรม 4 มื้อ
13.ราคา นี้ยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นที่อยู่นอกข้อตกลง เช่น มินิบาร์ หรือค่าธรรมเนียมที่เกินกว่าที่ตกลง เช่นโหลดน้ำหนักกระเป๋า

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม**

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ มีรายละเอียดดังนี้

1 . ค่าตั๋วเครื่องบิน ไกด์ ไป-กลับ เฉลี่ย คนละ 590 บาท
2.ค่าประกันการเดินทาง คนละ 35 บาท (วงเงิน 2 ล้านบาท)
3.ค่ามัคคุเทศก์ วันละ 1,000 บาท รวม 5,000 บาท เฉลี่ย คนละ 500 บาท
4. ค่าที่พักมัคคุเทศก์ จำนวน 4 คืน คนละ 500 บาท
5, ค่าอาหารว่างลูกค้า และน้ำดื่ม มื้อละ 50 บาท วันละ 1 มื้อ รวม 250 บาท
6,ค่าน้ำมันรถตู้เฉลี่ยวันละ 1,000 บาท ตกท่านละ 500

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

หาดใหญ่เจอร์นีทัวร์ รอรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล อำนวยความสะดวก

08.35 แอร์เอเชีย

นำทุกท่าน เดินทางไปยังเชียงราย ด้วยสายการบิน Air Asia 08.35-10.15

11.40 แอร์เอเชีย

ถึงยังท่าอากาศยานดอนเมือง รอเปลี่ยนเครื่องสู่เชียงราย โดยสายการบิน Air Asia 11.40 – 13.05

13.05 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเหนือทราเวลทรานสปอร์ต 2021

ถึงยังท่าอากาศยานเชียงราย หาดใหญ่เจอร์นีทัวร์ จัดรถตู้ปรับอากาศ รอรับคณะ รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 โรงแรม Le patta chiang rai

นำท่านเข้าทีพัก โรงแรม Le patta chiang rai พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำท่านเข้าชมความงามของวัดร่องขุน ผลงานอาจารย์เฉลิมชัย ด้วยสถาปัตยกรรมในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ตื่นตาตื่นใจกับหมู่อาคารภายในวัด และพระอุโบสถที่แปลกสวยงามจับตาหนึ่งเดียวในโลก

17.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำชมไรบุญรอด เดินชมบรรยากาศอันแสนสบาย ณ ไร่สิงห์บุญรอด พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกกับสิงห์ สัญลักษณ์บริษัทบุญรอด

18.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรม Le patta chiang rai

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเหนือทราเวลทรานสปอร์ต 2021

นำท่านเดินทางสู่ดอยแม่สลองนำท่านชม หมู่บ้านสันติคีรีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาบนดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลองตั้งแต่ปี พ.ศ.2504
ชุมชนบนดอยแม่สลองจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบชาวจีนแถบมณฑลยูนนาน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบาย

11.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำท่านแวะชิมชาที่ไร่ 101 พร้อมนำท่านชิมชา ซื้อเห็ดหอม

12.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำท่านนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี ซึ่งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง จากนั้นเดินทางเข้าเคารพ สุสานนายพลต้วน ผู้พัฒนาดอยแม่สลอง จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้กว้างไกล** ดอกช่วงพญาเสือโคร่งบาน ช่วง ธันวาคมเป็นต้นไป

16.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำทุกท่านถ่ายภาพประทับใจ ณ ไร่ชาฉุยฟง พร้อมจิบชายามเย็น ชมความงามของไร่ชา พูดคุยสังสรรค์

18.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

19.00 ภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ต

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ต
ผ่อนคลายอริยบถ

07.00 ภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ต

รับประทานอาหารเช้าที่พัก สัมผัสอากาศเย็นสบายสูดอากาศบริสุทธิ์

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเหนือทราเวลทรานสปอร์ต 2021

นำท่านเดินทางสู่สวนแม่ฟ้าหลวง ณ ดอยตุง ชมสวนไม้ดอกนานาพันธุ์ ถ่ายภาพประทับใจ

09.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

ชมสวนไม้ดอกนานาพันธุ์ ถ่ายภาพประทับใจ ณ สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง ที่มีอาคารพระตำหนักดอยตุง มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพื้นเมือง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี 2 ชั้น และชั้นลอยที่ประทับ ชั้นบนแยกเป็น 4 ส่วน แต่เชื่อมเป็นอาคารหลังเดียวกัน เสมอกับลานกว้าง นับว่ามีความสวยงามอย่างมาก

12.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

อิ่มอร่อยกับอาหารพืชเมืองหนาว ณ ครัวโครงการหลวง (อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)

13.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ดอยช้างมูบ ณ หมู่บ้านผาฮี้ ชุมชนเขาเผ่าอาข่าบ้านผาฮี้ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกใบชาและกาแฟ ซึ่งถือได้ว่ากาแฟและชาของที่นี่เป็นของขึ้นชื่อที่ต้องมาลองให้ได้จากแหล่งต้นกำเนิดหมู่บ้านแห่งนี้ว่าเต็มไปด้วยเมล็ดกาแฟและใบชาที่ชาวบ้านนำมาตากแห้งไว้รอนำไปคั่ว

14.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

จากนั้น นำทุกท่าน นั่งจิบกาแฟ ชมดอยนางนอน ณ ร้านกาแฟผาฮี้ จุดเช็คอินท์ที่สวยที่สุดและสามารถเห็นวิว ด้านหลัง ของถ้ำหลวงนางนอนได้

15.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

จากนัน นำทุกท่านไปยัง ลานสาวกอด หรือ ลานวัฒนธรรม เป็นลานแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านผาฮี้ นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินชมวิวแชะภาพของดอยนางนอน ไฮไลท์คือบริเวณใกล้ๆ จะมีชิงช้าชาวเขาสูงใหญ่เป็นสง่า ซึ่งในวันปีใหม่ของชาวอาข่าคนในหมู่บ้านจะมีพิธีโล้ชิงช้าและจะมีการจัดงานเทศกาลกันบริเวณนี้ บริเวณรอบๆ ลานสาวกอดจะเป็นร้านค้าขายของทั่วไป และเป็นบ้านเรือนของของคนในชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย เป็นมิตรกับทุกคนที่มาเยือน

16.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำท่านชมศูนย์การเรียนรู้ ถ้ำขุนน้ำนางนอน ย้อนรอยลูกหมู่ป่าที่ติดอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้จนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก
ก่อนนำท่านเดินทางสู่เชียงแสน

18.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

19.00 The Imperial Golden Triangle Resort

นำท่านเข้าที่พัก The Imperial Golden Triangle Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 The Imperial Golden Triangle Resort

รับประทานอาหารเช้า ทีพั่ก ชมวิวแม่น้ำโขง

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเหนือทราเวลทรานสปอร์ต 2021

นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นวัดเก่าอีกวัดหนึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นวัดที่ใคร ๆ นิยมไปเที่ยวชมและนมัสการองค์พระธาตุจอมกิตติเพื่อเป็นสิริมงคล ข้างบนวัดนี้ยังเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นเมืองเชียงแสนและแม่น้ำ

10.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

จากนั้น นำท่านไปยังวัดพระธาตุผาเงาเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงแสน อยู่บนเส้นทางเลียบโขงไปอำเภอเชียงของด้านขวามือเลยจากวัดพระธาตุสองพี่น้องไปไม่ไกลนัก นอกจากพระธาตุผาเงาแล้วที่นี่ยังมีพระผุดที่โผล่พ้นดินขึ้นมาเพียงครึ่งองค์ คล้ายพระผุดที่วัดพระผุดพระทองจังหวัดภูเก็ต คือหลวงพ่อผาเงา

12.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำทุกท่านไปยังสามเหลี่ยมทองคำ จุดชมวิวสามแผ่นดิน ลาว ไทย พม่า พร้อมช้อปปิ้งสินค้าท้อง นมัสการพระธาตุสี่แผ่นดิน พร้อมรับประทานอาหารริ่มโขง **อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **

16.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

นำทุกท่านเดินทางไปยังวัดร่องเสือเต้น ซึ่งความโดดเด่นของวัด อยู่ที่ “วิหารวัดร่องเสือเต้น” ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำ เพราะใช้โทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพิ่มความโดดเด่น โดยสีน้ำเงิน

17.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

จากนั้น นำท่านเข้านมัสการวัดพระแก้ว สถานที่ค้นพบพระแก้วมรกต
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินเล่น ณ ถนนคนเดินเมืองเชียงราย และชม หอนาฬิกาเมืองเชียงราย

18.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมคำธนา

นำท่านเข้าที่พักโรงแรมคำธนา พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมคำธนา

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของที่พัก

07.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเหนือทราเวลทรานสปอร์ต 2021

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย

09.00 แอร์ เอเชีย

เหิรฟ้าสู่ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia 09.00 – 10.20

12.00 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.00 แอร์ เอเชีย

เหิรฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบิน Air Asia 14.00 – 15.30

15.30 หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์

ถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในบริการ