8,300/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

1. ผู้ร่วมเดินทางได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม หรือ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
2.ไม่สามารถทำการขอเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
3. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
4. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวันได้
6. บริษัททัวร์สามารถสลับลำดับการเที่ยวได้เพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
302/16 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท
เบอร์โทร
0817346341
อีเมล
suthamas_tour@hotmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราบริการนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าที่พักตารายการที่ระบุ
- ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์และทีมงานที่ชำนาญคอยดูแลตลอดการเดินทาง

เที่ยวอีสานใต้ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ 4 วัน 2 คืน

location_on ชัยนาท - อุบลราชธานี
โดย สุฑามาศทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวอีสานใต้ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ 4 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และสตาร์ฟ 1 คน
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์จำนวน 4 วัน วันละ 1500 บาท = 6000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงสตาร์ฟ จำนวน 4 วัน วันละ 700 บาท = 2800 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์และสตาร์ฟ 30 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 8830 บาท ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 294 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าทำประกันการเดินทาง 32 บาท
2. ค่าขนมขบเคี้ยวบนรถ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็งลูกค้าและพนักงานขับรถ 150 บาท
3. ค่าเจลแอลกอฮอล์ ทิชชู่เปียก หน้ากากอนามัย 130 บาท
***รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และสตาร์ฟ 1 คน+ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 294+312 = 606 บาท
***ภาษีร้อยละ 7 = 42 บาท
***รวม 604 + 42 = 648 บาท

21.00 สุฑามาศทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่สุฑามาศทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระให้กับทุกท่าน เพื่อเตรียมตัวเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น พร้อมรับฟังการบรรยายของมัคคุเทศก์มืออาชีพ บริการเครื่องดื่ม กาแฟ ชา โอวัลตินและความบันเทิงบนรถตลอดการเดินทาง (เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แปรงสีฟัน เสื้อกันหนาวติดตัวไว้ กระเป๋าใหญ่นำใส่ใต้ท้องรถ) ให้อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

05.00 สุฑามาศทัวร์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ที่จังหวัดอุบลราชธานี

07.00 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารของโรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี ห้องอาหารระดับโรงแรม 5 ดาว

08.30 สุฑามาศทัวร์

นำท่านเยี่ยมชม วัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์
พระธาตุองค์สีขาว ตัดกับลวดลายสีทองอย่างงดงามวิจิตรบรรจง ภายนอกเป็นภาพนูนต่ำที่องค์พระธาตุด้านนอก บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติ ด้านล่างรอบพระธาตุเป็นพุทธสาวกในบวรพุทธศาสนาส่วนฐานรองรับองค์พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ด้วยพญานาคครุฑและยักษ์ ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน และพระพุทธรูปที่งดงามหลายองค์

10.45 สุฑามาศทัวร์

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สัมผัสความเงียบสงบริมฝั่งโขง และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน ตลอดสองฝั่งถนนเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนไม้เก่าแก่ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น

12.00 ร้านอาหารบ้านกงพะเนียง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารกงพะเนียง

13.30 สุฑามาศทัวร์

นำท่านเที่ยวชม วัดพระใหญ่ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ หรือ วัดปากแซง ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว สายบุญเข้ามากราบไหว้ ขอพรกับพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุมากกว่า 1000 ปี กันอย่างไม่ขาดสายทั้งชาวไทย และชาว สปป.ลาว
วัดพระใหญ่ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เดิมชื่อวัดพระโต ที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1180 ขึ้นโดยขนานนามว่า พระอินทร์ใส่โฉม ซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนไทยและประชาชน สปป.ลาว ด้วย ที่เชื่อเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เมื่อได้ขอพรต่อพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ แล้วจะเกิดเรื่องอัศจรรย์ที่ไม่น่าว่าจะเกิดขึ้นนั่นเอง

15.30 สุฑามาศทัวร์

นำท่านเที่ยวชม สามพันโบก แก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ที่มีความสวยงามมากๆ สามพันโบก ความ
งดงามในยามแล้ง สามพันโบก เป็นแก่งหินใต้ลำน้ำโขง เขตบริเวณบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอ
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สามพันโบกคือความงดงามใต้น้ำ ที่จะปรากฏให้เห้นความงดงามแค่เพียง
ในยามน้ำแล้งเท่านั้น เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินดังกล่าวจะจมอยู่ใต้บาดาล ความสวยงามวิจิตร
ของหินที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่ง มองเห็นเป็นภาพศิลปะ มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ใหญ่บ้าง
เล็กบ้าง บ้างเป็นรูปวงรี รูปดาว รูปวงกลม และรูปอื่นๆ อีกมากมาย ตามแต่ที่เราจะจินตนาการจำนวน
มากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3 พันโบก?เพราะมีมากกว่า 3,000 แอ่ง ที่นี่จึงได้ฉายาว่า “แกรนแคนย่อน
เมืองไทย”

17.00 โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ คณะเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์

19.00 สุฑามาศทัวร์

นำท่านเที่ยวชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ความสวยงามและมหัสจรรย์ของศาสนสถานแห่งเมืองดอกบัว
ริมโขงวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือวัดภูพร้าว หรืออีกชื่อที่นิยมคือวัดเรืองแสง ตั้งอยู่บนเนินเขา ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยบริเวณยอดเขาจะมองเห็นอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า ซึ่งด้านหลังของอุโบสถนั้นเป็นจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ ที่อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน ซึ่งหากถ้าเราโชคดีจะได้พบกับดวงดาวรายล้อมไปกับอุโบสถเรืองแสงเพิ่มความงดงามตื่นตาใจ หากจะเพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะหากยิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ขัดเจนมากขึ้น นำคณะกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์

07.30 สุฑามาศทัวร์

นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย เมื่อดูจากแม่น้ำโขงจะเห็นเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ แต่ในบริเวณที่เป็นหน้าผา จะปรากฏภาพเขียนสีโบราณโดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ ซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยและในต่างประเทศ

10.30 สุฑามาศทัวร์

นำท่านเที่ยวชม วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งโดย "หลวงปู่คำคนิง จุลมณี" เมื่อปี พ.ศ. 2521 ใช้เป็นที่ ปฏิบัติธรรมจำพรรษา บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่บนที่ราบสูง ริมฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลไหลรวมกัน กลายเป็นแม่น้ำสองสี อย่างสวยงาม ตลอดจนทิวทัศน์ของฝั่งประเทศตรงข้ามได้อย่างชัดเจน
ภายในบริเวณวัดถ้ำคูหาสวรรค์มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น
- พระอุโบสถหลังงามสีขาวแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงสวยงาม มีลายกนก คล้ายกับวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย ดึงดูดให้เหล่านักท่องเที่ยวแวะเข้าเยี่ยมชมที่นี่อย่างมากมาย
- พระธรรมเจดีย์ศรีไตรภูมิ โดยเจดีย์ยอดสีทอง มียอดใหญ่ 1 ยอดตรงกลางล้อมรอบด้วยยอดเล็กๆ อีก 8 ยอด ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปปางสมาธิที่สวยงาม
- สวนตอไม้โดยรอบภายในบริเวณวัดเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเพราะที่วัดแห่งนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ตอไม้ที่ท่านสังเกตเห็นนั้นหากมองอย่างละเอียดแล้วล่ะก็ จะเห็นดอกกล้วยไม้ที่สวยงามน่ารักหลากหลายพันธุ์และสี
- ถ้ำคูหาสวรรค์ ที่อยู่บริเวณด้านหลังวัดให้ทุกท่านไปสำรวจ ถ้ำคูหาสวรรค์ เป็นถ้ำที่เดินไปได้สะดวก ไม่ลึก ภายในถ้ำเป็น ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย มากมายหลายองค์ ด้านในถ้ำเป็นที่ตั้งของโลงแก้วที่บรรจุสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่คำคนิง จุลมณี พระนักวิปัสสนาที่มีชื่อเสียง
- จุดชมวิวลำน้ำโขงที่ทอดตัวเข้าสู่ประเทศลาว หลังจากที่ไหลผ่านเป็นเส้นชายแดนระหว่างไทย-ลาว และเป็นจุดสุดท้ายที่
น้ำโขงจะไหลผ่านประเทศไทย
- ฆ้อง อาเซียน ใหญ่ที่สุดในโลก

12.00 ร้านอาหารกกขาม

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารกกขาม อุบลราชธานี

13.30 สุฑามาศทัวร์

นำท่านเที่ยวชม วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ อุบลราชธานี
วัดมหาวนาราม เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเมืองอุบลราชธานี เดิมชื่อว่า วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ ภายหลังเรียกว่า วัดป่าใหญ่ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2322 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดมหาวนาราม ในปี พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2514 ในสมัยจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี และได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521

14.30 สุฑามาศทัวร์

นำท่านเที่ยวชม วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ เหมาะแก่การเล่าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เมื่อ พ.ศ. 2497 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ได้ทำการบุกเบิกปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมและได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นและเปลี่ยนสภาพเป็นวัดในโอกาสต่อมา
วัดหนองป่าพงเป็นต้นแบบของวัดป่ากว่า 100 แห่งในประเทศไทย และอีกหลายประเทศทั่วโลก ทั้งออสเตรเลีย ฝรั่งเศส แคนาดา เยอรมัน อิตาลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แม้จะมีศาสนิกชนมากมายแต่ก็ไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดนิกาย หรือเข้าไปพัวพันกับการเมืองจนเป็นเรื่องแตกแยก วัดจะเน้นความเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ฟุ่มเฟือยหรือสะสม คงความเป็นพุทธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อย่างแท้จริง
วัดหนองป่าพง เปิดให้เข้าชมตอนเช้า เวลา 10.30-12.00 น. ตอนบ่าย เวลา 14.00-18.00 น.

15.30 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี ห้องพักวิวสวยใจกลางเมืองอุบลราชธานี โรงแรมระดับ 5 ดาว สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

07.00 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

08.00 สุฑามาศทัวร์

ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP เดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารขอนแก่น โต๊ะจีน ขาหมูนางรอง แวะซื้อของฝากระหว่างทาง ออกเดินทางกลับ จ. ชัยนาท

08.30 สุฑามาศทัวร์

ออกเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 77 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ คำว่า พนมรุ้ง มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่าภูเขาใหญ่ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ปราสาทหิน พนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์

12.00 ร้านอาหารขอนแก่น โต๊ะจีน ขาหมู นางรอง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารขอนแก่น โต๊ะจีน ขาหมู นางรอง

13.30 สุฑามาศทัวร์

แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก ระหว่างเดินทางกลับสู่จังหวัดชัยนาท

16.30 สุฑามาศทัวร์

บริการอาหารว่างบนรถ อาหารว่างแบบ set box ขนมปัง คุกกี้ ลูกอม พร้อมชา กาแฟ โอวัลติน น้ำผลไม้ และข้าวกล่อง ให้ท่านได้ทานระหว่างเดินทาง โดยมีทีมงานไกด์ สตาฟ คอยดูระหว่างการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาดุจญาติมิตร

19.30 สุฑามาศทัวร์

เดินทางถึง จ.ชัยนาท ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ