9,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-ค่ารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1
-ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน
-ค่าอาหาร 6 มื้อ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
-ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยวทั้งหมดตามรายการ
-ค่ามัคคุเทศก์คอยให้การบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
-ค่าบริการอาหารว่าง ขนม/น้ำดื่ม/กาแฟ/โอวัลติน
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ท่านละ 1,000,000.-

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
275 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
เบอร์โทร
089732034
อีเมล
Pumreang 1964@gmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์ อิสานเหนือน พัทลุง-เพชรบุรี
................โดย...พี อาร์.ทัวร์

เยือน อิสาน

location_on พัทลุง - เพชรบุรี
โดย พี.อาร์. ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ ...อิสานเหนือ
นครพน- สกลนคร- มุกดาหาร- บึงกาฬ- ร้อยเอ็ด- อุดรธานี- นครราชสีมา
พระธาตุพนม พระธาตุเรณู วัดถ้ำผาเด่น พญาเต่างอย วัดอาฮงศิลาวาส หินสามวาฬ พญานาคศรีมุกดามหามุนีนิลปาล ภูผาเทิบ มหาเจดีย์ชัยมงคล หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ย่าโม ไร่มณีศรเขาใหญ่
*********** 7 วัน 6 คืน ************
ออกเดินทางวันที่ 18-24 ธันวาคม 2564
ราคา 9,500.-

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช่จ่ายมัคคุเทศก์
-ค่ารถสำหรับเดินทางมัคคุเทศก์ 1,000.-
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 1500x5 10,500.-
-ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 5คืน 3,000.-
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 50.-
-ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 4,900.-
-ค่าประกันผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 50.-
ลูกทัวร์ 30 คน /เฉลี่ยคนละ 650.-
ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดลูกค้า
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 50.-
-ค่าบริการอาหารว่าง 300.-

05.00 พี อาร์.ทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ พี อาร์ ทัวร์ และจุดนัดหมาย ณ จ.พัทลุง มีเจ้าหน้าที่พี อาร์ ทัวร์ ให้การตอนรับ ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองทัวร์ผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และสแกนยืนยัยสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก การเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์ กับเจ้าหน้าที่ ก่อนขึ้นรถผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธาระสุข เพื่อป้องกันโควิค-19

07.00 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทาง โดยรถทัวร์ปรับอากาศ ชั้นหนึ่ง
สู่ จ.เพชรบุรี

07.10 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี ระหว่างการเดินทาง มีแวะระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยน อิริยาบถและ แวะรับประทาน อาหาร เที่ยง และเย็น (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน

20.00 โรงแรมรอยัลไดมอนด์

เดินทางถึง จ.เพชรบุรี นำคณะเข้าที่พักโรงแรมรอยัลไดมอนด์ เลขที่ 555 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

06.30 โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จ.เพชรบุรี

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทางเพชรบุรี จ.นครราชสีมา

07.35 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะออกเดินทางสู่ จ.นครราชสีมา ระหว่างการเดินทาง แวะเที่ยว ไร่มณีศร เขาใหญ่ เป็นทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดบนเนื้อที่ กว่า 500 ไร่ จากนั้น แวะไหว้หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแลนด์มาร์ดแห่งใหม่ของเขาใหญ่ แวะรับประทานอาหารเที่ยง(อิสระ) ณ ศูนย์อาหารระหว่างทางเดิน นำคณะไหว้ย่าโม

18.00 โรงแรมลีโอซอ

เดินทางถึง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำคณะเข้าที่พักโรงแรมลีโอซอ เลขที่ 555 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

06.30 โรงแรมโรงแรมลีโอซอ

บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง นครราชสีมา-ร้อยเอ็ด-มุกกดาหาร

07.35 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะออกเดินทาง สู่ จ.ร้อยเอ็ด แวะเที่ยวหอโหวด หอคอยชมเมืองที่มีความสุง 101 เมตร สูงเท่าตึก 35 ชั้น จากนั้น นำคณะแวะรับประทานอาหารเที่ยง(อิสระ) ณ ศูนย์อาหารระหว่างทางผ่าน

13.00 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ อ.หนองพอก เดินทางถึง จุดเปลี่ยนรถท้องถิ่น นำคณะเปลี่ยนรถท้องถิ่น เดินทางขึ้นสู่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณ 300 ล้าน เป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่ องค์หนึ่งของประเทศไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และตกแต่งลวดลายงดงาม เป็นศิลปะร่วมสมัย ระหว่างภาคกลางและภาคอิสาน จากนั้น เดินทางสู่ ภูผาเทิบ แวะชมความงามของหินที่มีลักษณะแปลกตา และแวะรับประทานอาหารเย็น(อิสระ) ณ ศูนย์อาหารถนนคนเดิน

18.00 โรงแรมพลอยพาเลช

เดินทางถึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร นำเข้าที่พักโรงแรมพลอยพาเลซ

06.30 โรงแรมพลอยพาเลช

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรมพลอย

06.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 สู่เส้นทางมุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม

07.10 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ ตลาดอินโดจีน ตลาดชายแดนไทย-ลาว ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูมโนรมย์ หรือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดตั้งอยู่บนภูเขาสูงเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น นำท่านขึ้นชมองค์พญานาคศรีมุกดามหามุนีลปาลนาคราช มีขนาดใหญ่สวยงาม อลังการเป็นแลนด์มาร์ด แห่งใหม่ของมุกดาหาร สักการะขอพร

10.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครพนม ถึง จ.นครพนม แวะไหว้พระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาล จากนั้น ได้เวลารับประทานอาหารเที่ยง(อิสระ) ณศูนย์อาหารตามเส้นทางเดิน

13.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ อ.เรณูนคร แวะไหว้พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่าภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองดำ พระพุทธรูปเงิน จากนั้นเดินทางสู่ อ.เมือง จ.นครพนม และแวะลาน พญาศรีสัตตนาคราช ไหว้พญาศรีสัตตนาคราช องค์พญานาคมีทองเหลืองขนาดใหญ่ เป็นแลนด์มาร์แห่งใหม่ของ จ.นครพนม

18.00 โรงแรมฟอร์จูนวิว

นำเข้าที่พักโรงแรมฟอร์จูน วิว

19.00 โรงแรมฟอร์จูน วิว

นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4 ) ณ ห้องอาหารโรงแรม

06.29 โรงแรมฟอร์จูน วิว

บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง นครพนม-สกลนคร-บึงกาฬ

07.35 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ จ.สกลนคร แวะเที่ยววัดถ้ำผาแด่น เป็นวัดที่สวยงามภายในวัดมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีภาพแกะสลักหน้าผาหินบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เดินทางสู่ อ.เต่างอย แวะ ไหว้พญาเต่างอย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโชคลาภ พร้อมแวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ)เดินทางสู่ จ.บึงกาฬ

15.00 พี อาร์.ทัวร์

เดินทางถึง จ.บึงกาฬ นำท่านเดินทางสู่ จุดเปลี่ยนรถท้องถิ่นเพื่อเดินทางสู่ป่าภูสิงห์ หินสามวาฬ จุดชมวิวหินสามวาฬขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายปลาวาฬ 3 ตัว พ่อ แม่ ลูก จากนั้นเดินทางสู่วัดอาฮงสิราวาส จุดชมสะดือแม่น้ำโขง เป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกมากที่สุด กระแสน้ำไหลเชียวมาก ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขง

17.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

เดินทางถึง อ.เมือง จ.บึงกาฬ นำคณะเข้าที่พักโรงแรมเดอะวัน

19.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

06.30 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

นำคณะรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.20 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง บึงกาฬ-อุดรธานี-เพชรบุรี

07.35 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ถึงอ.บ้านดุง แวะวัดป่าคำชะโนด ไหว้พ่อปู่ศรีสุทโท แม่ย่าปทุมมา ขอพรขอโชคขอลาภ จากพ่อปู่ แม่ย่า จากนั้น แวะรับประทานอาหารเที่ยง และอาหารเย็น(อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน

20.00 โรงแรมรอยัลไดมอนด์

เดินทางถึงเพชรบรี นำคณะเข้าพักโรงแรมรอยัยไดมอน

05.30 โรงแรมรอยัลไดมอนด์

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง
เพชบุรี-พัทลุง

07.35 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านออกเดดินทางสู่ จ.พัทลุง ระหว่างการเดินทาง แวะให้ท่านพักเปลี่ยนอิริยาบถ และรับประทานอาหารเที่ยง และเย็น ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน บนรถบริการอาหารว่าง น้ำดื่ม ขนม กาแฟ โอวัลติน ตามความเหมาะสม

18.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางถึง จ.พัทลุง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ