12,898/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ช CATAMARAN 3วัน 2คืน

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ-ภูเก็ต ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. และน้ำหนักกระเป๋าโหลด ท่านละ 10 กก.
2. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 7 มื้อ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @dhakulchan
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
710, 716 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร
022744216, 020266525
อีเมล
support@dhakulchan.com
หมายเหตุ

ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ช CATAMARAN 3วัน 2คืน
สิทธิทัวร์เที่ยวไทย เพียง 7,898 บ/ท่าน
เดินทาง
กุมภาพันธ์​ 18-20, 24-26, 25-27
มีนาคม 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27, 31-2,
เมษายน 1-3, 2-4, 7-9, 8-10, 12-14, 21-23, 22-24, 28-30
ติดต่อทีมงาน
โทร 081 8453303 , 084 6763332, 020266525
ช่องทาง Line: @dhakulchan
- เดินทางตั้งแต่ 16 ท่าน ขึ้นไป สามารถเลือกวันเดินทางได้
- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายการบินขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง

"2วัน 3คืน ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ช Catamaran - DMK"

location_on กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
โดย บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ช CATAMARAN 3วัน 2คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ดำน้ำเกาะเฮ ล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตก | เกาะพีพี อ่าวปิเละ อ่าวโล๊ะซามะ | พระใหญ่ภูเก็ต | ชมเมืองเก่าภูเก็ต | วัดพระนางสร้าง | วัดฉลอง | วัดพระผุด | ทรีมังกี้ คาเฟ่ | ร้านอาหารระดับมิชชลินไกด์

วันแรก : ดอนเมือง-ภูเก็ต-ล่องเรือยอร์ช (--/LN/DN)
05:00น. คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง
07:45น. เหิรฟ้าสู่สนามบินภูเก็ต โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบิน SL770
09:10น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต - ไหว้พระวัดทอง
12:00น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวพระยาภูเก็ต
14:00น. ล่องเรือยอร์ช Catamaran ชมความงามของเกาะภูเก็ต
15.00น. ดำน้ำเกาะเฮ
17.00น. ชมพระอาทิตย์ตก พร้อม เครื่องดื่มและอาหารว่าง
19:00น. บริการอาหารค่ำ ณ ทุ่งคา-กาแฟ พร้อมชมวิวภูเก็ตมุมสูง
โรงแรมที่พัก
- Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort
- Grand Mercure Phuket Patong Resort & Villas
- Diamond Cliff Resort & Spa หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง : เกาะพีพี (BF/LN/DN)
07.00น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00น เรือสปีดโบ๊ทสู่ เกาะพีพีดอน อ่าวมาหยา ปิเละ อ่าวโล๊ะซะมะ
12.00น บริการอาหารกลางวัน แบบ Set Box
บ่าย กิจกรรมดำน้ำตื้น พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
18:00น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านเสวย ซีฟู๊ด
โรงแรมที่พัก
- Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort
- Grand Mercure Phuket Patong Resort & Villas
- Diamond Cliff Resort & Spa หรือ เทียบเท่า

วันสาม : ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต-สนามบินภูเก็ต-ดอนเมือง (BF/LN/DN)
08.00น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
- วัดพระนางสร้าง
12.00น บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านตู้กับข้าว (มิชลินไกด์ 2020)
- ไหว้พระหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
- เช็คอินย่านเมืองเก่าภูเก็ต
- คาเฟ่ Three Monkeys (ทรีมังกี้)
19.15น. ถึงสนามบินภูเก็ต นำท่านเช็คอินโหลดสัมภาระ
21.15น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง เที่ยวบิน SL763

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์

- ค่าใช้จ่ายค่ามัคคุเทศก์ 2 ท่าน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1000 x 3วันx2ท่าน = 3,000 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 3,500x1ท่าน=3500 บาท
- ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1600x1ห้องx2คืน= 3,200 บาท
- ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 7 มื้อ x 200= 1400 บาท
- ค่าประกันภัยมัคคุเทศก์ 35 =35บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 11,135 บาท
จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน = เฉลี่ย 1,394.87 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดผู้เดินทาง
- ค่าประกันภัยผู้เดินทาง 35 บาท
- ค่าน้ำดื่ม ผ้าเย็น. 100 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,526.87บาท

ภาษี 7% 875 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ 2,401.87 บาท

04.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 11-12 เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอินดูแลสัมภาระ >> หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินในคณะได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ *ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินสดกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ เป็นจำนวนเงิน 40%หรือสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

06.15 บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เหิรฟ้าสู่สนามบินภูเก็ตโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL770 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที รวมบริการน้ำหนักโหลดสัมภาระ 10 ก.ก. ต่อท่าน

07.35 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางถึงสนามบินนานาซาติ จ.ภูเก็ต นำท่านสักการะหลวงพ่อพระทอง หรือ “พระผุด” เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระผุด เป็นพระพุทธรูปผุดเพียงพระเกตุมาลา สูงประมาณ 1 ศอก คนจีนเรียกว่า “ภู่ปุ๊ค” เพราะคนจีนเชื่อว่าพระผุดมาจากเมืองจีน คนจีนในภูเก็ต พังงา ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง และกระบี่ ต่างเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน จะพากันมานมัสการ เป็นประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้

12.00 ปริญดา โสพรรณรัตน์ หรือเทียบเท่า ( บริษัท เค อินเตอร์เนชั่นเนลกรุ๊ป จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ตกันเอง (สำนักงานใหญ่) หรือ นางสาวพินภา ตาไธสง )

บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวพระยาภูเก็ต

14.00 บริษัทเค.วาย.เอส. เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( เดอะ คอรัล รีฟ คาบาน่า จำกัด )

นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือยอร์ช ล่องเรือยอร์ช Catamaran ต้อนรับท่านด้วย Welcome Drink เที่ยวชมอ่าวภูเก็ต และเกาะเฮ พร้อมกิจกรรม ดำน้ำตื้น ตกปลาบนเรือยอร์ช อุปกรณ์ครบครัน ปิดท้ายด้วยชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณแหลมพรมหเทพ สุดโรแมนติก

19.00 บริษัท เค อินเตอร์เนชั่นเนลกรุ๊ป จำกัด หรือเทียบเท่า ( นางสาวพินภา ตาไธสง หรือ สุมาลี อาทรพินิจ )

บริการอาหารค่ำ ณ ทุ่งคากาแฟ พร้อมชมวิวภูเก็ตมุมสูง

20.00 บริษัทหยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัท เอส.ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด (สาขาที่ 00001) หรือ บริษัทไดมอนด์คลิฟ จำกัด (สาขา 00001) )

จากนั้นนำท่านส่งเข้าที่พัก Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort

07.00 บริษัทหยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัท เอส.ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด (สาขาที่ 00001) หรือ บริษัทไดมอนด์คลิฟ จำกัด (สาขา 00001) )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort

08.00 บริษัทซีแองเจิลครุยซ์จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท ทิป-ท็อป เดสติเนชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือสปีดโบ๊ทมุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเลย์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน และวิวเกาะภูเก็ต ชมทัศนียภาพความสวยงามพร้อมถ่ายภาพ " อ่าวมาหยา " สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ในปีค.ศ. 1999 เล่นน้ำ ถ้ำรังนก จากนั้นล่องชมความงดงามของ "อ่าวปิเละ อ่าวโล๊ะซะมะ" ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเที่ยวชมอ่าวที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้ว่ายน้ำท่ามกลางลากูนขนาดใหญ่ เหมือนสระว่ายน้ำกลางทะเล **สนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือคายัค และแพดเดิล บอร์ด ได้เวลาพอสมควรมุ่งหน้าสู่ "เกาะพีพีดอน" ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาดช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ "อ่าวสามหาดหรือหาดลิง" แวะทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมความอุดมสมบูรณ์ของปะการัง และฝูงปลาหลากหลายชนิด ชมดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน ได้เวลาสมควรมุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือ
*บริการอาหารกลางวัน แบบ Set Box

18.00 บริษัท เอ็ส.ที.พี. กรุ๊ป จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท เค อินเตอร์เนชั่นเนลกรุ๊ป จำกัด หรือ บริษัท เทเบิล สปูน จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ นางสาวพินภา ตาไธสง หรือ ปริญดา โสพรรณรัตน์ หรือ สุมาลี อาทรพินิจ )

บริการอาหารเย็น ณ ร้านเสวย ซีฟู๊ด

19.00 บริษัทหยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัท เอส.ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด (สาขาที่ 00001) หรือ บริษัทไดมอนด์คลิฟ จำกัด (สาขา 00001) )

เชิญท่านพักผ่อน Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort

07.00 บริษัทหยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัท เอส.ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด (สาขาที่ 00001) หรือ บริษัทไดมอนด์คลิฟ จำกัด (สาขา 00001) )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort

08.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านไหว้พระขอพร "พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี" หรือ "พระใหญ่ภูเก็ต" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตรโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต”(สุริยกันตะ) จากพม่า ประดิษฐาน ณ. พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด และชมทัศนียภาพที่สวยงามของ เกาะภูเก็ตในมุมสูง // นำท่านชม "วัดพระนางสร้าง" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดหนึ่งของถลางและจังหวัดภูเก็ต เป็นที่เคารพสักการะทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน นอกจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัดแล้ว อุโบสถหลังใหม่ของวัดยังสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง ผสมผสานศิลปะของไทยและจีน ผนังด้านนอกเป็นสีชมพูและฟ้าส่วนระเบียงคดประดับไปด้วยสัตว์หิมพานต์สีทองสวยงาม เหนือระเบียงคดเป็นกลีบบัว คว่ำบัวหงายรอบด้าน โดยมีพญานาค 5 เศียร เลื้อยอยู่บนกลีบบัวประตูเข้าระเบียงคด ด้านหน้าทำเป็นพระพุทธรูปบิณฑบาต เหนือซุ้มประตูมีหน้าบันรูปช้างสามเศียรสีทองรอบพระอุโบสถมีลานประทักษิณ เสาภายในระเบียงคดแต่ละต้นทำเป็นมังกรสีทองพันเสา นอกจากนี้ ยังมีประติมกรรมทวารบาลรูปยักษ์ถือปืนเฝ้าอยู่ด้านนอกด้วย

12.00 บริษัท เทเบิล สปูน จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัท เค อินเตอร์เนชั่นเนลกรุ๊ป จำกัด หรือ บริษัท สกายเวิลด์ แอดเวนเจอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ นางสาวพินภา ตาไธสง )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านตู้กับข้าว (มิชลินไกด์ 2020)

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านไหว้พระขอพร "วัดฉลอง" หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ "วัดไชยธาราม" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต หากมาเยือนภูเก็ตท่านจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรคบุญญาบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมากเล่ากันว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม ไปทั่วราว กับปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตาม ชื่อเสียงเกียรติคุณ และบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนสืบมา // จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ย่านเมืองเก่าภูเก็ต" นอกจากความสวยงามขึ้นชื่อในเรื่องของเกาะและทะเลที่สวยงามแล้ว ภูเก็ต คือ เมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานโดยหนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ต คือ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยอาคาสไตล์ชิโนโปรตุกีสตลอดสองฝั่งถนน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับสถาปัตยกรรมและภาพสตรีทอาร์ตที่กระจายอยู่ทั่วถนน

16.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านแวะ "Three Monkeys หนุมาน เวิลด์ " (ทรีมังกี้) คาเฟ่สุดฮิปกลางป่า ร้านสวยใจกลางเมืองภูเก็ตตกแต่งในแบบทรอปิคอล รายล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่ร้านตั้งอยู่บนเขาทำให้สามารถมองเห็นวิวในมุมสูงของภูเก็ตได้อย่างสวยงาม พร้อมให้บริการทั้งอาหารหลากหลายเมนู เครื่องดื่ม ค๊อกเทล ของหวาน อาหารทานเล่น เรียกว่าครบในที่เดียว โซนยอดฮิต คือ ด้านบนที่นั่งในแบบกระโจมบาหลี เหมือนบ้านต้นไม้ออกแบบตกแต่งได้กลมกลืนกับธรรมชาติ ด้านหน้าเปิดโล่งมองเห็นวิวเมืองภูเก็ต และมีระเบียงชมวิวด้วย จากนั้นนำท่านซื้อของฝากก่อนเดินทางสู่สนามบิน

19.15 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ถึงสนามบินนานาชาติ จ.ภูเก็ต นำท่านเช็คอินโหลดสัมภาระ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์

20.35 บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เหินฟ้ากลับกรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง เที่ยวบิน SL763 โดยสายการบินไทย ไลอ้อน ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25นาที รวมน้ำหนักโหลดสัมภาระ 10 ก.ก. ต่อท่าน