8,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-ค่ารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1
-ค่าที่พักโรงแรม 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
-ค่าบริการอาหาร 5 มื้อ
-ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
-ค่าบริการอาหารว่าง ขนม กาแฟ โอวัลติน น้ำดื่ม
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ ไม่เกิน 1,000,000.- บาท

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
275 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
เบอร์โทร
0897320384
อีเมล
Pumreang 1964@gmail.com
หมายเหตุ

เที่ยว จันทบุรี ชลบุรี ระยอง & พัทลุง-เพชรบุรี

เที่ยว ..... จันทบุรี ชลบุรี ระยอง*****

location_on พัทลุง - ประจวบคีรีขันธ์
โดย พี.อาร์. ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยว *** จันทบุรี-ชลบุรี-ระยอง.....
สวนนงนุช- ชุมชนริมน้ำจันทบุรี- อ่าวคุ้มกระเบน- อุโบสถ์สีน้ำเงิน- เจดีย์กลางน้ำ -เจดีย์บ้านหัวแหลม- เนินนางพญา- ตลาดน้ำเกาะลอย- อนุสาวรีย์สุนทรภู่- ทุ่งโปรงทอง- ถนนเฉลิมบรูพาชลทิศ
*********** 5 วัน 4 คืน .............. 7,500.- บาท
เดินทางวันที่ 25-29 มกราคม 2565

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 1,000.-
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 7,500.-
ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2,400.-
ค่าประกันมัคคุเทศก์ 50.-
ค่าผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 3,500.-
ค่าประกันผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 50.-
ลูกทัวร์ 30 คน /เฉลี่ยคนละ 480.-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
ค่าประกันการเดินทาง 50.-
ค่าอาหารว่าง 250.-

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 พี อาร์.ทัวร์

คณะพร้อมกันที่ พี อาร์.ทัวร์ และจุดนัดหมาย ณ จ.พัทลุง มีเจ้าหน้าที่ พี อาร์.ทัวร์ คอยให้การต้อนรับ ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และสแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ก่อนขึ้นรถผ่านการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคระบาดโค-วิค -19

07.00 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง พัทลุง-เพชรบุรี

07.10 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี ระหว่างเดินทางมีแวะตามจุดพักต่างๆ ให้ท่านได้เปลี่ยนอิริยาบถ และแวะรับประทานอาหารเที่ยง และอาหารเย็น(อิสระ) ณ ศูนย์อาหารระหว่างทางผ่าน ระหว่างการเดินทาง บนรถทัวร์มีบริการอาหารว่าง ขนม น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ตามความเหมาะสม

20.00 โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จ.เพชรบุรี

เดินทางถึง จ.เพชรบุรี นำคณะเข้าที่พักโรงแรมรอยัลไดมอนด์ เพชรบุรี

06.30 โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จ.เพชรบุรี

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรม

06.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ ชั่น 1 เส้นทาง เพชรบุรี-ชลบุรี

07.35 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะออกเดินทางสู่ จ.ชลบุรี ถึง จ.ชลบุรี นำคณะ แวะ วัดเขาตะแบก เดินสกายวอลค์ แลนด์ มาร์ แห่งใหม่ ของชลบุรี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนนงนุช และระหว่างทางรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ)

12.00 สวนนงนุช

รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 2) สวนนงนุช

13.00 สวนนงนุช

เดินทางถึง สวนนงนุช นำชมสวนนงนุช เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ ตกแต่งด้วยไม้ประดับจากฟลอริด้า และไม้ใบอวบกับหินแปลกตา สวยงาม ชมพิพิธภัณฑ์ของสะสมเครื่องใช้ วัตถุโบราณ อายุหลายร้อยปี ชมผีเสื้อมากกว่า 40 สายพันธ์ทั่งในประเทศและต่างประเทศ และชมสวนประติมากรรมไดโนเสาร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

18.00 โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช โฮเต็ล จำกัด

นำท่านเข้าพักโรงแรม 345 ม.12 ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุน จ.ชลบุรี

18.30 โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช โฮเต็ล จำกัด

นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3 ) ณห้องอาหารโรงแรม

06.30 โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช โฮเต็ล จำกัด

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 เส้นทาง ชลบุรี-พัทยา-จันทบุรี

07.35 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี ระหว่างทาง แวะ ณ จุดพักรถให้คณะได้เปลี่ยนอิริยาบถ และเดินทางสู่ อ่าวคุ้มกระเบน หรือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้มกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เดินสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติ และชมป่าชายแลน จากนั้นนำคณะ แวะรับประทานอาหารเที่ยง(อิสระ) ณ ร้านอาหารระหว่างทางผ่าน จากนั้น นำคณะ แวะ วัดปากน้ำแขมหนู ชมอุโบสถ์ สีน้ำเงิน อุโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สีสันโดดเด่น แลนด์มาร์แห่งใหม่ของจันทบุรี จากนั้น แวะ เจดีย์บ้านหัวแหลม เป็นเจดีย์สีขาวเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนโขดหินน้อยใหญ่ ยื่นยาวออกไปในทะเล ระยะทาง 50 เมตร เพื่อเป็นทางเดินไปสักการะเจดีย์บ้านหัวแหลม จากนั้น แวะ จุดชทวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ผ่านถนนเลียบชายหาด ถนนเฉลิมบูรพา ชลทิศ เป็นถนนเลียบชายหาดที่สวยที่สุดของจันทบุรี ระหว่างทางพักแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

18.00 โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ

เดินทางถึงจ.จันทบุรี นำคณะเข้าพัก
ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี

06.30 โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง จ.จันทบุรี - ระยอง

07.35 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะออกเดินทางสู่ จ.ระยอง ก่อนเดินทางสู่ จ.ระยอง พาคณะ แวะ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี บ้านเรือนยังคงความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมไว้เป็นอย่างดี เดินทางถึง จ.ระยอง แวะ นมัสการพระเจดีย์กลางน้ำ ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำของแม่น้ำระยอง พระเจดีย์กลางน้ำเป็นที่เคารพของคนระยอง จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดน้ำเกาะลอย ตลาดน้ำย้อนยุค บรรยากาศย้อนยุคทั้งบ้านเรือนและร้านค้า ได้รับการตกแต่งแบบย้อนยุค จากนั้นแวะ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับสุนทรภู่ หรือสุนทรโวหาร จากนั้น แวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ร้านอาหารใกล้แหล่งท่องเที่ยว

13.00 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะ แวะ ทุ่งโปรงทอง เดินสะพานไม้ ชมทุ่งโปรงทอง ระยะทาง 2 กิโล ลัดเลาะไปเรื่อยๆไปสิ้นสุดบริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ จ.ประจวบฯ ระหว่างทาง แวะให้ท่านได้เปลี่ยนอิริยบถ ณ จุดพักรถระหว่างทาง พร้อมซื้อของฝาก และ แวะรับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

18.00 โรงแรมหัวหินแกรนด์พาลซ่า จ. ประจวบคีรีขันธ์

เดินทางถึง จ.ประจวบฯ นำคณะเข้าที่พัก โรงแรมหัวหินแกรนด์พาลซ่า จ. ประจวบคีรีขันธ์

06.30 โรงแรมหัวหินแกรนด์พาลซ่า จ. ประจวบคีรีขันธ์

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 เส้นทาง ประจวบคีรีขันธ์-พัทลุง

07.35 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะออกเดินทางสู่ จ.พัทลุง ระหว่างทาง แวะ พักให้ท่านได้เปลี่ยนอิริยบถ และ แวะรับประทานอาหารเที่ยง(อิสระ) ณ ศูนย์อาหาร ระหว่างทาง บนรถทัวร์มีบริการอาหารว่าง น้ำดืม ขนม ชา กาแฟ/โอวัลติน

18.00 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะเดินทางถึง จ.พัทลุง โดยสวัสดิภาพ @ ด้วยความประทับใจ....