10,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ไม่เกิน 18 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6-8 ท่าน/คัน
2. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
4. ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
5. การยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถทำได้ ขึ้นกับเงื่อนไขบริษัทฯ
6. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
7. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
8. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
9. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
10. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
11. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
12. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
14. ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในนามบุคคล ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น ตามเลขบัตรประชาชน


อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วรถไฟขบวนหมายเลข 9 ด่วนพิเศษ กรุงเทพ-เชียงใหม่ ลงสถานีลำปาง ชั้น 2 และ ขบวนหมายเลข 10 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่-กรุงเทพ ขึ้นสถานีเด่นชัย ชั้น 2
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6-8 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 8 มื้อ
5. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
6. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
7. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0958165225
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (001) ขึ้นรถไฟนอน เที่ยวลำปาง น่าน 5 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เที่ยวไทย ❤❤ รับ 6-18 ท่าน
เดินทางด้วยรถไฟด่วนพิเศษ นอน CNR กรุงเทพฯ-ลำปาง // เด่นชัย-กรุงเทพฯ
เที่ยว ลำปาง น่าน 5 วัน 3 คื น เดินทาง ธค 2564 - มค 2565
มาด่วนกัน 6 ท่านเดินทางได้ทันที พร้อมไกด์ดูแลอย่างดี

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1200*4 =4800 บาท
2 ค่าตั๋ว/รถไฟ/เครื่องบิน ไปกลับ มัคคุเทศก์ 1100+1100=2200 บาท
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ พักแยกจากลูกค้า=1900+1300=3200 บาท
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์ = 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท
7 ค่าอาหารตามสั่งสำหรับมัคคุเทศก์และคขับรถ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 12817 บาท
ลูกค้า 18 คนเฉลี่ย = 713 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 120 บาท
ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 40 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 180 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1,093 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 713.08 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1807บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

16.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถไฟไทยใหม่ๆหรูๆก็มีนะ #เเนะนำรถไฟขบวนใหม่ของไทย " CNR " สายเหนือขบวนที่ 9 /10 (อุตราวิถี) กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ

นัดหมาย ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงคณะพร้อมกันที่
กรุงเทพฯ บริเวณจุดนัดพบสถานีรถไฟ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินและรับตัวรถไฟ เพื่อเดินทางจาก
✅กรุงเทพฯ - ลำปาง (ขบวนปลายทางเชียงใหม่)
✔️ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมง
✔️ สำหรับตู้นอนบนรถขบวนพิเศษ ทางบริษัทฯได้ทำการสำรองที่นั่ง ต่อนักท่องเที่ยว 2 ท่าน ต่อเตียง แบบ 2 ชั้น ไม่สามารถเลือกได้
❌. ช่วงนี้ตู้เสบียงอาจไม่อาจไม่เปิดให้บริการ กรุณาเตรียมอาหารและรับประทานอาหารมาให้เรียบร้อย
✔️ ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

17.45 การรถไฟแห่งประเทศไทย

เดินทางด้วยรถไฟ นอน ชั้น 2
✩นอนหลับสบายๆ เก็บแรงไว้เที่ยวพรุ่งนี้ ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง
ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง
ท่านสามารถพักผ่อนที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจองให้กับท่าน
นำ้หนักสัมภาระ ได้ท่านละ 20 กิโลกรัม
สำหรับตู้เสบียงเนื่องจากการระบาดของ COVID ทาง รฟม. จะยังไม่ให้บริการตู้เสบียงอาหาร
โปรดเตรียมเสบียงอาหารของท่านนำขึ้นมาเอง และไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอร์ ขึ้นบนขบวนรถไฟและรับประทานบนขบวนรถไฟ

05.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ไฟล จำกัด

ถึงสถานีรถไฟ นครลำปาง

05.15 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ถึงสถานีรถไฟเมืองลำปาง
เมื่อถึงสถานีไกด์นำเที่ยวช่วยเหลือทุกท่านในการกรอกข้อมูล และ ลงทะเบียน QR Code สำหรับเข้าเมือง
✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-8 ท่าน
✔️ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

06.00 ลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ Lampang River Lodge

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จากนั้นพาทุกท่าน เดินทางสู่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
✔️ พาทุกท่าน ชมทะเลหมอก ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน พร้อมชมอันซีน “พระพุทธรูปไดบุตสึ” ขนาดใหญ่หน้าตัก 14 เมตร พร้อมจุดชมวิวทะเลหมอก อันสวยงาม

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅ออกเดินทางสู่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง นำท่านนมัสการพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำปาง นมัสการพระธาตุประจำปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบล้านนาที่สวยงดงาม ที่สำคัญคือมีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 แล้ว เจดีย์นั้นจะเป็นทรงระฆังคว่ำ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบพุกามล้านนา พระแก้วดอนเต้า หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง
 
จากนั้น ถ่ายรูป เดินชมวิว ชิลริมแม่น้ำวัง ที่ สะพานแขวนเทศบาลเมืองลำปาง หรือสะพานส้ม และเดินชมเมืองเก่าลำปาง

12.00 ไส้อั่วเผาเตาหลวงลำปาง หรือเทียบเท่า ( ลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ (Lampang River Lodge) )

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นออกเดินทางสู่ลำปาง จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.น่านใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

17.00 โรงแรมบ้านน่าน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือ โรงแรมน่าน บูติก หรือ โรงแรมเทวราช )

นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมน่านนครา บูทิก/โรงแรมบ้านน่าน/น้ำทองน่าน/โรงแรมเทวราช/น่าน บูติก หรือเทียบเท่า

18.00 เฮือนเจ้านาง ริมน้ำน่าน หรือเทียบเท่า ( ณ เสน Kitchen x Cafe หรือ ร้านอาหารกิน (gin restaurant) )

รับประทานอาหารเย็น

06.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-8 ท่าน

✅ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ วัดพระธาตุเขาน้อย พร้อมวิว 360 องศา และทำบุญตักบาตรยามเช้า เสริมศิริมงคล องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดดอย บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่านได้ทั้งเมืองแบบ 360 องศา บนฉากหลังที่เป็นภูเขาโอบล้อมเมือง หากไปเที่ยวน่าน ห้ามพลาดจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งนี้

07.00 โรงแรมบ้านน่าน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือ โรงแรมน่าน บูติก หรือ โรงแรมเทวราช )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก

08.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅ภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก ภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ที่หากมาถึงน่านแล้วไม่ได้แวะ จะเรียกว่ามาไม่ถึง วัดภูมินทร์ วัดชื่อดัง ที่มีความของภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก
- พระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศิลปกรได้สันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย พระอุโบสถตรงใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ด้านประตูทั้งสี่ทิศ หนเบื้องพระปฤษฏางค์ชนกันประทับ นั่งบนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ผู้ที่ไปชมความงามของพระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅“พระธาตุแช่แห้ง” พาทุกท่าน เสริมมงคลชีวิตที่ “พระธาตุแช่แห้ง” พระธาตุประจำปีเถาะ เมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัด ก่อนจะเข้าไปสักการะพระธาตุแช่แห้ง ทุกท่านไหว้พระที่ประดิษฐานในวิหารพระพุทธไสยยาสน์ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐาน พระเกศาธาตุและ พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย

10.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ระหว่างทางที่เดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ แวะถ่ายรูป ✅จุดชมวิวถนนหมายเลข3

12.00 ร้านกลิ่นไอเกลือ

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เมื่อเดินทาถึงเมืองบ่อเกลือ
ชมน้ำตกสะปัน ตั้งอยู่ที่ บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ
คณะเช็คอิน ตัวน้ำตกสะปันจะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม่ใหญ่มาก
หลังจากนั้น พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเกลือใต้ มาถึง อ.บ่อเกลือ
โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปี และบ่อน้ำเกลือกลางหมู่บ้านที่ใช้ผลิต “เกลือสินเธาว์” เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางกลับ อ.ปัว ระหว่างเส้นทางเดินทางไปและกลับ ทุกท่านจะพบกับธรรมชาติอันสวยงาม บนเส้นทาง "ถนนลอยฟ้า" ขับรถเล่นกลางสายหมอกและขุนเขา และจุดชมวิว 1715

18.00 ร้านอาหารเรณู หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารปลาร้าหอม ณ ปัว หรือ โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท )

อาหารเย็น

20.00 โรงแรมฮักปัว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท หรือ โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท อำเภอปัว หรือ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก

07.00 โรงแรมฮักปัว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท หรือ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท หรือ โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท อำเภอปัว )

รับประทานอาหารเช้า

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-8 ท่าน

08.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅พาทุกท่านมาชมทะเลหมอก ณ วัดภูเก็ต พร้อมวิวทุ้งข้าวยามพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก และ รถนำเที่ยวพาทุกท่าน มายัง ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ของ ร้านลำดวนผ้าทอ
✅Unseen "วัดศรีมงคล" (ก๋ง) วัด พิพิธภัณฑ์ มุมถ่ายรูป เก๋ๆ ทุ่งนาเขียวขจี ตั้งอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จากนั้น ออกเดินทางสู่อำเภอเมืองน่าน

12.00 ร้านอาหารกิน (gin restaurant) หรือเทียบเท่า ( ณ เสน Kitchen x Cafe )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกิน ร้านอร่อยที่ห้ามพลาดเมืองน่าน เป็นแนวอาหารไทย เหนือ ร่วมสมัย

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่ายพาทุกท่านเที่ยวเมืองน่าน แบบเนิบๆ ไหว้พระเมืองน่าน ทำบุญสุขใจ
- นำท่านเที่ยวชม โฮงเจ้าฟองคำ เที่ยวเมืองน่านเยี่ยมชม มนต์เสน่ห์บ้านพื้นถิ่น โฮงเจ้าฟองคำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 และยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่า"โฮง" ลักษณะเป็นเรือนไม้ 3 หลังติดต่อกัน มีระเบียงหรือลาน เพื่อให้สามารถเดินหากันได้อย่างสะดวก
- วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำ ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ทำเสริมเมื่อ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้างเมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในประเทศ
- วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสีทองอร่ามเรืองรองของวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธสลี และมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองน่าน ด้านหน้าวิหารยังมีจิตรกรรมปูนปั้นแกะสลักอย่างประณีต โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เมื่อวิหารต้องแสงแดดก็มีความระยิบระยับสวยงาม
- เสริมมงคลชีวิตที่ “พระธาตุแช่แห้ง” พระธาตุประจำปีเถาะ เมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัด ก่อนจะเข้าไปสักการะพระธาตุแช่แห้ง ทุกท่านไหว้พระที่ประดิษฐานในวิหารพระพุทธไสยยาสน์ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐาน พระเกศาธาตุและ พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย

17.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ของสัปดาห์และตลอดเดือนจะมีการจำหน่ายสินค้า “ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” ช้อปปิ้งสินค้าของฝากมากมาย สามารถเลือกชมสินค้าและซื้ออาหารรับประทานตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการอาหารเย็น)

19.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเด่นชัย ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

22.30 การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขบวนรถไฟ ด่วนพิเศษ CNR ขบวนที่ 10 เชียงใหม่-กรุงเทพ
*** ขึ้นรถไฟที่อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่
เป็นขบวนรถนอนปรับอากาศ มี 2 เตียง ชั้นบนและล่าง ทุกท่านพักผ่อน บนรถไฟใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ** หมายเหตุ** 06.50 ของวันใหม่ บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางด้วยขบวนรถไฟด่วนพิเศษ CNR เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ