7,111/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ
2. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
4. ผู้ร่วมโครงการ ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” และ รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เท่านั้น
6. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
7. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนได้ กรณีที่ผู้ร่วมโครงการไม่ได้เข้าร่วมทริปในบางวัน
8. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน (8 มื้อ)
4. บริการ น้ำดื่ม,ขนม ตลอดทริปการเดินทาง
5. ค่ายานพาหนะท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
6. มัคคุเทศก์นําเที่ยว อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์เเละพนักงานขับรถ ท่านละ 200 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
5. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้
ติดต่อจองแพคเกจนำเที่ยว
คุณหลิน
ที่อยู่ : 289/3 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทร : 084-8877676,081-9968499
อีเมล : Pattanun.tour@gmail.com
LINE ID : pattanuntour

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
289/3 หมู่บ้านวีวิลล่า ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทร
084-8877676
อีเมล
pattanun.tour@gmail.com
หมายเหตุ

อุดรธานี-น่าน 4 วัน 2 คืน

location_on อุดรธานี - น่าน
โดย พัทธนันท์ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

หนาวนี้ "พัทธนันท์ทัวร์" ชวนทุกท่านสัมผัสลมหนาวที่ จ.น่าน ชมศิลป,วัฒนธรรม ไทลื้อ และเที่ยวชมธรรมชาติอันสวยงาม เส้นทาง น่าน-บ่อเกลือ-ปัว (กระซิบรัก@น่าน)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

-ค่าไกด์ 1 ท่าน ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเวลา 4 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท เฉลี่ย 8 ท่าน เป็นเงิน 600 บาท
-ค่าเดินทางไกด์ 1,000 บาท เฉลี่ย 8 ท่าน เป็นเงิน 125 บาท
-ค่าโรงแรมไกด์และคนขับรถ คืนละ 1,200 บาท 2 คืน ๆ ละ 2 ห้อง เป็นเงิน 4,800 บาท เฉลี่ย 8 ท่านๆละ 600 บาท
-ค่าประกันภัยลูกค้า 8 ท่าน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 200 บาท
-ค่าประกันภัยไกด์ 25 บาท เฉลี่ย 8 ท่าน ๆ ละ 3 บาท
-ค่าอาหาร ไกด์และคนขับรถ 1,400 บาท เฉลี่ย 8 ท่าน ๆ ละ 175 บาท
-ค่าเบรค ขนม,น้ำดื่ม ท่านละ 100 บาท เป็นเงิน 800 บาท

19.30 พัทธนันท์ทัวร์

สมาชิก ทุกท่าน พร้อมกันที่จุดนัดพบ พนักงาน "พัทธนันท์ทัวร์" คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกสัมภาระ,กระเป๋า,ที่นั่ง สแกนใบหน้า Check in เข้าร่วมโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย"

20.00 นายหนึ่ง กุลบุตร

เสร็จเรียบร้อยออกเดินทาง มุ่งหน้า สู่ จ.น่าน พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

06.00 โรงแรมน้ำทองน่าน

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำภารกิจส่วนตัว จากนั้น รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรมน้ำทองน่าน (มื้อที่1)

08.00 นายหนึ่ง กุลบุตร

นำคณะทุกท่าน นมัสการพระธาตุประจำปีเถาะ "พระธาตุแช่แห้ง" เพื่อเป็นสิริมงคล ชาวล้านนา เชื่อว่าหากได้เดินทางไป "ชุธาตุ" หรือนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งเป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

10.30 พัทธนันท์ทัวร์

นำคณะช้อปปิ้ง OTOP NAN CENTER เดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดน่าน

12.00 ร้านสุริยาการ์เด้นท์

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน (มื้อที่2)

13.00 พัทธนันท์ทัวร์

นำทุกท่าน ท่องเที่ยวบริเวณข่วงน่าน ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามของวิหารจตุรทิศภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลถ่ายภาพคู่กับจิตรกรรมฝาผนัง"กระซิบรัก บันลือโลก" เป็นที่ระลึก จากนั้นข้ามไปยังวัดช้างค้ำวรวิหาร ชม เจดีย์ทรงลังกา(ทรงระฆัง) สถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยโดยรอบฐานองค์พระเจดีย์จะก่ออิฐถือปูน และปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือกและที่มุมทั้งสี่อีก 4 เชือกดูคล้ายจะเอาหลังหนุนหรือค้ำองค์เจดีย์ไว้ นำท่านไปสักการะต่อยังเสาหลักเมืองประจำจังหวัดน่าน ซึ่งตั้งอยู่ในวัดมิ่งเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล

16.00 โรงแรมน้ำทองน่าน

นำคณะ CHECK IN เข้าที่พัก ณ.โรงแรมน้ำทองน่าน พักห้องละ 2 ท่าน (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

18.00 โรงแรมน้ำทองน่าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)

19.00 พัทธนันท์ทัวร์

นำคณะทุกท่านท่องราตรี "ถนนคนเดินเมืองน่าน" เลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมือง อิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก (ราตรีสวัสดิ์)

07.00 โรงแรมน้ำทองน่าน

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)

08.00 นายหนึ่ง กุลบุตร

รถตู้ VIP นำทุกท่านออกเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือระหว่างการเดินทางแวะร้านกาแฟ"เดอะวิว@กิ่วม่วง สถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของ จ.น่าน จากนั้นเดินทางต่อแวะถ่ายรูปถนนเลข3 , ถนนลอยฟ้าถนนหมายเลข1081 ถนนที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามมาก,จุดชมวิวเนิน 1715 และนำคณะเที่ยวชม "บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขาโบราณ" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ 12.00 น. (รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)

13.00 พัทธนันท์ทัวร์

จากนั้นเดินทางไปถ่ายรูปเช็คอินที่ "จุดชมวิวบ้านสะปัน" เดินทางต่อนำท่านนั่งรถผ่านชมความงามถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามมาก มุ่งหน้าสู่ อ.ปัว ถ่ายรูปเช็คอินที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึง อ.ปัว จากนั้นเดินทางสู่วัดก๋ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และสวยงามมากแห่งหนึ่งที่มีจุดถ่ายรูปสวยๆมากมาย

16.00 โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ฮักปัว )

นำคณะทุกท่าน CHECK IN เข้าที่พัก โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท ทำภารกิจส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ชมพูภูคารีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็น แสนอร่อย แบบพื้นเมืองน่าน ณ.ห้องอาหารชมพูภูคา ชมบรรยากาศมุมสูงเมืองปัว จากนั้นพักผ่อนตามอัทยาศัย (มื้อที่5)

07.00 ชมพูภูคารีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ฮักปัว )

รับประทาอาหารเช้า AMERICAN BREAKFAST ณ.ห้องอาหารประจำโรงแรม (มื้อที่6)

08.00 นายหนึ่ง กุลบุตร

สมาชิกทุกท่านสแกนใบหน้า CHECK OUT ออกจากโรงแรม เดินทางกลับด้วยรถตู้ VIP ปรับอากาศ

12.00 ร้านอาหารบ้านเทียนหอม

นำทุกท่านรับประทานอากลางวันที่ร้านอาหารบ้านเทียนหอม จ.อุตรดิตถ์ (มื้อที่7) พร้อม ช้อปปิ้งของฝาก,ของที่ระลึก OUTLET กระเป๋า,รองเท้า สวยๆราคาถูก สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ

18.00 ร้านอาหารบ้านท่าแพ

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่8) ณ.ร้านอาหารบ้านท่าแพ อ.เมือง จ.เลย ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อมากแห่งหนึ่งของจังหวัด

22.00 พัทธนันท์ทัวร์

นำคณะถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย และ ความประทับใจยิ่ง