21,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม !!! 5 วัน 4 คืน !!!
สำหรับผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน ( เครื่องบิน / รถบัส VIP / เรือ Speed Boat-เหมาลำ )
ราคาผู้ใหญ่ : ท่านละ 21,500 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท)

อัตรานี้รวม :
* ตั๋วเครื่องบินไป–กลับ (ดอนเมือง–หาดใหญ่–สุวรรณภูมิ) รวมน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัมต่อท่าน ทั้งไปและกลับ
* รถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
* ค่าอาหาร 12 มื้อ (ทานอาหารกล่อง -อิสระ 3 มื้อ)
* อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
* ค่ากิจกรรมท่องทะเลสตูลโดย Speed Boat แบบเหมาลำ ขนาดความจุ 75 ท่าน
* ค่ากิจกรรมพายเรือคายัคชม “ถ้ำเลสเตโกดอน”
* ค่ากิจกรรม-ค่ายานพาหนะเที่ยวชม “สันหลังมังกร”
* ค่าที่พักตามระบุ จำนวน 4 คืน พัก 2-3 ท่าน/ห้อง (ห้องพักส่วนใหญ่เป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง)
* ค่ากิจกรรมเข้าชมถ้ำภูผาเพชรมีไฟฉายคาดศีรษะให้ทุกท่าน
* ค่าธรรมเนียมการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตามระบุ
* ทีมงาน วิทยากร ช่างภาพ และ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ ปราชญ์ผู้รู้ท้องถิ่น
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองส่วนบุคคล 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด500,000 บาท
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ ไม่รวม :
– ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบเสร็จห้างร้าน
– ค่าทิปทีมงาน อัตราที่เหมาะสมแนะนำไม่ต่ำกว่า 400 บาทต่อท่าน
– ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่า 20 กิโลกรัมต่อท่าน
– ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ /ค่ามินิบาร์ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ

***เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
- หน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ประกอบการเข้าเช็คอิน ที่พัก ตลอดจนการทำประกันอุบัติเหตุ
- หลักฐานการการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
หากยังไม่ได้ฉีด ต้องแสดงเอกสารผลตรวจโควิด-19 (แบบ RT-PCR) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
133/8 ถนนราชปรารภ มักกะสัน
เบอร์โทร
0818601614
อีเมล
friendsofnature@gmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ :
1. กรณีต้องการใช้สิทธิ์ในโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”
- กำหนด 1 สิทธิ/คน จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ระยะเวลาดำเนินการ 8 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
- คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย/อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป /ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม / ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้
- การชำระค่าใช้จ่าย : ลูกค้าได้รับ Notification จากทางผู้ประกอบการนำเที่ยวผ่าน App เป๋าตัง/ ลูกค้ากดใช้สิทธิเพื่อดูรายละเอียดการจองและชำระเงิน
- ลูกค้าชำระผ่าน G Wallet - App เป๋าตัง 60% ของค่าทัวร์ – ส่วนลดรัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% ไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ
- หากไม่มีชำระเงินภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการจอง ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
- วันเดินทางลูกค้าต้องนำมือถือที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ มาทำการสแกน QR CODE – Check In บน App เป๋าตัง ณ จุดนัดพบที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว
- บริษัทนำเที่ยวต้องทำการสแกนหน้าบน App ถุงเงินของผู้ประกอบการนำเที่ยวที่จังหวัด Check In และ Check Out
- ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว หากไม่ได้มีการเดินทางตามวันที่กำหนด (ไม่มีการเช็คอินและเช็คเอาท์) ระบบจะยกเลิกคูปอง แสดงสถานะหมดอายุ ไม่มีการคืนสิทธิให้กับผู้ใช้ และไม่ได้รับค่าใช้จ่าย 60 % คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
- ยกเว้น มีประกาศจากทางรัฐบาลไม่ให้มีการเดินทาง การคืนค่าใช้จ่ายเป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวพ.ศ. ๒๕๖๓
2. กำหนดการ, สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ทีมงานจะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
3. กำหนดการ, สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ทีมงานจะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ (เนื่องจากเป็นการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 2 เดือน ภายใต้ภาวะที่ยังไม่ปกติ 100 %)
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โรคติดต่อ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โรคติดต่อ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
8. กรณีไม่ได้ร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” หลังลงชื่อจอง 1 วัน (หรือตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบ) ท่านที่ชำระเงินสด รบกวนท่านต้องยืนยันการจองโดยชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือกรณี ชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รบกวนท่านกรอกเอกสารตัดบัตร ยอดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ส่งเอกสารกลับมายังบริษัทแล้วรอแจ้งกลับถึงผลการอนุมัติโปรโมชั่น การจองจึงจะสมบูรณ์และเลือกที่นั่งบนรถได้ หากพ้นจากวันเวลาที่กำหนด ขออนุญาตตัดสิทธิ์การจองโดยอัตโนมัติและเมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายหรือส่งเอกสารตัดบัตรแล้วท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางเพื่อคืนค่าใช้จ่าย แต่สามารถให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้
9. รูปแบบห้องพักกรณีคุณภาพต่างแต่ทางบริษัทได้ราคามาเท่ากัน (run of the house) / ที่นั่งบนรถจัดให้ตามลำดับการชำระค่าใช้จ่าย
10. กรุณาพิจารณาอ่านโปรแกรมโดยละเอียด เมื่อท่านได้ทำการยืนยันจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านเข้าใจและรับทราบข้อมูลต่างๆ ยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

001 : เยือนเมืองต้องห้ามพลาด... กาลครั่งหนึ่งต้องไป "สตูล"

location_on กรุงเทพมหานคร - สตูล
โดย บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

บ.เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
ขอนำท่านเยือน “ จังหวัดสตูล” ย้อนเวลาสู่ดินแดนโลกล้านปี อุทยานธรณีโลก UNESCO Global Geopark : Satun Geopark แห่งแรกของประเทศไทย Unseen หาดสันหลังมังกร ตันหยงโป หาดหอย 100 ปี โดยการท่องเที่ยวโดย ชุมชนบ้าน บากันเคย–พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น – Dream Destinations ท่องเกาะสวรรค์ อันดามันใต้ หมู่เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-อาดัง-ราวี-หินงาม-หลีเป๊ะ ชม 2 ที่สุด“ถ้ำภูผาเพชร"ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ร่วมผจญภัย พายเรือคายัคชมฟอสซิล"ถ้ำเลสเตโกดอน" ลอดถ้ำเลยาวที่สุดในเมืองไทย–ชมซากดึกดำบรรพ์ของ“ช้างสเตโกดอน” –อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา “สะพานข้ามกาลเวลา”& “หมู่เกาะบุโหลน” กองหินขาว 1 ใน 25 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ UNSEEN New Series –ชิมอาหารถิ่น ของกินต้องห้ามพลาด
พัก SeeSea Resort ปากบารา 3 คืน และ บันดาหยา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1.โปรแกรมนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว จ. สตูล - หมู่เกาะตะรุเตา-หมู่เกาะเภตรา
2. ล่องเรือดำน้ำชมความงานของเกาะต่างๆ เช่น เกาะไข่,เกาะอาดัง,เกาะยาง,เกาะราวี,เกาะหินงาม,เกาะหลีเป๊ะ,หมู่เกาะบุโหลน
3.ได้ไปสถานที่ ท่องเที่ยว Highlight / Unseen เช่น ร่องน้ำจาบัง , กองหินขาว
4.เที่ยวชมแบบครบรส ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี งานศิลป์สถาปัตย์ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
5.เยือนชุมชนบากันเคย นั่งเรือหางยาวไปชมสันหลังมังกรตันหยงโป ทะเลแหวกที่
ยาวที่สุดในโลก
6.ที่พัก ระดับมาตราฐาน พร้อมได้รับมาตราฐาน SHA
7. ใช้ยานพาหนะหลากหลาย เครื่องบิน / รถบัส / รถตู้ / รถท้องถิ่น /เรือแคนู
8.ทีมงานคุณภาพ มีวิทยากร ร่วมเดินทาง เชิญปราชย์ ผู้รู้ ท้องถิ่น ร่วมให้ข้อมูล
9.มีช่างภาพมืออาชีพร่วมเดินทางคอยบันทึกภาพประทับใจ

**ค่าเบ็ดเตล็ด / ท่าน**
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไกด์ (@3,600X 3 ท่าน =10,800) = 338 บาท
2.ค่าวิทยากร 1 ท่าน (วันละ 2,500 บาท จำนวน 5 วัน = 12,500) = 416 บาท
3.ค่าไกด์ 2 ท่าน (วันละ 1,500 บาท จำนวน 5 วัน = 15,000) = 469 บาท
4.ที่พักรถบัส ( 600X4 วัน) = 80 บาท
5.ไวนิล/ป้ายบัส/ป้ายรถตู้ = 83 บาท
6.อุปกรณ์ Covid + สเปร์ยการ์ด = 30 บาท
7.สำนักงาน+เอกสารแจก = 50 บาท
8.ของรางวัล = 80 บาท
9.ช่างภาพ มืออาชีพ + โดรน = 500 บาท
10.เสื้อแจก = 120 บาท
11.ประกันการเดินทาง = 29 บาท
12.เบ็ดเตล็ด+ทิป = 247 บาท
13.VAT 7% = 1,407 บาท
รวม = 3,849 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.30 ท่าอากาศยานดอนเมือง

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง : อาคาร 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ชั้น 3 ลงประตู 14 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์ ทีมงานเพื่อนธรรมชาติ รอให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก เรื่องเอกสารและสัมภาระเดินทาง... (กรุณาอย่าลืม พกบัตรประชาชนนะคะ)

05.00 บริการอาหารเช้าแบบกล่อง

ทีมงานเพื่อนธรรมชาติ รอให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระเดินทาง...พร้อมมอบอาหารเช้าแบบสะดวกทานแก่ทุกท่านค่ะ

06.00 ออกเดินทางด้วยสายการบินนกแอร์

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD 70

07.25 ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ. สงขลา

คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ เชิญทุกท่านรับสัมภาระและจัดการภารกิจส่วนตัว

08.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล (ระยะทาง 135 กม. /2.10 ชม.)

10.30 พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์

คณะเดินทางถึง พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ เข้าเที่ยวชมและเรียนรู้เรื่องราวที่ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่ได้รวบรวมซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดพบในพื้นที่ เช่น ชิ้นส่วนของกระดูกกรามช้าง สเตโกดอน ที่มีอายุถึง 1 ล้าน แปดแสนปี ซึ่งถูกค้นพบชิ้นแรกในปี 2551 และยังพบฟอสซิลกระดูกกรามของแรด, ขวานหินโบราณ ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเนื่องจาก “สตูล” เป็นจังหวัดที่พบฟอสซิลและซากดึกดำบรรพ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่ง ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ประกาศให้พื้นที่เขต อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอมะนัง และอำเภอเมือง เป็น “อุทยานธรณีสตูล” และกำลังเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อยกระดับให้เป็นอุทยานธรณีโลกต่อไป

12.00 ร้านครัวโสแดง

รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านโสแดง

13.30 ถ้ำเลสเตโกดอน ร่วม “ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์”

คณะเดินทางถึงบริเวณจุดเริ่มต้นทำกิจกรรมแนวผจญภัย ณ ปากทางเข้า ถ้ำเลสเตโกดอน ร่วม “ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์” (เข้าห้องน้ำ-รับอุปกรณ์- กิจกรรมต้องดูช่วงเวลาน้ำขึ้น-ลง และศักยภาพของ ผู้ร่วมทริปค่ะ)

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตัวช่วงทำกิจกรรมในถ้ำอยู่ในเทือกเขาหินปูนทอดยาว มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ใต้ภูเขา ภายในถ้ำมีลักษณะคดเคี้ยว สิ่งที่โดดเด่นของถ้ำแห่งนี้คือ การพบซากดึกดำบรรพ์ของช้างและแรดสมัยไพลสโตซีน ซึ่งนำท่านไปชมที่พิพิธภัณฑ์มาแล้ว

ที่มาของการเรียกชื่อถ้ำแห่งนี้ว่า "ถ้ำเลสเตโกดอน" มาจากซากดึกดำบรรพ์ที่พบนั้นเป็นซากกระดูกขากรรไกรพร้อมฟันกรามซี่ที่ 2 และ 3 ด้านล่างขวาของช้างดึกดำบรรพ์ เชื่อกันว่าการพบเจอ “ฟันกรามช้างสกุล สเตโกดอน” ถือเป็นจุดกำเนิดเรื่องราวการศึกษาค้นคว้าทางธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล จนเกิดการจัดตั้งอุทยานธรณีสตูลขึ้นและผลักดันจนให้เป็นอุทยานโลกในวันนี้

ลงเรือคายัค (จับคู่ลำละ 2 ท่าน มีเจ้าหน้าที่พายให้ค่ะ) เพื่อนำท่านร่วมผจญภัยกับการนั่งเรือลัดเลาะไปในโพรงถ้ำน้ำไหล เที่ยวชม ถ้ำเลสเตโกดอน แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะทำให้คุณตะลึงของถ้ำดึกดำบรรพ์ ที่มีความงดงามและยาวที่สุดในประเทศไทยกว่า 4 กิโลเมตร ถึงปลายทางขึ้นจากเรือคายัค เดินเท้าต่อเพื่อไปลงเรือหางยาวที่จอดรออีกฝั่ง เดินทางสู่ ท่าเรือท่าอ้อย ซึ่งรถบัสจอดรอรับคณะอยู่

♥กิจกรรมนี้ต้องร้อง Wooow จึงเหมาะเฉพาะขาลุยและสูงวัยที่มีใจเกินร้อย ที่จะทำให้ท่านประทับใจไปไม่รู้ลืมแน่นอน (กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับท่านที่กลัวความมืด /เข่าไม่ดี บางช่วงต้องมีการลุกขึ้น-ลงเรือ ลุยน้ำ กรุณาสอบถามลักษณะของกิจกรรมก่อนนะคะ) ♥

17.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ อ.ละงู จ.สตูล (ระยะทาง 38 กม. /45 นาที)

17.45 SeeSea Resort

คณะเดินทางถึงที่พัก SeeSea Resort รีสอร์ทใหม่ สะอาด สะดวก ริมหาด
***จองห้องยาว 4 คืน --วันที่ลงไปค้างที่เกาะ ไม่ได้คืนห้อง สัมภาระที่ไม่ได้ใช้สามารถเก็บไว้ได้ค่ะ***

18.30 บริการอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

บริการอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดีราตรีสวัสดิ์

06.00 SeeSea Resort

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

06.30 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ ชุมชนบ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล (ระยะทาง 70 กม. /1.20 ชม.)

08.00 เปลี่ยนรถท้องถิ่น

เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถท้องถิ่นที่ โรงเรียนบ้านตันหยงโป เข้าไปประมาณ 2 กม. สู่ชุมชนบากันเคย
08.10 น. คณะเดินทางถึง ท่าเทียบเรือ รีสอร์ทชุมชนบากันเคย ให้เวลาท่านได้จัดการภารกิจส่วนตัว

08.30 สันหลังมังกรตันหยงโป

นำท่านออกเดินทางไปชม ความมหัศจรรย์สันหลังมังกรโค้งเสี้ยวพระจันทร์ หรือ ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “สันหลังมังกรตันหยงโป” ล่องเรือหางยาวสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของภาพหมู่เกาะแห่งทะเลอันดามันที่สำคัญ
ตื่นตากับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของ หาดสันหลังมังกร (DRAGON BEACH) เดินชมบนหลังมังกร ซึ่งมีความมหัศจรรย์ของ หาดเปลือกหอยที่มีอายุนับร้อยปี ก่อตัวรวมกันเป็นหาดสวรรค์กว่าล้านๆ ตัวดุจดั่งท่านเดินอยู่กลางทะเลด้วยระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ที่เชื่อมจาก “เกาะหัวมัน PULAU UBI - ปูเลาอูบี” ซึ่งเปรียบเหมือนหัวมังกร ทอดตัวสู่ “เกาะสาม PULAU TIGA-ปูเลาติก้า” เปรียบเหมือนหางมังกร จนเป็นที่มาของ ทะเลแหวกที่ยาวที่สุดในโลก
จากนั้นล่องเรือหางยาวกันต่อสู่ เกาะกวาง Pulau Rusa สัมผัสความมหัศจรรย์ของ หาดหอยร้อยปี แทนที่จะเป็นชายหาดทรายเหมือนเกาะทั่วๆไป ไฮไลต์อยู่ที่ความมหัศจรรย์หาดเปลือกหอย กว้าง 5 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร เป็นชายหาดเปลือกหอยล้วนๆ เกิดจากการทับถมของหอยกาบงที่ตายมาแล้วนับล้านๆ ปี
เกาะกวางยังมีจุดเดินเท้าขึ้นเขาเพื่อชมวิวแบบพาโนราม่า สามารถเห็นวิวความสวยงามของอ่าวสตูล สามารถมองเห็น สันหลังมังกร /เกาะลังกาวี/เกาะตะรุเตา ได้อีกด้วยค่ะ

11.45 รีสอร์ทชุมชนบากันเคย

คณะเดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือ นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ รีสอร์ทชุมชนบากันเคย

13.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

รถท้องถิ่นนำท่านเดินทางกลับไปยังจุดจอดรถบัส ....เดินทางต่อไปยัง อ.เมือง จ.สตูล (ระยะทาง 22 กม. / 30 นาที)

13.45 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)

คณะเดินทางถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) ปากทางเข้ามีภาพ Street Art ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดสตูล และผู้ที่สนใจร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
จากนั้นนำท่านย้อนอดีตสู่ ยุคนครีสโตยมำบังสคารา ชมพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น จวนผู้ว่าราชการ คนแรกของเมืองสตูลในยุคที่สยามปกครอง เมืองไทรบุรี

15.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

นำคณะมุ่งหน้าสู่ กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูปเจ๊ะบิลัง (ระยะทาง 14 กม./ 20 นาที)

15.30 กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูปเจ๊ะบิลัง

คณะเดินทางถึง กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูปเจ๊ะบิลัง

ร่วมเรียนรู้การทำขนมชื่อดัง “ ขนมผูกรัก” หาทานได้แค่ที่ จ.สตูล ขนมที่มีประวัติความเป็นมาจากการถนอมอาหารสมัยก่อน เขาจะทำไส้ปลากินกับข้าวเหนียว อย่างเดียว แต่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เพราะข้าวเหนียวจะบูด จึงได้มีการแปรรูป นำไส้ มาทำเป็นขนม โดยห่อกับแผ่นเปาะเปี๊ยะ รับประทานยามว่าง อีกอย่างไส้ปลา ถ้าใส่ตู้เย็นแล้ว สามารถเก็บได้นานถึง 3-4 เดือน ซึ่งชาวบ้านนิยมทำกัน ช่วงฤดูปลาทูเยอะๆ เพราะสามารถกินได้นานและยังสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนตำบลเจ๊ะบิลัง
ร่วมลงมือเรียนรู้ทำ Workshop “ขนมผูกรัก” มีชื่อท้องถินเป็นภาษามลายูว่า “ซิมโป้ยซายังกาเซะ”

16.30 น. ได้เวลากล่าวคำอำลานำคณะเดินทางกลับ .... อ.ละงู จ.สตูล (ระยะทาง 57 กม. / 1 ชม.)

17.30 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

แวะถ่ายรูปที่ Pakbara Viewpoint

18.00 ครัวทางเลือกเพื่อสุขภาพ ปากบารา หรือเทียบเท่า ( ร้านน้องณี สาขาละงู )

รับประทานอาหารค่ำที่ ครัวทางเลือกเพื่อสุขภาพ ปากบารา

19.00 SeeSea Resort

หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าที่พัก SeeSea Resort เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 SeeSea Resort

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 รถสองแถวท้องถิ่น-ท่าเรือปากบารา

รถสองแถว รับคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล ประมาณ 700 เมตร

08.30 ท่าเรือปากบารา - Speed Boat - อาดังซีทัวร์

ขนย้ายสัมภาระลงเรือแบบเหมาลำ
Speed Boat 4 เครื่องยนต์ ขนาด 75 ท่าน
ปลายทางของเราวันนี้ คือ เกาะหลีเป๊ะ อยู่ห่างจากฝั่ง ประมาณ 35 ไมล์ทะเล (65 กิโลเมตร) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ ประมาณ 1.30 ชม. นำท่านนั่งเรือเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน

09.30 Speed Boat - อาดังซีทัวร์

ระหว่างทางเราจะเปิดเส้นทางการเที่ยวชมด้วยการนำคณะแวะเที่ยวที่เกาะแรกกันเลยค่ะ

- เกาะไข่ เกาะเล็กๆที่มีหาดทรายขาวละเอียด งดงาม ห่างจากเกาะตะรุเตา 25 กม.อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง เกาะไข่ไม่เพียงแต่เป็นทางผ่านเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ แต่มีเอกลั กษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามมากนั่น คือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ ขนาดสูงเท่าหัวขนาดหลายคนเดิน เข้าไป ลอดได้ ชายหาดที่ขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ น้ำทะเลใสสวย ความสำคัญทางธรรมชาติเนื่องจากในอดีตมักจะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บนเกาะอยู่เป็นประจำ คนท้องถิ่นจึงมักจะเรียกเกาะแห่งนี้ด้วยความคุ้นเคยว่า “เกาะไข่” นั่นเอง ทะเลย่านนี้มีปลาชุกชุมและ ไม่อนุญาตให้พักแรมบนเกาะ นำท่านชมซุ้มประตูหินแห่งรัก พร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่ง จ.สตูล ไว้เป็นที่ระลึก

- เกาะอาดัง สวรรค์กลางทะเลสำหรับผู้ที่ชอบความเงียบสงบ เกาะใหญ่อันดับ 2 รองจากเกาะตะรุเตา เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานเกาะอาดัง มีบ้านพักอุทยาน มีลานกางเต็นท์ บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับเที่ยวชายหาด ไม่มีแนวปะการัง ตั้งอยู่เคียงข้างเกาะหลีเป๊ะ ห่างกันเพียง 1.5 กิโลเมตร ห่างจากเกาะตะรุเตา 40 กิโลเมตร ห่างจากฝั่งท่าเรือปากบาราประมาณ 58 กิโลเมตร

****ก่อนลงสนามจริงต้องมาซ้อมกันก่อนค่ะ ทีมงานสอนการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น การลอยตัว การล้างหน้ากากกรณีดำน้ำแล้วหน้ากากเป็นฝ้า การเคลียร์เอาน้ำออกจากท่อหายใจ เป็นต้น

- เกาะยาง เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ไม่ไกลจากเกาะอาดัง น้ำทะเลใสและมีแหล่งปะการังแข็งที่สวยงาม เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังสมอง บนเกาะมีชายหาดที่มีทรายละเอียด

**** บริการอาหารว่าง

13.00 อาหารกลางวัน @ เกาะราวี

- จากนั้นไปดำนั้นกันต่อที่....เกาะราวี...
โลกใต้น้ำของเกาะราวี ไม่ต้องออกไปไกลเพียงแค่อยู่ที่ชายหาดก็สวยแล้ว ถัดจากหาดทรายออกไปนิดนึงมีแนวทุ่นสีส้มผูกไว้เป็นแนวขนานไปกับชายหาดจนสุดท้ายหาด บริเวณที่แนวทุ่นพลาดผ่าน คือ แนวปะการังที่สวยงาม ที่นี่มีกัลปังหาสวยๆ มีกอดอกไม้ทะเล มีปลาการ์ตูนนีโม มีดาวขนนก มีปะการังสารพัดชนิด ปริมาณไม่มากมายตระการตาแต่ว่ามีความหลากหลายในเรื่องของชนิด เป็นจุดดำน้ำที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้

นำท่านขึ้นเรือต่อไปชมความงามของหาดทรายขาวละเอียดนวลตาที่ ***เกาะราวี*** เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะอาดัง มีหาดทรายขาว ปะการังสวย เป็นอีกเกาะหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะ จุดที่น่าสน คือ หาดทรายขาว น้ำใส เงียบสงบ เหมาะแก่การกางเต็นท์พักผ่อน

*** บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง พร้อมผลไม้ / น้ำดื่ม / ไอศครีม แก่ทุกท่านหลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นพักผ่อนคลายถ่ายรูปในมุมยอดฮิต

14.00 Speed Boat - อาดังซีทัวร์

-จากนั้นเรือนำท่านไปดำน้ำปิดท้าย ณ จุดไฮไลต์ บริเวณ ....ร่องน้ำจาบัง... มีกองหินใต้น้ำบริเวณร่องน้ำจาบัง จะเป็นแหล่งปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาที่มีสีสันสวยงาม ระดับน้ำลึกราว 15-20 ฟุต เหมาะแก่การ ดำน้ำตื้น และสามารถดำน้ำลึกได้อีกด้วย อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะหลีเป๊ะ เป็นสุดยอดของการดำน้ำตื้นเพราะท่านจะได้ชมปะการังเจ็ดสี หรือปะการังอ่อนหลากสีที่ขึ้นอยู่บนกองหินจาบังที่ปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสี
พบอยู่ในระดับที่ตื้นมาก แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะกระแสน้ำจะค่อนข้างแรงเนื่องด้วยอยู่ในบริเวณร่องน้ำ

---ได้เวลาอันควรนำท่านไปชมความงามมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นที่ *** เกาะหินงาม*** เกาะขนาดเล็กทางทิศใต้ของเกาะอาดัง ทั้งเกาะเต็มไปด้วยหินควอตซ์ สีดำ-น้ำตาลอ่อน-เข้ม มีลวดลายงดงาม ผิวกลมเกลี้ยง มันวาวยามโดน คลื่นซัดทำให้ ก้อนหินเป็นมันวาวยิ่งขึ้น หินเหล่านี้ถูกแรงกระแทกของกระแสน้ำกัดเซาะ พัดให้หินเสียดสีกัน จนเหลี่ยมคมหาย กลายเป็นหินกลมมนสวยงามทั่วบริเวณชายหาด ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานเป็นพันเป็นหมื่นปี กลายเป็นจุดเด่นซึ่งไม่พบที่เกาะอื่นๆ
*และหากเวลาและยังไม่เหนื่อยกันจะนำท่านไปดำน้ำบริเวณหลังเกาะหินงามกันเพิ่มอีก 1 จุด *

15.30 Speed Boat - อาดังซีทัวร์ -เข้าเกาะหลีเป๊ะ

นำท่านสู่ 1 ใน “Dream Destinations กาลค รั้งหนึ่ง…ต้องไป ” เกาะหลีเป๊ะ เกาะสวรรค์แห่งอันดามันใต้สุดเขตประเทศไทย “เกาะหลีเป๊ะ” หมายถึง เกาะที่ราบเรียบ คล้ายกระดาษ ซี่งมีที่มาจากภาษาท้องถิ่นชาวน้ำหรือชาวเล (ชนเผ่าอุรักลาโว้ย) ถูกกล่าวขานว่างามดั่งเกาะมัลดีฟส์

16.00 บันดาหยา รีสอร์ท

Speed Boat เทียบส่งคณะเพื่อเดินเท้าเข้าที่พัก บันดาหยา รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณหาดพัทยา เชิญท่านพักผ่อนคลายอิริยาบถ ว่ายน้ำที่สระ เดินเล่นชมบรรยากาศของหาดพัทยา ที่มีทรายขาวนุ่มละมุนเท้าแล้วรอบรรยากาศโรแมนติค ส่งอาทิตย์ลับขอบฟ้า

18.00 บันดาหยา รีสอร์ท-อาหารค่ำ

บริการอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท.

07.00 บันดาหยา รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.30 Speed Boat - อาดังซีทัวร์ - ไปอุทยาน ฯ หมู่เกาะเภตรา-เกาะบุโหลน

นัดหมายคณะ นำกระเป๋าเดินทางให้ทีมงานขนสัมภาระลำเลียงไปยัง Speed Boat ลำเดิมเพื่อเตรียมออกเดินทาง ( วันนี้ออกจากพื้นที่ “อุทยานฯ หมู่เกาะตะรุเตา” ไปเที่ยวชมพืนที่ “อุทยานฯ หมู่เกาะเภตรา” )

09.00 อำลาเกาะหลีเป๊ะ Speed Boat นำท่านไปยัง ***หมู่เกาะบุโหลน ***
หมู่เกาะบุโหลน อยู่ในความรับผิดชอบของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (อุทยานฯ ที่มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ ตรังและสตูล โดยเกาะบุโหลนอยู่ในเขตจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล) เกาะบุโหลนตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 22 กิโลเมตร เช่นเดียวกับเกาะตะรุเตาที่อยู่ห่างจากท่าเรือปากบาราไป 22 กิโลเมตรเท่าๆกัน แต่เกาะบุโหลนนั้นตั้งอยู่ทางด้านเหนือ (ด้านบน) ติดทะเลตรัง ส่วนเกาะตะรุเตาตั้งอยู่ทางใต้ (ด้านล่าง) ติดกับน่านน้ำมาเลเซีย

10.30 Speed Boat - อาดังซีทัวร์ / เกาะหินขาว /เกาะบูโหลนรัง

ถึง ***เกาะหินขาว นำท่านสนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังอ่อน 7 สี & ดอกไม้ทะเล

11.30 น. นำท่านพบกับสัญลักษณ์แห่งเภตรา ที่คล้ายคลึงเกาะไข่ ณ..***เกาะบูโหลนรัง และดำน้ำดูปะการังอีกครั้งอย่างจุใจ

12.30 อาหารกลางวันแบบกล่อง @ เกาะบูโหลนเล

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง บริเวณหาดหน้าโรงเรียน...บนเกาะบูโหลนเล
หลังอาหารเชิญท่านเล่นน้ำทะเล เดินเล่นบนหาดทรายขาวละเอียดยาวประมาณ 800 เมตร

14.00 เกาะบูโหลนไม้ไผ่

หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะบูโหลนไม้ไผ่ มีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ตั้งอยู่ ดำน้ำดูปะการังอีกครั้งหนึ่ง

15.30 ท่าเรือของ อุทยานฯ หมู่เกาะเภตรา

Speed Boat นำคณะเดินทางกลับเข้าฝั่งส่งคณะที่ท่าเรือของ อุทยานฯ หมู่เกาะเภตรา (เขาโต๊ะหงาย ) ขึ้นกับระดับน้ำ หากเข้าไม่ได้ Speed Boat ออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา

16.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

รถบัสรับคณะเดินทางสู่พื้นที่ของ อุทยานฯ หมู่เกาะเภตรา (เขาโต๊ะหงาย ) (ระยะทาง 6 กม. /15 นาที)

16.15 ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

คณะเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เดินเท้าเข้าชมอีก 1 พื้นที่ที่ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนครอบคลุมพื้นที่เป็นอุทยานธรณีโลก สะพานข้ามกาลเวลา และ หาดหินหลากสี ซึ่งอยู่บริเวณ เขาโต๊ะหงาย

18.00 ร้านน้องณี สาขาละงู หรือเทียบเท่า ( ครัวทางเลือกเพื่อสุขภาพ ปากบารา )

รับประทานอาหารค่ำที่ร้านน้องณี

19.00 SeeSea Resort

คณะเดินทางถึงที่พัก SeeSea Resort
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 SeeSea Resort

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก

09.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

เช็คเอาท์ ออกเดินทางประมาณ 6 กม./ 10 นาที
แวะให้ท่านได้กระจายรายได้สู่ชุมชนกันที่ ฮาซันอาหารทะเลตากแห้ง บังฮาซัน หรือ คุณอนุรักษ์ สรรฤทัย กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้มีผู้ชมเข้ามาดูและซื้ออาหารทะเลตากแห้งผ่านทางออนไลน์กันอย่างล้นหลาม จนสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อคืน โดยรับและคัดสินค้าจากชาวบ้านกว่า 30 ครัวเรือน ในชุมชนปากบารา จังหวัดสตูล จำหน่ายอาหารทะเลตากแห้ง สินค้าจากจังหวัดสตูล เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง ปลาแห้ง หมึกฉาบ ปลาหวาน ปลากระพงทุบ หมึกผ่า เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

10.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

นำคณะมุ่งหน้าสู่ อ.มะนัง จ.สตูล (ระยะทาง 52 กม. / 1 ชม.)

11.00 ถ้ำภูผาเพชร

คณะเดินทางถึงสถานที่ที่จะนำท่านไปร่วมผจญในถ้ำที่มีความเป็นที่สุด ณ ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขา นำท่านเดินเท้าขึ้นเขา ชัน ที่เป็นบันไดดินสลับพื้นราบ ระยะทางประมาณ 1.5 ก.ม.เพื่อเข้าชมความอลังการของประติมากรรมล้ำค่ารังสรรค์โดยธรรมชาติ ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว ถ้ำมีความอลังการใหญ่โตขนาดเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ จุดไฮไลท์ ของถ้ำภูผาเพชรแห่งนี้คือ ห้องมรกต ซึ่งปรากฎ “อุโมงค์แสงมรกต” ซึ่งเมื่อเดินลึกเข้าไปด้านในสุดจะเห็นเพดานถ้ำมีแสงส่องลงมากระทบกับหินสีเขียวก้อนใหญ่ตรงใจกลางห้อง กลายเป็นลานแสงมรกตแปลกตา

รวมค่าเข้าอุทยานฯ / ไฟฉายคาดหัว / เจ้าหน้าที่นำทาง

14.00 สิ้นสุดกิจกรรม - บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ระหว่างเดินทาง

18.15 ร้านอาหารต้าเหยิน หาดใหญ่ (ต้าเหยินช๊าซิ้ว)

รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านต้าเหยิน สาขาหาดใหญ่ เชิญชิมเมนูดังไก่เบตง

19.30 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

ได้เวลาอันควรเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ (ระยะทาง 13 กม. / 20 นาที)

22.00 สายการบิน ไทยสมายล์

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 268

23.30 สนามบินสุวรรณภูมิ

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ