13,230/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
• ค่ารถนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• ค่าที่พักและอาหารตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุใน
กรมธรรม์)
• ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ชุดตรวจโควิดแบบ ATK ท่านละ 1 ชุด

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
• ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขในการจอง
• มัดจำค่าทัวร์ 50 % ภายในวันที่ทำการจอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน / หลักฐานการฉีดวัคซีน
และเบอร์โทรผู้เดินทาง พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเงิน
• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
• สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางขั้นต่ำ 24 ท่าน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
20/79 ซอยพันเทพ 3 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0802681677
อีเมล
info@seaangelcruise.com
หมายเหตุ

• รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
• ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจาก
ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
• เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เที่ยวหรู อยู่สบาย ล่องเรือมอเตอร์ ยอร์ช & พักวิลล่าส่วนตัว

location_on กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
โดย บริษัท ซี แองเจิล ครุยซ์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

Phuket Exclusive
3 วัน 2 คืน
ล่องเรือหรู พักพูลวิลล่า ปาร์ตี้ส่วนตัวดินเนอร์บาบีคิว ซีฟู้ด

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าไกด์
ค่าที่พัก + ค่าเดินทาง + อาหารไกด์
ค่าน้ำดื่ม + ผ้าเย็นบริการฟรีตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

11.40 สนามบินดอนเมือง

นัดพบที่เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินนกแอร์ สนามบินดอนเมือง

13.40 สายการบินนกแอร์

ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ตด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD524

15.00 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

รถตู้หรือรถบัสปรับอากาศและไกด์นำเที่ยวพร้อมต้อนรับท่านที่สนามบิน

16.00 Andaman sea view Luxury Villa

นำท่านเชคอินสู่วิลล่าส่วนตัว Andaman sea view Luxury Villa

18.00 Andaman sea view Luxury Villa

ทานอาหารเย็นที่พัก แบบ BBQ seafood ในบรรยากาศปาร์ตี้ส่วนตัว (รวมในรายการ มื้อที่ 1)

07.30 Andaman sea view Luxury Villa

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (รวมในรายการ มื้อที่ 2)

08.30 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

เดินทางไปยังท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อเชคอินลงเรือมอเตอร์ยอร์ช

09.00 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

นำท่านลงเรือไปเกาะด้วยเรือมอเตอร์ยอร์ช ปาปะกัง เพลินเพลิดกับบรรยากาศ พร้อม ถ่ายรูปในมุมสวยๆ บนเรือ (บนเรือมีเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้บริการ) เมื่อถึงเกาะราชา จอดแวะให้ท่านเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง และพักผ่อนบนหาดทรายขาวสะอาด

12.30 หาดกาฮัง

นำท่านขึ้นหาดกาฮังบีช เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (รวมในรายการ มื้อที่ 3) จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย (บนเกาะมีเก้าอี้ชายหาดแบบผ้าใบและหน้ากากดำน้ำบริการฟรี) ท่านสามารถเลือกที่จะพักผ่อนแบบสบาย ๆ บนหาด ทรายขาวสะอาด ชมนกเงือกที่ลงมาทักทายกับนักท่องเที่ยวเป็นประจำหรือเลือกที่ดำน้ำดูปลา ปะการัง จากหน้าหาดหรือจะเลือกตื่นเต้นกับกิจกรรมทางน้ำ อาทิเช่น แคนูใส, การเดินใต้ทะเล, เรือกล้วย,ลากร่ม ,ดำน้ำลึก (มีค่าบริการเพิ่มไม่รวมในรายการ สามารถสอบถามได้จากไกด์นำเที่ยวที่ดูแลท่าน)

16.00 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

เดินทางออกจากเกาะเฮ ระหว่างทางสนุกสนานกับการแวะตกปลาแบบหน้าดิน

17.00 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

เดินทางถึงอ่าวฉลอง นำท่านกลับสู่ที่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวรับประทานอาหารเย็น

18.00 กันเอง 2

นำท่านรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองภูเก็ตที่ร้านกันเอง 2 (รวมในรายการ มื้อที่ 4)

22.00 Andaman sea view Luxury Villa

นำท่านกลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 Check - Out

Check – Out ออกจากวิลล่าที่พัก

10.30 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

นำท่านชมจุดชมวิว ปลายแหลมพรหมเทพ อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ทัศนียภาพที่สวยงาม

11.00 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน ริมทาง@ฉลอง (รวมในรายการมื้อที่ 5)

13.00 ทรีมังกี้

แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านกาแฟทรีมังกี้ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางธรรมชาติ

15.00 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

เยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่า-ถนนถลาง” ของจังหวัดภูเก็ต เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานวัฒนธรรมของจีนและตะวันตก หรือที่เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบ ”ชิโน – โปรตุกีส” และแวะถ่ายรูปความประทับใจ ของตึกโบราณที่ซอยรมณีย์ แวะร้านไอศรีมโอมเมดชื่อดังร้านทอรี่และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

18.00 บริษัท นิกรมารีน จำกัด

เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต

19.25 สายการบินนกแอร์

เดินทางกลับกรุงเทพด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD19
20.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ