6,650/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

สายบุญ ช้อป ชิม ชิว นครนายก-กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน
รับสิทธิโครงการ 3,990 บ/ท่าน

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 4 มื้อ
5. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @dhakulchan
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
710, 716 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร
022744216, 020266525
อีเมล
support@dhakulchan.com
หมายเหตุ

สายบุญ ช้อป ชิม ชิว นครนายก-กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน
รับสิทธิโครงการ เพียง 3,990 บ/ท่าน
ติดต่อทีมงาน
โทร 081 8453303 , 084 6763332, 020266525
ช่องทาง Line: @dhakulchan
- เดินทางตั้งแต่ 8ท่าน ขึ้นไป

" 2คืน 3วัน นครนายก-กรุงเทพฯ สายบุญ ช้อป ชิม ชิว "

location_on ปทุมธานี - กรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท ตระกูลเฉินทราเวิลเซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สายบุญ ช้อป ชิม ชิว นครนายก-กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรมเซ็นทาราฯ เซ็นทรัลเวิลด์ 2 คืน
รับสิทธิโครงการ 3,990 บ/ท่าน

วังพญานาค วัดมณีวงศ์ | หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี | อุโมงค์ป่าไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม | พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ | ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ | วัดพระศรีรัตนศาสดาราม | วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร | วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร | วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร | ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองฝั่งธนบุรี

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก : ปทุมธานี-กรุงเทพฯ
07.00 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สแกนใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย
09.30 ชมวังพญานาค วัดมณีวงศ์, ไหว้หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
14.00 ชมพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์, ถ่ายรูป อุโมงค์ป่าไผ่ นครนายก วัดจุฬาภรณ์วนาราม
20.00 เช็คอินที่พัก โรงแรมเซ็นทาราฯ เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่สอง : ไหว้พระฝั่งพระนคร
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 สักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร, ไหว้พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม,
11.00 พระนอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 ชมพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
14.00 ขึ้นภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
16.00 พักที่ โรงแรมเซ็นทาราฯ เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่สาม : ล่องเรือไหว้พระฝั่งธนฯ
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำท่านเดินทางสู่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
14..00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์

- ค่าใช้จ่ายค่ามัคคุเทศก์
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500 x 3 = 4,500 บาท
ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 5 มื้อ x 200= 1000 บาท
ค่าประกันภัยมัคคุเทศก์ 35 บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 5,535 บาท
จำนวนผู้เดินทาง 8ท่าน = เฉลี่ย 691.87 บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดผู้เดินทาง
ค่าประกันภัยผู้เดินทาง 35 บาท
ค่าน้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น อื่นๆ 3วัน = 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 926.87 บาท

ภาษี 7% 465.50 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ 1,392.37 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทตระกูลเฉินฯ คอยต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่จังหวัดนครนายก โดยรถปรับอากาศ

09.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางถึง "วัดมณีวงศ์" วัดเก่าแก่ของจังหวัดนครนายก มีอายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ ต.ดงละคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิกับพระพุทธรูปหลวงพ่อพระปางป่าเลไลยก์ หลวงพ่อพันล้านและองค์พระสิวลี เข้าชม " วังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราช " กราบสักการะพระรัตนมณีมหาบาดาล ชื่นชมงานศิลปกรรมๆ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ทั้งด้านในและด้านนอก ถ้ำพญานาคเมืองบาดาล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย // จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "วัดพราหมณี" หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง เป็นวัดที่ชาวนครนายกให้การเคารพนับถือ และแวะเวียนมาสักการะกันไม่ขาดสาย อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของความศักดิ์ ในการขอพร เสี่ยงโชคเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 นำคณะกราบขอพรพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถ "หลวงพ่อปากแดง"

12.00 นางสาวธมลนัฏฐ์ คุณประโยชน์

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวชมจันทร์ นครนายก

14.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางสู่ "พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์" ที่แวดล้อมด้วยภูเขา มีสายน้ำไหลผ่าน เมื่อเข้าไปในเขตพุทธอุทยาน จะพบกับพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลเป็นวันสำคัญ วันมาฆะบูชา เชิญท่านอิสระทำบุญตามอัธยาศรัย //นำท่านเดินทางสู่จุดเชคอินแห่งใหม่ ณ "วัดจุฬาภรณ์วนาราม" ตั้งอยู่ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา ณ ที่วัดแห่งนี้มีซุ้มไผ่เป็นอุโมงค์ไผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เอียงเข้าหากันระหว่างทางเดินที่ทอดยาวหลายเมตร จนกลายเป็นอุโมงค์ไผ่เขียวขจีที่สวยงามให้บรรยากาศคล้ายกับป่าไผ่ เกียวโต เเห่งอาราชิยาม่า ประเทศญี่ปุ่นสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ บรรยากาศที่ร่มรื่น ได้เวลาเดินทางนำท่านล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา

20.00 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เช็คอินที่พัก โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

07.00 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

09.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านสักการะ "ศาลหลักเมือง" อยู่บริเวณใกล้วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 บรรจุดวงชะตาของกรุงเทพฯ ไว้ภายใน เสาหลักเมืองเดิมทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร สูง 27 เซนติเมตร สร้างใหม่ในรัชกาลที่ 4 แทนของเดิมที่ชำรุด เป็นไม้ชัยพฤกษ์ สูง 108 นิ้ว ฐานเป็นแท่นกว้าง 70 นิ้ว อยู่ภายในอาคารยอดปรางค์ ในปัจจุบันภายในศาลหลักเมืองมีเทวรูปสำคัญ คือ เทพารักษ์ เจ้าพ่อหอกลอง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อเจตคุปต์ และพระกาฬไชยศรี // นำเดินทางสู่ "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" หรือวัดพระแก้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 วัดอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางทิศตะวันออก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ทำด้วยมณีสีเขียวเนื้อเดียวทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 48.3 ซม. สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเศียร 66 ซม. บนบุษบกทองคำ ภายในพระอุโบสถของวัด และระเบียงรอบวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากเรื่องรามเกียรติ์ สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในวัด ได้แก่ พระปรางค์ 8 องค์ พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาทนครวัดจำลอง ปราสาทพระเทพบิดร ฯลฯ วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชกาลและมีการปฏิสังขรณ์ใหญ่ทุก 50 ปี นำท่านกราบสักการะองค์ พระแก้วมรกต // นำคณะเดินทางไปยัง "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร" หรือ วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ ท่าเตียน ถนนสนามไชย ข้างพระบรมหาราชวัง วัดประจำรัชกาลที่ 1 เป็นที่ประดิษฐาน องค์พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระนอนวัดโพธิ์ (พระประจำวันอังคาร) พระนอนขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท วัดโพธิ์ ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์ เจดีย์เหล่านี้ถูกประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบโบราณ ลวดลายดอกไม้สีสันสดใส สวยงามมาก

12.00 นางอัปษร กำเนิดมณี

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวอัปษร สาขาถนนดินสอ

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านชมพระปรางค์ "วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร" หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันติดปากว่า วัดแจ้ง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีเรียกว่าวัดมะกอก แต่เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี โดยกรีธาทัพมาทางชลมารค และมาถึงหน้าวัดมะกอกเอารุ่งสาง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแจ้ง" จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เถลิงถวัลยราชสมบัติ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระองค์เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จ โดยพระราชทานนามวัดว่า "วัดอรุณราชวราราม" และกลายเป็นวัดประจำรัชกาลในพระองค์ // จากนั้นเดินทางสู่ "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร" หรือ วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เดิมเป็นวัดเก่าชื่อว่า วัดสะแก ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระราชทานนามว่า วัดสระเกศ และจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในวัดสระเกศคือ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ชมความงดงามของภูเขาทอง นับเป็นพุทธสถานที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของวัดที่คนทั่วโลกรู้จักกันมาก โดยภูเขาทองแห่งนี้ รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นไว้เป็นปูชนียสถานในพระนครเหมือนดั่งที่กรุงเก่ามีวัดภูเขาทอง
อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

15.00 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

นำคณะเดินทางเข้าพักที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เชิญท่านอิสระพักผ่อน/กิจกรรมส่วนตัว ที่นี่เป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่

07.00 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

09.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เป็นตลาดน้ำกลางสวน อยู่ริมคลองลัดมะยม เป็นคลองเล็กๆ ที่สวยงาม มีความเงียบสงบและมีเสน่ห์ในตัว สินค้าส่วนหนึ่งมาจากชาวบ้านแถวนั้น ผัก ผลไม้ อาหารต่างๆ ตลาดน้ำคลองลัดมะยมเป็นตลาดน้ำแบบผสมผสานกับตลาดบนบก มีขายทั้งของกินและสินค้าที่น่าสนใจมากมาย
ในพื้นที่ของตลาดน้ำคลองลัดมะยม ก็จะแบ่งออกเป็น 4 โซน ซึ่งแต่ละโซนก็มีจุดที่น่าสนใจหลายจุด จุดแรกที่ห้ามพลาดเลยก็คือร้านจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีของกินและสินค้าแฮนด์เมดให้เลือกซื้อมากมาย ต่อด้วยโซนเรือขายของในคลอง และโซน 2 โซน 3 จะเป็นวิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียงไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นจุดที่บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น นอกจากนี้ยังมีโซนศูนย์ฝึกขี่ม้าไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบทำกิจกรรมผจญภัยด้วย อีกทั้งยังล่องเรือชมวิถีชีวิตสูดอากาศสะอาดๆ ได้ชิมของอร่อยๆโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอม อร่อยเย็นชื่นใจกินได้เรื่อย ๆ เพราะสดๆจากสวน เชิญท่านอิสระล่องเรือ ไหว้พระและชมวิถีชีวิตริมคลองฝั่งธนบุรี ชมบ้านโบราณทรงภาคกลาง ผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่นวัดสะพาน, วัดเกาะธนบุรี ไหว้ขอพรหลวงพ่อดำ, วัดประดู่ฉิมพลี สักการะหลวงปู่โต๊ะ, วัดนางชี, วัดปากน้ำภาษีเจริญ และวัดขุนจันทร์ อิสระอาหารกลางวันเพื่อไม่กระทบต่อการท่องเที่ยว

14.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้นนำท่านส่งที่พักโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ..