14,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาท่านละ 14,500 บาท
(ทัวร์เที่ยวไทย ท่านจ่ายเพียง 8,700 บาท)

ราคานี้ เป็นราคาพักคู่ และ เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
หากเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป- แถมไวน์ฟรี 1 ขวด !!!

หากเลือกพัก โรงแรม Four Points by Sheraton สามารถจอง และ เข้าพักได้ถึง 31 มกราคม 2565
กรุณาเช็คห้องว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง

หากท่าน เลือกพัก โรงแรม Indigo Patong
ราคาแพคเกจที่เสนอนี้ ใช้ได้ ถึง 23 ธันวาคม 2564
(ราคานี้ จองได้ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2564)

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก
2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
***รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน***
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 8 มื้อ
6. ที่พัก โตามรายการนำเที่ยว จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
7. นำ้ดื่มบนรถ
8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ
2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้
4..ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
39 ถ พระบารมี ต ป่าตอง อ กะทู้
เบอร์โทร
0818924583
อีเมล
sweetlandpatong@gmail.com
หมายเหตุ
- กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
- กรุณาปฎิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- กำหนดการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่ คณะ เวลา สภาพการจราจรสภาพภูมิอากาศขณะนั้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ
- ตรวจสอบแอพเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการสแกนใช้สิทธิ์ส่วนลด 40% หรือหากมีปัญหาที่เกิดจากการเข้าแอพของลูกค้าที่ทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บจากโครงการได้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการชำระเงินส่วนนี้ให้กับบริษัทนำเที่ยวแทน


สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท สวิทแลนด์ เทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
39 ถนน พระบารมี ตำบลป่าตอง ภูเก็ต 83150

โทรศัพท์: 081-892-4583 , 063-539-1639 ,
087-265-6347, 076-340-712

Line ID:@sweetland
Facebook: @sweetlandpatong
Website: www.phuketvisit.com

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
39 ถ พระบารมี ต ป่าตอง อ กะทู้
เบอร์โทร
0818924583
อีเมล
sweetlandpatong@gmail.com
หมายเหตุ

หากท่าน เลือกพัก โรงแรม Four Points by Sheraton Phuket ,Patong Beach Resort
***** กรุณา เช็คห้องว่างก่อน ทำการจอง
ราคาแพคเกจที่เสนอนี้ ใช้ได้ ถึง 31 มกราคม 2565


หากเลือกพัก โรงแรม Hotel Indigo Phuket Patong
ราคาแพคเกจที่เสนอนี้ ใช้ได้ ถึง 23 ธันวาคม 2564
(ราคานี้ จองได้ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2564)
***** กรุณา เช็คห้องว่างก่อน ทำการจอง

ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชหรู พักหรู กินกุ้งมังกร 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
โดย บริษัท สวีทแลนด์ เทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

พลาดไม่ได้ *** โปรแกรมเด็ด ภูเก็ตสุดหรู !!! ครบครัน : ล่องเรือยอร์ช, พักหรู ,กินกุ้งมังกร, ชิมอาหารมิชลิน 3 วัน 2คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

โปรแกรมเด็ด ภูเก็ตสุดหรู ครบครัน : ล่องเรือยอร์ช, พักหรู ,กินกุ้งมังกร, ชิมอาหารมิชลิน 3 วัน 2คืน

08.05 Bangkok Airways

ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพ สู่จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบิน Bangkok Airways

09.35 รถตู้ โกลเด้นบีช ทัวร์

คณะถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต ต้อนรับคณะด้วยขนมพื้นเมืองภูเก็ต
นำคณะเดินทางโดยรถปรับอากาศ (ส่วนตัว) เข้าสู่ ตัวเมืองภูเก็ต
นำคณะเที่ยวชมและถ่ายรูป ศูนย์ มอเตอร์ไซค์ ฮาเล่ย์ที่ใหญ่ที่สุดของภูเก็ต และ ภาคไต้ ( Ride Thailand) หรือ
ชมและถ่ายรูป ท่าเรือ ยอร์ช รอยัลภูเก็ตมารีน่า Royal Phuket Marina

บริการอาหารพี้นเมืองภูเก็ตหลากชนิด อันลือชื่อ ที่ร้าน หมี่สะปำคุณยายเจียร หรือ ครัวพระยาภูเก็ต

11.00 บริการอาหารกลางวันที่ร้านหมี่สะปำ คุณยายเจียร (Mee Sapam) หรือเทียบเท่า ( ครัวพระยา ร้านอาหารไทย )

บริการอาหารอาหารกลางวัน ที่ร้านหมี่สะปำคุณยายเจียร เมนูพื้นเมือง เช่น ลูกชิ้นปลาลวก โอวต้าว หมูสะเต๊ะ เต้าหู้ทอด ห่อหมกภูเก็ต หมี่สะปำใส่ไข่

12.30 ล่องเรือหรู ชมพระอาทิตย์ตก กับนิกรมาริน

นำคณะเช็คอินที่อ่าวฉลองเพื่อ ล่องเรือหรูชมแสงสุดท้ายแหลมพรหมเทพ
รับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์
ล่องเรือใบคาตามารัน หรือเรือยอร์ช ออกเดินทางสู่เกาะเฮ (คอรัล ไอแลนด์) (ประมาณ30นาที)
เรือถึงเกาะเฮ นำคณะเล่นน้ำชมปะการัง ตื่นตาตื่นใจกับฝูงนกเงือกที่คอยบินมาทักทายทุกท่าน (หากโชคดีจะได้พบสัญลักษณ์แห่งรักแท้ " นกเงือก"ที่อาศัยอยู่บนเกาะ)
อิสระให้ทุกท่าน นั่งพักผ่อนบนเก้าอี้ชายหาด หรือเล่นกิจกรรมทางน้ำ (มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
บริการอาหารเย็นเบาๆบนเกาะ ( หรือบนเรือ ขี้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ล่องเรือต่อไปยังอ่าวยะนุ้ยให้คณะเล่นน้ำ ( ขี้นอยู่กับสภาพอากาศ)
แล้ว นำคณะรอชมพระอาทิตย์ตกอันงดงามของแหลมพรหมเทพ และ แหลมกระทิง
ก่อนนำคณะกลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

19.30 อาหาร ค่ำมื้อเบาๆ ที่ร้านครัวบ้านขนม

บริการอาหาร ค่ำมื้อเบาๆ (ข้าวต้มปลา-สุตรภูเก็ต) ก่อนกลับที่พัก

20.30 เช็คอินที่ Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า ( Hotel Indigo Phuket Patong )

Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ได้คะแนนที่ดีสุดในหาดป่าตอง เป็นโรงแรมใหม่ และ สวย ติดหาดป่าตอง เตียงนอน หรู นอนสบาย เหมาะกับ การพักผ่อนสระว่ายน้ำกว่าง มี 2 สระ
พนักงาน บริการ สุภาพ และ บุฟเฟ่ท์ อาหารเช้า อร่อยสุดยอด
ภายในโรงแรม ตกแต่งด้วย ภาพเชียนสไตยล์ บาบ๋า ภูเก็ต โรงแรม มีสิ่งอำนายความสะดวกให้แก่ลูกค้า อย่างครบถ้วน

07.00 อาหารเช้าที่โรงแรม

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟท์ ที่โรงแรม Four Points by Sheraton Phuket หรือ Hotel Indigo Phuket Patong

08.30 รถตู้โกลเด้นบีช ทัวร์ - ภูเก็ตซิตี้ทัวร์ ชมของดี เมืองภูเก็ต-ขมโชว์ ปลาโลมา-ไหว้พระใหญ่-วัดฉลอง-ร้านอาหารร้าน Three Monkey

หลังอาหาร เช้า รถรับคณะ เข้าสู่ โปรแกรมภูเก็ตซิตี้ทัวร์ ชมของดี เมืองภูเก็ต

นำท่านนมัสการ พระใหญ่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี ตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิดถ่ายรูปหมู่คณะเป็นที่ระลึก กับวิว 360 องศาทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองภูเก็ต, หาดกะตะหาดกะรน, อ่าวฉลอง

นำคณะนมัสการหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตที่วัดฉลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์ และวัตถุโบราณภายในวัด พร้อมทั้งนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศที่ตั้งอยู่ใกล้กัน

11.00 DOLPHINS BAY PHUKET (โชว์โลมาภูเก็ต)

นำคณะขมโชว์ ปลาโลมา
ชมการแสดงปลาโลมา ปากขวดแสนรู้ ที่ทำตามคำสั่งของผู้ฝึกได้อย่างน่ารัก ตื่นตาตื่นใจกับการกระโดด การดำน้ำ การเล่นฟุตบอล และอื่นๆ

13.00 Three Monkeys Restaurant

บริการอาหารกลางวัน ที่ร้าน Three Monkeys หนิ่งในสถานที่ห้ามพลาดชองภูเก็ต
ตั้งอยู่.ใน หนุมานเวิลด์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยขนาดใหญ่ กับบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่และภูเขาด้านตะวันออกของภูเก็ตได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว มากมาย

ร้านอาหาร Three Monkey ตกแต่งด้วย ฟางหญ้า มีซุ้มต่างๆ สไตล์ บาหลี บรรยากาศเหมือนท่านเที่ยว
และ ผจญภัยในป่าฝน มีทางเดินเหนือยอดไม้และซิปไลน์ให้ชมเป็นระยะๆ

อาหารแนะนำเช่น ส้มตำวานร , กุ้งลงกา, หนุมานประสานกาย, หมูอบอาณาจักร, เห็ดหมก, ไก่ย่างวานร ,ข้าวสวย และผลไม้รวม, น้ำดื่ม
หลังจากอาหารเที่ยง ให้คณะพักผ่อนเดินเล่นบน Sly Walk ชมธรรมชาติถ่ายรูปสวยๆ และสูด อากาศบริสุทธิ์
จนกระทั่งได้เวลาออก เดินทางต่อสู่แหลมพรหมเทพ

15.30 รถตู้ โกลเด้นบีช ทัวร์ - จุดชมวิว แหลมพรหมเทพ

นำคณะเดินทางต่อสู่แหลมพรหมเทพ ถ่ายภาพ เช็คอินจุดชมวิวใต้สุด ของภูเก็ต ที่สวยงามและ เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของ จ.ภูเก็ต

17.00 Rawai Seafood Market

นำคณะรับประทานอาหารเย็น ซีฟู๊ดสดๆ ที่ริมหาดราไวย์ เช่น กุ้งมังกร กุ้งแชบ้วย ปลา ปลาหมึก หอย สาหร่ายทะเล ฯลฯ ข้าวสวย น้ำดื่ม ( 1 เซ็ทสำหรับ 4 ท่าน)

19.00 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton หรือเทียบเท่า ( Hotel Indigo Phuket Patong )

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือ Hotel Indigo Phuket Patong

07.00 บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หรือเทียบเท่า ( Hotel Indigo Phuket Patong )

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือ Hotel Indigo Phuket Patong

09.00 รถตู้ โกลเด้นบีช ทัวร์ -เมืองเก่าภูเก็ต-พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว-ร้านมิชลิน -ตู้กับข้าว-ซื้อชองฝาก-ส่งสนามบิน

หลังอาหารเช้า ให้คณะ เตรียมเช็คเอาท์พร้อมเดินทาง

นำคณะชมและเดินเล่นย่านเมืองเก่าภูเก็ต ผ่านชมบ้านคหบดีภูเก็ต สถาปัตยกรรมชิโนยุโรเปี้ยน (จีน+ยุโรป) ที่ถนนดีบุก นำคณะผ่านถนนภูเก็ต ถ่ายรูป กับศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ และตึก Standard Charter (พิพิธภัณฑ์ เพอรานากันนิทัศน์) สัญญลักษน์ เมืองภูเก็ต ฯลฯ แล้วเดินทางผ่าน ตึกสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
, ลานมังกร (สิ่งศักด์สิทธ์ที่ชาวภูเก็ตเคารพนับถือ) เข้าสู่ถนนถลาง ชมแหล่งการค้าที่สำคัญจากอดีตถึงปัจจุบัน
นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว -โรงเรียนจีนแห่งแรกของภูเก็ตที่ถนน กระบี่ ชมประวัติ การก่อตั้งเมืองภูเก็ต คหบดีชาวภูเก็ต ในยุคเหมืองแร่เฟื่องฟูในอดีต ชมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของใช้ ของสะสมต่างๆ
อิสระให้คณะเดินเล่นชมเมือง สำรวจตึกโบราม ถ่ายรูปและช้อปปิ้งที่ถนนถลาง (แหล่งซื้อผ้าถุงปาแต๊ะ จากอินโดนีเซีย และอื่นๆ) ชมซอยรมณีย์ แหล่งบันเทิงยามค่ำคืนของชาวภูเก็ต ในอดิต

ได้เวลาสมควร พบคณะที่จุดนัดพบ นำคณะแวะชมศาลเจ้าแสงธรรม ที่ถนนพังงา

12.00 บริการอาหารกลางวัน รางวัลมิชลิน ที่ร้านตู้กับข้าว

บริการอาหารกลางวัน-รางวัลมิชลินที่ร้านตู้กับข้าว เมนูเช่น
(ข้าวตังหน้าตั้ง แกงส้มปลากะพงใส่สับปะรด น้ำพริกกุ้งเสียบ หมูฮ้องภูเก็ต ปลากะพงทอดน้ำปลา(ตัว) กุ้งผัดกะปิสะตอ
(ตามฤดูกาล)ผักเหมียงผัดไข่ ข้าวสวย ผลไม้รวม น้ำดื่ม)

บริการอาหารกลางวันมื้ออร่อย !!! ที่ร้านตู้กับข้าว ร้านชื้อดังของภูเก็ตที่ได้รับรางวัล มิชลิน

13.00 รถตู้ โกลเด้นบีช ทัวร์ -ซื้อของฝาก- ส่งสนามบินภูเก็ต

หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต ระหว่างทาง แวะซื้อของฝาก ของขึ้นชื่อของภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา กุ้งแห้ง ปลากรอบ ขนมเต้าส้อ และ ขนม พื้นเมือง ฯลฯ ไปฝากคนที่ท่านรัก เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขและความประทับใจ