12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- ค่ารถตู้ปรับอากาศบริการนำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ หาดใหญ่ – เชียงราย
- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามรายการระบุ พักห้อง 2 – 4 ท่าน
- ค่าอาหาร 3 มื้อตามรายการระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าบริการของว่าง นม/น้ำผลไม้ (วันละ 1 ครั้ง) ลูกอม น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ตลอดการเดินทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานคนขับรถตามสินน้ำใจของลูกค้า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม/อาหาร ที่เพิ่มเติมจากรายการที่บริษัทได้จัดไว้ หรือminibar ที่โรงแรม,ค่าซักรีด ฯลฯ
- ไม่รวมค่าอาหารที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการเดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน
1. รายการเดินทางนี้ได้สนับสนุนจากภาครัฐบาล ผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนเกินจากที่รัฐสนับสนุน 40 เปอร์เซ็นต์ (แต่ไม่เกินวงเงิน 5000 บาท) จากรายการเดินทาง ด้วยการสแกนผ่านแอพเป๋าตังค์ทันทีเมื่อดำเนินการจอง
2. ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี หลังจากดำเนินการจองและกดจ่ายชำระเงินแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ท่านที่แพ้อาหาร/มีโรคประจำตัว/อาหารตามหลักศาสนา กรุณาแจ้งทัวร์ล่วงหน้า
3. คณะที่ร่วมการเดินทางในโครงการ " ทัวร์เที่ยวไทย" จะต้องสแกนใบหน้าทั้งขาไปและขากลับ และถ่ายรูปหมู่คณะทุกสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างการเดินทาง ตามที่ทางภาครัฐกำหนด
4. สมาชิกผู่ร่วมเดินทางต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และไม่ต่ำกว่า14วันเท่านั้น
5. รายการท่องเที่ยวและกำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา การจราจร ความล่าช้าของสายการบิน และสภาพภูมิอากาศขณะนั้น ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1107 ม.1 ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
เบอร์โทร
0839953965
อีเมล
Designtime@outlook.co.th
หมายเหตุ

ไปแอ่วเหนือ By ดีไซน์ทามทราเวล

location_on สงขลา - เชียงราย
โดย ดีไซน์ทามทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ไปแอ่วเหนือ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 7500 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 6000 บาท
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ 1000 บาท
4.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 2400 บาท
5.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 150 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 17050 บาท
ลูกค้า 10 คน เฉลี่ยคนละ 1705 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 50
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1955 บาท
ภาษี 7% = 136.85 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2131.85 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 ดีไซน์ทามทราเวล

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่อทำการเช็คอิน

08.55 บริษัทไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด

ออกเดินทางโดยสายการบิน THAI Viejet Air จากท่าอาการศยานนานาชาติหาดใหญ่ สู่ท่าอากศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยไฟล์บินแรก เวลา (08.55-11.05 น.)

11.05 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หลังจากนั้น นำคณะเข้าชม วัดร่องเสือเต้น มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะ ประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า คณะเดินชม วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งแต่อยู่บนเขาและมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัด นำคณะเที่ยวชมงาน งานสวนดอกไม้เชียงราย และเสียงดนตรี นำคณะเข้าที่พัก จังหวัดเชียงราย

11.30 กิติมารถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

12.00 ดีไซน์ทามทราเวล

แวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ)

13.00 กิติมารถตู้ VIP

เดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน เชียงราย ก่อนถึงบ้านเทอดไทย ซึ่งเป็นไร่ชาแห่งที่ 2 เปิดได้ประมาณ 2 ปีกว่า มีพื้นที่กว้างและได้บรรยากาศ ของไร่ชาที่ กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด ให้ท่านลิ้มลองความอร่อยของเค้กชาเขียวพร้อมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
พร้อมออกเดินทางสู่ดอยแม่สลอง
เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอยแห่งนี้มานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. อากาศเย็นสบายตลอดปี รายได้หลัก มาจากการปลูกชาอู่หลง บ้านสันติคีรี เป็นชุมชน ขนาดใหญ่ มีประชากร ประมาณ 800 หลังคาเรือน มีทั้งวัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และธนาคาร ทหารไทย ที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ
ชมไร่ชาที่มีพื้นที่ปลูกหลายพันไร่ มีต้นชามากกว่า 2 ล้านต้น ที่นี่จึงมีไร่ชา โรงอบชาและ ร้าน จำหน่ายชาหลายสิบร้าน เรียงรายบนถนนสายหลัก ที่ผ่านกลางหมู่บ้าน ชาที่มีชื่อเสียงคือ ชาอู่หลง ซึ่งมีกลิ่นหอม พิเศษ ต้องมีวิธีการดื่มเฉพาะแบบชาวไต้หวัน ร้านจำหน่ายชา ทุกร้าน เช่น ไร่ชา 101 วังพุดตาน ร้านชานายพลต้วน เชิญชวนให้ผู้มาเยือนได้ทดลองชิมชา พูดคุยสอบถามถึงวิธีการชงชา เลือกซื้อหาชา อุปกรณ์ชงชาแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถไปชมไร่ชา การเก็บชาได้อีกด้วย

17.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประอาหารเย็นตามอัธยาศัย

18.00 The Viera Chiangrai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท )

เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 The Viera Chiangrai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

07.00 กิติมารถตู้ VIP

นำท่านสู่ดอยตุง เก็บภาพความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีสันสดใส นั่นคือ สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ซ้ำกันตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน สู่ พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีกุน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย ดังมีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อ 1,000 กว่าปีล่วงมาแล้ว ประมาณ พ.ศ. 1454 พระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระเข้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ ร่วมกับข้าราชบริพารได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสถิตไว้ ณ ดอยแห่งนี้ และได้ปักตุงหรือธงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นตุงตะขาบมีความยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดดอยปล่อยชายตุงปลิวสะบัดถึงที่ใดให้หมายเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ดอยนี้จึงได้ชื่อว่าดอยตุงมาจนถึงปัจจุบันนี้

12.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

สู่ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ร่วมระลึกถึงจ่าแซม วีรบุรุษถ้ำหลวงผู้เสียสละชีวิตช่วยเหลือ 13 หมู่ป่า จากนั้นเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ แหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ดำ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีถางป่าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝิ่น ข้าวโพด จนกระทั่งในปี 2531 เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้ามาในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกทำไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะอาศัยร่วมกับป่า ห้ามไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่า และสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชาวอาข่าผาฮี้ ที่หันมาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักทั้งหมู่บ้าน

17.30 โรงแรมเอ็มบูติก

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเอ็มบูติค พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประอาหารเย็นตามอัธยาศัย

04.00 กิติมารถตู้ VIP

พร้อมออกเดินทางสู่ยอดภูชี้ฟ้า ให้ท่านเดินสู่จุดชมวิวยอดนิยมของบริเวณภูชี้ฟ้า ระยะทางประมาณ 700 เมตร ระหว่างทางจะมีของขายและเด็กชาวเขารอถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวตลอดสองข้างทาง

07.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

08.00 ดีไซน์ทามทราเวล

สู่ภูชี้ดาว เป็นจุดชมวิวธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ระหว่างภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง ใกล้กับภูชี้เดือน สูงประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งสูงกว่าภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง วิวทิวทัศน์ของภูชี้ดาวนั้นสามารถมองเห็นวิวได้แบบ 360 องศา และเห็นแม่น้ำโขงอยู่ด้านหลังอย่างสวยงาม พร้อมกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าด้านล่าง ชมโครงการหลวงผาตั้ง

12.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย

13.00 ดีไซน์ทามทราเวล

เดินทางสู่ โรงเรียนบรรพตวิทยา ชมดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทย ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่บนภูเขาสูงเห็นวิวสวยงาม หากนักท่องเที่ยวไปในช่วงที่ดอกบานเต็มที่ ก็จะได้เต็มอิ่มกับความสวยงามและบรรยากาศที่แสนโรแมนติก

17.00 ดีไซน์ทามทราเวล

รับประอาหารเย็นตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมเอ็มบูติก

เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 โรงแรมเอ็มบูติก หรือเทียบเท่า (โรงแรมสิริมันตา)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

10.30 บริษัทไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท