7,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทางข้ามจังหวัด
1. ลูกค้าต้องที่ได้รับวัคซีน ครบ 2 โดสแล้ว สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องทำการตรวจ ATK หรือ RT-PCR
**วัคซีนที่กำหนด แอสตร้า เซนเนก้า, ซิโนแวค, ชิโนฟาร์ม เป็นต้น
2. ลูกค้าที่ได้รับวัคซีนแอสตร้า เซนเนก้า 1 โดส สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องทำการตรวจ ATK หรือ RT-PCR
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงตามที่กำหนดโดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าห้องพัก พักห้องละ 2-3 ท่าน
2. รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
3. หัวหน้าทัวร์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. กรณีพักเดี่ยว คิดค่าใช่จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

เงื่อนไขการจองทัวร์การยกเลิก
การจอง
1. กรุณาชื่อบริษัทของท่าน พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง ในหัวข้อทัวร์เที่ยวไทย
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4. กรณีผู้เดินทางไม่มาแสดงตัวในวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์เงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาทัวร์ 40% หรือ 3,200 บาท (สำหรับท่านที่ใช่สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทย

การยกเลิก
1. กรณียกเลิกการเดินทาง บริษัท ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1111/32 ชั้นที่ 2 ถนนลาดพร้าว จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร
081-8201688
อีเมล
Pimmy.supertrips@gmail.com
หมายเหตุ

กรณีผู้เดินทางไม่มาแสดงตัวในวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์เงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาทัวร์ 40% หรือ 3,200 บาท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเบิกเงินได้จากโครงการ (สำหรับท่านที่ใช้สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทยเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%)

ทัวร์ประจวบสุดชิลล์ ชมวิวทะเลสุดสายตา 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง (กรุงเทพ-เพชรบุรี-ประจวบฯ-กรุงเทพ)

location_on กรุงเทพมหานคร - ประจวบคีรีขันธ์
โดย บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ประจวบสุดชิลล์ ชมวิวทะเลสุดสายตา สัมผัสกลิ่นอายของลมทะเล
พักผ่อนสบายๆที่ชายหาดบ้านกรูด จิบกาแฟเบาๆ ณ คาเฟ่แบบธรรมชาติ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดอธิบายความคุ้มค่าเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500*3 = 4,500 บาท
2. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1000*2 = 2,000 บาท
3.ค่าอาหารไกด์ 100*6 = 600 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 30 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์ 7,130 บาท
ลูกค้า 16 ท่าน เฉลี่ยท่านละ 445 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า (ต่อท่าน)
1. ค่าประกันการเดินทาง 30 บาท
2. ค่าทิปไกด์ วันละ 100 บาทจำนวน 3 วัน รวม 300 บาท
3. ค่าน้ำ ขนม อาหารว่าง และของบริการบนรถ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 430 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 875 บาท

VAT 7% 524 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่อท่าน 1,399 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย กรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ

07.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

รับประทานอาหารเช้า แบบ Box set (1)

09.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

นาตาชม คอฟฟี่ (ค่าเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนากว้างใหญ่ มีสะพานไม้ทอดยาวกลางทุ่งนา กระท่อมริมนาข้าวให้ได้นั่งพักผ่อน นอกจากมีวิวเป็นนาข้าวเขียวขจีแล้ว ยังมีต้นตาลซึ่งเป็นต้นไม้เอกลักษณ์ของเพชรบุรีเป็นฉากหลังมุมถ่ายภาพนกระยางสีขาวที่สามารถพบเห็นทั่วไปได้ตามทุ่งนา กลายเป็นเสน่ห์ของร้านกาแฟกลางทุ่งในแบบเพชรบุรีสไตล์
(ให้เวลา 40 นาที )

11.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน บ้านห้วยคต ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดห้วยมงคล นำท่านเข้านมัสการ หลวงปู่ทวด
(ให้เวลา 30 นาที )

12.00 ร้านป้ารวยปูเป็น เขาตะเกียบ หรือเทียบเท่า ( ร้านอุดมโภชนา )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านป้ารวยปูเป็น เขาตะเกียบ

13.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

หลังจากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม อุทยานราชภักดิ์ เป็นพื้นที่ในเขตกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ (ให้เวลา 30 นาที )

14.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

ไปสูดอากาศดีๆ ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สัมผัสธรรมชาติไปพร้อมๆ กับถ่ายรูปชิค ๆ เผลอๆ สไตล์ธรรมชาติ (ให้เวลา 1 ชม.)

17.00 ร้านหนู โภชนา หรือเทียบเท่า ( บ้านเขียวกานชนก หรือ บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ร้านหนู โภชนา

19.00 บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ รีสอร์ทที่พัก

07.00 บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของบ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

09.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

เดินทางไปยัง วัดเขาถ้ำม้าร้อง ตั้งอยู่ในตำบลพงค์ประสาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภายในถ้ำมีหลายคูหา มีหินงอกหินย้อยและมีผู้ดูแลติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้ส่องสว่างแก่นักท่องเที่ยว โดยภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิเรียงรายตลอดแนว อยู่ชิดผนังถ้ำด้านทางด้านหนึ่ง ปัจจุบัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศเดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยงามของหินงอกหินย้อยและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (ให้เวลา 45 นาที)

10.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

พาทุกท่านสัมผัส สะพานไม้ไผ่ความยาวประมาณ 360 เมตรเพื่อท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสร้างสะพานไม้ไผ่จากหมู่ที่ 8 ไปเชื่อมสะพานไม้ไผ่ของคนของหมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคี 2 หมู่บ้าน และเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวป่าชุมชนเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

ชม อ่าวบ่อทองหลาง ตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวิ้งอ่าวขนาดเล็กรูปร่างครึ่งวงกลม ในยามที่น้ำทะเลนิ่งสงบ มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส บริเวณนี้จะเรียกว่า ทะเลแหวกบางสะพาน เนื่องจากชายหาดมีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวครึ่งวงกลม ยามน้ำลดจะเห็นสันทรายสีขาวสามารถเดินไปยังเกาะหัวพิน ซึงเป็นเกาะขนาดเล็กกลางทะเลได้อีกด้วย

12.00 บ้านเขียวกานชนก หรือเทียบเท่า ( ร้านหนู โภชนา )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเขียวกานชนก

14.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

พาทุกท่านพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ลมเบาๆ ณ คาเฟ่ บ้านจิบที่บ้านกรูด

15.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

ชายหาด บ้านกรูด เล่นน้ำ เดินเล่นชิลๆ ถ่ายรูปริมหาด หน้ารีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า ( ร้านหนู โภชนา หรือ บ้านเขียวกานชนก )

รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

19.30 บ้านกรูด อาร์คาเดีย รีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

07.30 บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของบ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

08.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

เช็คเอ้าท์ (ผู้เดินทางต้องเช็คเอ้าท์ และ สแกนใบหน้าผ่านแอพเป๋าตังทุกท่าน)

09.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

วัดทางสาย อยู่ที่ ริมทะเลบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งในที่เที่ยวสวยต้องห้ามพลาด และยังแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ศาสนา และนิเวศวิทยา ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ พระพุทธรูปที่สำคัญของวัดนี้ จะมีทั้ง พระพุทธกิติสิริชัย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ โดยจะหันหน้าออกไปทางด้านทะเล (ให้เวลา 1 ชม.)

11.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมของฝากประจำเมืองเพชรบุรีที่ ร้านคุณแหม่มของฝาก อยู่คู่เมืองประจวบมากว่า 40 ปี ที่นี่จำหน่ายของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอย่างชีสเชคไส้สับปะรด แต่ที่แตกต่างและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพก็คือไส้แยมสับประรดของที่นี่เป็นสูตรกวนเองที่ไม่เพิ่มน้ำตาล หอม นุ่ม ไม่ติดฟัน และอร่อยไม่เหมือนใคร แครกเกอร์จักรพรรดิ สูตรไม่เพิ่มน้ำตาล, ชีสเชค ระพีพัฒน์, สับปะรดกวนแท้ 100% หรือ ร้านเทพินทร์ชีสเชค ขนมปังชีสเชค ตราเทพินทร์ เจ้าแรกในปราณบุรี ขนมและของฝากจากอำเภอปราณบุรี ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อยพัฒนา อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสินค้าโอท๊อป 5 ดาวประจำอำเภอปราณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านรสชาติของสับปะรดกวนที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

12.00 ร้านอุดมโภชนา หรือเทียบเท่า ( ร้านป้ารวยปูเป็น เขาตะเกียบ )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอุดมโภชนา

14.30 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

บริการจุดพักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ มีส่วนสำหรับการรับประทานอาหาร เดินเที่ยวชมฟาร์มแกะ ม้าแคระ กระต่าย และเพลิดเพลินกับมุมถ่ายภาพที่ถูกจัดไว้ในสไตล์ยุโรปหลากหลายมุม อีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับซื้อสินค้า ขนมของฝาก ของที่ระลึก จากท้องถิ่นเพชรบุรี และท้องถิ่นต่างๆ ภายในประเทศ เรียกได้ว่ามาพันธ์สุขที่เดียว ได้ทั้งทานอาหาร เที่ยวฟาร์ม และได้ซื้อของฝาก ของดีเมืองเพชรบุรี ได้ในที่เดียว

18.00 บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

ถึงปลายทาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ