8,300/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ค่าบริการรวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 10 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
414/9 หมู่5 ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ..เมือง
เบอร์โทร
0619356998
อีเมล
ppsiam.pps@hotmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ ถ้าจำนวนคน 30-40 ท่าน ขอเปลียนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศแทน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสภาพภูมิอากาศ หรือแก้ไขการเดินทางตามความเหมาะสม โดยยืดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์ เชียงราย ดอยแม่สลอง ผาฮี้ ดอยช้างมูบ (5วัน2คืน)

location_on นครราชสีมา - เชียงราย
โดย พีพี เอส ทราเวิล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ เชียงราย ดอยแม่สลอง ผาฮี้ ดอยช้างมูบ (5วัน2คืน)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อัตราเฉลี่ยต่อคน (สำหรับลูกค้า 9 คน)
ค่าไกด์ คนละ 750 บาท
ค่าประกัน คนละ 27 บาท
ค่าเครื่องดื่ม ขนม ผ้าเย็น น้ำแข็ง ลูกอม คนละ 500 บาท
ค่าที่พัก+อาหาร+เครื่องดื่ม (ไกด์+คนขับรถ) คนละ 351 บาท
ค่า Vat 7% คนละ 581 บาท

15.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน เจ้าหน้าที่บริการของว่างและเครื่องดื่ม

15.30 นายบุญสืบ พรหมทองหลาง

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระกับการดูหนังฟังเพลง

18.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

อิสระกับการรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

07.00 ร้านอาหารลานไม้หอม

เดินทางถึง จ.เชียงราย นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารลานไม้หอม (มื้อ1) เซ็ทโต๊ะ

08.00 นายบุญสืบ พรหมทองหลาง

รถตู้ปรับอากาศนำท่านท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ๆ ตามโปรแกรมทัวร์ เช่น วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น ดอยแม่สลอง ไร่ชา 101 หมู่บ้านสันติคีรี

08.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

จากนั้นนำทุกท่านไปชม วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะ
สร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปความงดงามของวัดร่องขุ่น

10.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านชม “วัดร่องเสือเต้น” ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย เอกลักษณ์คือใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายงดงามอย่างมาก โดยเฉพาะประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้เฉดฟ้าขาว นั้นมีความงามชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด

12.00 ร้านอาหารเฮือนจั่นคำ โดยนางจุฑาทิพย์ สิงห์ไพร

รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารเฮือนจั่นคำ (มื้อ2) แบบเซ็ทโต๊ะ

13.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางไป ดอยแม่สลอง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปชม ไร่ชา 101 ตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง โดยจะมีการปลูกชาเป็นขั้นบันไดไปตามแนวเนินเขา ต้นชาเรียงรายเป็นแถวยาวตามขั้นบันได สัมผัสบรรยากาศของหุบเขาที่ล้อมรอบ ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ หากมาในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม จะปกคลุมด้วยสีชมพูหวานๆ ของดอกนางพญาเสือโคร่ง จากนั้นพาทุกท่านชิมชาหอมๆ ของไร่ชา 101

15.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำทุกท่านเดินทางไป หมู่บ้านสันติคีรี เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น อาหารของชนเผ่า ไม่ว่าการชมธรรมชาติ ทัศนียภาพที่เป็นภูเขาสูงสลับเมฆหมอกและอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดปี เป็นหมู่บ้านที่มีดอกไม้เมืองหนาวที่มีที่เดียวในประเทศไทยอีกด้วย

17.00 แม่สลองวิลล่า โดยนายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ หรือเทียบเท่า ( Maesalong Mountain Home Resort )

นำท่าน เข้าสู่ที่พักที่ แม่สลองวิลล่า

18.00 แม่สลองวิลล่า โดยนายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ หรือเทียบเท่า ( Maesalong Mountain Home Resort )

รับประทานอาหารเย็นที่แม่สลองวิลล่า (มื้อ3) โต๊ะจีน

07.00 แม่สลองวิลล่า โดยนายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ หรือเทียบเท่า ( Maesalong Mountain Home Resort )

รับประทานอาหารเช้า รีสอร์ท (มื้อ4) หลังอาหารเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.00 นายบุญสืบ พรหมทองหลาง

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว VIP นำทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมไปยัง ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ดอยผาฮี้ ดอยช้างมูบ ไร่ชาฉุยฟง เข้าที่พัก

08.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ร่วมระลึกถึงจ่าแซม วีรบุรุษถ้ำหลวงผู้เสียสละชีวิตช่วยเหลือ 13 หมู่ป่า

12.00 สวนอาหารล้านนาเฮือนฮิมดอย

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเฮือนฮิมดอย (มื้อ5) เซ็ทโต๊ะ

13.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำทุกท่านเดินทางไปชม ดอยผาฮี้ ชื่อดอยนี้อาจไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยสักเท่าใดนัก ดอยผาฮี้ คือ แหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมส่งขายตามร้านกาแฟต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งวิวทิวทัศน์ของบ้านผาฮี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน เพราะที่ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงามและมีรูปร่างแปลกตา มี ร้านกาแฟภูผาฮี้ ที่มีวิวเบื้องหน้าเป็นภูเขาและผืนป่าเขียวขจี มีมุมนั่งเล่นห้อยขาชมวิวสุดเก๋ อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูปบรรยากาศตามอัธยาศัย

15.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปชมวิวแบบพาโนราม่าที่ ดอยช้างมูบ นี่คือนิยามของคำว่าวิวพาโนราม่าอย่างแท้จริง สำหรับจุดชมวิวดอยช้างมูบจังหวัดเชียงราย ทุกท่านจะได้พบกับภาพของท้องฟ้ากว้าง ทุ่งหญ้าเขียวขจี และความโล่งโปร่งที่สามารถมองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา โดยวิวด้านหน้าคือเทือกเขาในประเทศพม่า อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

16.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำทุกท่านไปชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาที่ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของไร่ชาแล้ว ที่นี่ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม เบเกอรี่ แสนอร่อยให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมไร่

18.00 ร้านอิ่มปลาเผา เชียงราย

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารอิ่มปลาเผา (มื้อ6) เซ็ทโต๊ะ

19.00 Diamond Park Inn Chiangrai Resort หรือเทียบเท่า ( เดอ ฮัก โฮเทล เชียงราย )

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก Diamond Park Inn Chiangrai Resort

07.00 Dimond Park Inn Chiang Rai Resort หรือเทียบเท่า ( เดอ ฮัก โฮเทล เชียงราย )

รับประทานอาหารเช้าที่Dimond Park Inn Chiang Rai Resort (มื้อ7) หลังอาหารเตรียมเช็คเอ้าท์

08.00 นายบุญสืบ พรหมทองหลาง

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว VIP นำทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมไป วัดห้วยปลากั้ง ช๊อปปิ้งของฝาก แล้วนำท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

09.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่เขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะ เป็นทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนาหลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันไดล้อมรอบด้วยเจดีย์

11.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านช๊อปปิ้งของฝากพื้นเมือง ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองประจำจังหวัดเชียงราย แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ขนมไทยให้เลือกสรรมากมาย

12.00 De Lanna Riverfront Café & Restaurant

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเดอ ลานนา (มื้อ9) แบบเซ็ทโต๊ะ

18.00 ร้านบ้านเทียนหอม

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านบ้านเทียนหอม (มื้อ10) แบบเซ็ทโต๊ะ หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ

23.59 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

เดินทางกลับถึงบ้าน เวลา 03.00 น. โดยสวัสดิภาพทุกท่าน