12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง

1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก

2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น

3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้

5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)

9.1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน

1.1. กรุงเทพ-สกลนคร-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน นกแอร์
***รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง***

2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง(นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์

4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์

5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ที่พัก โรงแรมที่พักตามรายการนำเที่ยว จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

7. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป

8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม


1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง

2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว

3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้

4.ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การ นําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด

5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

6.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (001-2249) นครพนม สกลนคร ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด เสริมมงคล รับปีใหม่

location_on กรุงเทพมหานคร - นครพนม
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ไหว้พระช่วงปีใหม่ เสริมบารมี สิริมงคล รับปีใหม่ 2565
นครพนม สกลนคร

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1200*3 = 3600 บาท
2 ค่าบัตร 0บาท
3. ค่าเครื่องมัคคุเทศ 2000+2000 = 4000
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ พัก 1400+1400=2800 บาท
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์ 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท
7 ค่าอาหารทีมงานและคนขับรถ=1200
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 13335บาท
ลูกค้า 24 คนเฉลี่ย = 556 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 140 บาท
ค่าขึ้นรถ วัดผาแด่น =20 บาท


- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 160 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 911 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 875 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1786 บาท

04.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอิน

** ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

07.00 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

สายการบินนกแอร์
ออกเดินทางสู่สนามบินปลายทาง สกลนคร ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
✅***(รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง)***
✅ตั๋วชั้นประหยัด ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และไม่มีบริการอาหาร

08.00 นิติธรรม ธานี รถตู้ VIP

ถึงสนามบินปลายทาง มัคคุเทศ จากบริษัทฯ คอยช่วยเหลือดำเนินการเตรียมเอกสาร
- นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

08.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ลูกค้าสามารถสอบถามมัคคุเทศก์
เพื่อพาไปรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม ไข่กระทะ ได้ตามอัธยาศัย (ลูกค้าชำระเอง)
** มื้อนี้ไม่ได้ร่วมในโปรแกรมทัวร์ ***

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงเช้า บริษัทนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ตามสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้
ชมความสวยงามที่วัดแห่งนี้กันกับ วัดถ้ำผาแด่น อันซีนวัดสวยแห่งสกลนคร  และ พญาเต่างอย เพื่อขอพรโชคลาภ

12.00 ร้านจานเปลละเบ๋อ

รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน จานเปลละเบ๋อ

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย ออกเดินทางสู่เมืองนครพนม ระหว่างทาง
กราบนมัสการ พระธาตุประจำวันพุธ วัดพระธาตุมหาชัย

(๑)วัดพระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันพุธ (กลางวัน) ‘พระธาตุมหาชัย’

ภายในบรรจุสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร พระอนุรุทธเถระ
คาถาบูชาพระธาตุมหาชัยของคนเกิดวันพุธกลางวัน คือ “ปิ สัม ระโล ปุ สัต พุท”
สิ่งของบูชาคือ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป ๑๗ ดอก
“จะประสบแต่ชัยชนะ เป็นนักประสานสิบทิศ พูดจาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง คนเชื่อถือ”

15.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

** ถึงนครพนม รถนำเที่ยว พาทุกท่าน เข้าชม บ้านลุงโฮจิมินห์
ช่วงเย็นชม ** พระอาทิตย์ตก ริมฝั่งโขง @พญาศรีสัตตนาคราช

*** ถ้าวันที่เดินทาง มีตลาดคนเดิน นครพนม ทางทัวร์จะพาทุกท่าน เดินชมและเลือกซื้ออาหาร ณ ถนนคนเดินนครพนม ตลาดนัดริมโขงตอนกลางคืนทุกเย็นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 17.00-21.00น.

18.00 Fortune view Khong Hotel Nakhon Phanom หรือเทียบเท่า ( U home hotel )

โรงแรมที่พัก

18.30 Fortune View Khong Nakhon Phanom หรือเทียบเท่า ( U home hotel )

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

07.00 Fortune View Khong Nakhon Phanom หรือเทียบเท่า ( U home hotel )

อาหารเช้า

08.00 นิติธรรม ธานี รถตู้ VIP

ออกเดินทางท่องเที่ยว ตามโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยรถตู้ VIP นั่งคันละ 6 ท่าน

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงเช้า ออกเดินทาง ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ๔ พระธาตุ และไฮไลต์ประจำวันนี้ คือ ช่วงเย็น ณ พระธาตุพนม
✅ (๒) ‘พระธาตุมรุกขนคร’ @ วัดมรุกขนคร
คาถาบูชาพระธาตุมหาชัยของคนเกิดวันพุธกลางคืน คือ “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ”
สิ่งของบูชาพระธาตุ คือ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป ๑๒
“จะประสบแต่ชัยชนะ เป็นนักประสานสิบทิศ พูดจาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง คนเชื่อถือ”

✅จากนั้นออกเดินทาง เข้ากราบสักการะวัดพระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันจันทร์
(๓) ‘พระธาตุเรณูนคร’ @ วัดพระธาตุเรณู
คาถาบูชาพระธาตุเรณูของคนเกิดวันจันทร์ คือ “อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา”
สิ่งของบูชาคือ ธูป ๑๕ ดอก เทียน ๒ เล่ม
“มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์”

12.00 สวีทโฮมฟู้ดแอนด์คอฟฟี่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวีทโฮม ธาตุพนม ร้านขึ้นชื่อเมืองธาตุพนม

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย

จากนั้นออกเดินทาง(๔) พระธาตุศรีคูณ ระยะเวลา 30 นาที
พระธาตุประจำวันอังคาร ‘พระธาตุศรีคูณ’ @ วัดพระธาตุศรีคูณ
คาถาบูชาพระธาตุศรีคุณของคนเกิดวันอังคาร คือ “ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง”
สิ่งของบูชาคือ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูป ๘ ดอก เทียนขาว ๒ เล่ม
“มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็ง”

ปิดท้ายวันนี้

(๕) เข้ากราบสักการะ วัดพระธาตุพนม
พระธาตุประจำวันอาทิตย์ ‘พระธาตุพนม’ @ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร
คาถาบูชาพระธาตุพนมของคนเกิดวันอาทิตย์ คือ “อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ”
สิ่งของบูชาคือ ธูป ๖ ดอก เทียน ๒ เล่ม
“ความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต”

** ช้อปปิ้งสินค้าของฝากเมืองธาตุพนม

17.30 สวีทโฮมฟู้ดแอนด์คอฟฟี่ หรือเทียบเท่า ( Fortune View Khong Nakhon Phanom )

อาหารเย็น

19.00 Fortune View Khong Nakhon Phanom หรือเทียบเท่า ( U home hotel )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก

05.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ตักบาตรเช้าริมฝั่งโขง

07.00 Fortune View Khong Nakhon Phanom หรือเทียบเท่า ( U home hotel )

อาหารเช้า

08.00 นิติธรรม ธานี รถตู้ VIP

ออกเดินทางท่องเที่ยว ตามโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยรถตู้ VIP นั่งคันละ 6 ท่าน

08.14 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงเช้า
(๖) เข้ากราบสักการะพระธาตุประจำวันเสาร์ ‘พระธาตุนคร’ @ วัดมหาธาตุ
คาถาบูชาพระธาตุนครของคนเกิดวันเสาร์ คือ “โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ”
สิ่งของบูชาคือ ธูป ๑๐ ดอก เทียน ๒ เล่ม
“มีบุญบารมีเป็นเจ้าคนนายคน”

(๗)พระธาตุประจำวันศุกร์ ‘พระธาตุท่าอุเทน’ @ วัดท่าอุเทน
คาถาบูชาพระธาตุท่าอุเทนของคนเกิดวันศุกร์ คือ “วา โธ โน อะ มะ มะ วา”
สิ่งของบูชาคือ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีน้ำเงินหรือฟ้า ธูป ๒๑ ดอก เทียน ๒ เล่ม
“ชีวิตรุ่งโรจน์ดุจดังพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ”

จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดธาตุประสิทธิ์ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง
(๘)พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี ‘พระธาตุประสิทธิ์’ @ วัดธาตุประสิทธิ์
คาถาบูชาพระธาตุประสิทธิ์ของคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ “ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ”
สิ่งของบูชาคือ ธูป ๑๙ ดอก เทียน ๒ เล่ม
“สำเร็จในหน้าที่การงาน”

เมื่อครบทั้ง ๘ พระธาตุ ร่วมกันกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล ณ วัด วัดธาตุประสิทธิ์ เพื่อส่งผลบุญที่ได้ร่วมกัน จาริกธรรม ตามรอยบูชาพระธาตุประจำวันเกิด ทั้ง ๘ พระธาตุ

12.00 ร้านจานเปลละเบ๋อ

รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน จานเปลละเบ๋อ

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย

เข้ากราบสักการะ วัดพระธาตุเชิงชุม
ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าวที่ว่า “จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา พระธาตุที่สร้างครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมจะก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตราย รวมไปถึงการนมัสการหลวงพ่อพระองค์แสน ที่เชื่อกันว่าให้พรในด้านโชคลาภ ให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต

ช้อปปิ้งสินค้าค้าของฝาก ผ้าลายคราม สกลนคร

พาทุกท่านพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่องเดินทางกลับ กทม
> พาทุกท่านเช็คอินร้านกาแฟชื่อดังเมืองสกลนคร
เช่น ร้านคำหอม เป็นต้น จิบกาแฟ เครื่องดืม นั่งชิล ถ่ายภาพ ทานเค้ก
(ชำระค่าใช้จ่ายตามอัธยาศัย)

16.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน สกลนคร เพื่อเดินทางกลับ สายการบินนกแอร์
✅***(รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง)*** ✅ตั๋วชั้นประหยัด ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และไม่มีบริการอาหาร

17.45 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

สายการบินนกแอร์ ออกเดินทางสู่สนามบินปลายทาง ดอนเมือง ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
✅***(รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง)***
✅ตั๋วชั้นประหยัด ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และไม่มีบริการอาหาร

19.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความประทับใจ