7,450/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน ไม่เกิน 18 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6 ท่าน/คัน
1. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
3.ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
4.การยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถทำได้ และไม่คืนเงินทุกกรณี
4.1 กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
***ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
5. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
6. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
8. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
9. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับดำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
2.ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 7 มื้อ
4.นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
5.ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6.มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาทชำระวันเดินทาง
2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4.ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (001-2251)" กาญฯ อีต่อง ปีล๊อก สังขละ ออกเดินทางทุกสัปดาห์ 6 ท่านเดินทาง

location_on กรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เมืองกาญ ออกเดินทางทุก สัปดาห์ ราคาพิเศษ เหลือเพียง ท่านละ 4,470 บาท จากโครงการทัวร์เที่ยวไทย
*** เดินทางจริง พักจริง บริการจริง อาหารจัดเต็ม ***
✅ ใช้รถตู้ VIP นั่งคันละ 6 ท่าน
✅ อาหารอร่อย จัดเต็มไม่มีกั้ก
✅ ออกเดินทาง ทุก 6 ท่าน การันตีออกแน่นอน
✅ พร้อมไกด์ดูแล โรงแรมที่พัก สะอาดปลอดภัย
✅ เที่ยวสนุก คุ้มค่าแน่นอน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*3 = 4500 บาท
2 ค่าบัตรเข้าน้ำพุร้อน = 100 บาท
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1400+1400=2800 บาท
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์และผู้ช่วย = 70 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท
7 ค่าอาหารตามสั่งสำหรับมัคคุเทศก์ คนชับรถ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 10170บาท
ลูกค้า 18 คนเฉลี่ย = 565 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 100 บาท
- ค่าอาหารว่างหมู่บ้านอีต่อง 120 บาท
- ค่าเหมาใช้จ่ายรถ 4WD ขึ้นเขา เฉลี่ยต่อคน 300 บาท
- ค่าแช่น้ำร้อนหินดาด 20 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 100 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1240 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 524.3 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1765 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ฟาฟา ทราเวล โดย บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด นัดคณะตามจุดนัดหมาย
** ถ้ามาเป็นกลุ่มคณะ นัดรับ 1 จุด กรุงเทพฯ **
*** เป็น จอยกรุ๊ป นัดรับที่ ปตท.วิภาวดี รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย ***

07.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

09.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅พาทุกท่าน ไหว้พระทำบุญ ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
✅พาทุกท่านเช็คอิน มีนา cafe’ พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ สวยๆ ที่มีฉากทุ้งข้าว ด้านหลังเป็นวัดถ้ำเสือ อันสวยงาม เครื่องดื่มจากทาง มีนา cafe’ นักท่องเที่ยวสามารถชำระค่าเครื่องดื่มจากทางร้านได้โดยตรง (ทางทัวร์ไม่มีบริการเครื่องดื่ม)

12.00 ร้านอาหารแพหน้าเมือง หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารธาราบุรี )

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยว พาทุกท่านมาเยื่ยมชมจุดท่องเที่ยวดังนี้
✅สะพานข้ามแม่น้ำแคว
✅สถานีรถไฟถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ
✅แช่น้ำร้อน บ่อน้ำพุร้อนหินดาด

17.00 ร้านอาหารครัวคีรีวงค์

รับประทานอาหารเย็น

18.30 Keeree Loft Resort ทองผาภูมิ

ถึงที่พัก Keeree Loft Resort

07.00 Keeree Loft Resort ทองผาภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว ไฮไลท์ของโปรแกรมช่วงเช้าของวันนี้คือ
✅หมู่บ้านอีต่อง หมู่บ้านชายแดนริมฝั่งพม่าการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่าน 399 โค้ง เส้นทางจะไม่ค่อยสะดวกนัก ท่านใดที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถก่อนเดินทาง ระหว่างทางจะมีจุดพักรถ ชมวิว ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงหมู่บ้านอีต่อง เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาเล็กๆ แต่น่ารัก อากาศเย็นตลอดปี มาถึงหมู่บ้านอีต่าง ต้องถ่ายรูปและเช็คอิน จุดแขวนป้าย โดยส่วนใหญ่หมู่บ้านอีต่องจะมีที่พักเป็นโฮมสเตย์ และร้านอาหารเล็กๆ ทัวร์พาทุกท่านเดินชมหมู่บ้าน จากนั้นเปลี่ยนรถเป็น 4WD เพื่อพาทุกท่าน ไปยัง “น้ำตกจ็อกกระดิ่น" เป็นน้ำตกที่สวยมากน้ำตกหนึ่ง และจุดชมวิว " เนินช้างศึก”

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
* ไม่มีบริการอาหารในมื้อนี้ *

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางต่อสู่ อ.สังขละบุรี

18.00 สวนแมกไม้รีสอร์ท

ที่พักเมืองสังขละบุรี

18.30 สวนแมกไม้ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็น

05.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅* ไฮไลท์ประจำทริป ** ห้ามพลาด เก็บภาพยามเช้า ณ สะพานมอญและที่สำคัญส่ิงที่ห้ามพลาด คือการได้ทำบุญ ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ ที่ร้านค้าจะมีชุดสังฆทานตักบาตรให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อและทำบุญตามอัธยาศัย

07.00 สวนแมกไม้ รีสอร์ท

อาหารเช้า

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

รถตู้นำเที่ยว VIP นั่งคันละ 6 ท่าน นำทุกท่านเที่ยว ตามโปรแกรมทัวร์

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ช่วงเช้า
✅คณะทัวร์พาทุกท่านขึ้นเรือ ชมบรรยากาศชมวัดใต้น้ำ 3 วัด หรือเมืองบาดาล ของสังขละบุรี ถือเป็นกิจกรรม Unseen
✅สักการะหลวงพ่ออุตตมะที่วัดวังก์วิเวการาม ชมความสวยงามของวัดในรูปแบบของชาว มอญ จากนั้นช้อปปิ้ง สินค้าของฝาก และที่ระลึก

11.30 สวนแมกไม้ รีสอร์ท

อาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้ให้บริการนำเที่ยว ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทาง
✅ แวะสักการะทำบุญ วัดท่าขนุน
✅ แวะซื้อของฝากเมืองกาญฯ

19.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ