12,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
-รายการทัวร์ เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี -ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันเดินทางได้ -รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่มีชำระเงินมัดจำ ชำระแบบเต็มจำนวน
-โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-อัตราค่าบริการดังกล่าว เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ท่าน หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคา

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
98/204 หมู่ 9 ซอย 4 หมู่บ้านร่มรื่นการ์เด้นวิลล์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
เบอร์โทร
0819212701
อีเมล
Kosoltour@hotmail.com
หมายเหตุ

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี้รวม
-ค่าบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเซีย/หรือเทียบเท่า DMK-HDY-DMK
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับที่สนามบินหาดใหญ่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
- ค่าอาหารหลัก และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
-ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 - บาททุกท่าน ตลอดการเดินทาง
(เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
-ค่ามัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากระบุ เช่นค่ามินิบาร์ในห้องพัก/ค่าค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

เงื่อนไขการเดินทาง
 ราคาทัวร์นี้เป็นราคาแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ได้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าท่านสละสิทธิ์

เบตง-ยะลา

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เบตง มนต์เสห่น์ในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม ทริปนี้สัมผัสธรรมชาติอีกมุมของภาคใต้ เดินทางด้วยเครื่องบิน สะดวกสบาย ใช้สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทย จ่ายเพียง 7,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1.ค่ามัคคุเทศก์ วันละ 1,500*3วัน = 4,500
2.ค่าน้ำมันรถมัคคุเทศก์ = 500
3.ค่าStaff ผู้ช่ายมัคคุเทศก์ 800*3วัน = 2,400
4.ค่าห้องพักทีมงาน 1500*2=3000
5.ตั๋วเครื่องบินทีมงาน 4000*2=8,000
รวมค่าใช้จ่าย 18,400 / 8 คน = ต้นทุน 2,300 บาท/คน

ค่าใช้จ่ายรายบุคคล
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 6,999*7% = 903
2.ค่าประกันภัย ท่านละ 35 บาท
3.ค่าอาหารว่าง ตลอดทริป ท่านละ 200 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

คณะพร้อมกัน ที่สนามบินดอนเมือง ทีมงานโกศลทัวร์อำนวยความสะดวก เรื่องสัมภาระการเดินทาง

06.30 สายการบินแอร์เอเซีย

ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย ไฟร์บิน FD3102

09.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

ทุกท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จะมีรถตู้มารับสมาชิกทุกท่าน พร้อมบริการอาหารเช้าแบบกล่อง
เส้นทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี - ยะลา – เบตง (ระยะทาง 120 กิโล , ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

10.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

เดินทางถึงวัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม นำท่านกราบอัฐิหลวงพ่อทวด ณ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของสถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพัทธสีมาที่ชาวบ้านเรียกว่า “เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” หรือ “เขื่อนท่านเหยียบน้ำทะเลจืด” (คำว่าเขื่อนเป็นภาษาคนพื้นเมืองทางภาคใต้ หมายถึงสถูปที่บรรจุอัฐิของผู้มีบุญ)

12.00 ร้านแลผาบ้านหน้าถ้ำ หรือเทียบเท่า ( ร้านธารา )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแลผาบ้านหน้าถ้ำ

14.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำท่านเดินทางสู่สะพาน บริเวณจุดชมวิวเขื่อนบางลาง

16.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

พาคณะสู่ โต๊ะกูแช จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง กั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เบตง อำเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย

17.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำคณะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก ตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง
ใกล้กันเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย

18.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำคณะชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ในยามค่ำคืนภายในอุโมงค์มีการติดไฟสวยงาม ทำให้ช่วงเวลาค่ำ จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเก็บภาพบรรยากาศของแสงสีในยามค่ำ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตรและทำเป็นทางเดินตลอดสองข้างทาง

19.00 บริษัท แมนดารินเบตง หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เบตง เมอร์ลิน )

นำทุกท่าน เช็คอินเข้าพัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หนึ่งในความเป็น "ที่สุด" ของอำเภอเบตง ด้วยความสูงของตึกที่สูงถึง 25 ชั้น ทำให้ท่านสามารถชมวิวหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมืองอำเภอเบตงในยามเช้าของทุกวัน

19.30 ร้านอาหารบูติก หวายร้อยลี้ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง )

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารบูติก หวายร้อยลี้

04.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี - ยะลา - เบตง ออกจากโรงแรม เดินทางสู่อัยเยอร์เวง

05.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก
อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ก็คือ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

รับประทานอาหารเช้า ณ 32 Station betong สถานี32

09.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

คณะแวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ ข้ามแม่น้ำปัตตานี สร้างมาตั้งแต่สมัยอดีตกำนันตำบลอัยเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู สามารถช่วยเหลือความยากลำบากของชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ ซึ่งในขณะนั้นต้องใช้แพไม้ไผ่ข้ามไป-มา ทำให้ ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆต้องเสียชีวิตทุกปี เวลาขนย้ายผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย ก็ลำบากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแตปูซู ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน

10.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเบตง เดิมชื่อ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” ตั้งอยู่ในป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาสูง 30 เมตร ทำให้มีละอองน้ำลอยตามอากาศ รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี มีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อนชมวิวน้ำตก ในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวง ได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

11.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำคณะแวะ ร้านเฉาก๊วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) เจ้าแรกบ้านไม้ เป็นเฉาก๊วยสูตรดั้งเดิม จากการดำเนินกิจการสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทั้งยังคงครองความโบราณไว้ให้นักท่องเที่ยวผู้ที่มาเยียนเบตงได้แวะเยี่ยมชมและรับประทานเฉาก๊วยซึ่งเป็นเฉาก๊วยที่ขึ้นชื่อลือนามและมีชื่อเสียงที่ควบคู่กับเมืองเบตงมายาวนานแสนนานเกือบ 40 ปีเลยที่เดียวและเป็นที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายที่เป็นอีกหนึ่งของดีที่อยู่คู่กับเมืองเบตงเมืองในหมอกดอกไม้งาม มาเป็นเวลานาน อิสระให้ท่านเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำคณะเข้าชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้

12.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว)

14.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่
เดินไปจนสุดทางใช้เวลาประมาณ10 นาทีจะพบกับต้นไทรพันปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตรต้นไทรสวยงามแปลกตา มีโพรงขนาดใหญ่จำนวน2โพรงบริเวณลำต้นให้เราได้เดินเข้าไปด้วย

15.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำคณะเที่ยวชม บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น

17.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

ท่องเที่ยวในตัวเมืองเบตง นั่งรถชมเมืองถ่ายภาพสตรีทอาร์ต ในตัวเมืองเบตง ชมวีถีชีวิตของผู้คน อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกลางหุบเขา ถ่ายภาพสตรีทอาร์ตน่ารักที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยแต่งแต้มสีสันให้
เมืองเบตงน่าเที่ยวมากขึ้น โดยภาพวาดมีประมาณ 11 ภาพ แต่ละภาพจะวาดอยู่ตามผนังอาคารบ้านเรือน ในตรอกซอกซอย ให้ได้แวะแชะถ่ายภาพ ครีเอทท่ากันอย่างสนุกสนาน

18.30 ร้านอาหาร ต้าเหยิน (กิตติ) หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร บูติก หวายร้อยลี้ )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ต้าเหยิน (กิตติ)
ร้านต้าเหยิน เป็นร้านอาหารซื่อดังของเบตง ให้ท่านได้ลิ้มรสกับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านคือ ไก่เบตง รสชาติอร่อย นุ่มลิ้น

19.30 บริษัท แมนดารินเบตง หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เบตง เมอร์ลิน )

คณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง

07.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์ หรือเทียบเท่า ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์ )

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร ของโรงแรมแกรนด์แมนดาริน

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางออกจากโรงแรม พาทุกท่านไปวัดพุทธาธิวาส วัดสวยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้า วัดพุทธาธิวาส มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

09.14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นที่ระลึก ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรักประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน

12.00 ร้านอาหารธาราซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( ร้านแลผาบ้านหน้าถ้ำ โดย นายรักษ์พล วรวิกรัย )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธารา

15.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ตลาดกิมหยง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง ซึ่ง เป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองหาดใหญ่ มีสินค้าราคาให้เลือกซื้อมากมาย

16.30 สายการบินแอร์เอเซีย

นำพาทุกท่าน เดินทางไปสนามบินหาดใหญ่ ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่โดยสายการบินแอร์เอเซีย ไฟร์บินFD3115