14,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขโครงการรัฐ
1. รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
3. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
4. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
5. รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
6. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
7. ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย เรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม
+ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพ-น่าน-กรุงเทพ
+ ค่าที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
+ ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
+ ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว 1 คัน
+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
+ ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
+ ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวชำนาญการ 1 ท่าน
+ ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
+ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
x ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด, มินิบาร์, ฯลฯ
x ค่าใช้จ่ายรถออกนอกเส้นทาง
x ค่า UPGRADE ห้องพัก ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
x ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ น้ำใจจากท่านคือกำลังใจของผู้ให้บริการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
19/29 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
เบอร์โทร
0827829444
อีเมล
bluewavetravel@outlook.com
หมายเหตุ

เที่ยวครบ น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน ดอยเสมอดาว 4 วัน 3 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ วัดดัง ธรรมชาติ ภูเขา ทะเลหมอก I ไหว้พระขอพร พระบรมธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน้อย วัดศรีมงคล วัดภูเก็ต วัดศรีพันต้น I ชมทะเลหมอก ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ผาชู้ ดอยสกาด I สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ บ่อเกลือสินเธาว์ เกลือภูเขาแห่งเดียวในภาคเหนือ I ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ หมู่บ้านสะปัน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา I ลิ้มลองอาหารเหนือ ร้านเฮือนฮอม สุริยาการ์เด้น เฮือนเจ้านาง บัวลอยป้านิ่ม I พัก อ.ปัว 1 คืน และ เมืองน่าน 2 คืน

เดินทาง ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 ราคาท่านละ 14,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน 2500 + 2500 = 5,000 บาท
2. เบี้ยเลี้ยง 1500*4 = 6,000 บาท
3. ค่าห้องพัก 850+1200+1200 = 3,250 บาท
4. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
5. ภาษี ณ ที่จ่าย 3% 185.57 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 14,460.57 บาท
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1,807.57 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตร็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าชุดห่วงใยโควิด (แมส+แอลกอฮอล์) 50 บาท
3. ค่าน้ำ ขนม ของบริการบนรถ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 175 บาท

ค่าภาษี
1. ค่าภาษี 7% = 974.77 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2,957.34 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

10.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินสายการบินและโหลดสัมภาระ เตรียมพร้อมออกเดินทาง

11.40 สายการบินแอร์เอเชีย

ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองน่าน โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FDXXXX

13.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

เดินทางถึงสนามบินเมืองน่าน ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้น รถตู้ปรับอากาศ VIP ออกเดินทางท่องเที่ยวเมืองน่าน

13.30 นายนพพล ศิริโภค

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศแบบวีไอพี บริการตลอดทริป ออกเดินทางสู่ อ.ปัว ตอนเหนือของจังหวัดน่าน (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

14.30 ชุมชนไทยลื้อ บ้านหนองบัว

นำท่านเรียนรู้วัฒนธรรม ชุมชนไทยลื้อ บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามเก่าแก่ภายในวิหารวัดหนองบัว สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้น

16.00 วัดศรีมงคล

นำท่านสู่ วัดศรีมงคล หรือ “วัดบ้านก๋ง” เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ.2395 และมี หลวงปู่ครูบาก๋ง หรือพระครูมงคลรังสี เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในแถบนี้ต่างให้ความเคารพนับถือ โดยทุกวันนี้นอกจากเป็นแหล่งเผยแพร่พุทธรรมคำสอนแล้ว ยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าวังผา เนื่องจากความงดงามของวัดและทิวทัศน์โดยรอบ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทุ่งนาสีเขียวขจี สะพานไม้ ซุ้มทางเดินไม้ไผ่ สายหมอกนวลตา หรือจะนั่งจิบกาแฟสักแก้วรับรองฟินอย่าบอกใคร

17.00 ร้านกาแฟไทลื้อ

นำท่านแวะ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ ที่ ร้านลำดวนผ้าทอ อีกด้วย

17.30 วัดภูเก็ต

นำท่านสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจากตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้ง โดยที่ระเบียงวัดจะมีที่ให้อาหารปลา การให้อาหารปลาจะต้องเทลงท่อประปาสีฟ้า แล้วอาหารปลาจะไหลผ่านท่อยาวลงไปที่บ่อด้านล่าง จากวิวระเบียงวัดจะได้ชมวิวทุ่งนาข้าวเขียวขจี ของร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟเจ้าดัง เป็นวิวสวยๆ ที่ต้องถ่ายรูปความงดงามเป็นที่ระลึก

18.00 ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า ( ปัว เดอ วิว บูติค รีสอร์ท )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮักปัว โฮเทล ที่พักท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ และขุนเขาที่สวยงาม

19.00 ร้านสวนอาหารเรณู

บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหารเรณู

07.00 ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า ( ปัว เดอ วิว บูติค รีสอร์ท )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นายนพพล ศิริโภค

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศแบบวีไอพี บริการตลอดทริป

08.00 ดอยสกาด

นำท่านขึ้น ดอยสกาด ตั้งอยู่ใน อ.ปัว บนเทือกเขาดอยภูคา ผ่านเส้นทางถนนโค้งไปโค้งมา เข้าสู่ดอยสกาดจะเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านปลูกแทรกตามไหล่เขา บางหลังมีต้นชาหรือเมี่ยงปลูกอยู่ในบริเวณบ้าน พันธุ์ที่นิยมปลูก คือ ชาอัสสัม นำท่านเช็คอินจุดฮิต สกาดดีโฮมสเตย์ ตั้งอยู่บนที่สูงสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาดอยภูคาได้แบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านจิบชา ดริฟกาแฟ ชมวิวถ่ายรูปสวยๆ กับบรรยากาศดีๆได้ตามอัธยาศัย

10.30 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งพีชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำหลายสาย อาทิ แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหลอเลี้ยงชีวิตของชาวเมืองน่าน และยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือเป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน

11.00 จุดชมวิว 1715

นำท่านสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1,715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน วิวสวยงามจนท่านละสายตาไม่ได้เลยทีเดียว

12.00 ร้านกลิ่นไอเกลือ

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านกลิ่นไอเกลือ

13.00 บ่อเกลือสินเธาว์

นำท่านชมและเรียนรู้ความมหัศจรรย์บ่อเกลือสินเธาว์ เกลือภูเขาแห่งเดียวในภาคเหนือ บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณแต่ตอนนี้ได้แห้งไปหมด เหลืออยู่เพียงสองบ่อเท่านั้น โดยการทำเกลือจะหยุดทำในช่วงเข้าพรรษาและจะทำอีกครั้งในช่วงออกพรรษา ที่บ้านบ่อหลวงมีบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือ และบ่อใต้ บ่อเหนืออยู่ริมแม่น้ำ ส่วนบ่อใต้ห่างออก ไปราว 500 เมตร ติดเชิงเขาท้ายหมู่บ้าน และด้วยอำเภอบ่อเกลือ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติและตำนานการทำเกลือบนที่สูง ให้อิสระท่านเดินชม ชิม แชะ ช้อป ได้อย่างเต็มที่ กับวิวสวยหาชมยาก และของฝากจากชาวบ้านราคาเป็นกันเอง

14.30 หมู่บ้านสะปัน

นำท่านชม หมู่บ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของขุนเขา มีลำธารใสสะอาดไหลผ่าน ในช่วงฤดูทำนา สามารถชมวิวท้องทุ่งนาข้าวสีเขียวขจี อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศของหมู่บ้าน สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เรียบง่ายและลงตัว ท่านสามารถเก็บภาพของหมู่บ้านจากบนสะพานปูนข้ามน้ำว้า

15.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองน่าน (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

16.30 โค้งเลข 3, ถนนลอยฟ้า

ระหว่างทางกลับสู่น่าน ท่านจะผ่านโค้งเลข 3 นับได้ว่าเป็นอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ซึ่งเกิดจากการก่อสร้างถนนที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ ทำให้เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นถนนที่โค้งคล้ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม และผ่านถนนลอยฟ้า ถนนสาย สันติสุข-บ่อเกลือ หมายเลข 1081 ซึ่งถนนสายดังกล่าวได้ถูกตัดผ่านสันเขาเป็นระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร ทำให้เมื่อขับรถไปนั้นจะเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งตลอด 2 ฝั่ง ทางจะเป็นไหล่เขาลงไป และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศธรรมชาติได้ตลอดเส้นทาง

18.00 ร้านอาหารสุริยาการ์เด้น

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารสุริยาการ์เด้น บรรยากาศริมแม่น้ำน่านสุดโรแมนติก

19.00 บัวลอยป้านิ่ม

หลังอาหารนำเสนอเมนูพิเศษ!! ที่ใครมาเมืองน่านแล้วต้องไม่พลาด บัวลอยป้านิ่ม ทานขนมหวานอุ่นๆ ในบรรยากาศเย็นๆ จะยิ่งอร่อยจนท่านต้องขอเบิ้ล 2 ถ้วยกันเลยทีเดียว **ที่ร้านมีหลากหลายเมนูให้เลือก ท่านสามารถเลือกเมนูที่ถูกใจและชำระเงินกับทางร้านได้เลย**

20.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน้ำทองน่าน )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน่านตรึงใจ

07.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน้ำทองน่าน )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นายนพพล ศิริโภค

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศแบบวีไอพี บริการตลอดทริป

08.30 วัดศรีพันต้น

นำท่านชม วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพันต้นเจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา ภายในวัดมีวิหารเป็นไฮไลท์ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับสวยงาม มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา

10.00 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

นำท่านสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตั้งอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีพระวิหารขนาดใหญ่รูปทรงตามสถาปัตยกรรมงดงามทางภาคเหนือ ประดิษฐานพระรูปทองคำปางลีลา พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

11.00 พระบรมธาตุแช่แห้ง

นำท่านสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมาก มีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจริญก้าวหน้า และยังเป็นพระธาตุประจำปีเถาะอีกด้วย

12.00 ร้านเฮือนเจ้านาง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านเฮือนเจ้านาง เมนูพื้นเมืองน่าน บรรยากาศริมแม่น้ำ

13.00 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน แต่เดิมที่ส่วนนี้คือคุ้มของเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน และเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2517 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ปัจจุบันมีการบูรณะบำรุง อาคารจึงมีสีเหลืองสดใส ภายในได้มีการเก็บรักษาโบราณวัตถุ และส่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองน่านและถิ่นล้านนา สิ่งสำคัญคือ งาช้างดำ ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง

13.45 อุโมงค์ลีลาวดี

จากนั้นนำท่านสู่จุดถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นไฮไลท์ที่ใครมาต้องได้แชะถ่ายรูปสุดชิคไว้เป็นที่ระลึก

14.00 วัดภูมินทร์

จากนั้นเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ นำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ "กระซิบรักบันลือโลก" ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ประณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์

15.00 วัดมิ่งเมือง

นำท่านสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมืองของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่นคือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถมีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน โดยฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ซึ่งได้รับการสถาปนาวัดใหม่จากเดิมที่เป็นวัดร้าง โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครในตอนนั้น สำหรับตัวอุโบสถนั้นพระครูสิริธรรมภาณี ได้บูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็นอย่างมาก โดยตัวอาคารเป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านของเมืองน่าน และงานลวดลายปูนปั้นจากช่างเชียงแสน ภาพในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองน่านตั้งแต่สมัยพญาภูคาเจ้าเมืองน่านองค์ปฐม **นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ควรมีโอกาสได้สักการะเสาพระหลักเมืองน่านสักครั้ง โดยให้ทำการสักการะให้ครบทั้งสี่ทิศ เพราะในแต่ละทิศนั้นจะมีความมงคลตามความหมายของทิศนั้นๆ**

16.30 วัดพระธาตุเขาน้อย

นำท่านขึ้นชม วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้ทั้งหมด บรรยากาศยามเย็นสวยงามน่าประทับใจ

18.00 ร้านเฮือนฮอม

บริการอาหารเย็น ณ ร้านเฮือนฮอม เมนูอาหารพื้นเมือง ออร์เดิร์ฟเมือง, ใส้อั่ว, แกงฮังเล, ข้าวซอยไก่, ไข่เจียวกรอบ

20.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน้ำทองน่าน )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน่านตรึงใจ

04.30 นายนพพล ศิริโภค

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศแบบวีไอพี บริการตลอดทริป ออกเดินทางขึ้นสู่ดอยเสมอดาว (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

06.00 ดอยเสมอดาว

นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นจุดชมวิวที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยาน เหมาะสำหรับการนอนเต็นท์พักผ่อน เพื่อชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าพร้อมทะเลหมอก ท่านสามารถมองเห็นผาหัวสิงห์ เป็นหน้าผาที่มีลักษณะคล้ายสิงโตนอนหมอบและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผาหัวสิงห์ เองก็เป็นจุดชมวิว 360 องศา และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง

07.00 จุดชมวิวผาชู้

นำท่านสู่ จุดชมวิวผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งอยู่ห่างจากดอยเสมอดาวเพียงแค่ 4 กิโลเมตรเท่านั้น ที่นี่มีจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงาม สามารถมองเห็นทะเลหมอกสุดกว้างใหญ่สีขาวนวล พร้อมกับแสงสีทองของพระอาทิตย์ยามเช้า และที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสายธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาวประมาณ 200 เมตร

08.00 ร้านเฮือนฝ้าย แม่จำปี

บริการอาหารเช้า ณ ร้านเฮือนฝ้าย แม่จำปี

09.00 เสาดินนาน้อย

จากนั้นนำท่านสู่ เสาดินนาน้อย เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตา เป็นแหล่งธรรมชาติทางประวัติศาสตร์ เป็นเหมือนแกรนแคนยอนเมืองน่าน คล้ายกับแพะเมืองผี เมืองแพร่

10.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระ และทำการเช็คเอาท์ ตรวจสอบสัมภาระ พร้อมเดินทางกลับ

11.00 โฮงเจ้าฟองคำ

นำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ “โฮง” หมายถึงที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไทย สร้างขึ้นประมาณร้อยปีเศษ เจ้าของเรือนคือ เจ้าศรีตุมมา ผู้สืบเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 11 เป็นเรือนไม้สักทั้งหลังยกใต้ถุนสูง ปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์

12.00 ร้านครัวนฤมล

บริการอาการกลางวัน ณ ร้านครัวนฤมล

13.00 ศูนย์โอท็อปเมืองน่าน

ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน ระหว่างทางนำท่านแวะซื้อของฝาก ศูนย์โอท็อปเมืองน่าน เป็นศูนย์รวมของฝากของที่ระลึกใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน มีทั้งของกินของใช้มากมายให้ท่านเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย หรือเฮือนเวียงน่าน ให้ท่านได้เลือกซื้อ ไส้อั่วสมุนไพร รสชาติต้นตำรับ เนื้อหมูมันน้อย สมุนไพรแน่น ไร้สารเคมี ย่างถ่านหอมๆ และยังมีน้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ให้ท่านได้เลือกช้อปกันตามอัธยาศัย

15.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

เดินทางถึงสนามบินน่าน นำท่านเช็คอินโหลดสัมภาระ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย แอร์เอเชีย (FD)

16.55 สายการบินแอร์เอเชีย

ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FDXXXX

18.05 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม