6,066/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการชำระเงิน
ราคาแพคเก็จทัวร์ที่จ่ายจริงคือ 3,640 บาท หลังจากหักส่วนที่รัฐสนับสนุน 40% แล้ว
ชำระเงินและจองสิทธิ์ผ่านแอพ "เป๋าตังค์" เท่านั้น
เมื่อชำระเงินค่าทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้ (กรณียกเลิกการจองรายการนำเที่ยว สามารถทำได้ก่อนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งระบุไว้ใน Consent แต่การยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด ศบค สั่งระงับการเดินทางฯ ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2551 หมวด 2 มาตรา 28

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าเจ้าหน้าที่บริษัทฯดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหาร 9 มื้อ
• ค่าเข้าชมทุกสถานที่ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าที่พักโรงแรม 3 ดาว ห้องละ 2-3 ท่าน 2 คืน
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ
• น้ำเปล่าบริการบนรถ วันละ 1 ขวด แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าทิปสำหรับผู้นำเที่ยว พนักงานขับรถ 300 บาท/ท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการใช้บริการ)

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
• ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
• สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวกครบแล้วทั้ง 2 เข็ม หรือ แอสต้า 1 เข็ม
• รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
• ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
• การจัดที่นั่งบนรถขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทในการบริหารจัดการ
• เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องดำเนินการจองตามขั้นตอนและวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
47/3 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เบอร์โทร
0918589521
อีเมล
bemyselftravel@gmail.com
หมายเหตุ

"(1Be-07) ดอกไม้งาม ซากุระเมืองไทย เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

location_on ตาก - เชียงใหม่
โดย บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

แดนเทวดา | วัดบ้านเด่น | วัดท่าตอน | โครงการร้อยใจรักษ์ | เกษตรหลวงอ่างขาง | สุกี้หม้อไฟยูนนาน | พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) | วัดป่าดาราภิรมย์ | ถ้ำเชียงดาว | ฮิโนกิแลนด์ | ตลาดทุ่งเกวียน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อธิบายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
บริษัททำกรุ๊ปลูกค้า 16 คนต่อกรุ๊ป

ค่าโรงแรมคิดราคาต่อคืนรวมอาหารเช้า
ค่าอาหารกลางวันวันที่ 1,2 และมื้อเย็นวันที่ 3 เป็นร้านอาหารไม่มีแอพถุงเงิน

1.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำหรับมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์และคนขับรถ
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000*3 = 3,000 บาท
1.2 ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 30 บาท
1.3 ค่าที่พักมัคคุเทศก์และคนขับ 2,000 บาท
3.4 ค่าอาหารและเครื่องดื่มมักคุเทศก์และคนขับรถ 3,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆของลูกค้า
2.1 ค่าประกันการเดินทาง คนละ 30 บาท 30*16 = 480 บาท
2.2 ค่าน้ำดื่ม ขนม อุปกรณ์ป้องกัน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ตลอดรายการ 600 บาท
2.3 ค่าตั๋วเข้าชมแดนเทวดา 60 บาท/คน, ถ้ำเชียงดาว 50 บาท/คน, สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 60/คน, ฮิโนกิแลนด์ 80 บาท/คน รวม 250 บาท/คน 250*16 = 4,000 บาท

Vat 7 % คนละ 397 บาท 385*16 = 6,352 บาท


รวมค่าใช้จ่ายในหมวดนี้
3,000+30+2,000+3,000+480+600+4,000+6,352 = 19,462 บาท
หารด้วยจำนวนลูกค้า 16 คน/กรุ๊ป 19,462/16 = 1,214 บาท

00.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

พบกัน ณ จุดนัดหมาย..............................................................................

01.30 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

06.30 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่เกตุ )

แวะทำภารกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้าจังหวัดเชียงใหม่ (มื้อที่ 1)

08.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “แดนเทวดา” สวนสไตล์ทรอปิคอล สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคแห่งใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่นักธุรกิจค้าเพชร ได้เนรมิตอลังการงานสร้างที่ให้บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด อีกทั้งยังมีมุมน้ำตกที่ให้ความรู้สึกเสมือนจริงมากๆ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ของเชียงใหม่

10.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

เดินทางสู่ “วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” อ.แม่แตง เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกล ภายใต้แนวคิดที่ว่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็นธรรมกุศสโลบาย ในการสร้างวัดให้งดงาม เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าวัด ชมความสวยงามที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม และยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี

11.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง(อาหารหลัก ของหวาน เครื่องดื่ม) (มื้อที่ 2)

12.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

เดินทางถึงวัดใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่อาย ชมวัดศิลปะไทยใหญ่และผ้าทอพื้นเมือง
ไม่ไกลกันจะพาทุกท่านชม "โครงการร้อยใจรักษ์” ถือเป็นแลนด์มาร์ค จุดเช็คอินการท่องเที่ยวแห่งใหม่ "บ้านห้วยส้าน" กับ "ทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์" คอสมอสหลากสี มากาเร็ตรูปหัวใจ สลับกับทุ่งดอกหญ้าเดินผ่านสะพานไม้ไฝ่ขึ้นไป พร้อมตลาดนัดของพื้นเมืองชาวเขาสดๆใหม่ๆจากไร่ ปิดท้ายโปรแกรมของวันนี้เดินทางสู่ “วัดท่าตอน” พระอารามหลวง นมัสการพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ (พระเจดีย์แก้ว)

18.00 โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารธิดา คูซีน )

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

19.00 โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมขุนยูวเพลส )

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

07.00 โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมขุนยูวเพลส )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

08.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

เดินทางสู่ “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” สถานที่วิจัยพืชเขตหนาว เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ พร้อมกับสวนดอกไม้เมืองหนาว และแปลงปลูกพืชผัก-ผลไม้เมืองหนาวที่น่าสนใจมากมาย จุดท่องเที่ยวภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เช่น สวนแปดสิบ, สวนดอยคำ, สวนหอม, สวนสมเด็จ, สวนกุหลาบอังกฤษ, สวนซากุระ, สวนบอนไซ, แปลงชา 2000, สวนไผ่, แปลงบ๊วย, เรือนไม้ดอก, แปลงไม้ผล และแปลงรวบรวมพันธุ์ผักเมืองหนาว เป็นต้น

12.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงบนดอยอ่างขาง (อาหารหลัก ของหวาน ผลไม้ น้ำสมุนไพร แบบออแกนิกจากชาวเขาบนดอยอ่างขาง)

14.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านสู่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำในราคาโรงงาน

16.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านชมวัดศิลปไทยใหญ่ ณ วัดต้นรุง และ วัดจองแป้น

17.30 ร้านอาหารธิดา คูซีน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

18.30 โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมขุนยูวเพลส )

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

07.00 โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมขุนยูวเพลส )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

08.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

เดินทางสู่ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) ที่นี่เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

10.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

เดินทางสู่ “ถ้ำเชียงดาว” ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายในมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ มีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ จะมีประกายระยิบระยับ เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำไหล ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหาย และไหลมารวมกันเป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทำให้ บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่น

11.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

เดินทางสู่ “วัดป่าดาราภิรมย์” เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

12.30 ร้านอาหารอิ่มปลาเผา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารใบตอง )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)

15.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

แวะซื้อขอฝาก ณ ตลาดทุ่งเกวียน

18.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเย็นแบบกล่อง(อาหารหลัก ขนมหวาน เครื่องดื่ม) (มื้อที่ 9) พร้อมเดินทางกลับ จ.ตากโดยสวัสดิภาพ