12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช-กระบี่-สุวรรณภูมิ (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง)
- ค่ารถบัสรับ-ส่ง สนานบินสุวรรณภูมิ
- ค่ารถบัสปรับอากาศ วีไอพี จำนวน 1 คัน
- ค่าเรือสปีดโบ้ท เดินทางไปเกาะพีพี จำนวน 2 ลำ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- อาหารว่าง เครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
- มัคคุเทศก์และผู้ช่วย ดูแลตลอดการเดินทาง
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างงานเลี้ยงตลอดงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมของทางคณะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะ และรางวัลมากมาย
- อัพเกรดห้องพักผู้บริหาร จำนวน 1 ห้อง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี) ***ชำระตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย***


ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
7/2 หมู่3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ10560
เบอร์โทร
0909714369
อีเมล
viptravelplus_ae@hotmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

ไอ้ไข่(วัดเจดีย์)-กระบี่อ่าวนาง-เกาะพีพี

location_on สมุทรปราการ - กระบี่
โดย บริษัท วีไอพี ทราเวล พลัส จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

นครศรีธรรมราช ไหว้ไอ้ไข่ เที่ยวทะเลกระบี่ เกาะพีพี

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1. ค่ามัคคุเทศก์ = 1,200 x 3 วัน = 3,600 บาท x 2 คน = 7,200 บาท
2. ค่าผู้ช่วยมัคคุเทศก์ = 1,400 x 3 วัน = 2,100 บาท x 2 คน = 4,200 บาท
3. ค่าห้องพักไกด์-สตาฟ = 1,200 บาท x 2 คืน = 2,400 x 2 ห้อง = 4,800 บาท
4. ค่าประกันเดินทาง = 50 x 4 คน = 200 บาท
5. ค่ารถแท็กซี่ไกด์ขสตาฟ = 1,000 บาท
7. ค่าจอดรถบัสในสระมรกต = 200 บาท
8. ค่าตั๋วเครื่องบินไกด์ = 2,500x2คน = 5,000 บาท
9. ค่ารถตู้ล่วงหน้า+น้ำมัน = 29,000 บาท

รวม 51,600 บาท เฉลี่ยต่อคน = 1,075 บาท


ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันเดินทาง = 50 บาท
2. ค่าอาหารว่างเช้า วันที่ 11 มค.65 = 100 บาท
3. ค่าของว่างและเครื่องดื่ม บริการบนรถ (3วัน) = 300 บาท
4. ค่าคาราโอเกะ ในงานเลี้ยง = 150 บาท
5. ค่าเข้าอุทยานสระมรกต = 40 บาท
6. ค่าเบ็ดเตล็ดงานเลี้ยง (ของชำรวย / ของรางวัล / ซุ้มอาหาร) = 300 บาท
7. ป้ายไวนิล = 20 บาท
8. เบล็ดเตล็ดทั่วไป (บริหารค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่างๆ) = 300 บาท
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์/ผู้ช่วย/คนขับ (100บาท/วัน) = 300 บาท
10. อาหารทะเล = 500 บาท

รวม 2,060 บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 818 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 หจก ปัณจมา เซอร์วิส

พร้อมกันที่นัดหมาย ทางทีมงานบริการรถบัสรับส่งเดินทางไป สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์แถว E ทีมงาน วีไอพี. คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินน์ และ บริการอาหารว่างเช้า (มื้อที่ 1)

08.20 ไทย เวียดเจ็ท แอร์

เดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ370

09.35 นิสานันท์ ขวัญชัย

เดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ บริการอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมเครื่องดื่ม (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ วีไอพี. สู่ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ไหว้ขอพร หรือท่านใดสมหวังแล้วจะมาแก้บน

12.00 ภัตตาคารโก้โตน สาขา2

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

13.00 วีไอพี ทราเวล พลัส

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ วีไอพี. ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง

17.30 เรือนทิพย์ สาขา2 คลองสน

เดินทางถึงจังหวัดกระบี่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

19.00 อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท

นำทุกท่านเดินทางเข้าเช็คอินน์ ณ อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท ระดับ 4ดาว หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

08.00 นิสานันท์ ขวัญชัย

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าเรือนพรัตน์ธารา

08.30 สปีดโบ้ท วังทราย

นำท่านนั่งเรือสปีดโบ้ทส่วนตัว มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี ดำน้ำชมปะการัง ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพกันก่อนเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บนเรือจะมีไกด์มืออาชีพคอยแนะ น้ำ และมีน้ำดื่มเย็น ๆ ไว้บริการ

10.00 สปีดโบ้ท วังทราย

นำทุกท่านเดินทางถึง เกาะพีพีเล
เที่ยว – อ่าวมาหยา สถานที่อันเลื่องชื่อ ที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “The Beach” เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง

เที่ยว – อ่าวโล๊ะซามะ จุดดำน้ำดูปะการังทึ่สวยงาม ณ จุดนี้ท่านจะได้ชมฝูงปลาน้อย-ใหญ่หลากหลายชนิด

เที่ยว – อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) และท่านจะได้พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ที่ถูกโอบล้อมด้วย ผาหินปูนอันสูงชัน งดงามตระการตา ซึ่งอ่าวปิเละนี้เองเป็นสถานที่หลบพายุให้แก่ชาวประมง เนื่องจากด้านในเป็นโว้งอ่าวขนาดใหญ่มีทางเข้าทางเดียว เหมาะสำหรับจอดหลบพายุ

เที่ยว – ถ้ำไวกิ้ง ชมความงามของถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ทำรังของนกนางแอ่นจำนวนมาก อีกทั้งมีฝูงปลาสวยงามจำนวนมาก

12.00 สปีดโบ้ท วังทราย

นำทุกท่านเดินทางถึง เกาะพีพีดอน ทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี รับประทานอาหารกลาง วันแบบบุฟเฟต์ และให้นักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 สปีดโบ้ท วังทราย

นำทุกท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงาม ของเกาะนี้ ททท. ตั้งฉายาให้ว่า “ดงปะการังแสนไร่” เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย บริเวณร่องน้ำระหว่าง เกาะยาวไปตลอดจนถึงทะเลหน้าหาดศาลเจ้าเป็นแหล่งดำน้ำดู ปะการังที่สวยงาม

16.00 สปีดโบ้ท วังทราย

นำทุกท่านเดินทางถึง ท่าเรือนพรัตน์ธารา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

18.00 อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมของทางคณะ พร้อมของรางวัลมากมาย หลังงานเลี้ยงให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท

หลังอาหารให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำทุกท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางทุกเที่ยวต่อในจังหวัดกระบี่

09.00 นิสานันท์ ขวัญชัย

นำทุกท่านแวะถ่ายรูป ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูดำ" ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่

10.30 วีไอพี ทราเวล พลัส

นำทุกท่านเดินทางสู่ สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ที่น่าสนใจ

12.00 ก้อยกุลากาสัย

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร

13.00 วีไอพี ทราเวล พลัส

นำทุกท่านเดินทางเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ก่อนนำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน จังหวัดกระบี่

16.35 ไทย เวียดเจ็ต

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ343

18.00 หจก ปัณจมา เซอร์วิส

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทีมงานบริการรถบัส รับ-ส่งถึงจุดนัดหมายวันแรก