13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระขั้นต่ำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-ชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
37/2 ถ.ประสาท ต.เวียง อ.เมือง
เบอร์โทร
0974541616
อีเมล
dandmphayaotour@gmail.com
หมายเหตุ

เงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย
1.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือหักจากที่รัฐฯ สนับสนุน เต็มจำนวนทันที่ หลังจากการจอง (ภายใน 24 ชม.)
2.การชำระค่าทัวร์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น โดยชื่อที่ลงในแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ต้องเป็นชื่อเดี่ยวกันกับผู้เดินทางเท่านั้น
3.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
4.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
5..ผู้เดินทางต้องนำโทรศัพท์เครื่องที่มีแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง”ที่ลงทะเบียนในชื่อท่านพกเดินทางไปด้วย
6.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการ 40% ของค่าทัวร์ (ไม่เกิน 5,000)
7.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการให้สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เท่านั้น

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขดังนี้
Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม
Sinovac + Aztra Zeneca
Aztra Zeneca 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Pfizer 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Modena 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Johnson & Johnson 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)

ภูเก็ต..กระบี่ 4 วัน 3 คืน

location_on พะเยา - ภูเก็ต
โดย ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ช CATAMARAN 4 วัน 3คืน
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
สุดคุ้มค่า ในราคาประหยัด ครบทุกโปรแกรม

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 1500+1500 = 3,000
2.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1200*3 = 3600
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ 200 บาท
4.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 900*2 = 1800
5.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท
ลูกค้า 9 คน เฉลี่ยคนละ 958 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท
3.ค่าเสื้อยืดแบบทีม 100 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 225 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 875 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2058 บาท

07.00 นายสาธิต ตามยุทธ

รับท่าน จ.พะเยา ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงราย บริการอาหารว่าง นม+ขนมปัง

08.30 เวียดเจ็ทแอร์

ถึง สนามบินเชียงราย (เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเอกสาร) พร้อมรับบอร์ดดิ้งพาส
10.55 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการเวียดเจ็ทแอร์ Vz 401
บริการอาหารกลางวัน บนเครื่อง (มื้อที่1)

12.55 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต รถปรับอากาศวีไอพีรอรับคณะ
13.20 น. นำท่านชมเมืองภูเก็ต ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขารัง เป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่ในตัวเมืองภูเก็ต มีทางรถยนต์ขึ้นไปได้โดยสะดวก ด้านบนเขารังเป็นจุดชมวิวเมืองภูเก็ต มองเห็นบ้านเรือนที่อยู่ด้านล่าง และสามารถมองไปได้ไกลถึงทะเล เกาะเล็กๆ ใกล้ภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดทำสวนสุขภาพ สวนสาธารณะไว้เพื่อเป็นที่ออกกำลังกาย พักผ่อน ให้กับชาวภูเก็ต มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการมาพักผ่อน และนอกจากนี้บนเขารังยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระยารัษฎาณุประดิษฐ์อดีต สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต
เขารัง เดิมมีชื่อว่า “เขาหลัง” เนื่องจากอยู่ด้านหลังตัวเมืองภูเก็ต เปรียบเสมือนหลังบ้านของภูเก็ต ส่วนหน้าบ้านของภูเก็ตคือบริเวณตัวเมืองด้านสะพานหิน
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปประจำเมือง ภูเก็ต ชาวต่างชาติรู้จักกันในนามว่า Big Buddha เป็นพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ที่ประดิษฐาน ณ บนยอดเขานาคเกิด ภูเขาสูงในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแห่งใหม่ของภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติขึ้นมาชมความงามของพระพุทธรูป ร่วมทำบุญทางพุทธศาสนา ชมวิวเกาะภูเก็ต เป็นจำนวนมาก

16.00 อ่าวนางบุรี รีสอร์ท

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ อ่าวนางกระบี่ เดินทางเข้าสู่ที่พัก
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

09.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่2) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ จ.ตรัง ถึงท่าเรือ เข้าเช็คอิน
09.30 น. เรือออกจากท่าเรือ ชมบรรยากาศของท้องทะเลตรัง ที่รายล้อมด้วย เกาะต่างๆมากมาย มุ่งหน้าสู่เกาะมุก หนึ่งใน Unseen in Thailand
10.30 น. ถึงเกาะมุก ลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ เราจะลงน้ำ ใส่ชูชีพ ต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้
11.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยงบนเรือ แบบ บุฟเฟต์ (มื้อที่ 3 )

12.30 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

เรือจอดหน้าหาด เกาะกระดาน จุดที่ 1 สัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง และน้ำใสจนมองเห็นพื้นได้ ที่นี่ให้ท่านได้เล่นน้ำ หรือขึ้นไปถ่ายรูปที่ริมหาด
13.30 น. ถึง เกาะเชือก ซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไม่มีหาดทราย 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้ เมื่อก่อน ปะการังอ่อน หลากสีอยู่มากมาย และมีกระแสน้ำเชี่ยว จึงต้องจับเพื่อ เชือกไว้ แต่ปัจจุบัน เราไปพาไปดูปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง และปลานีโม่ ซึ่งเวลาน้ำลง ท่านจะดูได้อย่างใกล้ๆเลย
14.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง

16.00 สิริตรังบูติค

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อ.เมืองตรัง สิริตรังบูติค ตรัง หรือเทียบเท่าระบบเดียวกัน

18.00 ร้านอาหารสีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู๊ดตรัง See Far

บริการอาหารเย็น

19.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

หลังอาหารพาคณะ ชมถนนคนเดินตรัง เป็นแหล่งชอปปิ้งอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดตรัง ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดตรัง จัดให้มีถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟ จ.ตรัง ใช้ชื่อน่ารักๆว่า “Chan Chala Night Market” เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ลักษณะคล้ายตลาดนัดขนาดเล็ก เริ่มโดยการวางขายตอนเย็นๆไปจนถึงดึก ช่วงเวลาที่คนมาเดินคึกคักสุดจะเป็นช่วง 18.00-19.00 น.
ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5 ) ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำคณะ เดินทางสู่ จ.ภูเก็ต
11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัด คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง

11.30 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

เดินทางสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
14:00 น. ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเฮ โดยเรือใบคาตามารัน
15:00 น. เดินทางถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายที่ขาวละเอียด เลือกใช้บริการสระว่ายน้ำ หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำมากมาย อาทิเช่น เดินชมปะการังใต้ทะเล, เรือลากร่ม, เรือลากกล้วย และพายแคนู (กิจกรรมดังกล่าวนี้ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์) หากโชคดีอาจจะได้พบกับนกเงือกเจ้าถิ่นประจำเกาะ
16:00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ทเมนู (มื้อที่ 6)
17:00 น. ออกเดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง ท่านสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมตกปลาในระหว่างล่องเรือกลับ
18:00 น. เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดโรแมนติกยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า สนุกกับกิจกรรมปาร์ตี้บนเรือ บริการอาหาร เครื่องดื่ม ไวน์ขาว น้ำอัดลม หรือเบียร์เย็นๆ

20.00 EcoLoft Hotel Phuket

เดินทางถึงท่าเรือ พร้อมนำท่านส่งกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ นำคณะเดินทางสู่ที่พัก EcoLoft Hotel Phuket

06.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

เช็คเอาท์ออกจากที่พัก นำท่านส่งสนามบินภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ (เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเอกสาร) พร้อมรับบอร์ดดิ้งพาส
08.15 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบิน VZ 400 บริการอาการบนเครื่อง (มื้อที่ 7)
10.20 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

11.00 นายสาธิต ตามยุทธ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ จ.พะเยา โดยสวัสดิภาพ