12,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
ผู้เดินทางต้องรับวัคซีนตามที่กำหนดครบ2เข็ม
คณะเดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป
อัตรานี้รวม
1.รถตู้ปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์
2.ค่าเรือนำเที่ยว
3.ค่าที่พักจำนวน 4 คืน
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุ
5.อาหารตามที่ระบุในรายการ 11 มื้อ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์)
7.ค่าภาษี 7 %

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
สำนักงานใหญ่ 26/50 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง สาขาสุราษฏร์ธานี 138/15 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
เบอร์โทร
0872750911 0833951026
อีเมล
gatesuwan_travel@hotmail.com
หมายเหตุ

ดำน้ำลึกทะเลตรัง และเกาะรอก 5วัน4คืน 8ไดฟ์

location_on ตรัง - กระบี่
โดย เกตุสุวรรณ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ดำน้ำลึกทะเลตรัง 5วัน4คืน 8ไดรฟ์ โดยมัคคุเทศก์ดำน้ำมืออาชีพ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จายเบ็ดเตล็ด
1. ค่าประกันท่านละ 250 บาท/คน
2.ค่าของบริการบนเรือ 100 บาท/คน
รวม 350
ค่าใช้จ่ายไกด์วันละ 1500 จำนวน 3วัน รวม4500
เฉลี่ย 8ท่าน ท่านละ 562

ค่าภาษี 903

รวม 350+562+903 = 1815

16.00 เกตุสุวรรณทราเวล

เจ้าหน้าคอยให้การต้อนรับ ณ สนามบินตรัง

16.30 เมลดา บุญดีสมชัย

ออกเดินทางจากสนามบินตรัง โดยรถตู้ปรับอากาศ

17.00 เลตรัง บูติครีสอร์ท

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เลตรังบูติครีสอร์ท

18.00 เลตรัง บูติครีสอร์ท

บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก

07.00 เลตรัง บูติครีสอร์ท

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00 เมลดา บุญดีสมชัย

เดินทางจากที่พักออกสู่ท่าเรือปากเมง

09.00 ณัฐวัส ศศิธร

ลงเรือท่าเรือปากเมง พร้อมdive leader
09.00 น Dive1 เกาะแหวน ด้านตะวันออกเหนือ
11.00 น. Dive 2 เกาะแหวน โบกี้รถไฟใต้น้ำ

12.00 เกตุสุวรรณทราเวล

บริการอาหารเที่ยงบนเรือ แบบกล่อง

13.00 เกตุสุวรรณทราเวล

Dive 3 เกาะแหวนด้านตะวันออก ใต้
14.30 ว่ายน้ำเข้าถ้ำมรกต
15.30 เรือกลับเข้าฝั่ง

17.00 เลตรัง บูติครีสอร์ท

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เลตรังบูติครีสอร์ท

19.00 เลตรัง บูติครีสอร์ท

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

07.00 เลตรัง บูติครีสอร์ท

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

07.30 เมลดา บุญดีสมชัย

ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

09.00 ณัฐวัส ศศิธร

ลงเรือนำท่านสู่เกาะลิบง
Dive 4 ปะการังเทียม หลังเกาะลิบง
Dive 5 หินนก

12.00 เกตุสุวรรณทราเวล

บริการอาหารเที่ยง แบบกล่อง

14.00 เกตุสุวรรณทราเวล

Dive 6 ดำน้ำเกาะกระดาน จากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 เลตรัง บูติครีสอร์ท

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 เลตรัง บูติครีสอร์ท

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

07.00 เลตรัง บูติครีสอร์ท

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00 เมลดา บุญดีสมชัย

ออกเดินทางสู่ท่าเรือหาดปากเมง

09.00 ณัฐวัส ศศิธร

Dive 7 ดำน้ำเกาะรอกใน

12.00 เกตุสุวรรณทราเวล

บริการอาหารเที่ยงแบบกล่อง

13.00 เกตุสุวรรณทราเวล

Dive 8 ดำน้ำเกาะรอกนอก

17.00 ธัญญาบีชรีสอร์ท

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 ธัญญาบีชรีสอร์ท

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

07.00 ธัญญาบีชรีสอร์ท

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นเดินทางกลับท่าเรือ

09.00 เมลดา บุญดีสมชัย

เดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว

09.30 ณัฐวัส ศศิธร

ลงเรือหัวโทง เดินทางตามหาพะยูน สัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง ณ เกาะลิบง

12.00 เกตุสุวรรณทราเวล

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

14.00 เกตุสุวรรณทราเวล

เดินทางสู่ตัวเมืองตรัง แวะถ่ายภาพโบราณสถาน และรูปวาดในตัวเมือง

16.30 เกตุสุวรรณทราเวล

ส่งคณะ ณสนามบิน สถานีรถไฟ บขส เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ