6,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น
- ค่ารถบริการนำเที่ยว (ขึ้นดอยอ่างขาง )
- ค่าอาหาร 10 มื้อ
- ค่าโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2-4 ท่าน )
- ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่าป้ายไวนิล
- ค่าไกด์หรือมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ จำนวน 1 ท่าน/บัส
- ค่าผู้ช่วยมัคคุเทศก์อัธยาศัยดีคอยบริการระหว่างการเดินทาง จำนวน 2 ท่าน/บัส
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆ
- ค่าขนมขบเคี้ยว
- ค่างานเลี้ยง คาราโอเกะ1 คืน
- ค่าน้ำดื่ม ผ้าเย็น น้ำผลไม้ น้ำแข็ง น้ำโออิชิ น้ำอัดลม บริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (หากเดินทางด้วยสายการบิน )
- ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง(หากเดินทางด้วยสายการบิน )
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
- การเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
- การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
- 1. ตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางและสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ “ทัวร์เที่ยวไทย” ของ ททท.
- กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการชำระผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง7วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกัน อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

*****เงื่อนไขรายการนำเที่ยว หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
- เงื่อนไขของ โครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่สำคัญมากคือ หากนักท่องเที่ยว ทำการแสกนจ่ายเงินแล้ว หากเกิดเหตุ สุดวิสัย หรือมีภัยธรรมชาติใดๆเกิดขึ้น ทางรัฐบาลแจ้งว่าไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินนักท่องเที่ยวได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
- กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และ
- เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
- กรุณาจองและชำระเงินล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
- กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะ
- นั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
408/49หมู่3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทร
082-6941641
อีเมล
pcltour2011@gmail.com
หมายเหตุ

รูปภาพจากอินเตอร์เน็ต

โปรแกรม แอ่วเหนือม่วนใจ๋ เชียงใหม่- ดอยอ่างขาง (4 วัน 2 คืน)

location_on นครราชสีมา - เชียงใหม่
โดย สมศักดิ์ ทราเวล 2017
คำโปรยรายการนำเที่ยว

แอ่วเหนือม่วนใจ๋ เชียงใหม่- ดอยอ่างขาง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ต้นทุน = 4275
เบ็ดเตล็ด =1159
กำไร 15%= 641
รวมยอด =6075
Vat = 425

จากนั้น เอา vat 425
+ เบ็ดเตล็ดเดิม 1159= 1584

และให้นำยอด
ต้นทุน 4275
เบ็ดเตล็ดใหม่1584
กำไร 15%= 641
รวมเป็นราคาขาย =6,500บาท/ท่าน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

16.00 นายเชิญโชค ต่างกลาง

รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น รถจอดรับคณะ ณ. จุดนัดพบ จังหวัดนครราชสีมา จำกัด เจ้าหน้าที่จากปัญชลีย์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล คอยดูแลด้านกระเป๋าและสัมภาระ และช่วยท่านดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิในการใช้สิทธิโครงการ โดยการเเสกนใบหน้าผ่าน Application กระเป๋าตัง ก่อนท่านเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี จากนั้นนำคณะทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ ปัญชลีย์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล บริการ Set box (มื้อที่ 1)

07.00 ร้านอาหารใบตอง

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารใบตอง จังหวัดเชียงใหม่
ร้านอาหารใบตอง ที่อยู่ 15/7 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร 053-960522

08.00 นายเชิญโชค ต่างกลาง

นำคณะเดินทางต่อไปยัง ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างการเดินทางเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ Tangerineville Hotel

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ Tangerineville Hotel ( เซ็ทโต๊ะ)

13.00 นายคำ กองแก้ว

จากนั้นนำคณะเปลี่ยนขึ้นรถขึ้นดอยอ่างขาง ที่ลานจอดรถ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ Tangerineville Hotelสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,400 เมตร นำท่านชม ไร่ชา2000 อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีความงดงามเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอก ได้เห็นบรรยากาศของริ้วลายของแปลงชาไล่ระดับในมุมสูง ไร่ชาสองพันจะอยู่อยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแล จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าชม ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล เป็นไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกตามไหล่ขั้นเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา หากในยามเช้าประมาณ 7.30 - 08.00 น. จะได้พบกับแสงแดดอุ่นพาดผ่านสายหมอกในยามเช้าที่คลอเคลียตามไหล่เขาซึ่งเป็นฉากหลัง เป็นภาพที่อบอุ่นและโรแมนติกยิ่งนัก และยังได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่มาเก็บสตรอว์เบอร์รี่ในยามเช้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสตรอว์เบอร์รี่สดๆได้จากสวน รสชาติหวานกรอบอร่อย เป็นของฝากกลับบ้าน นำท่านสู่ สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ไปชม ดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว อาทิเช่น กะหล่ำปลีสีม่วง ดอกบ๊วย ดอกท้อ ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกซากุระญี่ปุ่น (ของแท้) ที่ สวนแปดสิบ จากนั้นนำท่านสู่ร้านค้าหน้าสถานีเกษตรฯ เพื่อให้ท่านได้กระจายรายสู่ชนบท มีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ผลไม้อบแห้ง, ต้นโสมสด เป็นต้น จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ " จุดชมวิวม่อนสน " ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ความสูง 1,787 Msl. ( เมตรจากระดับน้ำทะเล )ตั้งอยู่บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เป็นลานกางเต็นท์ และจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงามของสวนสน และมองเห็นวิวเมืองฝางที่อยู่ด้านล่าง ได้ตลอดทั้งปี หากมาในช่วงฤดูฝน หรือฤดู หนาวจะพบกับทะเลหมอกที่ลอยสูงขึ้นมาเป็นวงกว้างให้ผู้ที่เดินทางมาสัมผัสได้เก็บเป็นความประทับใจกลับไป

16.00 โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ Tangerineville Hotel

นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ Tangerineville Hotel

18.00 โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ Tangerineville Hotel

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ Tangerineville Hotel หลังรับประทานอาหาร เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ Tangerineville Hotel

รับประทานอาหารของ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ Tangerineville Hotel

08.00 นายเชิญโชค ต่างกลาง

นำคณะเดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุดอยคำ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างการเดินทางเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 อิ่มปลาเผา สาขาแม่เหียะ เชียงใหม่

อิ่มปลาเผา สาขาแม่เหียะ เชียงใหม่ ที่อยู่: 216 ซอย 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

13.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะเดินทางสู่ พระธาตุดอยคำ ซึ่งแต่เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมากรุงแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุดอยคำ นอกจากจะเป็นที่สักการะบูชาของคนท้องถิ่นแล้วยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะลงจอดที่สนามบินอีกด้วย จากนั้น นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและ อื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม

16.00 ซี เอส โฮเทล เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( We Valley Boutique Hotel หรือ Chiang Mai Gate Hotel )

นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ ซี เอส โฮเทล เชียงใหม่

18.00 สวนอาหารบัว สันกำแพง หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารใบตอง เชียงใหม่ )

รับประทานอาหารเย็น ณ สวนอาหาร บัว สันกำแพง

07.00 ซี เอส โฮเทล เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( We Valley Boutique Hotel หรือ Chiang Mai Gate Hotel )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ซีแอส โฮเทล เชียงใหม่

09.00 นายจีรวัฒน์ ยิ่งนิยม

นำคณะเปลี่ยนรถตู้ขึ้นดอยสุเทพ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย วัดพระธาตุดอยสุเทพถือเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหารและเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย จากนั้นนำคณะเดินทางกลับมาขึ้นรถปรับอากาศที่จอดรอรับคณะอยู่ด้านล่าง
หลังจากนั้นนำคณะทุกท่านเดินทางมายัง ร้าน SK เครื่องหนัง ยี่ห้อโชว์แปงที่ใหญ่ที่สุด และศูนย์หัตกรรมเครื่องเงินแหวนกำไร สร้อยที่ ร้านหลุยส์
:

12.00 ภัตตาคารใบตอง เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( สวนอาหารบัว สันกำแพง หรือ Meena rice based cuisine มีนา มีข้าว )

รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารใบตอง เชียงใหม่

13.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

จากนั้นนำคณะเดินทางไปซื้อของฝาก ที่กาดทุ่งเกวียน สินค้าที่ขายดี ของที่นี่คือ แคบหมู กับน้ำพริกหนุ่ม ,ไส้อั่ว สินค้าพื้นเมืองเป็นต้น

15.00 สมศักดิ์ ทราเวล 2017

นำคณะทุกท่านกราบนมัสการ และชมความหัศจรรย์ของพระธาตุกลับหัว ณ พระธาตุลำปางหลวง ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู

18.00 บ้านเทียนหอม คาเฟ่แอนด์สเต็ก

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านขนมบ้านเทียนหอม คาเฟ่แอนด์สเต็ก

19.00 นายเชิญโชค ต่างกลาง

จากนั้นนำคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม