10,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-ค่ารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1
-ค่าที่พักโรงแรม 6 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามรายการที่ระบุ
-ค่ารถตู้นำเที่ยว น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน
-ค่ารถตู้นำเที่ยว ม่อนแจ่ม แม่ริม แดนเทวดา
-ค่ารถตู้นำเที่ยวแม่คำปอง
-ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-ค่ามัคคุเทศก์
-ค่าน้ำดื่ม
-ค่าอาหารว่าง/ขนม/ชา/กาแฟ/โอวัลติน
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง มูลค่า 1,000,000.- บาท

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
275 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
เบอร์โทร
0897320384
อีเมล
Pumreang 1964@gmail.com
หมายเหตุ

เที่ยว น่าน -เชียงใหม่-เชียงราย

เที่ยว น่าน เชียงใหม่ & เชียงราย

location_on พัทลุง - นนทบุรี
โดย พี.อาร์. ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

น่าน - เชียงใหม่ - เชียงราย ปัว- สะปัน-บ่อเกลือ-วัดภูเก็ต-วัดศรีมลคล-กาแฟไทยลื้อ-ลำด้วนผ้าทอ-ดอยภูคา-จุดชมวิว 1715-ถนนหมายเลข 3 -วัดภูมินทร์-พระธาตุแช่แห้ง-ซุ้มลีลาวดี-วัดร่องขุน-วัดร่องเสื้อเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-ถ้ำหลวง-ตลาดแม่สาย-แม่ริม-ม่อนแจ่ม-แม่คำปอง-ดอยคำ-แดนเทวดา-***ชมงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021** 7 วัน พัก 6 คืน เดินทางวันที่ 29 ธันวาคม 2564- 4 มกราคม 2565 ราคา 10,500.- บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

-ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 1,200.-
-ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 10,500.-
-ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 2,800.-
-ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 50.-
-ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 4,900.-
-ค่าประกันผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 50.-
ลูกทัวร์ 30 คน /คนละ 650.-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเต็ด
-ค่าประกันลูกค้า 50.-
-ค่าบริการอาหารกลางวัน 300.-

06.00 พี อาร์.ทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ พี อาร์ ทัวร์ และจุดนัดหมาย ณ จ.พัทลุง มีเจ้าหน้าที่ พี อาร์ ทัวร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองทัวร์ผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และสแกนยืนยันสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ และก่อนเดินทางต้องผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณภูมิ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิค-19

07.00 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 สุ่ เส้นทาง พัทลุง-เพชรบุรี

07.10 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ เส้นทาง จ.เพชรบุรี ระหว่างการเดินทางมีการแวะตามจุดพักรถต่างๆให้ท่านได้เปลี่ยนอิริยาบถ และแวะรับประทานอาหารเที่ยง(อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน ระหว่างการเดินทางมีบริการอาหารว่าง ขนม/น้ำดื่ม/ชากาแฟ/โอวัลติน

19.00 โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จ.เพชรบุรี

เดินทางถึง จ.เพชรบุรี นำท่านเข้าที่พักโรงแรมรอยัลไดมอนด์เพชรบุรี เลขที่ 555 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

06.00 โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จ.เพชรบุรี

บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรม

06.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง เพชรบุรี-น่าน

07.40 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.น่าน ระหว่างการเดินทาง มีแวะพักตามจุดต่างๆให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถ และรับประทานอาหารเที่ยง(อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่านระหว่างการเดินทางมีบริการอาหารว่าง ขนม/ชากาแฟ/โอวัลติน ตามเวลาอันเหมาะสม เดินทางถึง จ. น่าน นำท่านแวะพระธาตุแช่แห้ง นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีเถาะ จากนั้นนำท่านแวะรับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

18.00 โรงแรมน้ำทองน่าน

เดินทางถึง จ.น่าน นำท่านเข้าที่พักโรงแรมน้ำทองน่าน เลขที่ 321 ม.6 ต.คู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000

06.30 โรงแรมน้ำทองน่าน

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 ศิริศักดิ์ หลานวงศ์

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.บ่อเกลือ -สะปัน

07.40 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา ถึง อ.ท่าวังผา แวะวัดศรีมงคล(วัดก๋ง) เป็นวัดที่มีความงดงามมีซุัมประตูโขงสร้างด้วยไม้สัก ผ่านซุ้มประตูเข้าไปเจอวิหารหลวงมีองค์พระธาตุ และพระประทานอายุร้อยกว่าปี ที่ลานวัดมีจุดชมวิวทุ่งนาเขียวขจีที่สวยงาม ถ่ายรูปกับร่มสวยๆหลากสีให้ท่านถือแบบเก๋ๆ

10.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟไทยลื้อ ถึงร้านกาแฟไทยลือ "ชิมกาแฟริมนา"พร้อมวิวนาข้าว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านลำดวนผ้าทอ แวะร้านำด้วนผ้าทอ ซื้อของฝาก ของที่ระลึก

11.30 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ตเป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีจิตรกรรมฝาผนัง3มิติ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และนำท่านรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ศูนย์อาหาร

12.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แวะชมต้นชมพูภูคา 1 เดียวในโลก แวะ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด เก็บภาพความประทับใจ

14.30 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสะปัน เป็นมหู่บ้านเล็กๆ แสนสวยตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ของขุนเขามีลำธารไหลผ่าน ช่วงฤดูทำนา สามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวที่เขียวขจีสวยงามเป็นเสน่ห์ที่สร้างความสุขให้แก่ผู้มาเยือน จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านถนนหมายเลข 3 ถนนลอยฟ้าโค้งเลข 3 เป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุด พร้อมถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆ

15.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางถึง อ.เมืองน่าน พาท่านเดินทางสู่ วัดภุมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามของปู่ม่านย่าม่าน "ภาพกระซิบรักบันลือโลก" จากนั้น นำท่านชมซุ้มลีลาวดี

17.00 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง น่าน-เชียงราย

19.30 โรงแรมบูลลากูน เชียงราย

เดินทางถึง จ.เชียงราย นำท่านเข้าที่พักโรงแรมบูลลากูนเชียงราย เลขที่ 903/1 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

20.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเที่ยวตลาดไนท์บาซ่า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง พร้อมรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารไนท์บาซ่า นำชมแสงสีของหอนาฬิกา และนำท่านเที่ยวงานฉลองส่งท้ายปีเก่า-ตอนรับปีใหม่ ณ ลานบริเวณจัดงานใกล้หอนาฬิกา

00.00 โรงแรมบูลลากูน เชียงราย

บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง อ.เมืองเชียงราย-อ.แม่สาย

07.40 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 สัมผัสความมหัศจรรย์ในทุกมิติ 7 โซน มหัศจรรย์โซนที่1 GATE way โซนที่2 มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ โซนที่ 3 มหัศจรรย์แห่งขุนเขา โซนที่ 4 ประติมากรรมข้างทางเดิน โซนที่ 5 มหัศจรรย์แห่งสีสัน วิถีชาติพันธ์ โซนที่ 6 มิตรไมตรีแห่งวัฒนธรรม โซนที่ 7 มหัศจรรย์แห่งศิลปะ "ริมแม่น้ำกก"

09.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสื้อเต้น วัดสีน้ำเงิน ชมความงามของพระอุโปสถสีน้ำเงิน และความอลังการของซุ้มประตูสร้างเป็นรูปพญานาคท้าวมุจลินทร์ และปูศรีสุทโธ จากนั้นเดินทางสู่วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ 9 ชั้น เจดีย์พบโชคธรรมเจดีย์ และไหว้เจ้าแม่กวนอิม

11.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย เดินทางสู่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เที่ยวถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนย้อนตำนาน 13 หมู่ป่า และจ่าแซม

12.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดแม่สายถึงตลาดแม่สายรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตลาดแม่สาย มีสินค้านาๆชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับเชียงราย

18.00 ร้านอาหารท่าน้ำภูเล

นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ห้องอาหารท่าน้ำภูแล 341 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

19.00 โรงแรมบูลลากูน เชียงราย

นำท่านเดินทางถึง อ.เมืองเชียงราย นำเข้าที่พักโรงแรมบูลลากูนเชียงราย

06.30 โรงแรมบูลลากูน เชียงราย

บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

เดินทางโดย รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง เชียงราย-เชียงใหม่

07.30 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุน วัดไทยสีขาว ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ ด้วยงานศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒธรรมล้านนาทั้งลวดลาย ปูนปั้น ประดับกระจก และจิตกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่งดงาม ได้เวลาอันสมคาร นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

11.00 พงษ์ศักดิ์ ไชยะราช

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง เชียงใหม่-แม่คำปอง

11.10 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินางสู่แม่คำปอง ระหว่างการเดินทาง แวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารระหว่างเส้นทางผ่าน เดินทางถึงหมู่บ้านแม่คำปอง หมู่บ้านเล็กๆอยู่ท่ามกลางภูเขา มีลำธารไหลผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบโฮมสเตย์สภาพภูมิประเทศเป็นดอยสูง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยคำองค์พระธาตุเหลืองอร่ามตั้งอยู่บนดอยคำ อายุกว่า 1,300 ปี ไหว้เทพทัน ใจขอพรและขอโชคลาภ แวะรับประทานอาหารเย็น(อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน

17.00 โรงแรมเอบูทีดโฮเทล

เดินทางถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำเข้าที่พักโรงแรมเอทีดโฮเทล เลขที่ 204 / 29 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

06.30 โรงแรมเอบูทีดโฮเทล

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 พงษ์ศักดิ์ ไชยะราช

นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ริม-ม่อนแจ่ม

07.10 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ชมสวนทุ่งดอกมาร์กาแรต เดินทางสู่ ม่อนแจ่ม นำท่านสัมผัสลมหนาว ชมทัศนียภาพที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ แดนเทวดา สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ นำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

12.00 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง เชียงใหม่-นนทบุรี

12.10 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ จ.นนทบุรี แวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ศูนย์อาหาร และแวะซื้อของฝาก ระหว่างทางผ่าน แวะรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ณ ศูนย์อาหาร ระหว่างเส้นทางผ่านมีบริการอาหารว่าง ขนม กาแฟ โอวัลติน ตามเวลาอันเหมาะสม

20.00 โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

เดินทางถึง จ.นนทบุรี นำเข้าที่พักโรงแรมนนทบุรีพาเลช เลขที่ 129 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

06.30 โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.พัทลุง ระหว่างการเดินทาง แวะให้ท่านพักเปลี่ยนอิริยาบถ และรับประทานอาหารเที่ยง(อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน บนรถมีบริการอาหารว่าง น้ำดื่ม ชากาแฟ โอวัลติล ตามความเหมาะสม

19.00 พี อาร์.ทัวร์

นำท่านเดินทางถึง จ.พัทลุง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ