4,200/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-ค่ารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1
-ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน
-บริการอาหาร 3 มื้อ
-ค่ามัคคุเทศน์
-ค่าบริการอาหารว่าง
-ค่าเข้าชมต่างๆ
-ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยว
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
275 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
เบอร์โทร
0897320384
อีเมล
Pumreang 1964@gmail.com
หมายเหตุ

ภูเก็ต กระบี่ พังงา ...โดยพี อาร์ ทัวร์...

ภูเก็ต กระบี่ พังงา

location_on พัทลุง - ภูเก็ต
โดย พี.อาร์. ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ภูเก็ต กระบี่ พังงา
แหลมพรหมเทพ -วัดฉลอง-วัดพระใหญ่-เขานาคเกิด-เสม็ดนางชี-วัดมหาธาตุวชิรมงคล-ถนนคนเดิน-ย่านเมืองเก่าชิโนโปตุกิส 3 วัน 2 คืน เดินทางวันที่ 29-31 มกราคม 2565

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

-ค่ารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 1,500.-
-ค่าที่พัก 1,200.-
-ค่าอาหาร 300.-
-ค่าดำเนินการ 630.-
-ค่าเบ็ตเตล็ด 57.-
ค่าเดินทางไกด์
-ค่าเบี้ยเลี้ยงไกด์ 4,500.-
-ค่าที่พัก 1,200.-
-ค่าประกันการเดินทาง 50.-
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 191.-
ค่าใช้จ่ายเบ็ตเต็ลด
ค่าประกันการเดินทาง 50.-
ค่าบริการอาหาร 329.-

05.00 พี อาร์.ทัวร์

คณะพร้อมกันหน้า พี อาร์.ทัวร์ และจุดนัดหมาย ณ จังหวัดพัทลุง มีเจ้าหน้าที่ พี อาร์ ทัวร์ คอยให้การต้อนรับ ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และสแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ก่อนขึ้นรถ ผ่านการคัดกรอง วัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคโควิค-19

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 เส้นทางพัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา

10.00 พี อาร์ ทัวร์

นำคณะเดินทางถึง จังหวัดตรัง แวะถ่ายรูปที่ระลึก "ประตูสู่อันดามัน" จากนั้นเดินทางถึง อ.นาโยง แวะรับประทานอาหารเที่ยงอิสระ ณ ร้านอาหาร ระหว่างเส้นทางผ่าน

13.00 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะ แวะเที่ยว วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดใหม่บางโทง จากนั้นเดินทางสู่ จ.พังงา แวะเที่ยวเสม็ดนางชี จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของ จ.พังงา

18.00 โรงแรมเขาหลักเบย์ ฟรอนท์ รีสอรท์

เดินทางถึง จ.พังงา นำคณะเข้าที่พักโรงแรมเขาหลักเบย์ ฟรอนท์ ้รีสอร์ท 26/12 ม.7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

19.00 โรงแรมเขาหลักเบย์ฟรอนท์ รีสอร์ท

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารเขาหลักเบย์ฟรอนท์ รีสอร์ท

06.30 โรงแรมเขาหลักเบย์ ฟรอนท์ รีสอรท์

บริการอาหารเช้า ณ (มื้อที่ 2) ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง พังงา - ภูเก็ต

07.40 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต แวะเที่ยว วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม นมัสการหลวงพ่อแช่ม เพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเอง เดินทางสู่ เขานาคเกิด เที่ยววัดพระใหญ่ บนยอดเขานาคเกิด เพื่อนมัสการพระพุทธมิ่งเมืองมงคล เอกนาคคีรี สามารถชมวิวได้ 360 องศา แลนด์มาร์แห่งใหม่ของจ.ภูเก็ต จากนั้น นำคณะแวะรับประทานอาหารเที่ยง(อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน

14.00 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปตึกชโนโปตุกริ จากนั้นนำณะเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภูเก็ต พร้อมชมพระอาทิตย์ตก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง พร้อมรับประทานอาหารเย็น(อิสระ) ณ ถนนคนเดิน

18.00 โรงแรมคอร์ทยาร์ แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

นำเข้าที่พักโรงแรมคอร์ทยาร์ แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

06.30 โรงแรมคอร์ทยาร์ แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

นำคณะออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 เส้นทาง ภูเก็ต- พังงา- กระบี- ตรัง & พัทลุง

07.35 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะออกเดินทาง และแวะซื้อของฝากพื้นเมือง ณ ร้านพรทิพย์ของฝาก จากนั้นเดินทางผ่าน จ.พังงา และเดินทางสู่ จ.กระบี่ แวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ร้านอาหารเส้นทางผ่าน และแวะซื้อของฝากระหว่างเส้นทางผ่าน เดินทางถึง จ.ตรัง แวะซื้อของฝากและแวะรับประทานอาหารเย็น(อิสระ) ณ ร้านขายของฝาก จ.ตรัง

18.00 พี อาร์.ทัวร์

นำคณะเดินทางถึง จ.พัทลุง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ