14,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง

1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก

2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น

3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้

5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)

9.1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน

1.1. กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน นกแอร์
***รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง***

2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง(นั่งคันละ 6-8 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์

4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์

5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ที่พัก โรงแรมที่พักตามรายการนำเที่ยว จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

7. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป

8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม


1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง

2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว

3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้

4.ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การ นําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด

5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

6.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (001-2465) เชียงราย 4วัน3 คืน ดอยแม่สลอง เที่ยวงานสีสันดอยตุง สิงห์ปาร์ค ไร่ฉุยฟง " บินนกแอร์

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเชียงราย 4 วัน 3 คืน เดือนมกราคม 2565 ชมเทศกาลสุดพิเศษ สีสันดอยตุง
ออกเดินทาง 6-9 มค 2565 / 13-16 มค 2565 / 20-23 มค 2565 / 27-30 มค 2565
พักบนดอยแม่สลอง 1 คืน แม่สลองวิลล่า
พักแม่สาย 1 คืน ปุณยมันตรารีสอร์ท
พักเมืองเชียงราย 1 คืน The Heritage Chiang Rai หรือ The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa
** 6 ท่านเดินทาง **

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*4 = 6000 บาท
2 ค่าเดินทาง รถทัวร์ไปเชียงราย ไปกลับ 1300
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์1200+1200+600=3000
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท
- ค่าบำรุงสถานที่ พระตำหนัก 90 + ไร่ดอกไม้ 20 บำรุงอนุสรณ์สถาน 30 =140
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 13175 บาท
ลูกค้า 24 คนเฉลี่ย = 549 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 120 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 120 บาท


- ค่าบำรุงสถานที่ พระตำหนัก 90 + ไร่ดอกไม้ 20 บำรุงอนุสรณ์สถาน 30 =
ค่ารถรางสิงห์ปาร์ค =. 150 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 114 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 1015 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2129 บาท

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออก เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอิน ** ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

14.45 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

สายการบินนกแอร์ ออกเดินทางสู่สนามบินปลายทาง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง15นาที
✅***(รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง)***
✅ตั๋วชั้นประหยัด ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และไม่มีบริการอาหาร

16.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-8 ท่าน
✔️ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

16.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เข้าสู่ที่พัก แม่สลองวิลล่า ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

18.00 แม่สลองวิลล่า

เข้าสู่รีสอร์ทที่พัก บนดอยแม่สลอง
ห้องพักกว้างขวาง มีระเบียงมองเห็นวิวภูเขาทุกห้อง ทานอาหารยูนนานระดับเชลชวนชิม
✔️ wifi
✔️ ทีวี
✔️ ห้องน้ำในตัว
✔️ เครื่องทำน้ำอุ่น
✔️ ตู้เย็น
✔️ ไดร์เป่าผม,ผ้าเช็ดตัว,สบู่,แชมพู
✔️ กาต้มน้ำร้อน

18.30 แม่สลองวิลล่า

อาหารยูนนานระดับเชลชวนชิม จากแม่สลองวิลล่า

เมนูอาหาร อาทิเช่น ขาหมูหมั่นโถว เห็ดหอมซีอิ้ว ปลาราดพริกยูนนาน เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะรังสรรเมนูให้ทุกท่านได้ลิ้มลองอาหารจีนยูนนาน แม่สลองวิลล่า

พักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสความหนาวเย็น ตามธรรมชาติ ณ หมู่บ้านแม่สลองนอก
เที่ยวฟิน โรแมนติกสุดๆ ที่ ดอยแม่สลอง

07.00 แม่สลองวิลล่า

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-8 ท่าน ✔️ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

08.15 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เที่ยวดอยแม่สลอง
✅ช่วงเช้า เที่ยวดอยแม่สลอง ไม่เร่งรีบ พาทุกท่านจิบชา รับบรรยากาศ ดอยแม่สลอง ค้นหาดอกนางพญาเสือโคร่ง** ขึ้นตามช่วงเวลา ที่บาน **
✅สัมผัสชีวิต ตลาดสดชุมชน แม่สลองนอก ตอนเช้าจะมีตลาดนัดเล็กๆ ที่ชาวบ้านนำผลิตผลทางการเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารต่าง มาขาย และมีขนมแปลกๆ ที่หากินที่อื่นได้ยากให้ลองชิมกันด้วย สินค้าที่นักท่องเที่ยวมักซื้อไปฝากคนรู้จักก็คือบรรดาชาต่างๆ นอกจากนั้นก็มีพวกผลไม้อบแห้ง แช่อิ่ม บ๊วยเค็ม ฯลฯ
✅- ดอยแม่สลอง ไร่ชา 101 เก็บภาพไร่ชา และชิมชา บนยอดดอยแม่สลอง (ลูกค้าเลือกซื้อชาและเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)
✅- พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ที่จะตั้งอยู่จุดสูงสุดบนดอยแม่สลอง ห่างจากหมู่บ้านขึ้นไป 4 กิโลเมตร สร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้นกันลงมา สูงกว่า 30 เมตร และประดับด้วยกระเบื้องสีเทาโดดเด่นมากๆ
✅- ไร่ชาวังพุฒตาล บริเวณทางเข้าไร่ชาแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต และกาน้ำชาขนาดใหญ่ที่กำลังรินชาใส่ถ้วย นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันบริเวณนี้
✅- หมู่บ้านสันติคีรี
✅- สุสานนายพลต้วน

12.00 แม่สลองวิลล่า

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย รถตู้ VIP พาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ พาทุกท่านแวะมายัง ✅ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน มีพื้นที่กว้างขวางขนาด 1,200 ไร่ ที่นี่มีทั้งจุดถ่ายรูปเช็คอินสวยๆ กับไร่ชาสีเขียว ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ ชาและเครื่องดื่มตามอัธยาศัย

15.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทาง สู่ อำเภอแม่สาย
เช็คอิน จุดเหนือสุดในแดนสยาม พร้อมเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาดแม่สาย

17.00 ปุณยมันตรา รีสอร์ท

เข้าสู่ที่พัก

18.00 ปุณยมันตรารีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็น

07.00 ปุณยมันตรา รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-8 ท่าน
✔️ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

08.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงเช้า พาทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
✅เดินทางสู่ยอดดอย ผาฮี้ และ ฐานปฏิบัติการช้างมูบ พาทุกท่าน ชมจุดชมวิว 360 องศา ชิมกาแฟสองแผ่นดิน
✅สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้
✅ชมวิว 360 องศาและทะเลหมอก ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ชายแดนไทย-เมียนมา
✅ถ่ายรูป ชมความสวยงามของดอกไม้ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
✅นมัสการ วัดพระธาตุดอยตุง
✅ชมสวนดอกไม้ พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง
*** ทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ ในเดือน มกราคม2565 พบกับเทศกาล งานสีสันดอยตุง

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

อิสระ ในการรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่ายเดินทาง สู่ตัวเมืองเชียงราย

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

วัดห้วยปลากั้ง ชมสถาปัตยกรรมประยุกต์ ผสมระหว่างไทยและจีน ขึ้นชม “พบโชคธรรมเจดีย์” สูง 9 ชั้น ภายในประดิษฐานองค์พระแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอม ด้านนอกยอดเขาอีกลูกเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแม่กวนอิมสูง 69 เมตร

15.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ชมความสวยงาม วัดร่องเสือเต้น

17.00 โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa )

เข้าสู่ที่พัก

18.00 ร้านอาหารลีลาวดี เชียงราย

รับประทานอาหารเย็น

07.00 โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa )

รับประทานอาหารเช้า

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-8 ท่าน
✔️ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

08.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงเช้าเที่ยวเมืองเชียงราย ✅ วัดร่องขุน✅ วัดพระสิงห์
รถตู้นำเที่ยวพาทุกท่านเช้าชม สิงห์ปาร์ค เชียงราย

12.00 บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด สาขา 00001 (ร้านภูภิรมย์)

รับประทานอาหาร ภูภิรมย์ ภายในสิงห์ปาร์ค set menu 8 ท่าน SET ใหญ่มาตรฐานจากทางร้านอาหาร (** Set เมนูอาหารอาจเปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา)

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน รถตู้นำเที่ยว พาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชม สิงห์ปาร์คเชียงราย ( บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด) ช่วงบ่าย กิจกรรมท่องเที่ยว สิงห์ปาร์ค
✅ พาทุกท่านนั่งรถ Farm Tour By Tram(รถราง) ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าบัตร พร้อมจุดแวะพัก 4 จุด รวมเข้าแปลงดอกไม้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง )
กิจกรรมตามอัธยาศัย ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องเล่นและกิจกรรมจาก สิงห์ปาร์ค โดยชำระค่าบริการตามอัธยาศัย โดยมีราคาดังต่อไปนี้ ** สำหรับราคาค่าบริการ ตรวจสอบได้ที่จุดจำหน่ายบัตร

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยว พาทุกท่านซื้อสินค้าของฝาก ร้านของฝากเมืองเชียงราย

17.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง

18.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินนกแอร์
✅***(รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง)***
✅ตั๋วชั้นประหยัด ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และไม่มีบริการอาหาร

19.45 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

สายการบินนกแอร์ ออกเดินทางสู่สนามบินปลายทาง ดอนเมือง ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
✅***(รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง)***
✅ตั๋วชั้นประหยัด ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และไม่มีบริการอาหาร

21.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความประทับใจ