12,700/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ (น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 โล โหลดใต้เครื่อง 20 โล
รถตู้ปรับอากาศ VIP
ที่พัก 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
ของว่างและเครื่องดื่มบนรถ
มัคคุเทศก์
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
ค่าเรือไป-กลับกุ้ยหลิน
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มนอกรายการ / ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่ามินิบาร์
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว / กล้องถ่ายรูป / รองเท้าที่สวมใส่สบาย / อุปกรณ์กันแดด
บริการพิเศษ : น้ำดื่ม+น้ำแข็ง ตลอดการเดินทาง / ขนนมขบเคี้ยว + ลูกอม + ผ้าเย็น (วันละ 1 เบรก)
หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ตามสภาพภูมิอากาศ หรือ แก้ไขการเดินทางตามความเหมาะสม โดยยืดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
414/9 หมู่5 ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ..เมือง
เบอร์โทร
0619356998
อีเมล
ppsiam.pps@hotmail.com
หมายเหตุ

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย
1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้
4. ลูกค้าต้องติดตั้งแอปฯเป๋าตัง G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
5. ลูกค้าต้องจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ขั้นต่ำ 7 วัน
6. วันสิ้นสุดโครงการ 31 มกราคม 2565
7. ให้สิทธิ์โครงทั่วประเทศแค่ 100,000,000 สิทธิ์เท่านั้น
8. เมื่อลูกค้าตกลงชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทางได้ในทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์ สุราษฎร์ธานี (เขื่อนรัชชประภา) (3วัน2คืน)

location_on กรุงเทพมหานคร - สุราษฎร์ธานี
โดย พีพี เอส ทราเวิล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ สุราษฎร์ธานี (เขื่อนรัชชประภา) (3วัน2คืน)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อัตราเฉลี่ยต่อคน (สำหรับลูกค้า 7 คน)
ค่าไกด์ คนละ 515 บาท
ค่าประกัน คนละ 28 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินไกด์ คนละ 345 บาท
ค่าเครื่องดื่ม ขนม น้ำแข็ง คนละ 300 บาท
ค่าที่พัก+อาหาร+เครื่องดื่ม (ไกด์+คนขับรถ) คนละ 600 บาท
ค่า Vat 7% คนละ 831 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

บริษัท พีพี สยาม ทราเว
คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง เคาเตอร์สายการบิน Thai lion Air อาคารผู้โดยสารขาออก (Terminal 2) ชั้น 3 ประตู 9-10
✅ เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอิน นำโหลดสัมภาระ น้ำหนักสัมภาระติดตัว 7 กก/ต่อท่าน
✅ รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง
✅ หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที

09.10 สายการบิน Thai Lion Air

เดินทางสู่สุราษฯ โดยสายการบิน ไทย ไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ ZL734 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที

10.30 นางกันยา คุณากรโยธิน 3840200160505

รถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมด้วยไกด์ รอรับคณะที่สนามบินสุราษฯ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ชมวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ทานอาหารเที่ยง เที่ยวชมคลองร้อยสาย และส่งท่านเข้าที่พัก

11.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำทุกท่านไหว้ขอพรที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งยังเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

12.00 พลับพลาซีฟู๊ด ไชยยา

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพลับพลา ซีฟุ๊ด (มื้อ1) แบบเซ็ทโต๊ะ

14.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำทุกท่านลงเรือหางยาวชมทัศนีย์ภาพ คลองร้อยสาย สัมผัสวิถีชีวิตชาวในบาง และชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชนานาพันธุ์ตลอดแนวสองฝั่งคลอง ฟังเรื่องราวน่าสนใจจากมัคคุเทศก์ชุมชน แวะชมเคล็ดลับการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและสปาที่ผลิตจากมะพร้าว เป็นของดีชุมชนที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากจะได้ท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินและดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่างเต็มที่แล้วยังได้ความรู้อีกด้วย

17.00 โรงแรมวังใต้ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท )

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)

18.00 โรงแรมวังใต้ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อ2) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมวังใต้ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ3) หลังอาหารเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.00 รถตู้ นางกันยา คุณากรโยธิน

นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP นำท่าน,มุ่งหน้าสู่เขื่อนรัชชประภา ท่องเที่ยวตามโปรแกรม ชมสะพานแขวนเขาพัง เขื่อนรัชชประภา และส่งลูกค้าลงเรือเพื่อเดินทางไปยังที่พัก

10.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

ถึงเขื่อนรัชชประภา นำทุกท่านไปยังท่าเรือ นำท่านเก็บสัมภาระลงเรือแล้วเดินทางโดยเรือหางยาวมุ่งหน้าสู่ที่พัก

12.20 Khao Sok Smiley Lakehouse หรือเทียบเท่า ( แพเพลินไพร โดยวาสนา ศรีเทพ )

เดินทางถึงที่พัก เขาสก สมายเล่ย์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) (แพ็กเก็จรีสอร์ท รวมห้องพัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ ค่าเรือ และกิจกรรมล่องเรือท่องเที่ยวชมน้ำตก ชมธรรมชาติ )

12.30 Khao Sok Smiley Lakehouse หรือเทียบเท่า ( แพเพลินไพร โดยวาสนา ศรีเทพ )

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนแพ (มื้อ4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นน้ำพายเรืออย่าลืมใส่ชูชีพขณะลงเล่นน้ำและพายเรือเพื่อความปลอดภัยของท่าน

17.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำทุกท่าน นั่งเรือชมธรรมชาติตอนเย็น ชมความสวยงามของเขื่อนเชี่ยวหลานความสวยงามของป่าไม้ชมความสวยงามของธรรมชาติและที่สำคัญชมความสวยงามของแสงตะวันแสงสุดท้ายของวันซึ่งมหัศจรรย์จริงๆเก็บภาพบรรยากาศที่สดใสสวยงาม

19.00 Khao Sok Smiley Lakehouse นาย นรินทร์ รักบัวทอง หรือเทียบเท่า ( แพเพลินไพร โดยวาสนา ศรีเทพ )

นำท่านรับประทานอาหารเย็นบนแพ (มื้อ5) แบบเซ็ทโต๊ะ หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

06.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านนั่งเรือชมธรรมชาติชมความสวยงามของเขื่อนเชี่ยวหลานหมอกเค้าขาวลอยไปลอยมาและแสงแรกของวันพร้อมกับเก็บภาพสวย ๆ

07.30 Khao Sok Smiley Lakehouse นาย นรินทร์ รักบัวทอง หรือเทียบเท่า ( แพเพลินไพร โดยวาสนา ศรีเทพ )

รับประทานอาหารเช้าที่แพ (มื้อ6) หลังอาหารเตรียมเก็บสัมภาระเตรียมตัวกลับสู่ฝั่ง

09.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

อำลาที่พักนำท่านออกเดินทางกลับ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน

10.00 รถตู้ นางกันยา คุณากรโยธิน

ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ร้านอาหาร และรถตู้ส่งท่านที่สนามบินสุราษฯ

11.30 ร้านบางปึก โดยนายเมศวร์ ศิริรักษ์

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบางปึก (มื้อ7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินสุราษฯ

13.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

เดินทางถึงสนามบินสุราษฯ

15.20 สายการบิน Thai Lion Air

นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการ Thai lion Air เที่ยวบินที่ SL741 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)

16.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ