12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อุดรธานี-บึงกาฬ ถ้ำนาคา วัดป่าคำชะโนด หินสามวาฬ
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ อุดรธานี ชั้นประหยัด โดยสายการบินนกแอร์ รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก
2. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 7 มื้อ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @dhakulchan
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
710, 716 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร
022744216, 020266525
อีเมล
support@dhakulchan.com
หมายเหตุ

อุดรธานี-บึงกาฬ ถ้ำนาคา 3 วัน 2 คืน - NOKAIR
รับสิทธิโครงการ ชำระเพียง 7,500 บ/ท่าน
เดินทาง:
☆2565 กรกฎาคม 21-23 | 23-25* | 28-30*
☆2565 สิงหาคม 4-6 | 6-8 | 11-13* | 13-15* | 18-20 | 20-22 | 25-27 | 27-29
☆2565 กันยายน 1-3 | 3-5 | 8-10 | 15-17 | 17-19 | 22-24 | 24-26 | 29-1 ต.ค.
☆2565 ตุลาคม 6-8 | 8-10 | 13-15* | 15-17 | 20-22 | 22-24* | 27-29 | 29-31

ติดต่อทีมงานเพื่อทำการจองวันและเวลาเดินทาง
โทร 081 8453303 , 084 6763332, 020266525
ช่องทาง Line: @dhakulchan
- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายการบินขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง
- เดินทางตั้งแต่ 16ท่าน ขึ้นไป

" 2คืน 3วัน ถ้ำนาคา วัดป่าคำชะโนด หินสามวาฬ อุดรธานี-บึงกาฬ NOKAIR "

location_on กรุงเทพมหานคร - อุดรธานี
โดย บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

อุดรธานี-บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน - NOKAIR
สายการบินนกแอร์

วัดป่าคำชะโนด | ถ้ำนาคา | หินสามวาฬ | สะดือแม่น้ำโขง | วัดดอนโพธิ์ |
ศาลเจ้าปู่อือลือ | ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน | เฮือนน้ำคาเฟ่ |
ตลาดต้องชม | ตลาดผ้านาข่า

เดินทาง ตุลาคม 64 - มกราคม 65

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ-อุดรธานี-บึงกาฬ (--/เที่ยง/เย็น)
05.00น. พร้อมกัน ณ.สนามบินดอนเมือง สแกนสิทธิ์
07.10น. เหินฟ้าสู่สนามบิน จ.อุดรธานี DD88
08.35น. ถึงสนามบิน จ.อุดรธานี
11.00น. ชมวัดอาฮงศิลาวาส ล่องเรือชมสะดือแม่น้ำโขง
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
14.00น. อุทยานแห่งชาติภูสิงห์ หินสามวาฬ
17.00น. เช็คอินโรงแรมเดอะวัน หรือเทียบเท่า
18.00น. บริการอาหารค่ำ
19.00น. ถนนคนเดิน ตลาดต้องชม

วันที่สอง : บึงกาฬ (เช้า/เที่ยง/เย็น)
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. บึงโขงหลง ไหว้พระวัดดอนโพธิ์-วัดดอนแก้ว-วัดดอนสวรรค์
*ขอพร ศาลเจ้าปู่วิริยะ วงศ์ชัยนาคราชราชา (ปู่อือลือ)*
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.00น. อุทยานแห่งชาติภูลังกา "ถ้ำนาคา"
17.30น. บริการอาหารค่ำ
18.30น. พักที่โรงแรมเดอะวัน หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: บึงกาฬ-อุดรฯ-กรุงเทพฯ (เช้า/เที่ยง/เย็น)
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. วัดป่าคำชะโนด
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.00น. หมู่บ้านนาข่า, ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน
15.30น. สนามบินอุดรธานี
17.30น. เหินฟ้ากลับสนามบินดอนเมือง เที่ยวบิน DD307

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์

- ค่าใช้จ่ายค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500 x 3วันx2ท่าน = 4,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 5330x1ท่าน=5330 บาท
- ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1000x1ห้องx2คืน= 2000 บาท
- ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 7 มื้อ x 200= 1400 บาท
- ค่าประกันภัยมัคคุเทศก์ 35 =35บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 13,765 บาท
จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่าน = เฉลี่ย 688.25 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดผู้เดินทาง
- ค่าประกันภัยผู้เดินทาง 35 บาท
- ค่าน้ำดื่ม ผ้าเย็น เบ็ดเตล๊ด. 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 923.25 บาท

ภาษี 7% 875 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ 1,798.25 บาท

หมายเหตุ
ค่าเดินทางโดยรถใช้แลนด์ท้องถิ่น หจก.กานตนาทัวร์ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้สียภาษี 0433534000240

03.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบินนกแอร์ อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 ประตู 14-15 เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอินดูแลสัมภาระ >> หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินในคณะได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ *ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินสดกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ เป็นจำนวนเงิน 40%หรือสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

05.55 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหิรฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD88 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

06.55 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเดินทางถึง สนามบินจังหวัดอุดรธรานี นำคณะเดินทางสู่ จ.บึงกาฬคณะเดินทางถึง "วัดอาฮงศิลาวาส” นำคณะ ไหว้สักการะ "พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” มีลักษณะแบบพระพุทธชินราช วัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด หรือชาวบ้านเรียกว่า “สะดือแม่น้ำโขง” และภายในพื้นที่ของวัดยังมี ลักษณะเด่นสวนหินโขดหินต่างๆ ของทางวัดที่จัดเป็นเส้นทางให้เดินชมอย่างสวยงามและยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาอีกด้วย

12.00 นางสาวจีรภา เอื้อวิไลกุล

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธาราแลนด์

14.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเดินทางถึง "อุทยานแห่งชาติภูสิงห์" (เปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่น) พื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู เต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผาและถ้ำเกิดเป็นความสวยงามสะกดสายตานักท่องเที่ยวรวมถึง "หินสามวาฬ" ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ ติดหน้าผาสูงแยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปีหนึ่งเดียวของโลก

17.00 บริษัท เดอะวันบีเค จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( นางอรัญญา ลำพุทธา หรือ บริษัทบีเค เพลส แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

นำคณะเดินทางสู่ โรงแรมเดอะวัน The One Hotel Bung Kan อ.เมือง จ.บึงกาฬ เช็คอินเข้าที่พัก

18.00 นางสาวอรชร ศรีสงคราม หรือเทียบเท่า ( นางสาวอังสุมา แพ่งดิษฐ์ )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารครัวเสวย ริมโขงเมืองบึงกาฬ

19.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดิน ชมวิวบรรยากาศริมโขงยามค่ำของจังหวัดบึงกาฬ พร้อมช้อปปิ้งที่ ตลาดต้องชม หรือ ถนนคนเดิน จังหวัดบึงกาฬ ตามอัธยาศัย (ทุกวันศุกร์-เสาร์) จากนั้นส่งคณะเดินทางกลับเข้าที่พัก โรงแรมเดอะวัน ราตรีสวัสดิ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 บริษัท เดอะวันบีเค จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( นางอรัญญา ลำพุทธา หรือ บริษัทบีเค เพลส แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

08.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ "บึงโขงหลง” นั่งเรือไหว้ขอพรที่ "ศาลเก่าเจ้าปู่อือลือ” ที่ วัดดอนโพธิ์ (วัดโพธิสัตว์) วัดดอนแก้ว (วัดแก้วฟ้า) และ วัดดอนสวรรค์ (วัดแดนสวรรค์) เดิมที่บริเวณแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเมืองรัตพานครและได้ถล่มเป็น "บึงหลงของ" ปู่อือลือเป็นตำนานของการก่อกำเนิดบึงโขงหลงท่านเป็นพญานาคที่คอยปกปักษ์รักษาบึงและชาวบ้านที่ใช้บึงแห่งนี้เป็นแหล่งทำมาหากิน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านมักจะบนบานศาลกล่าวหรือขอพรจากท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้นนำท่านขอพร ศาลเจ้าปู่วิริยะ วงศ์ชัยนาคราชราชา (ปู่อือลือ) ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มาเยือนจะขอพรในเรื่องของโชคลาภ หน้าที่การงาน ค้าขาย ธุรกิจเจริญร่ำรวย จะสัมฤทธิ์ผลดังปรารถนา

12.00 นายเพชร เทวงค์ษา หรือเทียบเท่า ( นางสาวอำไพรจิตร์ อุดมชาลี หรือ ณัฐชนนท์ นะคะจัด )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวคุณเพชร ที่หาดสมบูรณ์

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ "อุทยานแห่งชาติภูลังกา" ผ่านจุดคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯที่เส้นทางของ น้ำตกตาดวิมานทิพย์ จากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง "ถ้ำนาคา" สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดบึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับ ตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทาง กายภาพของกลุ่มหินที่บริเวณนี้พบว่ามีรูปร่างเหมือนลำตัวงูใหญ่ ขดเลื้อยไปมาพร้อมทั้งมีผิวด้านนอกที่มีลักษณะ เหมือนเกล็ดงูหรือเกล็ดพญานาคเป็นอย่างมาก **ใช้เวลาเดินทางขึ้นลงอย่างน้อย 4 -5 ชม.**

18.00 นายศรีสมพร ชาดวง หรือเทียบเท่า ( นางสาวอังสุมา แพ่งดิษฐ์ )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารครัวผู้ว่า 2000

20.00 บริษัท เดอะวันบีเค จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( นางอรัญญา ลำพุทธา หรือ บริษัทบีเค เพลส แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

นำคณะเดินทางกลับเข้า ที่พัก โรงแรมเดอะวัน The One Hotel Bung Kan พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 บริษัท เดอะวันบีเค จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( นางอรัญญา ลำพุทธา หรือ บริษัทบีเค เพลส แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมเดอะวัน จากนั้นเช็คเอาท์ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระของทุกท่านให้เรียบร้อย

08.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ "วัดป่าคำชะโนด" ระยะทาง 116 กม. ให้คณะไหว้ขอพรโชคลาภกับหลวงปู่ศรีสุทโธ แห่งวังนาคินทร์คำชะโนด "วัดป่าคำชะโนด" มีลักษณะเหมือนเกาะลอยน้ำ และมีต้นชะโนดขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นพืชตระกูลเดียวกับปาล์ม "วัดป่าคำชะโนด" เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาค เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ ลี้ลับ ดึงดูด ให้ผู้คนมากราบไหว้ขอโชคลาภตลอดเวลา

12.00 บริษัท วาสนา ปาร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( ยุบล บำรุงกิจ )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารวาสนาปาร์ค

14.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านนาข่า จ.อุดรธานี ตลาดผ้านาข่า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก OTOP ผ้าถุง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าหมี่ขิด และงานผ้าต่างๆ มากมาย นำคณะแวะชิมกาแฟถ่ายรูป ชิลๆเช็คอิน ที่ร้านกาแฟ เฮือนน้ำคาเฟ่ (ลูกค้าจ่ายเอง) เป็นคาเฟ่ที่ออกแนวสไตล์โมเดิร์นมีเมนูทั้งกาแฟเค้กและของทานเล่น บรรยากาศดีมีมุม ถ่ายรูปที่หลากหลาย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานีเป็นการบอกเล่าของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนรุ่นเก่าที่เล่าสืบมาว่าประมาณ ปี พ.ศ. 2488 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนในจังหวัดอุดรธานีได้อัญเชิญผงธูปที่เรียกกันว่าผงมงคลหรือผงอิทธิเจแห่งองค์เทพเจ้าปู่จากใต้ร่มไม้ใหญ่ที่มีสิ่ศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ ตามตำราโหราศาสตร์จีน จึงได้อัญเชิญมาประทับที่ศาลไม้เล็กๆ ปัจจุบันคือบริเวณศาลเจ้าปู่-ย่าที่มีความร่มรื่นอันเป็นสัญลักษณ์ของความ สงบสุข และเป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตชาวจีนที่อาศัยในเมืองอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี

17.30 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE009 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที รวมน้ำหนักโหลดสัมภาระ 20 ก.ก. ต่อท่าน