11,888/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
***ในกรณี สภาพอากาศไม่สามารถออกเรือ ในการเที่ยวอุทยานแห่งสิมิลันได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกรายการนำเที่ยวในวันนั้น และ คืนเงินค่า Oneday trip สิมิลัน ให้แก่ลูกค้า (ไม่เกิน 2,000 บาท/ท่าน) ไม่เกิน 7 วันหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมทัวร์ ****

1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก
2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
1. สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ThaiSmile
2. ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ThaiSmile
รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง
2. ค่ารถบัสปรับอากาศ VIP 40 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ
5. ที่พัก โรงแรมที่พักตามรายการนำเที่ยว
6. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
7. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
2. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้
3. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
5. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
17 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง
เบอร์โทร
093-217-0202 ,099-324-2694
อีเมล
afeeftour.id@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
17 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา53 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร
0993242694
อีเมล
Afeeftour.id@gmail.con
หมายเหตุ

ทัวร์ภูเก็ต พังงา หมู่เกาะสิมิลัน

location_on สมุทรปราการ - พังงา
โดย อฟีฟ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ภูเก็ต พังงา หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน
บริการ Day Trip สิมิลันโดย LOVE Andaman สุดประทับใจ

✔️ที่พัก Pullman Khaolak Resort หรือเทียบเท่า 1 คืน
✔️ที่พัก Seabed Grand Hotel Phuket หรือเทียบเท่า 1 คืน

ราคานี้ รวม
✅ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับภูเก็ต ThaiSmile
✅เส้นทางการท่องเที่ยวตามโปรแกรม
✅อาหารรวม 7 มื้อตามโปรแกรมทัวร์
✅รถบัสพร้อมน้ำมัน คนขับรถ
✅ไกด์ดูแล
✅เที่ยวสิมิลันแบบ One-Day trip สปีดโบท
✅ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก แหลมพรหมเทพ
✅เที่ยวเมืองภูเก็ต ถ่ายรูปสุดชี้ค ย่านเมืองเก่า

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่ามัคคุเทศก์ วันละ1500x3=4500
ค่าห้องพักมัคคุเทศก์600x600=1200
ค่าขนมและนำ้ดื่ม 2500

05.00 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

สมาชิกพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”ชั้น4 ประตู2 เคาน์เตอร์ B สายการบิน Thai Smile(WE) ทีมงานอฟีฟทัวร์ แอนด์ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ทุกท่าน (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) และ แสดงหลังฐานการฉีดวัคซีน กับเจ้าหน้าที่

06.30 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

บินลัดฟ้าสู่ “สนามบินภูเก็ต” โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG-2201 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)

07.55 บจก.คุณสมพงค์

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เชิญทุกท่านรับสัมภาระและจัดการภารกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ร้านอาหาร โดยรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง

08.40 ครัวมารีน่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารครัวมารีน่า (1)

10.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อฟีฟทัวร์แอนด์ทราเวล

นำท่านเช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆที่ “Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” สุดคลาสสิค ชมตึกชิโนโปรตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่ชาวจีน และชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพื่อทําเหมืองแร่ ทําให้เกิดเป็นตึกที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตก และตะวันออกอย่างลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มีมากมาย และที่ห้ามพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านสวยงามนั่นเอง โดยย่านเมืองเก่านี้จะสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยๆ การเดินชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต

11.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อฟีฟทัวร์แอนด์ทราเวล

นำท่านขึ้นชมวิวมุมสูงเมืองภูเก็ตแบบ 360 องศา ณ จุดชมวิวเขารัง ที่สามารถมองเห็นได้ทั้งทะเลเเละตัวเมืองภูเก็ตได้พร้อมๆ กัน โดยเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดทำสวนสุขภาพ สวนสาธารณะไว้เพื่อเป็นที่ออกกำลังกาย พักผ่อน ให้กับชาวภูเก็ต มีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะกับการมาพักผ่อน อิสระให้ท่านเก็บภาพสวยๆ

12.30 ครัวมารีน่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวมารีน่า (2)

13.40 seabed grand hotel phuket

นำท่าน Check In เข้าที่พัก Seabed Grand Hotel Phuket โรงแรมเปิดใหม่ในเมืองภูเก็ต กับคอนเซ็ปต์ โลกใต้ทะเล ธีมโรงแรมโทนสีน้ำเงิน ฟ้า ขาว ตกแต่งทั้งโรงแรมให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ใต้ท้องทะเล จุดเด่นของโรงแรมนี้คือ มีสระน้ำเกลือที่ยาว ให้สามารถเล่นน้ำได้อย่างจุใจ และยังมีมุมให้เช็คอินได้รูปสวยริมสระ ๆ อีกด้วย

17.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อฟีฟทัวร์แอนด์ทราเวล

นําท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” หนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้าง แวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายตามต้นหญ้าที่พัดพลิ้ว ด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็กๆ หากมาเที่ยวในวันที่อากาศดี ท้องฟาเปิด มีเมฆน้อย บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพจะสวยงามมาก แหลมพรหมเทพเป็นโขดหินขนาดใหญ่ยามคลื่นลมแรงจะเห็นฟอง คลื่นสีขาว กระทบโขดหินอย่างงดงาม อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

18.30 ครัวมารีน่า

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวมารีน่า (3)

06.00 seabed grand hotel phuket

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่4)

07.30 บจก.คุณสมพงค์

นำท่านเช็คเอาท์ ออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ

08.40 บริษัท เลิฟอันดามัน

ลงทะเบียนรับอปุกรณ์ จากนั้นไกด์ มืออาชีพ จะแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว และความปลอดภัยขณะอยู่บนเรือ และดำน้ำออกเดินทามุ่งหน้าสู่ “หมู่เกาะสิมิลัน” หมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเล
อย่างหินเรือใบ เป็นหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก คืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่องส่วนตัว (5)

16.30 บริษัท เลิฟอันดามัน

เดินทางถึง ท่าเรือ ทับละมุ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนู ที่เราเตรียมไว้ให้

18.00 Pullman khaolak resort

นำท่าน Check In เข้าที่พักโรงแรม Pullman Khao Lak Resort รีสอร์ทเปิดใหม่ล่าสุด บนหาดบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีชายหาดที่สวยที่สุด และเงียบสงบเหมาะกับมาพักผ่อน โดยที่นี่มีการผสมผสานวัฒนธรรมแบบชิโนโปรตุกีส ให้เข้ากับการออกแบบ เข้ามาที่นี่เหมือนถูกรายล้อมไปด้วยงานศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาวตะกั่วป่า จ.พังงา (อิสระอาหารมื้อเย็น)

07.00 Pullman khaolak resort

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)

09.00 บจก.คุณสมพงค์

นำท่าน Check Out จากที่พัก ออกเดินทางสู่ ชุมชนบ้านบางพัฒน์ จ.พังงา

12.00 ครัวบังหมาด ซีฟู้ด

รับประทานอาหารกลางวัน ซีฟู้ด ณ ชุมชนบ้านบางพัฒน์ (มื้อที่7)

14.10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อฟีฟทัวร์แอนด์ทราเวล

นำท่านเดินทางถึง “จุดชมวิวเสม็ดนางชี” เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ อ่าวพังงาได้อย่างสวยงาม อิสระถ่ายรูปเลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย

16.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อฟีฟทัวร์แอนด์ทราเวล

ระหว่างทางผ่านชม สะพานแห่งความรัก “สะพานสารสิน” เป็นสะพานที่สร้างข้ามช่องปากพระ เพื่อเชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ต ตรงบริเวณท่าฉัตรไชยกับท่านุ่น จังหวัดพังงา มีความยาวทั้งหมด 660 เมตร ซึ่งสะพานแห่งนี้ยังเป็นตำนานเกี่ยวกับความรัก ของหญิง – ชาย ที่รักกันแต่ถูกพลัดพรากกันด้วยเหตุทางบ้าน จนทั้งสองต้องจบชีวิตลงที่สะพานแห่งนี้

16.40 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อฟีฟทัวร์แอนด์ทราเวล

นำท่านแวะซื้อของฝากที่ชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ มะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

17.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อฟีฟทัวร์แอนด์ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

19.35 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

เหินฟ้าสู่ สนามสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG-2208 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

21.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อฟีฟทัวร์แอนด์ทราเวล

ถึง สนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม