10,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการรวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ vip 2 คัน ตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
- ค่าทีพัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
50 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงสามเสนนอก กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร
0924453565
อีเมล
Ltt_t@hotmail.co.th
หมายเหตุ

รายการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

003 กระซิบรักที่น่าน ภาค 2 แก้ไข

location_on ปราจีนบุรี - น่าน
โดย บริษัท ลายน้ำทอง แทรเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สัมผัสหนาวนี้ที่น่าน ชมทะเลหมอกที่ดอยสอยดาว แหล่งท่องเที่ยวบ่อเกลือ ถนนหมายเลข 3 ไหว้พระขอพรวัดภูมินทร์ วัดก๋ง พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเขาน้อย และดื่มด่ำบรรยากาศตามคาเฟ่ต่างๆ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1. ค่าไกด์วันละ 1500*5/13 = 580
2. ค่าห้องพักไกด์ 1200*3/13 = 280
3. เบ็ดเตล็ด+ประกัน 300
4. ภาษี 705

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.30 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ไกด์แจกป้ายชื่อ และดูแลด้านสัมภาระการเดินทาง
คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมาตฐานมุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารเช้า(กล่อง) และอาหารว่างท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

เที่ยง อิสระตามอัธยาศัยที่จังหวัดพิษณุโลก หรือ อุตรดิสต์

18.30 ร้านกู๊ดวิว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารกู๊ดวิว
ซอย 4 ๖.ในเวียง อำเภอเมือง น่าน 55000

20.30 โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน ระดับ 4 ดาว

ห้องพักแบบดิลักษ์ โรงแรมระดับ 4 ดาว
99 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อำเภอเมือง น่าน 55000

05.00 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว (รถตู้) ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก
จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย ปฏิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและฝน กัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา จากนั้นสมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พัก

08.00 โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน ระดับ 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้าอเมริกันบุฟเฟ่ ที่โรงแรม
4, 99 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

09.30 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

นำท่านนั่งรถรางชม (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย ทางลูกค้าจ่ายเพิ่มหน้างาน) เมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก)

12.30 ครัวนฤมล

บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวนฤมล
101 ตำบล ผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

13.30 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง ถือว่าเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต
นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

18.00 เฮือนเจ้านาง

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง บรรยากาศสวยงาม
400/1 หมู่ 1 ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง น่าน 55000

20.00 โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน ระดับ 4 ดาว

ห้องพักแบบกิลักษ์
4, 99 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

07.00 โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน ระดับ 4 ดาว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบอเมริกันบุฟเฟ่
99 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

08.00 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ สำหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา ภายในร้านมีเรือนไม้เก่าที่จัดโชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลื้อมาประดับตกแต่งสวยงาม จะมีมุมนั่งจิบกาแฟเป็นกระท่อมมุงด้วยหลังคาจาก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนา สามารถเลือกนั่งชิล ๆ บรรยากาศอันเงียบสงบได้ตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้และนำท่าน สัมผัส"ต้นดิกเดียม" ต้นไม้อารมณ์ขัน

12.00 ครัวต้นตาล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวต้นตาล

13.30 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

จุดชมวิว 1715 จุดชมวิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines ) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน มณฑลยูนาน ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่ง เป็นช่วง เวลาที่ดีที่สุด และบนดอยภูคายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง ท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์
มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะนำเกลือจากบ่อ ขึ้นมาต้มทำเกลือใช่ว่าจะกระทำกันได้ง่าย ๆ ชาวบ้านจะต้องทำพิธีเลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคำ กันก่อน โดยจะทำทุกปีในวันแรม 8 ค่ำเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยทำกันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วันเท่านั้นในอดีตชาวบ้านอำเภอบ่อเกลือจะ ทำ เกลือขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน แต่เมื่อปัจจุบันถนนหนทางสะดวกมากขึ้น การเดินทางเข้าเมือง ก็ง่าย ชาวบ้านจึงได้ นำเกลือจากที่นี่ออกไป จำหน่ายยังหมู่บ้านต่าง ๆ รวมถึงต่างอำเภอก็มีปัจจุบัน
นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน

18.30 เฮือนฮอม

รับประทานอาหารค่ำ ร้านเฮือนฮอม
11/12 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

20.00 โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน ระดับ 4 ดาว

ห้องดิลักษ์ โรงแรมระดับ 4 ดาว
99 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

07.00 โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน ระดับ 4 ดาว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พักแบบอเมริกันบุฟเฟ่
99 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

08.00 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

ออกเดินทาง เช็คเอาท์ จากจ.น่าน ปลายทางปราจีนบุรี อาหารเที่ยง อิสระตามอัธยาศัย
เดินทางต่อ

12.00 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

เที่ยง อิสระตามอัธยาศัย ณ จ.แพร่ หรือ พิษณุโลก

13.30 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

บ่ายเดินทางต่อ ปลายทางปราจีนบุรี

18.00 ไพบูลย์ไก่ย่าง สิงห์บุรี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านไพบูลย์ไก่ย่าง สิงห์บุรี
55/5 ถ.สายเอเซีย กม.87 หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000

21.30 บจก ลายน้ำทอง แทรเวล

ถึงปลายทางปราจีนบุรี โดยสวัสดิภาพ