12,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป/กลับ ดอนเมือง-หาดใหญ่
ค่ารถบัส VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น รับ/ส่ง กาญจนบุรี-สนามบินดอนเมือง
ค่ารถตู้ท้องถิ่นนำเที่ยว ตามระบุในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามระบุในโปรแกรม
ค่าที่พัก 3 คืน (เบตง/หาดใหญ่)
ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ตามระบุในโปรแกรม
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มระหว่างทางบนรถ
ค่ามัคคุเทศก์ และสตาร์ฟ บริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรณ์)

อัตรานี้ไม่รวม
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการใบเสร็จไม่รวม 3 % หัก ณ ที่จ่าย
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระขั้นต่ำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
150/139 ถ.พัฒนากาญจน์ ต.ปากแพรก อ.เมือง
เบอร์โทร
0866444818
อีเมล
premsaktravel@hotmail.com
หมายเหตุ

ดอนเมือง-หาดใหญ่-เบตง

location_on กาญจนบุรี - สงขลา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทริปสุดฟิน Unseen เบตง ใต้สุดแดนสยาม
โอเค เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศน์ 2500+2500 = 5,000 บาท
2.ค่ารถมัคคุเทศก์ 500 บาท
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัศกุเทศก์ 1300*4วัน = 5200 บาท
4.ค่าห้องมัคคุเทศก์(3คืน) 1400+1400+1300 = 4100
5.ค่าประกันเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 14825 บาท
ลูกค้า 42 ท่าน เฉลี่ยคนละ 353 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันเดินทาง 25 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 160 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 538 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 538 บาท

03.00 หจก.เปรมศักดิ์ทัวร์

พร้อมกันที่ จุดนัดพบ จนท.เปรมศักดิ์ ทราเวล คอยต้อนรับ พร้อมออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง

06.00 หจก.เปรมศักดิ์ทัวร์

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia โดยมีจนท.คอยให้การอำนวยความสะดวก

08.30 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

นำท่านบินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน Air Asia

10.05 นายสมจิต บุญส่ง

ถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่เบตง

12.00 ร้านอาหารสบันงา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารไลลา )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

16.00 นายสมจิต บุญส่ง

ระหว่างทางแวะถ่ายรูป จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง สะพานโต๊ะกูแซ แหล่งสูดโอโซนชั้นดี ชมวิวแบบ 360 องศา

ถึง “เบตง” เมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและอากาศเย็นสบาย “เมืองในหมอกและดอกไม้”

จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศเมืองเบตง ศิลปะสตรีทอาร์ท ตามจุดต่างๆของเมือง เดินชิวถ่ายรูปบริเวณหอนาฬิกา และตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จากนั้น ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ในยามค่ำคืนภายในอุโมงค์มีการติดไฟสวยงาม

17.00 บริษัท แมนดาริน เบตง จำกัด

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ)

บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

05.00 นายสมจิต บุญส่ง

นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ทะเลหมอกอันเยอร์เวง และสกายวอล์คอัยเยอร์เวง ทะเลหมอกสุดอลังการ

จากนั้นนำท่านไป สะพานแตปูซู สะพานแขวนแบบพื้นไม้ ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้ำปัตตานี

08.00 บริษัท แมนดาริน เบตง จำกัด

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

10.00 นายสมจิต บุญส่ง

นำท่านไป สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้

12.00 ร้านอาหารปลานิลสายน้ำไหล

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.30 นายสมจิต บุญส่ง

นำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น ปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต จากนั้นชม ต้นไทรพันปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร ต้นไทรสวยงามแปลกตา มีโพรงขนาดใหญ่จำนวน 2 โพรง
จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ แช่น้ำร้อนให้ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า

17.00 บริษัท แมนดาริน เบตง จำกัด

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 บริษัท แมนดาริน เบตง จำกัด

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม พร้อมสังสรรค์ สนุกสนานกับทีมงาน ร้องเพลงคาราโอเกะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 บริษัท แมนดาริน เบตง จำกัด

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 นายสมจิต บุญส่ง

เก็บสัมภาระ ออกจากที่พัก เดินทางกลับสู่ อ.หาดใหญ่

12.00 ร้านอาหารไลลา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารยัสมีน ซีฟู๊ด )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

14.00 นายสมจิต บุญส่ง

จากนั้น สักการะหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้

นำท่านเสริมสิริมงคล ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าของตำนานสุดคลาสสิก ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี

17.00 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมคริสตัน หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 นายสมจิต บุญส่ง

สนุกสนานกับการซื้อของฝาก ตลาดกิมหยง ตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองหาดใหญ่เลยก็ว่าได้ มีทั้งสินค้าราคาถูก ของฝาก ผลไม้ และของใช้ต่างๆ

จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ

14.10 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia

15.55 หจก.เปรมศักดิ์ทัวร์

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อย พร้อมกันที่รถ นำท่านเดินทางกลับ จ.กาญจนบุรี