14,025/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย
1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทย ในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้
4. ลูกค้าต้องติดตั้งแอปฯเป๋าตัง G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
5. ลูกค้าเลือกวันเดินทางได้ และลูกค้าต้องจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ขั้นต่ำ 7 วัน
6. วันสิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2565
7. ให้สิทธิ์โครงทั่วประเทศแค่ 100,000,000 สิทธิ์เท่านั้น
8. เมื่อลูกค้าตกลงชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทางได้ในทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิล ไป-กลับ
- น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 15 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
- โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริม
- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถ
- ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่ามินิบาร์
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว / กล้องถ่ายรูป / รองเท้าที่สวมใส่สบาย / อุปกรณ์กันแดด

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ตามสภาพภูมิอากาศ หรือ แก้ไขการเดินทางตามความเหมาะสม โดยยืดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
414/9 หมู่5 ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ..เมือง
เบอร์โทร
0619356998
อีเมล
ppsiam.pps@hotmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ : ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขออนุญาติปรับตามราคาตามสายการบิน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ตามสภาพภูมิอากาศ หรือ แก้ไขการเดินทางตามความเหมาะสม โดยยืดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์ หาดใหญ่ สงขลา เบตง (3วัน2คืน)

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย พีพี เอส ทราเวิล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ หาดใหญ่ ปัตตานี เบตง (3วัน2คืน)
กินดีอยู่ดี อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของเบตง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อัตราเฉลี่ยต่อคน (สำหรับลูกค้า 8 คน)
ค่าไกด์ คนละ 600 บาท
ค่าประกัน คนละ 30 บาท
ค่าเครื่องดื่ม ขนม คนละ 200 บาท
ค่าที่พัก+อาหาร (ไกด์+คนขับรถ) คนละ 600 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินไกด์ 500 บาท
ค่า Vat 7% 917 บาท

04.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง เคาเตอร์สายการบิน Thai lion Air อาคารผู้โดยสารขาออก (Terminal 2) ชั้น 3 ประตู 9-10 ✅ เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอิน นำโหลดสัมภาระ น้ำหนักสัมภาระติดตัว 7 กก/ต่อท่าน ✅ รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง ✅ หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที

06.20 สายการบิน Thai Lion Air

เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน ไทย ไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL702 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที

07.50 รถตู้ คุณกิตติภพ แสงเทศ

รถตู้ปรับอากาศ VIP รอรับคณะที่สนามหาดใหญ่ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี •วัดช้างให้ • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ • สตรีทอาร์ทเบตง • ทานอาหารเย็น • เข้าที่พัก

11.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

จากนั้น แวะถ่ายรูปกับ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ที่ถือว่ามีความสวยงามมากที่สุดของจังหวัด สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2497 อาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล

11.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

.....เดินทางถึงปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ วัดช้างให้ พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสคนแรก โดยท่านเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ทำให้เป็นที่นิยมบูชาให้หมู่นัก

12.00 ภัตตาคารลอนดอน

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อ1) แบบเซ็ทโต๊ะ หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ เบตง

15.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1มกราคม 2544

16.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

พาท่านเดินชมเมืองเบตงซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่งาน ศิลปะแบบสตรีทอาร์ท ที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมือง ซึ่งมีลักษณะสวยงามคล้ายกับเมืองปีนังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เก็บรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเบตงที่ ถนนคนเดินเบตง ที่มีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของทานเล่นเล็กๆ น้อยๆ ที่ท่านต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

18.00 ร้านบ้านคุณชาย เบตง (โดยนายไชยยศ แก้วห่อทอง) หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารใบหยก )

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อ2) แบบเซ็ทโต๊ะ

19.00 GRAND VIEW Landmark Hotel Betong หรือเทียบเท่า ( Grand Mandarin Betong Hotel )

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)

07.00 Grand Mandarin Betong Hotel หรือเทียบเท่า ( ร้านเซ้ง ติ่มซัม เบตง )

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หรือ ร้านอาหาร (มื้อ3)

08.00 รถตู้ VIP คุณกิตติภพ แสงเทศ

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว รถตู้ปรับอากาศ VIP นำท่านเดินทางท่องเที่ยว เบตง ตามโปรแกรมนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้ำร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม • วัดพุทธาธิวาส • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอนาฬิกาเบตง

09.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำชม อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอม มิวนิสต์มลายาสร้างขึ้น เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ปัจจุบันภายในอุโมงค์นั้นถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีต้นไทรอายุกว่าพันปีอยู่ ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม

10.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หรือ สวนหมื่นบุฝผา หลายท่านอาจคิดถึงภาคเหนือก่อนเมื่อพูดถึงดอกไม้ แต่ที่เบตงแห่งนี้ก็มีความสวยงามของพรรณไม้ซ่อนอยู่ในขุนเขาแห่งนี้เช่นกัน อิสระกับการเที่ยวชมดอกไม้นานานชนิด ไม่ว่าจะเป็น แกลดิโอลัส รักเร่ ซ่อนกลิ่น ฮอลลีฮ็อก ลิลลี่ เบญจมาศ เป็นต้น

12.00 ร้านอาหาร บ่อปลานิล สายน้ำไหล (โกหงิ่ว)

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อ4) แบบเซ็ทโต๊ะ

13.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

หลังอาหารนำท่านแวะ น้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซื้อไข่ลงไปต้มในน้ำแร่ที่นี่ได้ หรือว่าท่านใดอยากจะลองแช่เท้าผ่อนคลายอริยบททางสถานที่ก็มีบริการให้ท่านด้วยเช่นกัน

15.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

แวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย

16.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน ณ วัดพุทธาธิวาส วัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเบตงมาอย่างช้านาน

17.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

พาท่านเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่มุมถนนสุขยางค์ มีความสูงเกือบ 3 เมตร ไม่รวมฐาน ซึ่งยังสามารถใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หอนาฬิกาเบตง ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวของจังหวัดยะลา ซึ่งมีความแข็งแรงและสวยงาม

18.00 ร้านต้าเหยิน หรือเทียบเท่า ( ร้านใบหยก )

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อ5) แบบเซ็ทโต๊ะ

19.00 แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง โฮเทล หรือเทียบเท่า ( Grand Mandarin Betong Hotel )

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)

05.00 รถตู้ คุณกิตติภพ แสงเทศ

นำท่านเช็คเอ้าท์ ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางไปชม จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และ สะพานแขวนแตปูซู

05.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านชม จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หนึ่งในสุดยอดวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูงราว 2,038 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล สุดพิเศษ!! พาท่านขึ้นสู่ Skywalk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขาแห่งนี้ ที่ท่านจะได้สัมผัสความตระการตาแบบ 360 องศา รวมถึงยังเป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในอาเซียนอีกด้วย

06.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

แวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซู สะพานแขวนพื้นไม้ที่พาดผ่านแม่น้ำปัตตานี ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ และด้วยวิวรอบข้างนั้นมีธรรมชาติที่งดงามโอบล้อมไว้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกให้ได้

07.00 สถานี 32 ตำบล อัยเยอร์เวง

รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหาร (มื้อ6)

08.00 รถตู้ คุณกิตติภพ แสงเทศ

หลังอาหารเช้า นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างทางผ่านชม เขื่อนบางลาง ที่อำเภอบันนังสตา เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเผื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ

10.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

แวะถ่ายรูปบริเวณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ที่มีความสวยงามราวกับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเป็นสีขาว มีโดมทอง และเสา 4 เสารอบตัวอาคาร ด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ยาวกว่า 200 เมตร ทำให้เกิดทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก

12.00 ร้านสปันงา

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อ7) แบบเซ็ทโต๊ะ

13.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก และสินค้านานาชนิดที่ ตลาดกิมหยง สถานที่ที่ถูกขนานนามว่า "มาหาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่" มีสินค้าต่างๆ เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้าบางตัวที่ขายตามจังหวัดต่างๆ ก็ซื้อมาจากตลอดแห่งนี้

19.05 สายการบิน Thai Lion Air

นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการ Thai lion Air เที่ยวบินที่ SL719 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

20.35 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ