9,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

.เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน **
อัตราบริการนี้รวม
• ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
• ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
• ทีมงานและมัคคุเทศน์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
• ค่าทิปพนักงานขับรถหรือทีมงานไกด์ 350 บาท
• ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
เงื่อนไขการจอง
ชำระเงินท่านละ 5,700 บาท/ท่าน ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง”
หากไม่ชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
หากระบบดำเนินการชำระเงินสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้
ตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 8 ท่าน / รถตู้ 1 คัน
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
10/15
เบอร์โทร
0883821692
อีเมล
oceanholidaytravel@hotmail.com
หมายเหตุ

ภูเก็ต- หาดใหญ่ เบตง (VAN) 4วัน3คืน

location_on ภูเก็ต - ยะลา
โดย บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

OK BETONG - เที่ยวเบตงเมืองในสายหมอก ✨ดอกไม้งาม 4วัน3คืน
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ รถรับจากภูเก็ต-พังงา-กระบี่
✅ชมทะเลหมอกอันเยอร์เวง เเละทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต
✅ชมสกายวอร์ค อัยเยอร์เวง
✅ชมสวนหมื่นบุปผา หรือสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง
✅ชมบ่อน้ำพุร้อนเบตง
✅ชมเขื่อนบางลาง
✅เเวะถ่ายรูปป้าย OK เบตง
✅ชมตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
✅ลอดอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์
✅ชมอุโมงปิยะมิตร เเละต้นไทรพันปี
✅ชมสะพานแตปูซู สะพานเเขวนข้ามเเม่น้ำแตตานี
✅ชมน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9
✅ไหว้พระวัดพุทธาธิวาส วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม วัดช้างไห้ วัดคูหาภิมุข
✅อิสระช้อปปิ้ง เบตงไนท์บาซาร์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับโปรเเกรมเที่ยว ภูเก็ต-หาดใหญ่ เบตง 4วัน3คืน
1.ราคารวมรถตู้ VIP บริการตลอดการเดินทาง
2.อาหารครบทุกมื้อ
3.โรงเเรมที่พัก 3 คืน
4.รวมค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามรายการทัวร์
4.โปรเเกรมเที่ยวเเต่ละวันไม่เเน่น ลูกค้าเที่ยวเเบบสบายๆ มีเวลาให้ลูกค้าได้อิสระในเเต่ละสถานที่อย่างเหมาะ
5.มีมัคคุเทศน์เเละคนขับรถดูเเลตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด /คน :
1.ประกันอุบัติเหตุ 40.-
2.ค่าน้ำดื่มบนรถระหว่างเดินทาง 4วัน = 80.-
3.ของทานเล่นระหว่างเดินทาง 4วัน = 160.-
4.ค่าเจล เเอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ตลอดทริป = 60.-
5.ค่าเล่มคู่มือการท่องเที่ยว ซองใส่คู้ช่มือ ปากกา = 50.-
รวม 390.-

ค่ามัคคุเทศน์ :
1.ค่าจ้างมัคคุเทศ์ 600.-
2.ค่าห้องมัคคุเทศ์ คืนละ 700.- จำนวน 3 คืน = 2,100.-
รวม 2,700.-

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

พร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย จ.ภูเก็ต ไกด์รอรับท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ พร้อมออกเดินทางจาก ภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยรถตู้ปรับอากาศ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ (ระยะทาง 444 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาน 7 ชม.)

11.30 ครัวท่องนาท่าม

แวะรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารครัวท่องนาท่าม จ.ตรัง

17.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

อิสระช้อปปิ้งตลาดกิมหยง ตามอัธยาศัย

19.00 ร้านอาหารป่ายาง

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารป่ายาง

20.00 โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า

นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า

07.00 ห้องอาหารโรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดช้างไห้ (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง) เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย
ออกเดินทางสู่ จ.ยะลา นำท่านชม วัดคูหาภิมุข ใช้เวลาประมาณ 20 นาที วัดคูหาภิมุข วัดที่สำคัญและเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดยะลา เดิมวัดนี้ชื่อ วัดหน้าถ้ำ ภายในวัดมีถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และน้ำใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน มีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยเก็บวัตถุโบราณมากมาย บริเวณทางเข้าถ้ำบรรยากาศร่มรื่น มีสระน้ำขนาดใหญ่

12.00 ร้านแลผาหน้าถ้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแลผาหน้าถ้ำ

13.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ออกเดินทางสู่ อ.เบตง (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เส้นทางโค้งที่มี
ความสวยงามตลอดสองข้างทาง แวะชม เขื่อนบางลาง เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง80ม. สันเขื่อนยาว 430 ม. แวะ
ถ่ายรูป ป้ายOK เบตง จนกระทั่งเดินทางถึง อ.เบตง ชม สนามบินเบตง สถาปัตยกรรมของอาคารที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่

18.00 แกรนด์แมนดาริน เบตง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร แกรนด์แมนดาริน เบตง

19.00 แกรนด์แมนดาริน เบตง

นำท่านเข้าที่พัก โรงเเรมแกรนด์แมนดาริน เบตง

05.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางสู่ อันเยอร์เวง เพื่อชมทะเลหมอกอันเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเล
หมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี อยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตง
ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่
และสวยงาม

07.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านสถานี 32

09.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

นำท่านชม น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” เพราะเรียกตาม
ชาวจีนที่มาทำเหมืองกับฝรั่งในยุคมลายูเป็นอานานิคมอังกฤษ เมื่อมาถึงทางเข้าน้ำตกเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 700
เมตร ระหว่างทางเห็นลำธารที่ไหลมากจากตัวน้ำตกข้างบนตลอดเส้นทาง บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย แล้วเดินทางสู่
สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้ข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่ชาวบ้านบริเวณนี้ยังคงใช้สัญจรไปมาตามปกติ เดินชมวิวริม
แม่น้ำปัตตานี้ ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความสดชื่นเบาๆ แวะทานเฉาก๊วยเบตง กม. 4 เฉาก๊วยหรือวุ้นดำ
เป็นขนมขึ้นชื่อของอำเภอเบตง ซึ่งทำจากหญ้าชนิดหนึ่ง ที่มีปลูกในประเทศจีน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน ประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว และถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ทำสืบต่อกันมา

12.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านสวนอาหารบ่อปลา กม.7

13.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้น สำหรับ
เป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519
ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังมี ต้นไทรพันปี มีความ
สวยงามแปลกตา มีโพรงขนาดใหญ่จำนวน 2 โพรง ให้เดินเข้าไปได้
ชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวใน
ภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง
ชม บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเบตง

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน

รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารต้าเหยิน

19.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

หลังอาหารนำท่านชม หอนาฬิกาเบตง อยู่บริเวณ ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดโลก ซึ่งสามารถส่งจดหมายได้จริง ตู้ไปรษณีย์มีความพิเศษเพราะมีรูด้านบนกับมีลำโพงเพื่อใช้กระจายเสียงข่าวสารให้กับชาวบ้าน ชม นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟฟ้า ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ในยามค่ำคืนภายในอุโมงค์มีการติดไฟสวยงาม ทำให้ช่วงเวลาค่ำจุดนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว

20.00 แกรนด์แมนดาริน เบตง

นำท่านเข้าที่พัก โรงเเรมแกรนด์แมนดาริน เบตง

05.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ปลุกท่านยามเช้า เพื่อเดินทางสู่ ฆูนุงซีลีปัต พิชิตทะเลหมอก ฆูนุงซีลีปัต รถขึ้นเกือบถึงแล้วเดินเท้าต่อไปอีกแค่ 700 เมตร ตั้งอยู่ในระดับความสูงกว่าอันเยอร์เวง สามารถชมทะเลหมอกสุดอลังการได้แบบ 360 องศา เป็นสายหมอกที่คลอเคลียงดงามตามไหล่เขาที่เรียงรายสลับซับซ้อน หันมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สายหมอกขาวจรดขอบฟ้าคราม เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดความงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

08.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่มซำ

09.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ชม สตรีทอาร์ต ภาพสตรีทอาร์ต ชมวีถีชีวิตของผู้คน อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกลางหุบเขา ชม วัดพุทธาธิวาส วัดสวยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้า วัดพุทธาธิวาส มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
ชม สนามกีฬากลางหุบเขา ที่มีวิวสวยงาม เป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดในบรรดาสนามกีฬาแห่งอื่นๆ ในประเทศไทย ชม วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเบตง เป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพสำคัญ ๆ หลายองค์ ทั้งเจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง มีสถาปัตยกรรมของเจดีย์ 7 ชั้น ที่สวยงาม บริเวณวัด ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเบตงได้อีกด้วย ชม ศาลาประชาคม มาถึงจุดนี้ให้ท่านถ่ายภาพตู้ไปรษณีย์ใบใหม่ ที่มีขนาดใหญ่กว่าตู้ไปรษณีย์แดงบริเวณหอนาฬิกา ถือเป็นตู้ไปรษณีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน

12.00 ร้านเจริญข้าวมันไก่เบตง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเจริญข้าวมันไก่เบตง

13.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับภูเก็ต ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

19.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารกุ๊กศักดิ์

23.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

เดินทางถึง ภูเก็ตโดยสวัสดิภาพและประทับใจ