12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง

- ราคาทัวร์ท่านละ 7,500 บาท(ปกติราคา 12,500บาท ได้รับส่วนลด 40% เมื่อชำระผ่านแอปเป๋าตังค์)
- ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 5 ท่าน นอนห้องละ 2 ท่าน กรณีต้องการพักท่านเดียวอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
- ** เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก **
อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ขากลับ
• ค่าตั๋วรถไฟตู้นอน ขาไป
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมการเข้าชม
• ที่พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
• มัคคุเทศก์นำเที่ยว
• ประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อท่าน
อัตรานี้ไม่รวม
●ค่าใช้จ่ายส่วนตัว , ค่าโทรศัพท์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท
หมายเหตุ
●เมื่อชำระเงินเพื่อจองรายการทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
●ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนตามที่ปรากฎใน application เป๋าตังค์ ไม่สามารถชำระมัดจำบางส่วนได้
●ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมโปรแกรมในบางวัน
●ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
●โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับหรือปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสม
●รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
●เงื่อนไขอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
77/1 หมู่บ้านปัญฐิญา ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1130
เบอร์โทร
0816429431
อีเมล
domeholiday@gmail.com
หมายเหตุ

เบตง...นุ๊กน๊าน ยะลา เบตง สงขลา หาดใหญ่ 4 วัน 3คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - สงขลา
โดย บริษัท โดม ฮอลิเดย์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เที่ยวไทย ลด 40%
รายการปัตตานี - เบตง - ทะเลหมอกอัยะเวง – ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ย
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ – ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง
4วัน 3คืน (เดินทางโดยเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท โดม ฮอลิเดย์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่ของบริษัท Dome Holiday รอคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยท่านดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิในการใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยทำการสแกนใบหน้าผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ก่อนท่านเดินทางขึ้นเครื่องบินไปยังจังหวัดสงขลา

07.30 Thai Airasia .,Co LTD

นำท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน Air asia
08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่โดยสายการบิน Air asia เที่ยวบินที่3106 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

10.30 นายวิเชียร แซ่ลิ่ม

นำคณะขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี จากนั้นนำท่านถ่ายภาพมัดสยิดกลาง มัดสยิดกลางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่นและยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งรูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจาก ทัชมาฮาลเป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานีต้องชมศิลปะและความสวยงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

12.30 ห้างหุ้นส่วนภัตตราคารลอนดอน ปัตตานี จำกัด

รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านลอนดอน

14.00 บริษัท โดม ฮอลิเดย์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

หลังจากนั้นนำทุกท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างชาติ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า ศาลเจ้าเล่งจูเกียวหรือชาวบ้านเรียกว่า “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ติดกับศาลเจ้าแม่ยังมีมัสยิดกรือเซ๊ะหรือสมัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ในจังหวัดปัตตานีสันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มัสยิดปิตูกรือบัน” ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัดสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิกของชาวยุโรปและแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออก กลางย่านนี้เป็นย่านเมืองเก่าปัตตานี ซึ่งงดงามด้วยอาคารบ้านเรือเก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล์ ผ่อนคลายอารมณ์ชมเมืองเก่าที่สวยงามแปลกตาอีกด้วย เดินทางต่อสู่ เบตง

19.00 ร้านต้าเหยิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ต้าเหยิน

20.20 บริษัทแกรนด์แมนดาริน เบตรง จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท บ้านโชกุน จำกัด )

นำท่านเข้าสู่ที่พักของโรงแรม Grand Mandarin Betong
ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

04.30 นายวิเชียร แซ่ลิ่ม

นำท่านเดินทางสู่ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk Betong (ไม่รวมค่าบัตร) สำหรับจุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หรือ “จุดชมทะเลหมอกไมโครเวฟ” เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “บูเก๊ะเฉง” หรือ “ภูเขาเจ๊ง” เพราะกว่าจะเดินทางมาถึงก็หมดแรงจึงจำเป็นต้องทิ้งข้าวของจึงจะไปต่อได้ ซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างเต็มอิ่ม พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและการเปิดให้บริการ) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สวยหมื่นบุปผาหรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยสภาพภูมิอากาศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดำริวิสาหกิจชุมชน มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลล่า แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลากหลายสายพันธุ์ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.00 นายสันติชัย จงเกียรติขจร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบ่อปลานิลสายน้ำไหล

13.30 บริษัท โดม ฮอลิเดย์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

นำท่านออกเดินทางสู่อุโมงปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผู้ที่เคยใช้อุโมงค์แห่งนี้ในการพักพิง ไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว หากแต่ห้องหับและร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้ยังคงถูกจารึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์จากการรำลึกถึงอดีตแห่งการต่อสู้อันเจ็บปวด ภายในอุโมงค์ติดไปสีเหลืองส้มนวลตาแต่ก็ชวนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัดภายในอุโมงค์มความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงต้องเดินทางผ่านป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือน นี้สามารถต้มไข่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจาก น้ำผุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ระหว่างเดินทางกลับสู่อำเภอเบตง นำท่านแวะชมวัดพุทธาธิวาสวัดอารามหลวง “วัดพุทธาธิวาส” เดิมชื่อ “วัดเบตง” ในวัดมีเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศที่หมายถึง ประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งเด่นเป็นสง่าด้วยศิลปะศรีวิชัยอันสวยงามสมส่วน ภายในเจดีย์ชั้นบนสุดบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและมีพระพุทธธรรมประกาศเป็นพระประทานมีรอย พระพุทธบาทขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นล่าง

18.30 ภัตตาคาร เชียงการีล่า เบตง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านแชงกรีล่า หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้ว ยามค่ำคืนนำท่านเที่ยวชมความสวยงามและถ่ายภาพกับสถานที่สำคัญภายในตัวเมืองเบตงได้ อาทิเช่น หอนาฬิกา/ ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด/ อุโมงค์มงคลฤทธิ์/ ถนนคนเดิน (Street Art) เป็นต้น

20.00 บริษัทแกรนด์แมนดาริน เบตรง จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท บ้านโชกุน จำกัด )

นำท่านเข้าสู่ที่พักของโรงแรม Grand Mandarin Betong

08.00 นายวิเชียร แซ่ลิ่ม

รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อำเภอเมืองยะลา โดยระหว่างทางแวะถ่ายภาพจุดชมวิวป่าบาราฮาลา ที่ได้ชื่อว่า Amazon of Asia เป็นบริเวณของป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย ก็มีทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำคัญหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุมค่ะ ทำให้พื้นที่นี้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยนี้เอาไว้ รวมถึงยังช่วยรักษาต้นน้ำลำธารและป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์แบบ

12.00 ชุลีพร ร่าเริง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านสี่กั๊ก

14.00 บริษัท โดม ฮอลิเดย์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สวนสาธารณะเทศบาลหาดใหญ่เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ในเนื้อที่กว่า 900 ไร่ สถานที่น่าสนใจภายในสวนสาธารณะฯ ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ตรงลานกว้างบริเวณเชิงเขา เพื่อให้ชาวไทยได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ นามว่า "พระพุทธมงคลมหาราช" ด้านหน้าองค์พระเป็นลานชมทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่ สามารถเห็นทัศนียภาพได้ไกลถึงทะเลสาบสงขลานิยมขึ้นมาชมในยามเย็น นำท่านซื้อของฝากและของที่ระลึก ณ ตลาดกิมหยง อิสระทานอาหารเย็น โดยนำท่านไปเลือกซื้อไก่ทอดหาดใหญ่ ก่อนเข้าสนามบิน

18.00 Thai Airasia .,Co LTD

นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
20.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Thai air asia เที่ยวบินที่ FD3111
21.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ