12,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ถ้ำนาคา ทุ่งบัวแดง วัดป่าภูก้อน อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน
ใช้สิทธิโครงการ 7,900 บ./ท่าน

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ อุดรราชธานี ชั้นประหยัด โดยสายการบินนกแอร์ รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กก
2. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 7 มื้อ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @dhakulchan
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
710, 716 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร
022744216, 020266525
อีเมล
support@dhakulchan.com
หมายเหตุ

ถ้ำนาคา ทุ่งบัวแดง วัดป่าภูก้อน อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ
ใช้สิทธิโครงการ 7,900 บ/ท่าน
กำหนดวันเดินทาง:
☆2565 กรกฎาคม 21-23 | 23-25* | 28-30*
☆2565 สิงหาคม 4-6 | 6-8 | 11-13* | 13-15* | 18-20 | 20-22 | 25-27 | 27-29
☆2565 กันยายน 1-3 | 3-5 | 8-10 | 15-17 | 17-19 | 22-24 | 24-26 | 29-1 ต.ค.
☆2565 ตุลาคม 6-8 | 8-10 | 13-15* | 15-17 | 20-22 | 22-24* | 27-29 | 29-31
ติดต่อทีมงานเพื่อทำการจองวันและเวลาเดินทาง
โทร 081 8453303 , 084 6763332, 020266525
ช่องทาง Line: @dhakulchan
- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายการบินขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง
- เดินทางตั้งแต่ 16ท่าน ขึ้นไป

" 2คืน 3วัน ถ้ำนาคา ทุ่งบัวแดง วัดป่าภูก้อน อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ/NOK AIR "

location_on กรุงเทพมหานคร - บึงกาฬ
โดย บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ถ้ำนาคา ทุ่งบัวแดง วัดป่าภูก้อน อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ/NOK AIR
เดินทาง: 1-3*, 9-11, 16-18, 21-23, 25-27, 29-31 มกราคม 2565
รับสิทธิโครงการ 7,900 บ/ท่าน

ถ้ำนาคา | ทะเลบัวแดง | วัดป่าภูก้อน | หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย
สะดือแม่น้ำโขง วัดอาฮงศิลาวาส | หินสามวาฬ อุทยานแห่งชาติภูสิงห์ | วัดดอนโพธิ์

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย (--/LN/DN)
03.30น. คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง สแกนใช้สิทธิ์ทัวร์เทียวไทย
05.55น. เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี
06.55น. ถึงสนามบินอุดรธานี
09.00น. นำคณะเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง ระยะทาง 46 กม.
11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30น. วัดป่าภูก้อน
17.00น. เดินทางสู่ ตัวเมืองหนองคาย
19.00น. รับประทานอาหารค่ำ
20.00น. เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : หนองคาย-บึงกาฬ (BF/LN/DN)
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00น. เดินทางสู่วัดโพธิ์ชัย ไหว้หลวงพ่อพระใส
09.00น. วัดอาฮงศิลาวาส ระยะทาง 114 กม.
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูสิงห์
15.00น. เกาะดอนโพธิ์ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ.
17.30น. รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านครัวคุณเพชร
19.00น. พักที่ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : บึงกาฬ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ (BF/LN/- -)
06.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูลังกา
สักการะ“ถ้ำนาคา” 5 จุดสำคัญ
จุดที่ 1 ถ้ำนาคา (ส่วนลำตัว)
จุดที่ 2 เจดีย์หลวงปู่เสาร์
จุดที่ 3 เจดีย์หลวงปู่วัง
จุดที่ 4 ศาลาหลวงปู่วัง
จุดที่ 5 ส่วนหัว
13.00น. เดินทางสู่สนามบินอุดรธานี ระยะทาง 182 กม.
16.00น. ถึงสนามบินอุดรธานี เช็คอินตั๋วเครื่องบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30น. สู่กรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง
18.30น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์

- ค่าใช้จ่ายค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500 x 3วันx1ท่าน = 4,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 4000x1ท่าน= 4000 บาท
- ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1000x1ห้องx2คืน= 2000 บาท
- ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 7 มื้อ x 200= 1400 บาท
- ค่าประกันภัยมัคคุเทศก์ 35 =35บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 11,935 บาท
จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน = เฉลี่ย 1491 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดผู้เดินทาง
- ค่าประกันภัยผู้เดินทาง 35 บาท
- ค่าน้ำดื่ม ผ้าเย็น เบ็ดเตล๊ด. 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1726 บาท

ภาษี 7% 896 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ 2622 บาท

หมายเหตุ
แลนด์ท้องถิ่น หจก.กานตนาทัวร์ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้สียภาษี 0433534000240

03.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

03.30 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน นกแอร์ อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 ประตู 14-15 เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอินดูแลสัมภาระ >> หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินในคณะได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ *ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินสดกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ เป็นจำนวนเงิน 40%หรือสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

05.55 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน นกแอร์ ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

06.55 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเดินทางถึง สนามบิน จังหวัดอุดรธรานี รถตู้ปรับอากาศพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้อนรับ นำคณะรับประทานอาหารเช้าที่ ร้านอาหารซาวสี่ คาเฟ่ & เรสเตอรองท์ ในตัวเมืองอุดรธานี (ไม่รวมค่าอาหารในโปรแกรม) นำคณะเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง ระยะทาง 46 กม. "ทะเลบัวแดง" อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นำคณะลงเรือล่องชมดอกบัวแดงบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำหนองหาน สุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่องบนรถ

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ระยะทาง 165 กม. (เปลี่ยนนั่งรถสองแถว) เพื่อขึ้นเขา สักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานทำด้วยหินอ่อนสีขาวจากประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร ยิ่งใหญ่และสวยงามอลังการประดิษฐานบนยอดเขา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติรอยต่อ3จังหวัดอุดรฯ เลยหนองคาย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตัวเมืองหนองคาย ระยะทาง 105 กม.

18.00 นายคุณภัทร อุสสิทธิ์ หรือเทียบเท่า ( นายสุวัชชัย วงษ์แสนชัย หรือ บริษัท ฐ ปรกชล จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารค่ำ ที่ ครัวแม่แป๊ด

19.00 บริษัท พันล้านบูติค รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัทอมันตรา ริเวอร์วิว จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท ให้คณะพักผ่อนและท่องราตรีตามอัธยาศัย

07.00 บริษัท พันล้านบูติค รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัทอมันตรา ริเวอร์วิว จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย

08.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเช็คเอ้าท์ จัดเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางสู่ "วัดโพธิ์ชัย" นำคณะกราบนมัสการ "หลวงพ่อพระใส" พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุกนั่งขัดสมาธิราบ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ประจำจังหวัดหนองคายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีพิธีแห่หลวงพ่อพระใส เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่วัดอาฮงศิลาวาส ระยะทาง 114 กม. "วัดอาฮงศิลาวาส" นำคณะไหว้สักการะ“พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” มีลักษณะแบบพระพุทธชินราช วัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด หรือชาวบ้านเรียกว่า “สะดือแม่น้ำโขง” และภายในพื้นที่ของวัดยังมี ลักษณะเด่นสวนหินโขดหินต่างๆของทางวัดที่จัดเป็นเส้นทางให้เดินชม อย่างสวยงามส่วนภายในพระอุโบสถประดิษฐาน ช่วงวันออกพรรษาในเดือนตุลาคม บริเวณวัดอาฮงศิลาวาส ยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคอีกด้วย

12.00 นางสาวจีรภา เอื้อวิไลกุล หรือเทียบเท่า ( นายศรีสมพร ชาดวง หรือ นางสาวอังสุมา แพ่งดิษฐ์ )

บริการอาหารกลางวัน ที่ ร้านธาราแลนด์

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ "อุทยานแห่งชาติภูสิงห์" ระยะทาง 25 กม. (เปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่น) พื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู เต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ หน้าผาและถ้ำ เกิดเป็นความสวยงามสะกดสายตานักท่องเที่ยว รวมถึงหินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ ติดหน้าผาสูงแยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี หนึ่งเดียวของโลก เดินทางสู่เกาะดอนโพธิ์ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง 90 กม. นำท่านนั่งเรือไหว้ขอพรที่ศาลเก่าเจ้าปู่อือลือ ที่ วัดดอนโพธิ์ (วัดโพธิสัตว์) วัดดอนแก้ว(วัดแก้วฟ้า)และวัดดอนสวรรค์ (วัดแดนสวรรค์) เดิมที่บริเวณแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเมืองรัตพานคร ได้ถล่มเป็น "บึงหลงของ" ปู่อือลือเป็นตำนานของการก่อกำเนิดบึงโขงหลง เป็นพญานาคที่คอยปกปักษ์รักษาบึง และชาวบ้านที่ใช้บึงแห่งนี้เป็นแหล่งทำมาหากิน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านมักจะบนบานศาลกล่าวหรือขอพรจากท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัย

17.30 นายเพชร เทวงค์ษา หรือเทียบเท่า ( นางสาวอำไพรจิตร์ อุดมชาลี หรือ ณัฐชนนท์ นะคะจัด )

บริการอาหารเย็น ที่ ร้านครัวคุณเพชร

19.00 บริษัท เดอะวันบีเค จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัทบีเค เพลส แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ นางอรัญญา ลำพุทธา )

นำท่านเช็คอินที่พัก โรงแรมเดอะวัน The One Hotel Bung Kan

07.00 บริษัท เดอะวันบีเค จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัทบีเค เพลส แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ นางอรัญญา ลำพุทธา )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเดอะวัน The One Hotel Bung Kan

09.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ระยะทาง 20 กม. ผ่านจุดคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯที่เส้นทางขึ้นของน้ำตกตาดวิมานทิพย์ จากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติจนถึง “ถ้ำนาคา” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดบึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับ ตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่บริเวณนี้พบว่ามีรูปร่างเหมือนลำตัวงูใหญ่ เลื้อยขดไปมาพร้อมทั้งมีผิวด้านนอกที่ลักคล้ายเกล็ดงูหรือเกล็ดพญานาคเป็นอย่างมาก จุดที่ 1 ถ้ำนาคา (ส่วนลำตัว) ซึ่งเป็นซอกหินไล่ระดับลงไปด้านล่าง ตัวผนังมีลวดลายคล้ายเกล็ดงูขนาดใหญ่เสมือนพญานาคนอนขดตัวอยู่ (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) ทำให้ถ้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติและเรื่องลี้ลับโดยตั้งอยู่ใกล้กับวัดถ้ำชัยมงคล จุดที่ 2 เจดีย์หลวงปู่เสาร์ ซึ่งเป็นเจดีย์หลวงปู่เสาร์ที่ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาสูงชันไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพร โดยบริเวณเจดีย์ยังมีจุดชมวิวอีกด้วย จุดที่ 3 เจดีย์หลวงปู่วัง เป็นเจดีย์ที่เก็บอัฐิของหลวงปู่วังให้ชาวบ้าน และผู้ที่ศรัทธาได้กราบไหว้กัน จุดที่ 4 ศาลาหลวงปู่วัง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานของหลวงปู่วังให้พุทธศาสนิกชนชาวพุทธได้กราบไหว้ขอพร ทุกท่านเดินออกมาไม่ไกลก็จะพบส่วนหัวพญานาค จุดที่ 5 ส่วนหัว มีลักษณะเป็นหินก้อนขนาดใหญ่เหมือนหัวงูกำลังนอน ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นจุดที่สำคัญที่สุดแห่งศรัทธาถ้ำนาคา รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก(Picnic) บนภูลังกา

15.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางสู่สนามบินอุดรธานี (ระยะทาง 182 กม.)

17.30 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหินฟ้ากลับกรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง