14,892/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ : สำคัญกรุณาอ่าน
1. ลูกค้าต้องเป็นคนไทยและมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้
2. ลูกค้าต้องมีแอปฯเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อทำการจองและจ่ายเงิน 60%ให้กับทางบริษัท
3. ลูกค้าต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มและต้องมีเอกสารโชว์ตลอดการเดินทาง
4. ระหว่างเดินทางลูกค้าต้องมีมือถือที่มีมีอินเตอร์เน็ต เพราะต้องทำการแสกนใบหน้าระหว่างการเดินทาง
5. ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นมีคำสั่ง สบค
6. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ในวันจริง ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนตัว และทางบริษัทขอเก็บค่าบริการ40%ที่ยังไม่ได้ชำระ

อัตรานี้รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง-สุราษฎร์ธานี โดยสารการบิน Lion Air
3. ค่ารถตู้ปรับอากาศที่ผ่านมาตรฐานSHA บริการตามโปรแกรม
4. ค่าที่พัก2คืนตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าบริการดำน้ำหมู่เกาะอ่างทองตามที่ระบุในโปรแกรม
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
8. ค่าเครื่องดื่มและของว่างบริการตลอดการเดินทาง
9. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานบริการตลอดการเดินทาง
10. ค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
11. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท
รักษาพยาบาล 500,000 ตาม ( เงื่อนไขกรมธรรม์ )
อัตรานี้ไม่รวม
1. หัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ เช่น ค่าโทรศัพท์ และ เครื่องดื่มในห้องพัก
3. ค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
4. ค่ารถเดินทางขนส่ง ที่นอกเหนือจากรายการ
5. ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่นอกเหนือรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
55/15 ถนนเทศบาล8 ต.ปากเพรียว อ.มือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทร
085-565-9154
อีเมล
tptour@hotmail.com
หมายเหตุ

"Tp05" สุราษฎร์ธานี - สมุย - หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน

location_on สระบุรี - สุราษฎร์ธานี
โดย บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง พัก 4ดาว 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 3 วันๆละ 1,200 บ. = 3,600 บาท / ลูกค้า8ท่าน = 450 บาท
2.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ไปกลับ =4,000 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 500 บาท
3.ค่าเดินทางไปกลับสนามบินดอนเมืองมัคคุเทศก์ จำนวน 500 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 63 บาท
4.ค่าที่พักมัคคุเทศก์และคนขับ ที่เกาะสมุย 2คืนๆละ 1000 บาท =2,000บาท /ลูกค้า8ท่าน = 250 บาท
5.ค่าอาหารมัคคุเทศก์ จำนวน 8มื้อๆละ100บาท รวมเป็น 800 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 100 บาท
6.ค่าอาหารคนขับรถตู้ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 8มื้อๆละ100บาท รวมเป็น 800 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 100 บาท
7.ค่าทริปคนขับรถตู้ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 500 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 63 บาท
8.ค่าเครื่องดื่มและขนม ลูกค้า จำนวน 8ท่าน ๆละ50 บาท จำนวน 3วัน รวมเป็นเงิน 1,200 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 150 บาท
9.ค่าประกันเดินทางลูกค้า8ท่าน+1มัคคุเทศก์ รวมเป็น9ท่านๆละ25บาท รวมเป็นจำนวนเงิน225บาท /ลูกค้า8ท่าน = 28 บาท
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ท่านละ973 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายสระบุรี (หมายเหตุ:สมาชิกทุกท่านต้องมาขึ้นรถ ณ จุดเดี่ยวกันเนื่องจากต้องมีสแกนใบหน้า ณ จุดเริ่มต้นทุกท่านและกรุณาเตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด และบัตรประชาชน แสดง ณ จุดเช็คอิน)

05.30 นายประสงค์ คงแป้น

คณะพร้อมออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี คันละ 8 ท่าน

07.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ TP TOUR & ORGANIZER คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระของ ท่านก่อนการเดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้า แบบ SET BOX

09.10 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

นำท่านเหิรฟ้าเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสารการบิน Lion Airเที่ยวบินที่ SL734
(กระเป๋าสัมภาระสามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 10 กิโลกรัมและสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม)

10.30 นายจารุ แก้วมณี

คณะเดินทางถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี ให้ท่านสมาชิกรับกระเป๋าสัมภาระ ณ.จุดรับกระเป๋าเช็คสัมภาระทุกอย่างครบ จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้วีไอพีท้องถิ่น คันละ 8 ท่าน มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดอนสัก อ.ดอนสัก

12.00 ร้านตาปี ซีฟู้ดส์

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านตาปี ซีฟู้ดส์

14.00 บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าเรือดอนสัก จากนั้นให้ท่านได้เปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นเรือ FERRY ขนาดใหญ่ เดินทางข้ามสู่ เกาะสมุย ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชื่นชมบรรยากาศท้องทะเลอ่าวไทย หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง )

15.30 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ วัดพระใหญ่เกาะฟาน นมัสการองค์พระใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเคารพนับถือของประชาชนเกาะสมุย

16.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่ The Roof Samui คาเฟ่น้องใหม่มาแรก บนยอดภูเขาสูงสุดบนเกาะสมุย เป็นร้านที่วิวสวยสุดๆ สามารถมองเห็นวิวทะเลเฉวงได้ทั้งเมือง บรรยากาศดีจนนั่งเพลินไปเลย

18.00 ร้าน Gastro Lae Lay

บริการอาหารค่ำ ณ Gastro Lae Lay

19.00 โรงแรมเดอะสราญ

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเดอะสราญ (ระดับ4ดาว) จากนั้นพร้อมให้ท่านได้ Check – In ห้องพัก พร้อมให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมที่พัก

07.00 โรงแรมเดอะสราญ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเดอะสราญ

08.00 นายจารุ แก้วมณี

นำคณะออกเดินทางโดยตู้ปรับอากาศวีไอพี คันละ 8 ท่าน มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ท่าเรือหน้าทอน

08.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮเวย์ทราเวลบุคกิ้ง(1989)

จากนั้นนำคณะเปลี่ยนการเดินทางเป็น เรือท่องเที่ยว ออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการ ชา กาแฟ ขนมปัง ผลไม้ ไว้บริการบนเรือ
จากนั้นนำทุกท่าน ชม ปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทยที่ "เกาะแม่เกาะ" เป็นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของมวลหมู่เกาะอย่างใกล้ชิด จากนั้นก็เข้าชม "ทะเลใน" และสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการังตามอัธยาศัย
จากนั้นบริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมผลไม้และเครื่องดื่ม (ราคาอาหารรวมอยู่ในค่ากิจกรรมท่องเที่ยว)

13.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นำท่านสู่ "เกาะวัวตาหลับ" ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานฯ ที่จุดนี้ท่านสามารถขึ้นชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นทะเลสีคราม จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดดบนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด

17.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

เดินทางถึง ท่าเรือหน้าทอน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้คันเดิมเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

17.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

เดินทางถึง ท่าเรือหน้าทอน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้คันเดิมเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

18.00 โรงแรมเดอะสราญ

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเดอะสราญ (ระดับ4ดาว) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 ร้านอาหารโกเซ้ง

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารโกเซ้ง เกาะสมุย

20.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่ ถนนคนเดินเกาะสมุย แหล่งช้อปปิ้งยามค่ำคืนบนท้องถนนในเกาะสมุย มีกิจกรรมและสินค้าให้เลือกซื้อ ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าทำมือ เสื้อผ้า ของที่ระลึก และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมเดอะสราญ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเดอะสราญ

08.00 นายจารุ แก้วมณี

นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี คันละ 8 ท่าน นำคณะมู่งหน้าสู่ ศาลกวนอู “กวนอู” หรือ “กวนกง” เป็นวีรบุรุษจากยุคราชวงศ์ตงฮั่นของจีน ใบหน้าของกวนอูเป็นสีแดงก่ำ ท่านได้รับการบูชาในฐานะของเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม มนุษยธรรม และความกล้าหาญ พวกเราเชื่อว่า การบูชาเทพเจ้ากวนอูจะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวย

09.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ หินตาหินยาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาะที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติมีรูปลักษณ์ที่เห็นแล้วชวนให้มีรอยยิ้มมุมปาก พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ กาละแม, อาหารทะเลแปรรูป ฯลฯ

11.00 ครัวเสวย สมุย

บริการกลางวัน ณ ครัวเสวยสมุย

12.30 บริษัทซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด

นำคณะเดินเปลี่ยนการเดินทางเป็น เรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ นำคณะกลับมาสู่ท่าเรือดอนสักระหว่างการเดินทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือ

14.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะเดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก นำคณะสู่ร้านของฝาก

16.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะ ช็อปปิ้งของฝาก ขึ้นชื่อเมืองสุราษฎร์ธานี

17.00 ร้านพลับพลาซีฟู้ด

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพลับพลาซีฟู้ด ซีฟู๊ด

18.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมให้ท่านได้โหลดกระเป๋าสัมภาระของฝากต่างๆ

19.55 บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสารการบิน Lion Airเที่ยวบินที่ SL747
(กระเป๋าสัมภาระสามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 10 กิโลกรัมและสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม)

21.05 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์

21.30 นายประสงค์ คงแป้น

นำคณะออกเดินทางกลับสู่ จุดนัดหมาย จ.สระบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี คันละ 8 ท่าน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ