7,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. กรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็ควันเวลาเดินทางที่ท่านต้องการ “ ว่ายังว่างและรับได้ “ และ ยังเหลือสิทธิ์จองได้ ผ่านโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ของ ททท.
2. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์) เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ท่าน
3. ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน (ไม่มีการชำระมัดจำ) เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการชำระผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และออกใบรับเงินให้แก่ท่าน
4. หลังจากคณะเดินทางกลับ เรียบร้อยแล้วทางบริษัท จะดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 15 วัน
5. บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
6. หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวัคซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ได้รับวัคซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม) ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีด ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 7 วัน ที่รับรองโดยสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 3 วัน หรือผลตรวจ ATK ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 2 วัน
(โปรดเช็คเมื่อจองอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนตามคำสั่งจังหวัด)
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
8. หากงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ท่านต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
10. ท่านต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด
11. ท่านต้องให้ความร่วมมือในการสแกนใบหน้าจำนวน 2 ครั้ง (วันแรก และ วันสุดท้าย) โดยต้องยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของบริษัทฯ
12. ท่านต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการถ่ายภาพหมู่คณะ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาพ ไว้สำหรับกรณีไม่สามารถสแกนใบหน้าได้ หรือสแกนได้แต่ไม่ครบจำนวนตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางไว้สำหรับให้บริษัทฯ นำไปประกอบการเบิกจ่ายกับ ททท.
13. ท่านต้องยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ที่หน่วยรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอสอบถามและการดำเนินการเบิกจ่ายของโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น
14. ท่านรับทราบและยินยอมว่าในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าท่านไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ททท. อาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ของท่าน ท่านตกลงยินยอมคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้บริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของ ททท. ถือเป็นที่สุด
15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
2/2 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
เบอร์โทร
0841600210
อีเมล
newviewtour@hotmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์แสวงบุญและท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย นิววิวทัวร์ แอนด์ ออร์แกไนเซอร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

กรุงเทพฯ | อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ | แดนเทวดา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | วัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ เชียงดาว | วัดพระคริสค์แสดงองค์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ.ผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย | วัดนักบุญฟรังชีสเซเวียร์ แม่สาย | กรุงเทพฯ

เดินทาง มค 65 ราคาท่านละ 7,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
ค่าใช่จ่ายมัคคุเทศก์
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500+1500+1500+1500 = 6000 บาท
2.ค่ารถมัคคุเทศก์ 500 บาท
3.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 600 บาท
4.ค่าประกันภัยการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 7125 บาท
ลูกค้า 25 ท่าน เฉลี่ยคนละ 285 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดลูกค้า
1.ค่าประกันภัยการเดิน 25 บาท
2.ค่าน้ำ ค่าขนม และของบริการบนรถ 750.72 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1060.72 บาท

ภาษี 7% = 477.28 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1538 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 สิทธิโชค

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย โค้งแฮปปี้แลนด์ (ปากทางเข้าหมู่บ้านสินธร กรุงเทพฯ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งสู่ จังหวัดเชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1.) แบบกล่อง บนรถ จากนั้นเดินทางไป จ. นครสวรรค์ และ จ. ตาก

12.00 ร้านอาหารบ้านผักรักตะวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2.) ณ. ร้านอาหารบ้านผักรักตะวัน จ.ตาก

13.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป จ. ลำปาง และ จ. เชียงใหม่ และ เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบคุณที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ เพื่อสวดภาวนา และขอพรจากพระเป็นศิริมงคล

18.30 ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3.) ณ. ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง

19.00 โรงแรมเอบูทิค

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ. โรงแรมเอบูทิค ในจังหวัดเชียงใหม่ คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

06.00 โรงแรมเอบูทิค

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4.) ณ. ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.00 สิทธิโชค

หลังอาหารเดินทางไป อ.แม่แตง เพื่อเข้าชม แดนเทวดา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

08.00 บริษัท แดนเทวดา จำกัด(สำนักงานใหญ่)

เข้าชม แดนเทวดา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.เชียงใหม่

12.00 ร้านอาหารบ้านสวนชมจันทร์

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5.) ณ. ร้านอาหารบ้านสวนชมจันทร์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

13.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป วัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ เชียงดาว เพื่อสวดภาวนา และ ขอพรจากพระ เพื่อเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นเดินทางไป อ.ไชยปราการ และเดินทางไป วัดพระคริสต์แสดงองค์ อ.ฝาง จเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ สวดภาวนาขอพรจากพระเป็นศิริมงคล

18.00 บริษัท ตักทรัพย์ จำกัด

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6.) ณ. ห้องอาหารโรงแรมแทนเจอรีน วิลล์

20.00 บริษัท ตักทรัพย์ จำกัด

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ. โรงแรม แทนเจอรีน วิลล์ ในอ.ฝาง คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

06.00 บริษัท ตักทรัพย์ จำกัด

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7.) ณ. ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 สิทธิโชค

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป อ.แม่อาย , อ.แม่จัน แล้วเดินทางไป อ.แม่สาย เพื่อไป วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ.ผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อสวดภาวนา และ ขอพรจากพระเพื่อเป็นศิริมงคล

10.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

ชม ขุนน้ำนางนอน 13หมูป่า และ วนอุทยานถ้ำหลวง จากนั้นเดินทางไป อ.แม่สาย จ.เชียงราย

12.00 สวนอาหารล้านนาเฮือนฮิมดอย

รับประทานกลางวัน (มื้อที่ 8.) ณ. สวนอาหารล้านนาเฮือนฮิมดอย อ.แม่สาย

13.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ช็อปปิ้งสินค้าต่างๆและซื้อของฝากทางบ้าน จนถึงเวลา16.00น. เดินทางไปร่วม พิธีบูชาขอบพระคุณที่ วัดนักบุญฟรังชีสเซเวียร์ แม่สาย เพื่อสวดภาวนา รับพระพรจากพระเป็นศิริมงคล

18.00 สมาร์ท เอส วาย

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9.) ณ. ห้องอาหารโรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

20.00 สมาร์ท เอส วาย

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ. โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

06.00 สมาร์ท เอส วาย

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10.) ณ. ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 สิทธิโชค

หลังอาหารนำท่านเดินทางจาก อ.แม่สาย ไป จ.เชียงราย , จ.พะเยา , อ.งาว , อ.ร้องกวาง , จ.แพร่ , อ.เด่นชัย , จ.อุตรดิตถ์.

12.00 ร้านขนมบ้านเทียนหอม

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11.) ณ. ร้านอาหารเทียนหอม จ.อุตรดิตถ์

13.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป จ. พิษณุโลก และ จ. นครสวรรค์

18.00 นางศรินญา เครือหงษ์

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12.) ณ. ภัตตาคารโกยี จ. นครสวรรค์

20.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไป จ.สิงห์บุรี เพื่อเดินทางเข้า กรุงเทพมหานคร

22.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ