12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขค่าบริการ เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม
- ค่าที่พักบนเกาะกูด จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่ารถตู้หรือรถบัส (แล้วแต่จำนวนผู้เดินทาง) รวมน้ำมันพร้อมคนขับ
- ค่าเรือสปีดโบ๊ท และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 6 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ จำนวน 1 ท่าน
- ค่าประกันอุบัติเหตุรักษาพยาบาล 500,000 บาท และประกันชีวิต 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่ม อาหารนอกเหนือรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
117/28 หมู่ 12 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
เบอร์โทร
0813475611
อีเมล
tuliptom_26@hotmail.com
หมายเหตุ

เชียงใหม่-เกาะกูด จังหวัดตราด 3 วัน 2 คืน

location_on เชียงใหม่ - ตราด
โดย แอมฟายน์ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงใหม่-เกาะกูด จังหวัดตราด 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1. ค่ามัคคุเทศก์ 1,200 x 3 วัน = 3,600 เฉลี่ยคนละ 450 บาท/8 คน
2.เบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น เจลแอลกอฮอล์ ผ้าปิดจมูก ยาสามัญ รวม 2,400 บาท เฉลี่ยคนละ 300 บาท
3.ประกันการเดินทาง รวม 280 บาท เฉลี่ยคนละ 35 บาท
4.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2 คืน คืนละ 1,500X2 คืน = 3,000 บาท เฉลี่ยคนละ 375 บาท
รวมราคาเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 9,280 บาท เฉลี่ยคิดต่อคน 1,160 บาท

รวมราคาขายก่อนภาษี 11,682.24
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 817.76
ราคาขาย 12,500

05.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นัดพบ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

08.30 สายการบินนกแอร์

เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง

09.35 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

10.00 หจก.ชัชวาล ทราเวลแอนด์ทรานสปอร์ต

จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเดินทางเป็น รถตู้

12.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย

13.30 นายประสิทธิ์ รำไพ

นำท่านลง เรือสปีดโบ๊ท สู่ เกาะกู

17.00 ร้านนุชชี่ซีฟู้ด

บริการอาหารเย็นร้านนุชชี่ซีฟู้ด

19.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท โดย นายสุบิน บุญแดง

เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท โดย นายสุบิน บุญแดง

08.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท โดย นายสุบิน บุญแดง

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 นายประสิทธิ์ รำไพ

นำท่านลงเรือ เรือสปีดโบ๊ท รวมข้าวกล่องบนเรือ

13.30 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

กิจกรรมดำน้ำตื้น ชมฝูงปลาทะเลและปะการังสวยงามตามเกาะต่าง ๆ

17.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท โดย นายสุบิน บุญแดง

บริการอาหารเย็น เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท โดย นายสุบิน บุญแดง

18.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท โดย นายสุบิน บุญแดง

ที่พัก เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท โดย นายสุบิน บุญแดง

08.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท โดย นายสุบิน บุญแดง

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

11.00 นายประสิทธิ์ รำไพ

ลง เรือสปีดโบ๊ท เดินทางกลับเข้าฝั่ง จ.ตราด

13.00 ครัวเข้าท่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวเข้าท่า หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

20.55 สายการบินนกแอร์

เหินฟ้ากลับสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์

21.55 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ถึง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม.