8,800/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
1.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์เพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2.ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ครั้งเดียว ไม่มีชำระมัดจำก่อน
3.ชำระค่าทัวร์ ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น
4.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
5.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
6.ไม่สามารถคืนเงินได้บางส่วนในทุกกรณี เช่นกรณีที่ไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่ร่วมทริปในบางวัน


อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
2.ค่าที่พักแบบ superior room พร้อมอาหารเช้า ณ Aonang Villa Resort จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
3.ทัวร์เกาะห้อง โดยเรือ Speedboat และ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
4.ทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ + 4 เกาะทะเลแหวก เต็มวัน โดยเรือ Speedboat รวมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ และ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
6.ประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อท่าน
7.ค่ามัคคุเทศก์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – กระบี่ (สามารถให้บริษัทช่วยจองให้ได้) และน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
2.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
4.ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
89 ถ.เหมทานนท์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
เบอร์โทร
0819885238
อีเมล
sensestour@gmail.com
หมายเหตุ

-

กรุงเทพ - กระบี่ 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - กระบี่
โดย บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เเพ็คเกจทัวร์ส่วนตัวกระบี่ 3 วัน 2 คืน ทัวร์หมู่เกาะห้อง ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะพีพี+เกาะไผ่+ 4 เกาะทะเลแหวกเต็มวัน มาเที่ยวครั้งเดียวได้เที่ยวครบ 3 โปรแกรมทางทะเลของกระบี่ ( 18 เกาะ) พร้อมอาหาร 7 มื้อ ออกเดินทางได้ทุกวัน
ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน new normal เนื่องจากบริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด ได้รับมาตรฐาน SHA+ เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศน์ 1 ท่าน 3 วัน 1547+1547+1237 = 4331 บาท
2.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศน์ 30 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์ 4361 บาท
ลูกค้า 20 คน เฉลี่ยคนละ 218.05 บาท

ค่าใช้จ่ายทีมงาน
1.เบี้ยเลี้ยงทีมงาน 2 ท่านที่สนามบินดอนเมือง 722 x 2 = 1444 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงทีมงาน 2 ท่านที่กระบี่ 3 วัน 825+825+722 = 2372 บาท/ท่าน x 2 คน = 4744 บาท
3.ค่าประกันการเดินทางทีมงาน 30 x 2 = 60 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์ 6248 บาท
ลูกค้า 20 คน เฉลี่ยคนละ 312.40 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าธรรมเนียมอุทยาน เกาะห้อง 60 + พีพี 40 = 100 บาท
2.ค่าประกันการเดินทาง 30 บาท
3.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่ายลูกค้า 230 บาท

ภาษี 7% = 575.70บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

08.30 บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด

ทีมงาน Senses Tour คอยต้อนรับท่านที่สนามบินดอนเมือง เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกช่วยท่านดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิในการใช้สิทธิโครงการ โดยการสแกนใบหน้าผ่าน Application กระเป๋าตัง ก่อนท่านเดินทางขึ้นเครื่องบินไปจังหวัดกระบี่ เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ รับ Boarding Pass (Check in แสดงตัวด้วยตัวเองพร้อมกระเป๋าที่ต้องการโหลด)

11.30 บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด

ทีมงาน Senses Tour คอยต้อนรับท่านที่สนามบิน จ.กระบี่

11.55 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

คณะเดินทางมาถึงสนามบิน จ.กระบี่ ทีมงาน Senses Tour รอต้อนรับ นำท่านขึ้นรถตู้ออกเดินทางจากสนามบิน จ.กระบี่ ไปร้านอาหาร

12.30 ร้านอาหารอัญชลี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอัญชลี

13.30 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

ออกจากร้านอาหาร เดินทางไปท่าเทียบเรือ

14.00 หจก.วังทรายสปีดโบ๊ท

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ ลงเรือเร็ว ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะห้อง(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเกาะห้อง

- นำท่านชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยหน้าผาหินปูน มี ทางเข้าทางเดียวที่มีช่องประมาณ 5 เมตร สามารถชมได้ตอนน้ำขึ้น เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย

- นำท่านขึ้น เกาะห้อง ขึ้นอยู่กับแห่งชาติ ธารโบกขรณี เกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ ได้รับชื่อว่า เป็นป่าเกาะแห่งอันดามัน และที่เกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จาก ททท. ด้วย พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย และมีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุด จุดชมวิว 360 องศา บนความสูง 109 เมตร ทางเดินชมยอดไม้ ณ จุดสูงสุดบนเกาะ

- นำท่านสู่ เกาะผักเบี้ย – เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่าง ลงตัว งดงามด้วยบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ หาดทับแขก เชิญทุกท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย

- นำท่านสู่ เกาะลาดิง (paradise island) เกาะเล็ก ๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่าเกาะ สวยงามด้วยหาดทราย ส่วนตัว เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังหน้าหาด หรือจะพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

17.30 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

เดินทางกลับท่าเรือ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก

17.45 Aonang Villa Resort

Check - In เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 ร้านเรือนทิพย์ 2 หรือเทียบเท่า ( สวนอาหารวังทรายซีฟู้ด )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเรือนทิพย์ สาขาคลองสน
หลังทานอาหารส่งท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 Aonang Villa Resort

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07.30 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก เดินทางไปท่าเทียบเรือ

08.00 หจก.วังทรายสปีดโบ๊ท

ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็น ๆ

นำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม
- อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (ไม่ได้ลงหาด)

- อ่าวโล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโต ๆ ได้หลากหลายชนิดปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย

- อ่าวลิง หาดที่มีลิงแสมจำนวนมาก อีกทั้งหาดทรายที่อ่าวลิงแห่งนี้ยังขาวบริสุทธิ์ เนียนละเอียดนุ่มเท้า

- อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน

- ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 พีพีคลิฟบีชรีสอร์ต

นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ห้องอาหารพีพีคลิฟบีชรีสอร์ต หลังอาหารเชิญทุกท่านเดิน เล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

13.00 หจก.วังทรายสปีดโบ๊ท

- นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ ททท. ตั้งฉายาว่า
ดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

- นำท่านไปที่ทะเลแหวก (เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ) หนึ่งในUnseen เพื่อชมความมหัศจรรย์ของสันทรายที่เชื่อมต่อกันและสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม ท่านสามารถเล่นน้ำและเดินชมวิวได้

- ดำน้ำชมปะการังที่เกาะไก่ พักผ่อนเล่นน้ำและเดินชมวิวที่เกาะปอดะ

- เดินทางสู่หาดไร่เลย์แหล่งปีนหน้าผาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกและประทับใจกับความงดงามของถ้ำพระนาง เก็บความรู้สึกดีดีก่อนเดินทางกลับ

17.30 Aonang Villa Resort

ส่งท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 สวนอาหารวังทรายซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( ร้านเรือนทิพย์ 2 )

รับประทานอาหารเย็น ณ สวนอาหารวังทรายซีฟู้ด
หลังทานอาหารส่งท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 Aonang Villa Resort

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

11.00 บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด

Check - out ออกจากที่พัก และดำเนินการสแกนใบหน้าผ่าน Application กระเป๋าตัง ก่อนเดินทางกลับ

11.15 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

รถรับท่านจากที่พักไปร้านขายของฝาก และออกเดินทางต่อไปร้านอาหาร

12.30 ชัยศิริ มีล่าม

เดินทางถึงท่าเทียบเรือในเมืองกระบี่ และลงเรือหางยาวไปเกาะกลาง

12.45 ร้านอาหารบ้านมะหญิง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารมะหญิง

14.00 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

กลับถึงท่าเทียบเรือ ส่งท่านถึงสนามบิน จ.กระบี่

15.00 บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ โดยสวัสดิภาพ
ทีมงาน Senses Tour คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกช่วยท่าน เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ รับ Boarding Pass (Check in แสดงตัวด้วยตัวเองพร้อมกระเป๋าที่ต้องการโหลด) ก่อนท่านเดินทางขึ้นเครื่องบินไปสนามบินดอนเมือง