12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าพาหนะ รถตู้ VIP ปรับอากาศ ค่าเรือสปีดคาตามารัน ค่าเรือหัวโทง และค่ารถท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
2. ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในรายการ ห้องละ 2-3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว และทีมงานอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ยว เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ฯลฯ ระหว่างการเดินทาง
6. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ และประกันภัยทางทะเล
• จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าทิป

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง” ของผู้เดินทางมายังไลน์ @Jubileetravel (1 ท่าน/1 สิทธิ์)
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตัง” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน 5,000 บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผู้เดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่แต่ละที่จังหวัดกำหนด
6. ผู้เดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายให้
8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางขั้นต่ำ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
จูบิลี่ แทรเวิล 658 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง-เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร
0891232338, 0840889909, 0808095648, 0898232152
อีเมล
jubilee.tour11@gmail.com, www.jubileetravel.co.th, ID LINE : @jubileetravel
หมายเหตุ

ล่องเรือสปีดคาตามารันเกาะพีพี ดูฝูงปูมดแดง ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ 3 วัน 2 คืน บิน WE

location_on สมุทรปราการ - กระบี่
โดย บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จุดเด่น...
- ล่องเรือสปีด Catamaran ดำน้ำชมปะการัง ณ เกาะพีพี (เกาะเจมส์บอนด์) พร้อมอาหารกลางวัน
- UNSEEN ฝูงปูมดแดง จังหวัดพังงา นั่งเรือหัวโทงชมสันนาคา หาดตั้งเลน
- เขาทองฮิลล์ จุดชมวิว ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกระบี่

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงไกด์ 1,500X3 = 4,500 บาท
2.ค่าตั๋วเครื่องบินไกด์ 2,400 บาท
3.ค่าประกัน 25 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 6,925 บาท
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยท่านละ 1,154.17 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกัน 25 บาท
2.ค่ารถขึ้นเขาทองฮิลล์ 20 บาท
3.ค่าเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ออกทัวร์ (ซองเอกสาร TAG โปรแกรม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์) 300 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 345 บาท

ภาษี 7% 819.49

รวมเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2,318.66 บาท

หมายเหตุ
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกไคร เป็นหน่วยงานวิสาหกิจชุมขนซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร

05.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 สายการบินไทยสมายล์ (WE) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” วัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ ก่อนเช็คอิน *กรุณาเตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด และบัตรประชาชน แสดง ณ จุดเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

07.45 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เหินฟ้าสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE201 (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

09.10 หจก. ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ทัวร์

เดินถึง สนามบิน จ. ภูเก็ต หลังจากผ่านพิธีการทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เสม็ดนางชี ให้ท่านได้ถ่ายภาพวิวสวยๆ ตามอัธยาศัย

12.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันแบบ SET BOX

13.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

ออกเดินทางสู่ “กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร” ถึง "ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกไคร" จ.พังงา เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์จากวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง “หอยนางรม” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีแหล่งธรรมชาติสวยงามน่าอัศจรรย์ ได้รับการยกระดับให้เป็น "หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว” ... นำท่านนั่งเรือหัวโทง ล่องคลองมะรุ่ย ชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง ... เที่ยวชม "สันนาคา" หาดตั้งเลน ถิ่นปูมดแดง อันซีนจังหวัดพังงา ซึ่งเมื่อยามที่น้ำทะเลลดระดับลงสุด หาดแห่งนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นแนวกว้างใหญ่ พร้อมๆ กับ ไฮไลท์สำคัญ ฝูงปูมดแดงนับล้านตัว ที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจบนหาดแห่งนี้ ปูมดแดงหรือปูทหาร จะอาศัยอยู่ในรูในพื้นทราย อาศัยช่วงเวลาน้ำลงแล้วจึงออกมาจากรูหากิน เมื่อน้ำขึ้นหรือเมื่อมีภัยก็จะหนีลงรู แล้วใช้ทรายปิดปากรู มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ จากนั้นนำท่านเยือนถิ่นชุมชน คนโบราณกับตำนานภาพเขียนที่บอกเล่าเรื่องราวกว่า 3,000 ปี กว่า 200 ภาพ รวมถึงชมหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำหัวกะโหลก หรือ ถ้ำผีหัวโต ... *** รับประทานอาหารเย็นเมนูซีฟู้ด ณ ฟาร์มหอยนางรม ... หลังอาหาร นำท่านชมฟาร์มหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชมวิถีประมงพื้นบ้าน ที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง เยี่ยมชมกระชังหอยนางรม ธนาคารปู ฯลฯ

17.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัด กระบี่

18.30 โรงแรม Bluesotel Aonang Krabi หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Aonang Villa Resort หรือ โรงแรม The Elements Krabi Resort หรือ โรงแรม DEEVANA PLAZA Krabi Aonang )

พักค้างคืน ณ โรงแรม Bluesotel Aonang Krabi

06.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00 โรงแรม Bluesotel Aonang Krabi หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Aonang Villa Resort หรือ โรงแรม The Elements Krabi Resort หรือ โรงแรม DEEVANA PLAZA Krabi Aonang )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Bluesotel Aonang Krabi

07.45 หจก. ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ทัวร์

ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เกาะพีพี โดยรถตู้ปรับอากาศ

08.00 หจก. ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ทัวร์

เดินทางถึง ท่าเรือเกาะพีพี (ท่าเรือส่วนตัว) เที่ยวรอบ “เกาะพีพีเล” โดย เรือสปีดคาตามารัน เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม ให้ท่านได้ชม“อ่าวโล๊ะซามะ” นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ดอกไม้ทะเลที่สวยงาม “อ่าวปิเล๊ะ” ชมทะเลใน พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินปูนอันสูงชัน “ถ้ำไวกิ้ง” สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น “เกาะพีพีดอน” จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวัน บนเกาะพีพีดอน หลังอาหารกลางวันเชิญทุกท่านเดินเล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีได้ตามอัธยาศัย...ต่อไปยัง “อ่าวรันตี” หรือ “หินกลาง” (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) เป็นจุดดำน้ำที่มีปะการังสมบูรณ์ และเหล่าปลานานาชนิด และ“เกาะไผ่” เกาะที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ตั้งฉายว่า “ดงปะการังแสนไร่” อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเกาะพีพี

16.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เดินทางถึง ท่าเรือเกาะพีพี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรม Bluesotel Aonang Krabi หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเรือนทิพย์ สาขา 1 ในเมือง หรือ ร้านอาหารน้องโจ๊ก หรือ ร้านอาหารวังทรายซีฟู้ด หรือ ร้านอาหารอัญชลี หรือ ร้านอาหารเรือนทิพย์ สาขา 2 คลองสน )

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม Bluesotel Aonang Krabi

20.00 โรงแรม Bluesotel Aonang Krabi หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Aonang Villa Resort หรือ โรงแรม The Elements Krabi Resort หรือ โรงแรม DEEVANA PLAZA Krabi Aonang )

พักค้างคืน ณ โรงแรม Bluesotel Aonang Krabi

06.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00 โรงแรม Bluesotel Aonang Krabi หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Aonang Villa Resort หรือ โรงแรม The Elements Krabi Resort หรือ โรงแรม DEEVANA PLAZA Krabi Aonang )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Bluesotel Aonang

08.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

อิสระพักผ่อน เล่นน้ำทะเล หรือใช้facility ของโรงแรม จนได้เวลาอันควรให้ท่านเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก

12.00 หจก. ศรีสวัสดิ์ ทราเวล แอนด์ทัวร์

นำท่านเดินทางไปเขาทองฮิลล์โดยรถตู้ปรับอากาศ

13.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

ถึง“เขาทองฮิลล์” คาเฟต์วิวหลักล้าน วิวที่นี่สวยงามจับใจยิ่งนัก ให้ท่านได้ เช็คอิน หรือจะนั่งจิบแฟ กับ เค้ก อร่อย ๆ กับวิวหลักล้าน นำท่านแวะถ่ายรูป ณ ลานปูดำ "เขาขนาบน้ำ" ซึ่งเป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ และ "ประติมากรรมปูดำ" ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำเหลืองรมคำ สัดส่วนสวยงาม สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว ในนิทานอิสปเรื่องแม่ปูกับลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” หลังจากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งของฝาก ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกระบี่

18.10 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE250 (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

19.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ