15,200/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

**อัตรานี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว / Long Bus 50 ที่นั่ง เบาะระบบนวดไฟฟ้า มีช่องเสียบ USB ทุกที่นั่ง ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
- รถตู้ท้องถิ่นนำเที่ยว 3 วัน 2 คืน ช่วงเดินทางไป อ.อุ้มผาง / นั่งคันละ 6 ท่าน
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน (Centra by Centara Hotel Mae Sot 2 คืน / ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท 2 คืน)
- ค่าอาหารจำนวน 15 มื้อ (ข้าวห่อ 4 มื้อ : เช้าวันเดินทาง / กลางวัน-เข้าอำเภออุ้มผาง / กลางวัน-เข้าที่ลอซู / เย็น-วันกลับ)
- อาหารว่าง, เครื่องดื่ม, ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
- ค่ากิจกรรม ค่าธรรมเนียม ค่าสินน้ำใจในการนำคณะเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
- ค่าทีมงาน วิทยากร และ มัคคุเทศก์ รวม 3 ท่าน ดูแลคณะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่-ปราชญ์ผู้รู้ ในท้องถิ่น
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองส่วนบุคคล 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

**เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
1.หน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ประกอบการจองตั๋วเครื่องบิน การเข้าเช็คอินที่พัก ตลอดจนการทำประกันอุบัติเหตุ
2.หลักฐานการการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 หากยังไม่ได้ฉีด ต้องแสดงเอกสารผลตรวจโควิด-19 (แบบ RT-PCR) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

**อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีออกใบกำกับภาษีให้ห้างร้าน-บริษัท)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่, พิพิธภัณฑ์ หรืออุทยาน สำหรับชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปทีมงาน : อัตราที่เหมาะสมแนะนำไม่ควรตำกว่า 400 บาท/ท่าน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
133/8 ถนนราชปรารภ มักกะสัน
เบอร์โทร
0818601614
อีเมล
friendsofnature@gmail.com
หมายเหตุ

1. กรณีต้องการใช้สิทธิ์ในโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”
- กำหนด 1 สิทธิ/คน จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ระยะเวลาดำเนินการ 8 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565
- คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย/อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป /ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม / ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้
- การชำระค่าใช้จ่าย : ลูกค้าได้รับ Notification จากทางผู้ประกอบการนำเที่ยวผ่าน App เป๋าตัง/ ลูกค้ากดใช้สิทธิเพื่อดูรายละเอียดการจองและชำระเงิน
- ลูกค้าชำระผ่าน G Wallet - App เป๋าตัง 60% ของค่าทัวร์ – ส่วนลดรัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% ไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ
- หากไม่มีชำระเงินภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการจอง ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
- วันเดินทางลูกค้าต้องนำมือถือที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ มาทำการสแกน QR CODE – Check In บน App เป๋าตัง ณ จุดนัดพบที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว
- บริษัทนำเที่ยวต้องทำการสแกนหน้าบน App ถุงเงินของผู้ประกอบการนำเที่ยวที่จังหวัด Check In และ Check Out
- ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว หากไม่ได้มีการเดินทางตามวันที่กำหนด (ไม่มีการเช็คอินและเช็คเอาท์) ระบบจะยกเลิกคูปอง แสดงสถานะหมดอายุ ไม่มีการคืนสิทธิให้กับผู้ใช้ และไม่ได้รับค่าใช้จ่าย 60 % คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
- ยกเว้น มีประกาศจากทางรัฐบาลไม่ให้มีการเดินทาง การคืนค่าใช้จ่ายเป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวพ.ศ. ๒๕๖๓
2. กำหนดการ, สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ทีมงานจะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
3. กำหนดการ, สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ทีมงานจะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ (เนื่องจากเป็นการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 2 เดือน ภายใต้ภาวะที่ยังไม่ปกติ 100 %)
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โรคติดต่อ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย,การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โรคติดต่อ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
8. กรณีไม่ได้ร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” หลังลงชื่อจอง 1 วัน (หรือตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบ) ท่านที่ชำระ เงินสด รบกวนท่านต้องยืนยันการจองโดยชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือกรณี ชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รบกวนท่านกรอกเอกสารตัดบัตร ยอดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ส่งเอกสารกลับมายังบริษัทแล้วรอแจ้งกลับถึงผลการอนุมัติโปรโมชั่น การจองจึงจะสมบูรณ์และเลือกที่นั่งบนรถได้ หากพ้นจากวันเวลาที่กำหนด ขออนุญาตตัดสิทธิ์การจองโดยอัตโนมัติและเมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายหรือส่งเอกสารตัดบัตรแล้วท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางเพื่อคืนค่าใช้จ่าย แต่สามารถให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้
9. รูปแบบห้องพัก / ที่นั่งบนรถ จัดให้ตามลำดับการชำระค่าใช้จ่าย
10. กรุณาพิจารณาอ่านโปรแกรมโดยละเอียด เมื่อท่านได้ทำการยืนยันจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านเข้าใจและรับทราบข้อมูลต่างๆ ยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

เที่ยว "ตาก" หลากรส 5 วัน 4คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ตาก
โดย บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยว "ตาก" หลากรส (5 วัน 4 คืน)
คำขวัญประจำจังหวัด : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

นำท่านเยือน "เมืองตาก" จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือรองจากเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาอันเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ มีแม่น้ำปิงไหลผ่านตัวจังหวัดและมีแม่น้ำเมย เป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยกับเมียนมาร์ ที่อำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขายชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเมียนมาร์

"น้ำตกทีลอซู" ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก มีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยกล้อทอและตกลงมายังช่องเขาขาดที่สูงราวๆ 300 เมตร กว้าง 500 เมตร จนเกิดเป็นสายน้ำตกทีลอซูสวยงามแบบที่เราเห็นกันนี้เองค่ะ โดยสายน้ำตกจะไหลลงมาจากผา ลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ รอบๆ ก็จะล้อมด้วยป่าไม้ภูเขาเขามากมาย และด้วยความสวยงามนี้เอง ทำให้น้ำตกทีลอซูได้รับการยกย่องว่าเป็น น้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองไทย และยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของเอเชียอีกด้วยค่ะ แต่กว่าจะเข้าถึงตัวน้ำตก จะต้องผจญภัยกันหน่อยนะคะ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

**ค่าเบ็ดเตล็ด / ท่าน**
1.ค่าวิทยากร 1 ท่าน (วันละ 2,500 บาท จำนวน 5 วัน = 12,500) = 416 บาท
3.ค่าไกด์ 2 ท่าน (วันละ 1,500 บาท จำนวน 5 วัน = 15,000) = 500 บาท
4.ที่พัก+อาหาร รถบัส ค้างรอ( 700 X 4 คืน) = 93 บาท
5.ที่พักไกด์ 2 คืน @centara measot ( 1200X2 คืน ) = 80 บาท
6.ไวนิล/ป้ายบัส/ป้ายรถตู้ = 83 บาท
7.อุปกรณ์ Covid + สเปร์ยการ์ด = 30 บาท
8.สำนักงาน+เอกสารแจก = 50 บาท
9.ของรางวัล = 100 บาท
10.เสื้อแจก = 120 บาท
11.ประกันการเดินทาง = 29 บาท
12.อาหารว่าง = 200 บาท
13.เครื่องดื่ม+กาแฟ = 240
14.เบ็ดเตล็ด+อาหารเพิ่ม+ทิป = 216 บาท
15.VAT 7% = 1,120 บาท
รวม = 3,277 บาท

05.00 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย....หน้าห้างคิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ....ทีมงาน บ.เพื่อนธรรมชาติ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระการเดินทาง พร้อมทำการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมบริการเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือแก่ทุกท่าน

05.03 รถบัส / บ. ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

รถโค้ชปรับอากาศนำท่านเปิดประตูสู่ภาคเหนือตอนล่าง
มุ่งหน้าสู่ อ.เมือง จ.ตาก (ระยะทางประมาณ 411 กม. /5.45 ชม.)
- บริการเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์แล้ว
- มัคคุเทศก์แจ้งข้อมูลในการดูแลตนเองขณะท่องเที่ยวพร้อมแจ้งละเอียดและข้อมูลการเดินทาง

07.00 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

**บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (ข้าวผัดปลาสลิด)** พร้อม เครื่องดื่ม

12.00 บ้านผักรักตะวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ ....บ้านผักรักตะวัน... อ.เมือง จ.ตาก

13.00 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

มุ่งหน้าสู่... อ.แม่สอด จ.ตาก เส้นทางเขา-คดโค้ง (ระยะทาง 86 กม. /1.30 ชม.)

“แม่สอด” เมืองสุดประจิมริมแม่น้ำเมย เป็นเมืองอยู่ทางซีกตะวันตกของแม่น้ำปิง
เป็นอำเภอที่มีการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า เนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดน
และเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า

14.30 ร้านธูปหอมอัมพัน

นำคณะเดินทางถึง อ.แม่สอด
ชมการสาธิตและช้อปปิ้งกันที่ **ร้านธูปหอมอัมพัน**
แหล่งผลิตและจำหน่ายธูปหอม และถ่านดูดกลิ่น ปฏิวัติดีไซน์ รูปลักษณ์ใหม่ไม่ใช่แค่ก้านไม้ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของชาวบ้านอำเภอแม่สอด งานดีไซน์ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ภายใต้แบรนด์** Amphan (อัมพัน) **สินค้าธูปหอมที่ต่อยอดมาจากต้นตำรับสินค้าอโรม่า ที่เน้นความหอมแบบไทย ๆ

15.45 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

**วัดไทยวัฒนาราม** เดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว เดิมผู้คนที่อาศัยอยู่ย่านนี้เป็นชาวไทใหญ่ มี “พระอูเกตะละ” จากเมืองสีป้อ รัฐฉานของพม่าเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทใหญ่

**นำท่านเดินชมจุดสำคัญภายในวัด เช่น วิหารประดิษฐาน “พระพุทธมหามุนี” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย รวมไปถึง “หงษ์คู่ - เสาหงษ์ ”

**เชิญผู้รู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล และ ร่วมทำบุญบริจาคกับทางวัด

17.30 ปลาสดเมืองฉอด หรือเทียบเท่า ( ร้านข้าวต้มลำปาง )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านปลาสดเมืองฉอด

18.30 Centra by Centara Hotel Mae Sot

นำทุกท่านเข้าที่พัก **Centra by Centara Hotel Mae Sot**
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดีราตรีสวัสดิ์

06.00 Centra by Centara Hotel Mae Sot

รับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก (ห้องอาหารเช้าเปิด 06.00 - 10.00 น.)

08.00 คุณไพรินทร์ เพิ่มสินทวีทรัพย์

รับคณะเดินทางสู่ **อ.พบพระ** (ระยะทาง 37 ก.ม. / 40 นาที)

ชื่ออำเภอ "พบพระ" ไม่ได้มีที่มาจากการพบเจอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
หากแต่มาจากคำว่า“ขี้เปรอะเพอะพะ” ที่หมายถึง ขี้โคลนเปรอะเลอะเทอะ
ด้วยสมัยก่อนเส้นทางคมนาคมที่อำเภอพบพระยังเป็นถนนดินลูกรัง
พอถึงช่วงหน้าฝนมีฝนตกชุก ถ้าหากใครผ่านไปแถวนั้น แข้งขาจะมีแต่ขี้โคลน
เปรอะเลอะเทอะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า“ขี้เปรอะเพอะพะ”

08.04 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

**ไร่ปฐมเพชร** เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นำท่านเรียนรู้เรื่องราวการปลูกการจำหน่ายกุหลาบ เดินชมแปลงปลูก
มีการทำกุหลาบแปรรูปจากการอบแห้งด้วยทรายซิลิก้า (กุหลาบอบแห้งในภาชนะแก้วใส) ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของพื้นที่ และกุหลาบแดงแปรรูปดังกล่าวสามารถอยู่ได้นานนับ 10 ปี ในสภาพที่สวยงามและเหมือนดอกสดสร้างความมั่นคงในรายได้
**ร่วมเรียนรู้+ชมการสาธิต+รับประทานของว่าง**

10.30 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

ได้เวลาอันสมควรกล่าวอำลา.....ออกเดินทางกันต่อ
(ระยะทางจากจุดนี้-อ.อุ้มผาง ประมาณ 132 ก.ม. / 3 ชม.)

11.45 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

แวะรับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง + จิบกาแฟ **จุดพักรถ กู๋ฮะก้อ**

13.00 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

ออกเดินทางมุ่งหน้า **อ.อุ้มผาง จ.ตาก** (ระยะทางประมาณ 80 กม./ 2 ชม.)
“ชื่ออุ้มผางคุณรู้จักไหม ดินแดนที่แสนห่างไกล
ท่ามกลางแมก ไม้สายธารในอดีต เป็นแดนที่แสนกันดาร เคยมีเรื่องราวกล่าวขาน
กลายเป็นตำนานผ่านมาขอเชิญชวนเที่ยวชมสักคราธรรมชาติงดงามหนักหนา ตรึงอุรามิมีเสื่อมคลาย...”

16.00 ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท

นำทุกท่านเข้าที่พัก **ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท** (พักติดต่อกัน 2 คืนนะคะ)
คอทเทจ เล็กๆ ในพื้นที่ 5 ไร่ ด้วยบรรยากาศและธรรมชาติร่มรื่นท่ามกลางหมู่แมกไม้นานาพันธุ์

18.00 ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท

**รับประทานอาหารค่ำ** ที่ห้องอาหารของ ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ฝันดีราตรีสวัสดิ์

07.00 ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท

**รับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก** หลังจากนั้นเตรียมความพร้อมล่องเรือยาง เพื่อเข้าเที่ยวชม น้ำตกทีลอซู

08.30 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

เริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางเหนือ “สายน้ำแม่กลอง” 1 ในสายน้ำแหล่งกำเนิดของ “แม่น้ำแม่กลอง”
พื้นที่ที่คณะจะได้เข้าเยือนอยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง พื้นที่สำคัญของผืนป่าตะวันตกผืนป่าขนาดใหญ่ที่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างล่องเรือยางท่านจะได้ชมความงานทางธรรมชาติในลำน้ำ อาทิเช่น ถ้ำผาโหว่, น้ำตกทีลอจ่อ -น้ำตกสายรุ้ง

11.30 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

คณะเดินทางถึง... "หน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือด" พื้นที่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง รถ 4 WD รอรับคณะมุ่งหน้าต่อไปยัง หน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู กันค่ะ (ระยะทาง 14 กม.)

12.00 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

**รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวห่อ) พร้อมเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ และผลไม้ **

13.00 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

**หลังอาหาร** นำทุกท่านเดินเท้าเข้าป่าระยะทาง 1.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเขียวชอุ่มก่อนถึงน้ำตกเราจะเดินผ่านป่าไผ่และป่าเบญจพรรณระหว่างทางจะมีป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติและพืชพันธุ์ตามจุดต่างๆ ให้ท่านได้ศึกษาก่อนมุ่งหน้าสู่ม่านมหานที “น้ำตกทีลอซู”
การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าไปได้ 3 เส้นทาง คือ
- เส้นทางที่ 1 ล่องเรือยางจาก อ.อุ้มผาง ผ่านน้ำตกทีลอจ่อ ขึ้นฝั่งที่ท่าทราย เดินเท้าต่อไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
- เส้นทางที่ 2 ล่องเรือยางจาก อ.อุ้มผาง ผ่านน้ำตกทีลอจ่อ ขึ้นฝั่งที่ผาเลือด – ใช้ 4 WD ไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู 14 กม.
- เส้นทางที่ 3 นั่งรถจาก อ.อุ้มผาง-หน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู ประมาณ 43 กม. / 1.50 ชม.
เส้นทางรถใช้ได้เฉพาะช่วงหมดฝนแล้ว ประมาณ 1 ต.ค.-1 พ.ย. มีประกาศให้ทราบแต่ละปีค่ะ

16.00 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

หลังจากชมความงดงามกันจนอิ่มใจ รถ 4WD รับคณะเดินทางกลับที่พัก **ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท**
(ระยะทางประมาณ 44 ก.ม. /1.50 นาที)

18.00 ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท

คณะเดินทางถึงที่พัก ให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถ @ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท

18.30 ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท

ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ @ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท
แล้วเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.30 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

รถยนต์สองแถวรับคณะมุ่งหน้าสู่ @ ยอดดอยหัวหมด
เพื่อชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าดอยหัวหมด อยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง เป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนที่ทอดตัวเป็นแนวยาวหลายลูกติดต่อกัน บนภูเขาเหล่านี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขี้นมีแต่ต้นหญ้าเตี้ย ๆ เช่น ปรง ต้นเทียน

07.30 ตูกะสู คอทเทจ รีสอร์ท

นำคณะกลับเข้าที่พัก
บริการอาหารเช้า (07.00 น. - 10.00 น.)

09.30 คุณไพรินทร์ เพิ่มสินทวีทรัพย์

เช็คเอาท์ออกเดินทางกันต่อ รถตู้ท้องถิ่น
**นำท่านมุ่งหน้าสู่ โรงพยาบาลอุ้มผาง** (ประมาณ 10 นาที)
เชิญทุกท่านได้ร่วมกันปันน้ำใจบริจาคของใช้ที่จำเป็น-ทุนทรัพย์ แก่โรงพยาบาลที่ห่างไกล

09.45 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

ได้เวลาอันสมควร อำลาอุ้มผาง
เดินทางกลับในเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสู่ ** อ.แม่สอด**
(ระยะทางประมาณ 128 กม. / 2.50 ชม.)

13.15 สวนอาหารกุหลาบดอย

รับประทานอาหารกลางวันที่ @สวนอาหารกุหลาบดอย

14.45 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

คณะเดินทางถึง #สำนักสงฆ์พุทธคยาถ้ำสีฟ้า ถ้ำสีฟ้าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของแม่สอดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ “สำนักสงฆ์พุทธคยาถ้ำสีฟ้า” ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยที่งดงามและมีผนังเป็นสีฟ้าเข้มๆ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสะสารในพื้นผนังบริเวณปากถ้ำเราก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเป็น ถ้ำฟ้าหรือจะให้ถูกต้องก็คือ
สีเทาอมฟ้า ซึ่งเป็นสีของพื้นผิวถ้ำทำให้มองดูเผินๆแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นถ้ำสีฟ้าได้ไม่ยาก บริเวณโถงถ้ำด้านหน้าจะมีพระพุทธรูปนอนศิลปะพม่า ให้เราได้กราบสักการะกันก่อนเข้าถ้ำ สังเกตตรงปลายเท้าของพระพุทธรูปจะมีหินก้อนใหญ่สีขาวลักษณะคล้ายกับหัวช้างมองดูเหมือนว่ามีช้างสีขาวนอนหมอบอยู่ใกล้ๆพระพุทธรูป อีกทั้งโถงถ้ำบริเวณนี้ก็จะมีหินย้อยสวยงาม
** ร่วมบริจาคช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ **

16.30 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

เดินทางกลับ ตัวเมืองแม่สอด (ระยะทางประมาณ 38 ก.ม. /40 นาที)

17.15 ร้านข้าวต้มลำปาง หรือเทียบเท่า ( ปลาสดเมืองฉอด )

ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ @ร้านข้าวต้มลำปาง

18.30 Centra by Centara Hotel Mae Sot

นำทุกท่านเข้าที่พัก  Centra by Centara Hotel Mae Sot
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดีราตรีสวัสดิ์

06.00 Centra by Centara Hotel Mae Sot

รับประทานอาหารเช้าที่ ที่พัก (ห้องอาหารเช้าเปิด 06.00 - 10.00 น.)

08.30 รถบัส / บ. ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

เช็คเอาท์ รถบัส รับคณะออกเดินทางยัง ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก (ระยะทาง 30 ก.ม. /40 นาที)

09.30 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

คณะเดินทางถึง @อโรคยาศาลโป่งคำราม หรือ บ่อน้ำแร่โป่งคำราม ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำดิบ ต.แม่กาษา
ซึ่งในบ้านแม่กาษานอกจากจะมีน้ำพุร้อนแม่กาษาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมาเนิ่นนานแล้ว ยังมีอโรคยาโป่งคำราม เรียกได้ว่าเป็นออนเซ็นแห่งแม่กาษาเลยก็ว่าได้ เพราะถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตากเป็นการแช่ออนเซ็นในถังไม้โอ๊คแบบญี่ปุ่นแบบเก๋ๆโดยใช้สายธารน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรับปรุงเสริมแต่งเพื่อความเหมาะสม ใช้เป็นสถานที่บำบัดรักษาโรค

***รวมค่าแช่ +เช่าผ้านุ่ง-ผ้าขาวม้า-ผ้าเช็ดตัว

11.30 ร้านอาหารบ้านคุณนาย หรือเทียบเท่า ( ร้านปลาสดเมืองฉอด )

รับประทานอาหารกลางวันที่ @ร้านอาหารบ้านคุณนาย

12.45 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

ออกเดินทาง...ประมาณ 46 ก.ม. / 45 นาที แวะเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของพี่น้องชาวเขาที่ "ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ"
มีสินค้าประเภทพืชผักเมืองหนาว ผลิตผลการเกษตรจากชาวมูเซอในละแวกนี้ ให้ท่านหาซื้อของฝากได้หลากหลายชนิด

14.30 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

อำลาเมืองแม่สอด....ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร (ระยะทางประมาณ 439 ก.ม. /6 ชม.)

ระหว่างทางบริการ ** อาหารกล่องจาก ร้านโกยี นครสวรรค์** เพื่อประหยัดเวลาการเดินทาง

21.00 บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด

คณะเดินทางกลับถึง #กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**จุดแวะส่งคณะ
- บริเวณหน้าห้างเซ็นจูรี ปากซอยรางน้ำ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยฯ